Snahou při uzavírání PKS SŽDC na rok 2014 bylo také dosáhnout měřitelného a odpovídajícího výsledku nad odměňováním vybraných skupin zaměstnanců řízení provozu a infrastruktury s účinností od 1. 4. 2014. Tento požadavek byl oficálně garantován generálním ředitelem. Bohužel situace není uspokojivá co se týká formy i časového prostoru, který byl již vyčerpán, neboť 1. dubna 2014 již je minulostí! Forma která je v současnosti nastavená v tomto procesu je diametrálně odlišná od původního požadavku, který se měl řešit dodatkem ke Kvalifikačnímu katalogu (nikoliv obecnou změnou parametrů v tomto dokumentu). Zaměstnavatel podcenil vzniklou situaci a jednání bylo oficiálně zahájeno až 10. 3. 2014 a to v režimu kolektivního vyjednávání nad 1. změnou PKS. Bohužel předložené návrhy neodpovídají podstatě problému, který reálně existuje a tím je neadekvátní hodnocení zaměstnanců na exponovaných pracovištích, která jsou v mnoha atributech srovnatelná s pracovišti na CDP Přerov v pracovní pozici Traťový dispečer. Rozhodně není snahou ADP a předpokládám ani jiných odborových organizací poškození jiných skupin zaměstnanců, což by mohlo eventuálně při přijetí návrhu hrozit. O tom, že Kvalifikační katalog je v mnoha ohledech nedostatečným nástrojem není třeba polemizovat, ale vzhledem k tempu projednávání není realné změnit parametry v hodnocení zaměstnanců dle kvalitativních i kvantitativních ukazatelů v horizontu týdnů či měsíců, jak se mnozí domnívají. Bohužel pro některé odborové organizace není záležitost exponovaných pracovišť prioritou a na přístupu je to znát. Výsledkem je, že ukončení kolektivního vyjednávání o 1. změně PKS je v nedohlednu, neboť dlouhodobě avizovaný termín 22. 4. 2014 byl zrušen a následné jednání se odhaduje až v první dekádě měsíce května. Zaměstnavatel má paradoxně výhodnější pozici, neboť nic ho nenutí vydávat vyšší objemy mzdových prostředků na nespokojený provoz (a infrastrukturu, které se návrhy týkají také), ale vlažný zájem ze strany  některých odborových předáků je významným ukazatelem pro zaměstnance.

Souhrnně lze konstatovat, že nejlepší by pro ostatní bylo, kdyby vše zůstalo při starém a v klidu, vždyť může být i hůře a také hlavně, že máme práci, což jsem sám slýchával už mnohokrát.

Situace v řízení provozu není zcela uspokojivá jak by se mohlo na první pohled zdát. Pracovní vytížení ve velkých uzlech klade vysoké kvalitativní požadavky na provozní zaměstnance na což ovšem nereflektuje systém odměňování a motivačních prvků u SŽDC. To samé se týká adekvátního zastupování těchto zaměstnanců při jednání se zaměstnavatelem na všech stupních řízení (GŘ, OŘ, PO). Bohužel i určitá skepse z dosavadního vývoje se podepsala na uvažování zaměstnanců žst. Brno hl. n. a dalších stanic v tomto atrakčním obvodu. V měsíci březnu jsme zaznamenali vysokou poptávku po členství v ADP ze strany tamních provozních zaměstnanců (výpravčí, signalisté, operátorky). Lze odpovědně konstatovat, že s vysokou pravděpodobností vznikne nová Regionální organizace ADP Brno, která bude příslušným odborovým partnerem organizační jednotce OŘ Brno. Je patrné, že zaměstnanci velkých železničních uzlů, které jsou pro železniční dopravu strategické, mají zcela jiný pohled na odborovou činnost.

Kolektivní vyjednávání o podobě 1. změny PKS SŽDC pokračovalo v budově žst. Praha hlavní nádraží. Při formulaci jednotlivých stanovisek došlo k určitému sblížení návrhů odborových organizací. Zástupci odborových organizací požadují zachovat způsob odměňování na nejméně zatížených pracovištích výpravčích! Současně nedošlo ke shodě nad definitivní množinou nejzatíženějších pracovišť. Zaměstnavatel předložil nový návrh, který definoval novou výši minimální sazby výkonové odměny na vybraných pracovištích a vybraných profesích. Ke shodě v jednání nedošlo, příští jednání se uskuteční dne 22. 4. 2014 v sídle zaměstnavatele.

V sídle zaměstnavatele v rámci pracovní skupiny se dnes 26. 3. 2014 uskutečnilo jednání nad novou koncepcí ve vystrojování zaměstnanců řízení provozu a dalších tématech.

Jednání zahájil a vedl Bc. Jiří Svoboda, ředitel O8, který představil hlavní teze programu jednání. První bod se věnoval diskusi nad možnostmi zvýšení příspěvku na údržbu OOPP a výstrojních součástek. Po dlouhé diskusi bylo v dohodě s úsekem ekonomickým přistoupeno k dorovnání příspěvku na úroveň příspěvku dopravce ČD a. s. s účinností od 1. 7. 2014. Zároveň bylo konstatováno, že vynakládané prostředky musí splňovat účel a není možné, aby zaměstnanci pobírající příspěvek nedostatečně reprezentovali firmu znečištěným nebo poškozeným oděvem. Lze očekávat i zvýšenou kontrolní činnost v této oblasti.

Dalším bodem k jednání byla problematika vystrojování zaměstnanců CDP (Centrálního dispečerského pracoviště) a ÚS (ústředních stavědel). K tomuto bodu se rozpoutala diskuse a jediný písemný návrh byl předložen pouze ze strany ADP, který reflektuje na současnou situaci na pracovištích řízení provozu bez styku s cestující veřejností a s moderním zabezpečovacím zařízením, kde je práce především v sedu po celou směnu. V dohodě s ostatními OC se bude realizovat pilotní projekt s novým na gramáž lehčím materiálem s vyšším obsahem elastanu, který zvýší pružnost a sníží mačkavost u kalhot. Nově budou vyzkoušeny v rámci pilotáže polokošile („polo“ triko). Zaměstnavatel prezentoval vzorky od různých výrobců, které využívají státní instituce, aby pro pracovní skupinu byla možnost posouzení variant řešení. V závěru se diskutovalo nad možnostmi obměny znaku na stejnokrojových čepicích. Odbor komunikace se zavázal tímto tématem intenzivně zabývat. Lze konstatovat mírný posun vpřed, což zajisté ocení všichni zaměstnanci, kterých se bude změna dotýkat.

Formulace stanovisek byla smluvními partnery střídavě precizována. V průběhu jednání o podobě 1. změny PKS SŽDC se dostavil generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., který informoval o personální obměně správní rady SŽDC, která se včera rozhodnutím vlády ČR, na návrh ministra dopravy uskutečnila. Analyticky zhodnotil současný stav u zaměstnanců řízení provozu v odměňování. Došlo k určitému sblížení množiny definovaných pracovišť, ale ke shodě prozatím nedošlo. Stanoviska odborových organizací nejsou jednotná.

V průběhu jednání došlo k projednání podmínek návratu zaměstnanců pilotního projektu zadávání oprav a údržby zabezpečovacího zařízení v úseku Brno – Česká Třebová a Hodonín – Moravský Písek od AŽD, a. s. Generální ředitel ještě v průběhu dne závěr projednávaných podmínek schválil.

Následné jednání se uskuteční v pondělí 31. 3. 2014.