Předsednictvo, Výkonný výbor, zástupci regionálních organizací a také řadoví členové se minulý pátek setkali v Radotíně. Ve společenské místnosti restaurace Amigos proběhlo školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Po deváté hodině ranní zahájil školení předseda ADP Bc. Jan Zazvonil, který uvítal externího lektora a zdůraznil důležitost problematiky BOZP ve vztahu k odborové organizaci. Na progamu byly úrazy (závažné, smrtelné, ostatní), dokumentace úrazů (Kniha úrazů, Záznam úrazu, Záznam úrazu – hlášení změn), nemoci z povolání, odškodnění, mimořádné události v drážní dopravě (ohrožení, nehoda, závažná nehoda), prevence rizik a rizikové faktory (fyzikální, chemické, biologické, fyzická zátež, psychická zátež). Následovala přestávka na oběd, po které pokračovalo školení odpoledním blokem. Ten byl věnován všeobecným preventivním zásadám, povinnostem zaměstnavatele, právu a povinnostem zaměstnanců v oblasti BOZP a osobním ochranným pracovním prostředkům. Školení bylo zakončeno po třetí hodině. Přítomní školení se zúčastní bezpečnostních prověrek na pracovištích. Odborové organizace se v kolektivní smlouvě dohodly se zaměstnavatelem na termínu prověrek, které se mají v letošním roce uskutečnit do 31. května. Aliance drážního provozu bude mít své zástupce v těch oblastních ředitelstvích, ve kterých jsou zřízeny regionální organizace. Těmi jsou OŘ Praha, OŘ Ústí nad Labem a OŘ Hradec Králové.

  

Vážení zaměstnanci,

v souladu s platnou PKS SŽDC, čl. 2.3.2 je povinností zaměstnavatele seznámit zaměstnance se Zásadami FKSP příslušné organizační jednotky (OJ). Naši zástupci se podíleli na Zásadách FKSP u OJ Praha, Ústí nad Labem a Hradec Králové. V menu webových stránek "Ke stažení" naleznete příslušné schválené Zásady. Principem vychází Zásady FKSP z tzv. obecných Zásad, které byly rámcově schváleny v průběhu kolektivního vyjednávání. Tyto obecné zásady mohou být v rámci příslušných OJ změněny dle aktuálních potřeb sociálních partnerů, avšak obecné Zásady jsou nepřekročitelné. Z těchto důvodů se liší mezi jednotlivými oblastmi (OŘ apod.) schválené Zásady FKSP. Povinnost prokazatelného seznámení se schválenými Zásadami FKSP má zaměstnavatel, ale je v zájmu každého zaměstnance zajistit si základní znalost této problematiky. Fond FKSP je tvořen ze zákona a je určen pro všechny zaměstnance dané společnosti. Není jen výsadou úřednických míst či odborově organizovaných zaměstnanců. Fond FKSP je určen všem zaměstnancům SŽDC ve všech profesích!

V případě nejasností či dalších dotazů kontaktujte své odborové zástupce v příslušných regionech.

Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se konalo jednání Výkonného výboru a jednání na úseku NŘP. Dopolední část byla věnována problematice hodnocení PKS za rok 2013, informaci z jednání pracovních skupin (OOPP a posuzování psychické zátěže). Na programu byl také způsob vypořádání závazků u osob v insolvenci nebo s exekucí. Bylo přijato usnesení, na základě kterého obdrží dotčení členové informační dopis, kde bude uvedeno jak dále postupovat. Členové výboru podali informaci o zástupcích BOZP, kteří se budou účastnit školení a následně prověrek. Diskuse se vedla nad novou koncepcí výstrojních součástek na ústředních stavědlech (ÚS) a CDP. Zamýšlená změna systemizace v PO Pardubice byla také vyhodnocena včetně nového návrhu k řešení na místní úrovni. Diskuse nad organizačními záležitostmi ukončila jednání.

