Zaměstnavatel dnes spustil zcela nový projekt v oblasti interní komunikace. Každému nabízí několik možností, jak se zapojit, přičemž nezáleží na profesi nebo pracovní pozici. Navštivte internetové stránky projektu na adrese www.tymszdc.cz a můžete se zapojit do soutěží Železničář roku, Sympaťák – Sympaťačka SŽDC, vyzkoušet si práci redaktora interního bulletinu nebo si ověřit znalosti z oblasti železniční dopravy ve vědomostním kvízu Hlava SŽDC. Na internetové stránky lze přistoupit pomocí standardního přípojení k síti internet, a to v domácím prostředí i v zaměstnání. Přihlašovací údaje se každý zaměstnanec dozví z výplatní pásky za měsíc květen 2014 (osobní zaměstnanecké číslo a heslo). Celý projekt bude zakončen slavnostním večerem v listopadu, na kterém generální ředitel SŽDC předá vítěžné ceny.

Pravidelné jednání Výkonného výboru se konalo ve čtvrtek 12. 6. 2014 v sídle zaměstnavatele. Účast byla stoprocentní, navíc doplněná o předsedkyni CRK a nově o předsedu RO ADP Brno. Velmi obsáhlý program nasvědčoval, že jednání bude časově náročné. Z tohoto důvodu nebyl přizván zaměstnavatel, neboť zásadní diskuse proběhla již v minulých dnech.

Předseda informoval přítomné o podrobnostech při sjednávání 1. změny PKS SŽDC, i o kritice procesů veřejné zakázky – Hodnocení pracovišť řízení provozu. Následovala informace o pracovní schůzce předsedy s generálním ředitelem, kde se mj. diskutovalo o problematice odměňování, strategických úlohách SŽDC či konkrétní záležitosti jako výstavba DOZ Prahy Vyšehrad či neřešení problematiky děčínského uzlu. K těmto tématům se vedla mezi členy VV diskuse o dalších krocích naší odborové organizace. Sledované interní úkoly jsou průběžně plněny, informovanost členské základny je na dobré úrovni pomocí www stránek a v Brně navíc vydáváním Aliančních listů.

Dopolední část jednání se zaměstnavatelem o změně způsobu odměňování pro vybrané skupiny zaměstnanců (1. změna PKS SŽDC) své ovoce nepřinesla, o to více se náš zájem cílil na jednání pracovní skupiny pro posuzování náročnosti pracovišť řízení provozu. Pokud chceme podat fakta, pak výsledkem je posunutí termínu dokončení veřejné zakázky o více jak tři měsíce proti plánu. Dodavatel má v současné době veškerá data k dispozici, tzn., že sběr dat byl ukončen. Probíhá třídění a analýza dat a zpracovávají se dílčí zprávy z posuzovaných pracovišť. Následně se vyhotoví komplexní zpráva, která v sobě bude obsahovat veškeré moduly definované veřejnou zakázkou. Nutno konstatovat, že žádný materiál o průběhu či závěrech místního šetření (posuzování) nebyl zástupcům odborových organizací předán. Byl stanoven další termín jednání na 25. 8. 2014.

Subjektivní dojmy bohužel nepatří do tohoto příspěvku, proto se čtenářům předem omlouvám, pokud čekali více informací.

Společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – o 1. změně PKS SŽDC 2014 – 3. 6. 2014

Jednání bylo zahájeno za účasti nového generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého. Odborové organizace setrvaly na svých stanoviscích vůči návrhu zaměstnavatele na 1. změnu PKS SŽDC 2014. OSŽ předložilo vlastní návrh řešení změny způsobu odměňování, postavený na garanci zvýšení přislíbené základní sazby výkonové odměny v dohodě místně příslušných odborových organizací a organizační složky. Z vyjádření zástupců ostatních odborových organizací vyplývá sblížení stanovisek k předloženému návrhu, ale nedošlo ke shodě. Zaměstnavatel se k předloženému návrhu vyjádří na dalším jednání v pondělí 23. 6. 2014 na základě analýzy dopadů do objemu čerpání mzdových a ostatních osobních nákladů.

Byly projednány směrnice pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové spoření a směrnice pro poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění (směrnice SŽDC č. 29 a č. 39) a metodický pokyn k předpisu SŽDC Bp1 O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Byl předložen návrh na upřesnění postupu při čerpání FKSP.

Dne 22. 5. 2014 se konalo 165. žofínské fórum, kterého jsme se zúčastnili, neboť problematika financování a strategie SŽDC je velmi důležitým tématem i pro zaměstnance. Fórum mělo podtitul Železniční doprava a programovací období 2014 – 2020 a bylo spojeno s výročním předáváním cen ACRI. Vzhledem k dalšímu směrování SŽDC bylo toto diskusní odpoledne velmi poučné a naznačilo, kde jsou priority Ministerstva dopravy i zaměstnavatele SŽDC. Náměstek ministra dopravy Ing. Němec pohovořil o nástrojích, které bude mít resort k dispozici na programovací období do roku 2020. Ředitel S. Ouaki z Evropské komise zdůraznil nezbytnou kvalitní přípravu projektů, která je důležitá pro čerpání prostředků z Kohezního fondu a z CEF. Evropská komise následně podpoří ty nejzajímavější projekty, které mají smysl a budoucnost z hlediska návratnosti či celkových dopadů pro železniční segment a společnost. V diskusi se akcent kladl na vytvoření nezávislého regulačního orgánu (v současné době je regulačním orgánem je DÚ). V srpnu 2014 by měl být vyhotoven pro vládu ČR materiál k jednání, který bude řešit tuto problematiku. Dalším tématem byla připravovaná liberalizace osobní dopravy či prodej části závodu od ČD a. s. Náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy Ing. Nejezchleb ve svém příspěvku popsal oblasti, kam bude SŽDC upírat pozornost v oblasti infrastruktury (CDP Praha, projektová příprava VRT či dokončení TŽK). Příspěvky měli i další pozvaní hosté, generální ředitel ČD a. s., ředitelka ACRI a další. Na závěr se předávali výroční ceny za nejlepší projekty železničního průmyslu.