Jednání zahájil ředitel OŘ Ústí nad Labem Ing. Josef Kalivoda a vyzval přítomné k věcnému a vstřícnému jednání, aby došlo k dohodě a následnému brzkému čerpání prostředků z FKSP. Stanoviska zaměstnavatele formuloval vedoucí kanceláře ředitele PhDr. Zdeněk Jílek, náměstek pro řízení provozu Ing. Eduard Tržil, MPA a ekonomická náměstkyně Ing. Blanka Lipperová. Na straně zaměstnanců se zde sešli zástupci odborových centrál ADP, OSŽ, SOSaD, FVČ a DUO. Po téměř tříhodinovém jednání a diskusi nad návrhem Zásad a jeho přílohami došlo ke shodě, uspokojeni byli jak zastánci příspěvků na stravenky, tak i na straně řízení provozu na individuální rekreaci a dětské tábory. Letošní schválené zásady FKSP OŘ Ústí nad Labem jsou vyvážené a vstřícné pro široké spektrum zaměstnanců.

Zajímavá témata, reprezentativní složení ze strany zaměstnavatele i OC, tak by se dalo popsat jednání, které se uskutečnilo 24. 1. 2014 v sídle SŽDC v Praze. Jednání vedl ředitel odboru nákupu veřejných zakázek, Bc. Jiří Svoboda. Tématické bloky prezentoval Ing. Kleprlík, který poskytl podrobný výklad o vývoji a budoucích trendech v oblasti OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a výstrojních součástek (stejnokroje). Zdůraznil, že vždy jde o poměr ceny a kvality, ale především o bezpečnost zaměstnanců. Zaznělo také, že není možné slevit z povinností zaměstnanců při výkonu práce vzhledem k zachování jejich bezpečnosti v provozu dráhy.

Diskusní blok se týkal připravované změny ve vystrojování zaměstnanců CDP a ústředních stavědel, kde zazněla ostrá kritika k tomuto projektu, který je ve fázi přípravy. Bohužel kritikou nešetřil zaměstnavatel, ale zástupce z jiného odborového svazu, což vyvolalo rozpačité reakce. Je zapotřebí konstatovat fakt, že změny v této oblasti jsou nevyhnutelné a smyslem není obléci zaměstnance do výstrojních součástek v podobě „jutových pytlů“, ale do funkčních, pohodlných a moderních prvků, kde bude implementována změna  podnikové kultury v tomto segmentu. V závěru jednání byli účastníci vyzváni k zapojení do nové koncepce vystrojování zaměstnanců se žádostí o předložení jednotlivých návrhů k této problematice. Je to počátek procesu změny, ale je nutné věnovat i přípravě náležitou pozornost a pokusit se změnit myšlení našich zaměstnanců, že co je nové nemusí být špatné!

V úterý 21. 1. 2014 jsme navštívili s výkonným místopředsedou přednostu PO Hradec Králové, který nás seznámil se svým obvodem a následně jsme si prohlédli pracoviště výpravčích v Hradci Králové hl. n. Toto pracoviště je také velmi zajímavé vzhledem rozmanitému způsobu zabezpečení (JOP-střední zhlaví, reléové ZZ a elektromechanické ZZ se závislými stavědly) a dispozicí kolejiště do pěti směrů. Po skončení návštěvy u výpravčích jsme se zúčastnili jednání na OŘ Hradec Králové. Ředitel Ing. Filip na začátku jednání podrobně zhodnotil rok 2013 z pohledu zaměstnavatele a nastínil plánované akce na rok 2014.

V investiční činnosti se jedná o probíhající přestavbu Ústí nad Orlicí, přípravu na stavbu Týniště nad Orlicí, a další plánované investiční či údržbové práce v obvodu OŘ. Následně jsme s ostatními OC diskutovali nad předloženými návrhem zaměstnavatele (Zásady hospodaření s FKSP na rok 2014). Zásady byly po dlouhé diskusi schváleny všemi přítomnými zástupci. Je velmi zajímavé pozorovat rozdíly u jednotlivých článků „Zásad“ ve spektru organizačních jednotek (OŘ) i v přístupu jednotlivých OC k těmto článkům.

