Ve středu 10. 10. 2018 proběhlo v Havlíčkově Brodu setkání vedení naší organizace ADP se stávajícími i novými členy z PO Havlíčkův Brod a členy Regionálního výboru ADP Brno. Po celou dobu probíhala živá diskuse, která byla velmi konstruktivní a přínosná pro všechny zúčastněné. Vyslechli jsme aktuální problémy, které trápí kolegy v tomto regionu a neméně zajímavé byly rovněž náměty ke zlepšení naší činnosti na celostátní úrovni. Padaly dotazy na aktuální témata jako je nadcházející vyjednávání nad změnou platné PKS týkající se mzdového nárůstu v roce 2019 a vyjasnění postojů ADP či výhody členství v ČMKOS. Diskuse se účastnili všichni naši kolektivní vyjednavači, kterým byly pokládány přímé dotazy, na které reagovali. Další diskuse byla nad návrhem zaměstnavatele týkající se Katalogu prací. Tato norma zásadním způsobem ovlivňuje odměňování zaměstnanců SŽDC a proto je bytostně důležité se její novelizací zabývat. Na jednání došlo i k rozšíření naší členské základny z řad provozních zaměstnanců. Zaměstnanci začínají chápat, že sami ničeho nedosáhnou a jedině společným postupem můžeme dosáhnout lepších výsledků. Jednota v řízení provozu je důležitá neboť jen dostatečný tlak na zaměstnavatele může přinést žádoucí změny.

Společné jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele, konané dne 15. 10. 2018 mělo na programu vystoupení generálního ředitele Bc. Svobody, MBA a náměstka pro ekonomiku Ing. Krejčího, kteří se vyjádřili k situaci financování SŽDC, plánovaného rozpočtu SFDI a předpokládaného přídělu pro SŽDC. Generální ředitel následně předložením návrhu 1. změny PKS SŽDC zahájil proces kolektivního vyjednávání (viz samostatný článek). Nově bude praktikován osobní přístup při vyjednávání generálního ředitele nebo náměstka (EN), což v minulosti nebývalo zvykem, ale vzájemnou interakcí by mohlo dojít k vyřešení sporů v kratších lhůtách.

V bloku věnovaném organizačním změnám, informoval Ing. Koucký o personálních změnách na úseku řízení provozu, kde za Ing. Nachtmana, byl jmenován ředitelem nově přejmenovaného odboru Řízení provozu Ing. Tržil, MPA, rezignoval Ing. Houska (ředitel odboru jízdního řádu), nově byl jmenován Ing. Vrtěl. Dále byl odvolán z pozice ředitele OŘ Plzeň Ing. Surý a jmenován Ing. Hendrych. Další personální změny se týkaly pozic na PO v OŘ Praha, které představil již Ing. Filip na jednání v Praze s odborovými organizacemi.

Zásadní organizační změnou, která se uskuteční k 1. 1. 2019, bude optimalizace počtu Provozních obvodů, ze současných 35 na 23 (sedm na Moravě a šestnáct v Čechách). V organizačním uspořádání bude vytvořen úsek Technického náměstka přednosty, který bude mít v gesci mj. staniční technologii či zařízení služeb. Vzhledem k organizačním změnám na zrušeném úseku pro správu majetku a integraci v novém organizačním uspořádání zaměstnavatel musel přistoupit vzhledem k platné legislativě k institutu hromadného propouštění (cca. 24 zaměstnanců obdrží výpověď z pracovního poměru k 31. 12. 2018). U HZS SŽDC dojde k dílčím změnám v organizační struktuře, která bude lépe kopírovat uspořádání HZS pod Ministerstvem vnitra. Novou koncepci segmentu řízení provozu by měl prezentovat Ing. Jasenčák na jednání OC dne 30. 10. 2018.

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 1. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Nejvýznamnější návrhy změn v návrhu zaměstnavatele:

  • zavedení nového typu zvláštní odměny všem zaměstnancům odměňovaným tarifní mzdou;
  • náhrada kondičních pobytů kondičním programem (poukázky pro rok 2019 pro všechny zaměstnance v profesích, které dosud mají nárok na kondiční pobyt na individuální rehabilitace);
  • navýšení částek náborového příspěvku.

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 29. 10. 2018.

Dále došlo k uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 30. 10. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Na základě zahájené spolupráce mezi ADP a kolegy ze slovenské odborové organizace (OAVD) sdružující zaměstnance řízení provozu u ŽSR se na základě pozvání uskutečnilo první společné jednání na Slovensku (11 a 12. 10. 2018). Základním posláním bylo rozšíření oblastí spolupráce v rámci sociálního dialogu i pracovněprávní problematiky, která v průběhu podzimu 2018 vyústí v podepsání mezinárodní smlouvy o spolupráci mezi odborovými svazy. Jednání se za slovenskou stranu účastnil prezident OAVD pan Jozef Chovanec, předseda Republikové rady František Demko a člen RR OAVD. První den jednání patřil návštěvě stanice Bratislava hl. n., kde jsme si prohlédli pracoviště výpravčích hlavní služby. V odpoledních hodinách se konalo společné jednání Výkonného výboru ADP společně s kolegy z OAVD. Nosným tématem bylo připravované kolektivní vyjednávání u SŽDC a proces změny Katalogu prací. Členové ADP měli možnost vyslechnout, s jakými problémy se museli kolegové z OAVD vypořádat v minulosti, kdy se "Katalog" měnil u ŽSR a současně přednést své cíle a představy. V pátek program pokračoval návštěvou CRD (Centrum řízení dopravy) Trnava, kde nás mile přivítal Ing. Remenár - přednosta žst. Trnava, který nám velmi podrobně vysvětlil problematiku zavádění dálkového řízení na Slovensku, technologii Siemens s automatickým stavěním vlakových cest a odpovídal na naše dotazy. Byli jsme navštívit "věž", kde v minulosti byla hlavní služba (dnes zasedací místnost) a také dopravní sál, kde je dálkové řízení svěřených úseků. Druhé pracoviště CRD se nachází v Púchově a existuje vize aktivovat ještě další dvě v rámci ŽSR.

Společné zasedání mělo nabitý program, ale účel splnilo a v odborové práci bude mít i nadále spolupráce nezastupitelnou úlohu.