V pondělí 17. 3. 2014 se v sídle zaměstnavatele sešli zástupci zaměstnavatele a odborových centrál na plánovaném kolektivním vyjednávání o podobě 1. změny PKS SŽDC.  Byl předložen zástupcům OC materiál se statistickými údaji o mzdách v jednotlivých oborech za rok 2013 (zdroj ČSÚ). Na jednání o podobě 1. změny PKS SŽDC 2014 předložil zástupce OSŽ písemný materiál k diskusi jako reakci na původní návrh zaměstnavatele. Zástupci ostatních OC prezentovali svá stanoviska k návrhu. Po diskusi nebyl předložený návrh přijat. Následně předložil zástupce zaměstnavatele modifikovaný návrh 1. změny PKS. Jednání o novém návrhu případně jiných úpravách v textu, proběhne v termínu 19. – 21. 3. 2014 v Berouně.

Zástupce zaměstnavatele dále předložil k projednání materiál, který se týká návrhu Pokynu GŘ, který v sobě obsahuje ustanovení o pracovní době, pracovní pohotovosti, dovolené a překážkách v práci u Správy železniční dopravní cesty. K materiálu podal výklad ředitel odboru personálního. Vypořádání připomínek se uskuteční v termínu výjezdního kolektivního vyjednávání.

Dne 10. 3. 2014 se sešli zástupci odborových organizací a zaměstnavatele na plánovaném jednání. Zaměstnavatel mj. předložil návrh prozatímního rozpočtu C-FKSP na rok 2014, Přehled čerpání plánu akcí k zajištění BOZP a ke zlepšení pracovních a sociálních podmínek v roce 2013 včetně  plánu těchto akcí pro rok 2014. Předložil rozpis plánu mzdových prostředků (MOON) na rok 2014. Bylo uzavřeno vyhodnocení plnění PKS SŽDC za rok 2013.

Zaměstnavatel dále předložil návrh 1. změny PKS, který definuje návrh způsobu odměnování u vybraných pracovišt a profesí u řízení provozu a infrastruktury. Po věcné argumentaci a diskusi nad parametry odměňování byly dohodnuty další termíny kolektivního vyjednávání. Harmonogram vyjednávání byl stanoven na tyto dny: 17. 3. 2014 a internátní kolektivní vyjednávání v termínu 19. - 21. 3. 2014. Cílem sociálních partnerů  bude dosažení shody nejpozději k 1. 4. 2014

Kongres RO PrahaVe čtvrtek 6. 3. 2014 se konal v zaplněném sále žst. Praha Libeň Kongres Regionální organizace Aliance drážního provozu Praha. Moderoval ho předseda pražské organizace Petr Lorenc, který ho zahájil ve 14, 00. Hovořil o organizačních, provozních či ekonomických záležitostech v oblasti OŘ Praha. Představil uzavřené Zásady FKSPmožnosti kulturního vyžití popsal následně p. Valach. Za Výkonný výbor ADP přijal pozvání předseda a ostatní členové. Výkonný místopředseda p. Fučík popsal důležité milníky v činnosti odborové centrály, která má za sebou již první rok existence. Vyjádřil se i k výsledkům jednání se zaměstnavatelem, které se týkají děčínského uzlu. V závěru vystoupil s Usnesením Výkonného výboru k problematice členů v exekuci či v insolvenčním řízení. Na jeho slova navázal předseda ADP, který pohovořil o závěrečných dnech a výsledku kolektivního vyjednávání a seznámil přítomné se všemi novinkami či odlišnostmi v uzavřené PKS. Pokračoval obsáhlým výkladem o problematice veřejné zakázky na posuzování psychické zátěže či změně způsobu odměňování. K těmto tématům se rozpoutala živá diskuse. Po hlasování obdrželo předsednictvo  jasný mandát, jak dále pokračovat v jednání se zaměstnavatelem. V závěru svého vystoupení přiblížil návrh koncepce vystrojování zaměstnanců na ÚS a CDP. V 17 hodin byl Kongres oficiálně ukončen a následovala kulturní akce k příležitosti MDŽ. K tanci a poslechu hrála živá kapela a každá z přítomných žen obdržela jako pozornost růži. Lze konstatovat, že členové mají velký zájem o dění ve svazu, což přispívá k integritě celé Aliance drážního provozu.

