Bohužel projekt redakce časopisu Moje železnice, který měl za cíl představit vize či stanoviska k různým tématům od odborových funkcionářů působících u SŽDC, nebyl realizován. Cílem mělo být nahlédnout do struktur odborových organizací, anylyzovat témata, která se dotýkají zaměstnanců či najít shodu či rozpor v úhlu pohledu odborových předáků. Je zřejmé, že v tištěném médiu nezbývá žádný prostor pro tato sdělení.

Masovým komunikačním nástrojem mohou být pouze webové stránky ADP, které lze nalézt i v prostředí intranetu (Portál provozování dráhy > odkazy > odborové centrály > ADP). 

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace v Brně je možné v rámci platných Stanov ADP dle Hlavy II., článku 6. uskutečnit volby do Regionálního výboru ADP Brno, který se stane příslušným sociálním partnerem k řediteli OJ OŘ Brno a samozřejmě přednostům PO v dané lokalitě. Termín voleb bude vyhlášen Výkonným výborem nejpozději v následujícím týdnu.

Dopravní obsazení budovy výhybny Praha Vyšehrad, která je ve velmi kritickém technickém stavu se pomalu blíží ke svému závěru. Léta se vedla diskuse co s budovou, která paradoxně není v majetku SŽDC ani ČD a přeci ji železniční doprava v metropoli nezbytně potřebovala pro zajištění výkonu dopravní služby na frekventované trati č. 171 či spojovacích tratích. Každým rokem se při prověrkách BOZP upozorňovalo na nevyhovující pracovní podmínky ve zdevastované budově, služba výpravčích nebyla komfortní v zimních měsících, kdy se topilo v kamnech na tuhá paliva, nenechaví spoluobčané „loupali střešní pláty z mědi“ a elektromechanické zabezpečovací zařízení s řídícím a stavědlovými přístroji připomíná Hrabalovy „Ostře sledované vlaky“. Naštěstí se díky společné iniciativě všech zúčastněných složek podařilo vypsat a uzavřít veřejnou zakázku na výstavbu provizorního staničního zabezpečovacího zařízení výhybny Praha Vyšehrad a výstavbu provizorního traťového zabezpečovacího zařízení Praha Vyšehrad – Praha Smíchov. V rámci připravované stavební činnosti, která má nesporně mnoho technických úskalí, se podařilo všechny zainteresované strany pozvat k jednacímu stolu a v rámci pravidelných pracovních porad vydiskutovat veškeré připomínky k projektu. Jednání se vedla nejen v kancelářských prostorech, ale i v terénu, aby se mohli včas eliminovat případné nedostatky či adekvátně reagovat na případné rozporné názory jednotlivých odborníků (zástupci investora, zhotovitele, projektanta, odborníci ze správy SSZT, zástupci odboru řízení provozu či zástupci provozních zaměstnanců z ADP).

Investiční akce přinese bohužel i úsporu pracovních míst, neboť budou po ukončení stavby zrušena stavědla č. 1 a č. 2 a definitivně se opustí dopravní kancelář v secesní budově výhybny Praha Vyšehrad včetně všech technologií. Zaměstnanci po dohodě s přednostou PO Praha hlavní nádraží mohou v případě zájmu nalézt uplatnění v rámci organizační jednotky OŘ Praha.

Nově se zapojí výhybna do JOP, které bude umístěno v dopravní kanceláři v žst. Praha Smíchov a vznikne plnohodnotné pracoviště pro výpravčího ve směně s autonomním obvodem. Veškeré závislosti budou navázány na reléové zabezpečovací zařízení (Praha Smíchov, Praha Vršovice), dále na elektromechanické ZZ na Smíchově spol. n a na JOP na hlavním nádraží. V rámci stavby dojde k nové konfiguraci a výměně návěstidel, k výměně hákových závěrů za čelisťové, nahrazení mechanických přestavníků elektrickými, nově budou položeny v kabelových trasách potřebné metalické vodiče a mnoho dalších nezbytných úkonů, které souvisí se stavbou takového rozsahu. Po dopravní stránce lze očekávat náročnou výlukovou činnost v řádu týdnů, aby bylo možné veškeré nepotřebné technologie a provozní soubory snést a montovat nové včetně důkladného odzkoušení. Limitním termínem je 15. 11. 2014. Tato stavba zajisté přinese provozním zaměstnancům mnoho náročných směn, ale lze očekávat při úspěšné realizaci kvalitativní zlepšení parametrů pro obsluhující výpravčí.

Vzhledem k zaneprázdněnosti některých aktérů kolektivního vyjednávání avizovaný termín 16. 5. 2014 se nebude konat. Zaměstnavatel navrhl nový termín až 3. 6. 2014. Lze předpokládat, že tímto způsobem se vyjednávání přesune až do podzimních měsíců a prakticky žádaný výsledek pro zaměstnance nepřinese a prospěje pouze nákladové části rozpočtu SŽDC.

Dne 17. 4. 2014 se v Brně uskutečnilo jednání ZV OSŽ Brno na něž byli přizváni i zástupci nově vznikající regionální organizace. Zástupci ADP byli pozváni v reakci na vstup cca 30 zaměstnanců SŽDC (z velké části členů OSŽ) do ADP. Jednání se zúčastnili, kromě členů ZV OSŽ Brno také ředitel OŘ Brno Ing. Surý, přednosta PO Brno Ing. Vejmělka a členové ústředí OSŽ Mgr. Malý a tajemník pan Paleček.

Část jednání, která proběhla za účasti členů ADP, měla několik důležitých bodů. Ze strany funkcionářů OSŽ jsme byli vyzváni k vysvětlení našich argumentů a důvodů ke vstupu k ADP. Na toto téma proběhla diskuze a to zejména s Mgr. Malým, ale i ostatními členy, při které jsme vyjádřili dlouhodobou nespokojenost s fungováním OSŽ zejména na regionální úrovni v problematice vzájemných vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, kdy i přes dlouhodobě vyjadřovanou nespokojenost velké části provozních zaměstnanců s úrovní jejich zatížení (velké personální redukce a přitom obrovský nárůst provozu) nebyla ze strany OSŽ, jako jediné odborové organizace pro provozní zaměstnance v Brně, sledována jakákoliv snaha vedoucí alespoň k částečné nápravě stavu.

Dále jsme využili přítomnosti ředitele OŘ Brno a přednosty PO Brno k přednesení našich stížností na konkrétní dlouhodobě neřešené provozní problémy. Současně jsme upozornili oba zástupce zaměstnavatele na podmínky, které panují v PO Brno při odměňování provozních zaměstnanců a zmínili jsme i podle našeho názoru časté a dosti tvrdé postihování provozních zaměstnanců za jejich prohřešky. Oba zástupci zaměstnavatele dostali prostor k vyjádření, kdy hlavně v případě pana přednosty PO došlo k velmi nesouhlasné reakci. Ředitel OŘ přislíbil prověření situace v této oblasti.

S potěšením mohu konstatovat, že se celá část jednání, kterého jsme se zúčastnili, odehrála v konstruktivním a korektním duchu. Je téměř jisté, že v nejbližších týdnech dojde ke vzniku RO ADP Brno a snad byl i tímto jednáním položen základ k budoucí vzájemné korektní komunikaci mezi OSŽ a ADP v brněnském regionu.