Po skončení jednání jsme využili možnosti prohlídky centrálního skladu SŽDC (stejnokroje, OOPP, součásti žel. svršku), který se nachází v blízkosti OŘ. Vedoucí skladu a hlavní skladník nám podrobně představili technologii práce ve skladovém hospodářství a diskuse se vedla i o sledování ekonomických ukazatelů a o skladovacích, přepravních a reklamačních procesech. Rozhodně to byla příjemná návštěva a cenné rozšíření znalostí v této problematice, která je úzce spjatá s provozními zaměstnanci SŽDC. Cesta ještě pokračovala do žst. Pardubice, kde jsme navštívili pracoviště hlavní služby (reléové ZZ cestového typu). Podrobný výklad k místní práci a technologii ve stanici nám poskytla předsedkyně RO ADP Hradec Králové paní Hana Hasenöhrlová a její kolegové.

V pondělí 20. 1. 2014 jsme se zúčastnili jednání OC a zástupců zaměstnavatele na OŘ Plzeň. Tématy bylo projednání návrhu akcí na zlepšení sociálních podmínek a BOZP pro rok 2014, hodnocení PKS za rok 2013, Zásad hospodaření a rozpočtu FKSP pro rok 2014 a další problematika. Diskuse se také vedla o investiční činnosti v oblasti OŘ Plzeň. Po skončení jednání jsme se přesunuli s výkonným místopředsedou k přednostovi PO Plzeň, kde jsme společně diskutovali nad problematikou plzeňského uzlu vzhledem k plánovaným dlouhodobým výlukám i budoucí výstavbě nového pracoviště výpravčích v trianglu pražského zhlaví.

Problematiku nově otevřené části budovaného podchodu jsme měli možnost s přednostou také prodiskutovat. Následně jsme navštívili pracoviště hlavní služby „na Radbůze“, kde jsme měli možnost se seznámit s místními poměry a způsobem zabezpečení řízení dopravy, které je v této stanici specifické (JOP – Plzeň Jižní předměstí- dálkově řízené, reléové ZZ s číslicovou volbou, mechanické a elektromechanické ZZ). Pracoviště je nově vybaveno plastovými okny a novou izolací obvodového pláště, což přináší zaměstnancům lepší pracovní prostředí a eliminuje hlukovou zátěž z kolejiště. Toto pracoviště nebylo navštíveno náhodně, protože nás zajímají místní podmínky v exponovaných uzlech na síti SŽDC, aby bylo jednání o budoucích projektech, které se připravují podpořeno objektivními argumenty.

Dne 15. 1. 2014 se uskutečnilo setkání výpravčích z ústředního stavědla Děčín s kolegy z CDP Praha oddělení operativního řízení provozu Ústí nad Labem. Setkání iniciovali zaměstnanci ústředního stavědla ve věci řízení provozu v uzlu Děčín (Děčín hl. n., Děčín východní nádraží a Děčín-Prostřední Žleb) a na pohraničním úseku Děčín - Bad Schandau.

Nejdříve byla prodiskutována s vedoucím pracoviště CDP p. Petrem Novotným problematika řízení uzlu Děčín a pohraničního úseku (odstavování vlaků, předávky vlaků – vzájemná kooperace dopravců, odstavování lokomotiv, komunikace s dispečerem DB Netz v Lipsku, komunikace s dopravci, přidělování kapacity, přenosu informací v provozních aplikacích, řízení sledu vlaků atd.).

Poté došlo k prohlídce pracoviště a následnému seznámení s náplní práce dispečerů, komunikačních systémů a provozních aplikací. Zaměstnanci ústředního stavědla prezentovali svoje pracoviště včetně informačních systémů, provozních aplikací, problematiku komunikace s dispečerem DB Netz v Lipsku a dopravci.

Po věcné a konstruktivní diskusi se obě strany shodly, že řešením současných problémů na pohraničním úseku by bylo zřízení funkce dispečera (koordinátora), který by zajišťoval již zde zmiňované činnosti a to především: komunikaci s dopravci, komunikaci a nabízení/přijímání vlaků do/z DB, sestavování směnového plánu, předávání informací výpravčím na ústředním stavědle a výpravčím v Děčíně na východním nádraží, komunikaci s dispečery CDP. Na závěr bychom chtěli poděkovat za zprostředkování setkání a vstřícné a konstruktivní jednání vedoucímu pracoviště  p. Petrovi Novotnému.

Pozn.: Hraniční přechod Děčín (Dolní Žleb) - Bad Schandau je dlouhodobě nejvytíženějším přechodem mezi SŽDC a DB Netz. Denně zde projede přibližně 200 vlaků, 3/4 tvoří vlaky nákladní dopravy. Poptávka dopravců pro trasách přes Dolní Žleb se stále zvyšuje.