V odpoledních hodinách se předsednictvo ADP zúčastnilo jednání na úseku NŘP. Přítomni byli Ing. Nachtman, Ing. Jasenčák, PhDr. Šel a pan Andrýs (vedoucí oddělení). Obsahem jednání byly tři okruhy (dispečer v žst. Děčín, DOZ Praha Vyšehrad, odměňování zaměstnanců řízení provozu). První blok se týkal nově připravované změny v systemizaci v žst. Děčín (ÚS). Ing. Nachtman a Ing. Jasenčák předložili návrh řešení dané problematiky. Existují variantní řešení, ale je nutné k nim přistoupit v žádoucí posloupnosti. O aplikaci nové verze GTN (4.8) informoval pan Andrýs. Tato podpora by měla kvalitativně vylepšit práci výpravčích, neboť eliminuje částečné nedostatky minulých verzí. Druhá část jednání byla věnována projektu „DOZ Praha Vyšehrad – Praha Smíchov“, kde jsme v diskusi uplatnili věcné argumenty k projektové dokumentaci. Změna v systemizaci, která bude vyvolána racionalizační akcí a zavedením dálkového řízení bude následně projednávána na místní úrovni. Není předpoklad propouštění zaměstnanců, ale dojde pouze ke změně pracoviště. U profesí signalista je uvažováno o rekvalifikaci, pokud zaměstnanci projeví zájem. Jako slabinu projektu lze považovat pouze ohřev výměn (alespoň v kritických vlakových cestách), který nebude realizován, což v tak frekventovaném úseku není ideální řešení.

Poslední blok jednání se věnoval problematice odměňování zaměstnanců řízení provozu v exponovaných uzlech. Obě strany se shodly, že je snahou nalézt optimální řešení, které splní daná kritéria. V potaz je nutné vzít i časovou rezervu, která byla k dispozici. V závazku generálního ředitele, managementu i OC je datum účinnosti k 1. 4. 2014. V závěru se hovořilo o kvalitativním vylepšení dopravního školení, pilotním projektu on-line dopravy, či o ověřování znalostí na podzim roku 2014.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v sekci Ke stažení byla zveřejněna nabídka letních rekreací, zájezdů a táborů dětí a mládeže, na které je poskytován příspěvek (dotace) z centralizovaných prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (C-FKSP) SŽDC.

Přímé odkazy na soubory:

Dnes jsme se zúčastnili jednání pracovní skupiny pro posuzování psychické zátěže u zaměstnanců řízení provozu. Výběr metod, prognózu průběhu realizace veřejné zakázky a další nezbytné úkony, které souvisí s posuzováním pracovišť, prezentoval zástupce dodavatele PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. z katedry psychologie Palackého University v Olomouci. V diskusní části jsme získali žádané odpovědi k dané problematice. Byl přijat všeobecný úzus, že nejpozději do měsíce se uskuteční společné jednání, aby následně mohlo dojít k fyzické návštěvě definovaných pracovišť na síti SŽDC.

Shoda mezi zástupci zaměstnavatele, dodavatele i OC (ADP, OSŽ) byla v připravované tvorbě souhrnné informace, co bude posuzování pracovišť obnášet pro samotné výpravčí a dispečery.

Posuzování pracovišť z hlediska psychické zátěže je rozděleno do několika fází. Od přípravy podkladů, sběru dat, analýzy, až k vyhodnocení a interpretaci výsledků projektu.  Na pracovištích se uskuteční pozorování, které bude probíhat ve špičkových časech i v dopravních sedlech. Návštěvy pracovišť se budou konat i v nočních směnách nebo o víkendech, aby došlo k objektivnímu posouzení. Zaměstnanci budou v rámci možností a svých povinností dotazováni odbornými pracovníky dodavatele.

Smyslem tohoto projektu, který svým rozsahem nemá v železničním provozu obdoby (vyjma posouzení pracovišť Kolín
a Děčín Státním zdravotním ústavem v roce 2011)  je komplexní a objektivní pohled na ergonomii a psychickou náročnost pracovních pozic, které zastáváme u Správy železniční dopravní cesty.