Dne 20. 12. 2018 se v odpoledních hodinách konalo jednání Výkonného výboru ADP rozšířené o předsedy regionálních organizací ADP z celé republiky. V úvodu předseda pohovořil o výsledku kolektivního vyjednávání a podrobně okomentoval uzavřenou 1. a 2. změnu PKS SŽDC 2018 – 2019. Následovala informace o výsledku jednání k Zásadám FKSP pro rok 2019, které byly sjednány v dopoledních hodinách v sídle SŽDC. Definitivně byl schválen Termínový kalendář jednání Výkonného výboru a předsednictva ADP pro rok 2019. Písemně předložený návrh rozpočtu ADP na rok 2019 byl po dílčích návrzích na úpravu jednomyslně schválen. V rámci diskuse se řešila problematika Kvalifikačního katalogu, kde mají odborové organizace předložit své návrhy do 31. 12. 2018. Návrh za ADP je připravený, ještě probíhá testování kritérií, aby návrhy řešení byly zcela objektivní. Výkonný místopředseda Petr Fučík pohovořil o poslední Radě ČMKOS a úkolech na následující období roku 2019.

V závěru poděkoval předseda všem přítomných za iniciativní přístup a obětavou práci pro ADP,  popřál krásné a klidné vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce 2019.

Senát proti zdraví zaměstnanců

Českomoravská konfederace odborových svazů od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance.

Dnešní rozhodnutí Senátu ČR nepodpořit její zrušení, je plivnutí do tváře zaměstnanců. Senátoři, kteří proti zrušení neplacení prvních tří dnů nemoci zvedli ruku, vyslali jasný vzkaz, že je vůbec nezajímá tíživá situace zaměstnaných lidí v době, kdy onemocní.

„Poznatky, které máme z odborových organizací z firem, jednoznačně hovoří o tom, že lidé počátek nemoci přecházejí, léčí se sami, berou si dovolenou. Finanční dopad neplacení prvních tří dnů nemoci způsobuje strach být nemocen a léčit se. Je s podivem, že senátory nezajímají finanční dopady nemoci na lidi s nižšími a průměrnými příjmy. Podle společnosti Trexima například zaměstnanec s hrubou průměrnou mzdou 20 tisíc korun přijde za pět dní nemoci o 2610 korun. To je velmi citelný zásah do jeho rozpočtu. Názor, že karenční doba je dobrým opatřením proti zneužívání nemocenské, je ten nejhloupější argument,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula. „Je to velmi špatný signál veřejnosti i vzhledem k tomu, že Senát dlouhodobě toleroval pouhou omluvu v době dlouhodobé nemoci senátora. Věřím, že Poslanecká sněmovna tuto chybu senátorů napraví,“ dodal Josef Středula.

Poslední jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC v letošním roce se konalo dne 20.12.2018. Hlavním bodem programu bylo dosažení shody při projednávání Rámcových zásad FKSP na rok 2019.

Zástupci ADP deklarovali nutnost změny v čerpání příspěvku na dotovanou dovolenou z C-FKSP a úpravu textu, která by následně umožnila všem zaměstnancům SŽDC příspěvek na individuální tuzemský nebo zahraniční pobyt dle svobodné volby dodavatele z oblasti cestovního ruchu, což současná praxe neumožňuje. V rámci interních diskusí ve svazu i se zaměstnavatelem, byly Rámcové zásady FKSP na rok 2019 podepsány všemi sociálními partnery působícími u SŽDC, s požadavkem ADP, aby v průběhu roku 2019, došlo k nalezení optimálního řešení dané problematiky u dotované rekreace. Souhlasným stanoviskem a připojením podpisu nebudou žádnému zaměstnanci kráceny příspěvky na penzijní případně životní pojištění od zaměstnavatele, nebude ohroženo čerpání sociálních výpomocí pro zaměstnance v tíživé životní situaci apod. Nyní je na zástupcích odborů na úrovni organizačních jednotek zaměstnavatele jakým způsobem budou nastavena pravidla pro čerpání FKSP v dané OJ. Tam se bude rozhodovat o výši příspěvku na stravenku, o rozpočtování příspěvku na dovolenou, o příspěvku na bezplatné dárcovství krve (Jánského plakety, či kříže), plánu akcí hromadných či individuálních v oblasti kultury a sportu.

Jako další bod programu byl předložen k projednání návrh Pokynu GŘ č. 1 /2019, který je novým dokumentem, který zpřesňuje a definuje cílový stav u SŽDC v oblasti dálkového řízení. Vychází z pokynu č. 9/2013, který tuto problematiku před lety řešil. Nově je definováno integrované dispečerské pracoviště, které v sobě zahrnuje pracoviště PPV, regionální dispečerské pracoviště či místní pracoviště pro např. práci v uzlech. Podrobná mapa sítě, je k dispozici ke stažení zde.

 

Dne 10. prosince 2018 se uskutečnilo v Domě odborových svazů 7. zasedání Rady ČMKOS, program tohoto zasedání obsahoval Kontrolu plnění a rozpracování úkolů, Rozpracování a konkretizaci závěrů 1. Sněmu ČMKOS, Zprávu o porušování zaměstnaneckých a odborových práv v roce 2018, Zprávu ze zasedání RK ČMKOS, Aktuální info Vedení ČMKOS a Evropské a mezinárodní otázky. Za Alianci drážního provozu se tohoto zasedání účastnil výkonný místopředseda Petr Fučík.

V úvodu přivítal zůčastněné předseda ČMKOS Josef Středula a okomentoval úvodní body programu s tím, že připomenul 70. let Všeobecné deklarace lidských práv, která zdaleka není ve všech zemích dodržována a naplňována, připomenul nízkou míru nezaměstnanosti v naší republice (2,2%), jedna z nejnižších v okolních zemích a upozornil na zbytečné zveličování blížící se krize s jejími důsledky na jednání společnosti. Na přiložené prezentaci taktéž graficky předvedl růst mezd mezi roky 2007 - 2018, věnoval se také minimální mzdě, vývoji zaručené mzdy po 1. lednu 2019 a E-neschopence. Dalšími tématy byla činnost Rady mladých pro budoucnost ČMKOS, aktivní účast členů ČMKOS při Evropských volbách 2019. V průběhu tohoto bloku p. předseda Středula pogratuloval zástupci ADP k podpisu Kolektivní smlouvy u SŽDC s tím, že výsledek koresponduje s doporučením Rady ČMKOS.

Dalším bodem jednání, který vzbudil určitou míru emocí, bylo rozhodnutí o pořádání Manifestačního mítinku pro rok 2019, návrh lokalit, způsob provedení, choreografie a účast jednotlivých svazů byla důvodem k vášnivé debatě. Za náš svaz byla vyjádřena podpora konání mítinku, jako možnosti zviditelnění práce odborářů, jak aktivních členů, tak i příklad pro případné členy budoucí. Znamená to však pro nás i závazek k aktivní účasti na tomto mítinku. Byla stanovena skupina Zákoníku práce ve složení p. Josef Středula a p. Vít Samek.

Taktéž byla vyhodnocena žádost Aliance drážního provozu o navýšení pracovních úvazků pro dva svazové inspektory BOZP, p. Jan Zazvonil a p. Petr Fučík, která byla po krátké prezentaci předložena k hlasování a jednomyslně schválena, včetně navýšení rozpočtu.

Na závěr referovala předsedkyně OSZSP ČR Dagmar Žitníková o demonstraci proti zrušení nemocnic v Orlové, která se koná dne 13.12.2018.