Ve středu 5. 3. 2014 jsme společně s výkonným místopředsedou Petrem Fučíkem absolvovali návštěvu moravské metropole – Brna. Cílem byly možnosti vzdělávání dopravních zaměstnanců a reálný pohled na práci v brněnském uzlu. Navštívili jsme výcvikové trenažéry a pracoviště výpravčích.

 

Část první – Signal projekt
První cíl naší návštěvy bylo edukační centrum společnosti Signal projekt v Brně Králově Poli. Zde nás přivítal Ing. Trnka ředitel společnosti, který pohovořil o vybudovaném edukačním středisku, kde je k dispozici výukový trenažér pro řízení železniční dopravy pomocí JOP (jednotné obslužné pracoviště). Výcvikový trenažér je vybaven moderními prvky s důrazem na simulaci skutečných závad či poruch nebo standardním režimem řízení práce v železniční stanici mezilehlé či v uzlu.

Na kolejišti se nachází celkem čtyři stanice, které jsou řízeny nezávisle nebo lze simulovat i dálkové řízení z jednoho pracoviště. Nechybí zde například automatický blok či rychlostní návěstní soustava. Nespornou výhodou je velmi kvalitně provedené modelové kolejiště v měřítku H0, které je vybaveno veškerými prvky, které jsou součástí simulovaných stanic či traťových úseků (PZZ, kolejové obvody, výkolejky, šnekový převod v elektrických přestavnících, zvukové efekty apod.). Součástí trenažéru je také deska nouzových obsluh, elektromagnetický zámek apod.

Mnozí kolegové výpravčí či traťoví dispečeři měli možnost absolvovat v těchto prostorech třídenní školení zaměřené na obsluhu či simulaci poruchových stavů. Jedná se o moderní a kvalitní formu výuky na zabezpečovacích systémech 21. století. Škoda jen, že zařízení JOP není doplněno GTN (graficko-technologická nadstavba), která by doplnila simulaci provozu k dokonalosti. Poděkování patří Ing. Nachtmanovi za zprostředkování návštěvy tohoto pracoviště. Fotogalerie trenažéru JOP v Brně.

 

Část druhá – DVI Brno
V budově železniční stanice Brno hlavní nádraží je umístěno dislokované pracoviště DVI (Dopravně vzdělávací institut), které je vybaveno dopravním sálem. Návštěvu tohoto skutečně reálného obrazu naší železnice jsme proto absolvovali velice rádi. Na konci roku 2013 byla ukončena modernizace tohoto dopravního sálu, kde je umístěno rekonstruované kolejiště v měřítku H0 a doplněno plně funkčními systémy zabezpečení jednotlivých stanic a traťových úseků. Ve standardním režimu je zapotřebí sedmi obsluhujících zaměstnanců (posluchačů), kteří v simulačních úlohách používají tato staniční zabezpečovací zařízení (Reléové zabezpečovací zařízení cestového typu, TEST (typové elektrické stavědlo), elektromechanické zabezpečovací zařízení doplněné dvěma stavědly s výhybkářskými přístroji a stavěcími pákami). K dispozici je i jedno hradlo s hradlovým přístrojem.

Nespornou výhodou je, že v tomto dopravním sále je umístěno vše co se běžně v řízení železničního provozu u SŽDC používá, vyjma elektronických stavědel s JOP. K dispozici je například expozice funkčních vnějších prvků zabezpečovacího zařízení (zámky – stojanový, výměnový, odtlačný, přenosný, přestavníky a jejich řezy, závorníky, klíčový přístroj atd.). V součinnosti s místním technikem lze simulovat veškeré poruchy na výše uvedených zařízeních, a také jejich identifikaci, odstranění či vypořádání se s nimi po dopravní stránce. Dle mého názoru je toto pracoviště unikátní, bohužel nevyužívané pro potřeby SŽDC. V dnešní době při nových nástupech do zaměstnání či zvyšování kvalifikace současných zaměstnanců (zkoušky D-03, D-05, D-07) není možnost si vyzkoušet obsluhu při nestandardních stavech (poruchy, výluky, mimořádnosti). Při výcviku se sice zaměstnanec podílí na obsluze zabezpečovacího zařízení pod dohledem, ale k samostatnému řešení poruchy, nasazení přenosného zámku, přetočení výměny či nešťastný vjezd na obsazenou kolej si zaměstnanec vyzkouší, až v okamžiku, kdy bude na pracovišti sám a pod psychickým a časovým tlakem, což může zvýšit pravděpodobnost vzniku MU.

