V dopoledních hodinách dne 21. 3. 2014 se jednalo o modifikovaném návrhu zaměstnavatele, kde nedošlo ke shodě sociálních partnerů.

Zaměstnavatel akceptoval některé požadavky OC a navrhl u vybraných profesí řízení provozu zvýšit základní minimální přislíbenou sazbu výkonové odměny a navrhuje výčet pracovišť se zvýšenou pracovní zátěží respektive náročností. Dále navrhl u vybraných profesí provozuschopnosti zvýšit základní sazbu výkonové odměny. Inverzí tohoto návrhu bylo také snížení minimální sazby přislíbené výkonové odměny na pracovištích se sníženou zátěží. Zaměstnavatel konstatuje, že není nutné přistupovat ke změnám v zaměstnanosti v případě realizace návrhu.

Na jednání nedošlo ke shodě a další jednání o podobě 1. změny PKS SŽDC se bude konat 25. 3. 2014 v sídle zaměstnavatele.

Jednání v Berouně se 20. 3. 2014 vedlo od dopoledních hodin, kde se projednával návrh Pokynu GŘ k uplatňování pracovní doby, pracovní pohotovosti, překážek v práci a dovolené včetně příloh. Sociální partneři si navzájem vyjasnili svá stanoviska a došlo ke shodě nad dokumentem. Následně došlo k projednávání změny č. 4 Pracovního řádu SŽDC v souvislosti se změnou legislativy, bylo dosaženo shody. 

V odpoledním bloku se diskuse vedla nad návrhy zaměstnavatele a odborových organizací k změně způsobu odměňování ve vybraných profesích. Jednání se zúčastnil Ing. Nachtman, pověřený vedením úseku NŘP. Ani v závěru dne nedošlo ke absolutní shodě nad předloženými a modifikovanými návrhy. Jednání bude pokračovat i v pátek. 

Včerejší kolektivní vyjednávání bylo argumentačně náročné a vyčerpávající. Sociální partneři se dohodli, že informace zaměstnancům bude poskytnuta až po ukončení dnešního jednání, které bude mít dopolední a odpolední blok.

Dne 17. 3. 2014 se v pozdních odpoledních hodinách konala pracovní schůzka k problematice předpisu Bp 1. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil i gestor předpisu - Ing. Fuchsa, který okomentoval hlavní teze tohoto dokumentu. Diskuse se vedla především nad článkem č. 149, d) a jeho aplikací v reálném železničním provozu. K problematice se postupně vyjádřili zástupci PV OSŽ při SŽDC, zástupci ADP i zaměstnavatel. Analyzovalo se společné jednání a závěry mezi zástupci zaměstnanců a zaměstnavatele organizačních jednotek OŘ Olomouc a CDP Přerov.

Závěrem dnešního jednání v sídle GŘ SŽDC byla snaha o nalezení vhodného východiska k dané problematice, které se uskuteční formou vydání metodického pokynu k předpisu Bp 1 (technické rozpracování předmětného článku a odstavce pro potřeby provozuschopnosti a provozování dráhy u SŽDC).

V odpoledních hodinách dne 17. 3. 2014 se uskutečnilo plánované jednání pracovní skupiny pro posuzování psychické zátěže. Účastníky byli zástupci odborových organizací (ADP, OSŽ, SOSaD), zástupci zaměstnavatele a zástupce dodavatele v předmětné veřejné zakázce. Ing. Koucký seznámil přítomné s informačním materiálem, který si klade za cíl oslovit zaměstnance segmentu řízení provozu v posuzovaných železničních stanicích. K materiálu se vedla diskuse a zástupci OC uplatnili své věcné argumenty, které se následně zapracovaly.  Zástupce dodavatele se vyjádřil ke kladeným otázkám, které se týkaly vlastní organizace procesu posuzování pracovišť včetně časového harmonogramu. První posouzení se uskuteční dne 18. 3. 2014 v Nymburce. Průběžné výsledky hodnocení budou zástupcům OC prezentovány v první dekádě měsíce května.

 

Text informačního sdělení pro zaměstnance:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví bude v měsících březen – červen 2014 probíhat projekt „Posouzení pracovišť řízení provozu“. Tento projekt koordinuje pracovní skupina složená ze zástupců zaměstnavatele i odborových organizací.

Hlavním předmětem projektu je vypracování odborného posudku, jehož obsahem je posouzení psychické zátěže u profese traťový dispečer a výpravčí. Toto posouzení bude prováděno pouze na vybraných pracovištích uvedených zaměstnanců.

Hlavním cílem uvedeného projektu je posoudit psychickou zátěž na pozici dispečer a výpravčí ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a vytvořit a popsat požadovaný psychologický profil pro zaměstnance na těchto pozicích, vytvořit obsah testů při posouzení psychické způsobilosti pro výběr dispečerů a výpravčích, navrhnout opatření pro minimalizaci psychické zátěže, navrhnout design nových pracovišť z hlediska ergonomických požadavků a navrhnout úpravy současných pracovišť, je-li to technicky možné.

Vypracováním odborného posudku je na základě výběrového řízení pověřen projektový tým odborníků University Palackého v Olomouci. Na vyhodnocení se bude rovněž podílet subdodavatelsky Centrum dopravního výzkumu Brno, Dopravní fakulta Jana Pernera v Pardubicích a Ostravská Universita v Ostravě. Odpovědný vedoucí projektu za dodavatele je PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., tel: 585 633 502.

Vzhledem k tomu, že uvedený projekt je realizován i v zájmu uvedených provozních zaměstnanců, žádáme všechny zúčastněné o spolupráci s projektovým týmem a jeho členy. Členové projektového týmu mají za povinnost dotčené zaměstnance vždy detailně obeznámit s postupy, které budou posuzování pracovišť realizovány a uplatněny. K těmto postupům bude patřit i pozorování zaměstnanců při výkonu profese (3*8 hod; 6:00 – 14:00; 22:00 – 6:00; 8:00 – 16:00 víkend), rozhovory se zaměstnanci, analýza dostupných dokumentů apod.

V případě jakýchkoliv nejasností se prosím obraťte na Vašeho vedoucího zaměstnance, nebo přímo na odbor personální (O10), oddělení benefitů, GŘ SŽDC – Ing. Evžen Pospíšil (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; 972 235 603).

Děkujeme za spolupráci při realizaci projektu.

Za O10 SŽDC:     Ing. Pavel Koucký

Za OSŽ:                Mgr. Martin Malý

Za SOSaD:          Lubomír Michalec

Za ADP:               Bc. Jan Zazvonil