Potenciál dopravního sálu by se měl efektivně využít pro naše dopravní zaměstnance nebo i při rekvalifikaci na návěstní techniky. Jak zní známé přísloví „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti" má i v řízení železničního provozu své opodstatnění a váhu. Fotogalerie dopravního sálu DVI v Brně.

 

Část třetí – pracoviště výpravčích Brno hl. n.
Po prohlídce dopravního sálu jsme navštívili přednostu a náměstka PO Brno, kde jsme společně diskutovali nad problematikou brněnského uzlu a odměňování výpravčích na exponovaných pracovištích. Následně jsme absolvovali prohlídku dopravní kanceláře v žst. Brno hl. n. Jestliže se neustále vede dialog se zaměstnavatelem o náročnosti povolání výpravčích, tak rozhodně v Brně patří mezi nejnáročnější po dopravní stránce i technickém zabezpečení.

Dopravní kancelář je podobná muzejní expozici, které dominuje řídící přístroj a kolejové desky s reliéfem kolejiště. Ve směně pracují dva výpravčí (traťový a dispoziční) a dvě operátorky (mankan, informační systémy). Při pohledu na plán obsazení dopravních kolejí je ihned pochopitelné, že tato železniční stanice není určena pro výpravčí bez dopravního citu a dokonalých znalostí místních ustanovení. Kapacita stanice je bohužel velmi omezená, a proto je nutné provádět technologické úkony i v jiných v obvodech odpovědnosti. Z těchto důvodů jsou například i některá stavědla obsazena nejen signalisty, ale i výpravčím (např. St. 5). Měli jsme možnost hovořit s kolegy o jejich práci a místních zvláštnostech a využili jsme i prohlídky věžových stavědel č. 4 a č. 5. Bohužel jsme byli limitováni časem, takže prohlídku celého uzlu bychom nestihli, ale věřím, že by stála za to.

Při diskusích se objevovala stejná témata jako v jiných částech republiky, hlavně otázka odměňování a pracovních podmínek. Existuje potřeba řešit tyto palčivé problémy na těchto pracovištích, kterých je na síti SŽDC minimálně kolem dvaceti a náležitě je ohodnotit, což bude úkolem všech odborových centrál již 10. 3. 2014 na jednání s personálním ředitelem SŽDC.

  

Dnes od 13 hod se v sídle SŽDC konalo jednání odborových centrál a generálního ředitele. Jednání bylo věcné, ale v některých případech byla stanoviska OC ADP odlišná od stanovisek managementu. Diskuse se vedla o operativním řízení provozu při mimořádných událostech, kde zástupce ADP vyjádřil své stanovisko k Prohlášení o dráze a reálném řešení dané problematiky. Bohužel často základní řízení a operativní řízení nemá dostatečné kompetence, což přináší negativní mediální obraz SŽDC, a také komplikace pro provozní zaměstnance, kteří jsou přímo zúčastnění v dané železniční stanici. Dalším bodem a informací bylo, jak se pravděpodobně bude řešit problematika změny způsobu odměňování zaměstnanců infrastruktury a řízení provozu. Materiál k projednání obdrží zástupci OC v tomto týdnu a dne 10. 3. 2014 se bude vést diskuse o možných modelech. Generální ředitel pohovořil o připravovaném prodeji části podniku (ČD RSM), kde zatím není vyřešena definitivní podoba této transformační změny. Vláda ČR se bude tímto tématem a změnou v personálním obsazení správní rady SŽDC zabývat v nejbližších termínech.