Na sedmém jednání zaměstnavatel předložil dva nové návrhy, které byly ze strany odborových organizací přijaty:

1. možnost zaměstnanců s tarifní mzdou dokládat průběžně žádosti o započtení předchozí praxe s možností změny pásma osobního příplatku od 1. kalendářního dne následujícího měsíce po schválení zápočtu odpracované doby ředitelem organizační složky; podmínek přidělení sazby B i pro zaměstnance odborně způsobilé v HZS – znění článku č. 10 Osobní příplatek přílohy č. 2 PKS je nyní schváleno a uzavřeno;

2. zrušení příplatku při použití izolačních dýchacích přístrojů; stanovení rizikového příplatku pro zaměstnance HZS zařazených v příslušném měsíci do výjezdu na 1 000,-/měsíčně; zavedení příplatku za práce ve výškách a nad volnou hloubkou při práci na laně ve výši 60 Kč/hod; výše služebního příplatku a podmínky stravování HZS dle roku 2018.

Dále předložil návrhy řešící zvýšení zvláštní odměny, poskytnutí jednorázové mimořádné odměny za měsíc listopad 2018.

Odborové organizace předložily požadavek na prioritní řešení navýšení tarifních stupňů a následně jednat o dalších sporných ustanoveních a návrzích zaměstnavatele.

Zaměstnavatel shrnul, že doposud předložil návrhy navýšení rozpočtu mzdových a ostatních osobních nákladů o cca 5 % oproti roku 2018. Zdůraznil, že oproti stávajícímu návrhu tarifních mezd je další navýšení pokřivením přijatého systému tarifních stupňů pro rok 2018. Taktéž zdůraznil, že navýšení ostatních složek mzdy (výkonová odměna, zvláštní odměna, osobní příplatek, příplatky za práci o sobotách a nedělích, příplatky za práci v noci) umožní navýšení objemu mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 2019.

Zaměstnavatel předložil a podrobně okomentoval návrh rámcových zásad Fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2019. Dále o nich bude jednáno na dalších jednáních.

Dále byly podrobně probrány aktualizované pokyny generálního ředitele ve věci rozhodnutí o organizačních změnách k 1. 1. 2019 v oblasti správy majetku oblastních ředitelstvích, řízení provozu a centralizace účetních operací do Centra sdílených služeb.

Další termín kolektivního vyjednávání je v úterý 4. 12. 2018 v sídle zaměstnavatele

Dnes 26. 11. 2018 se uskutečnila pracovní schůzka předsedy ČMKOS a předsednictva ADP v žst. Praha Smíchov. Josef Středula přijal pozvání k návštěvě pracoviště výpravčích Praha-Smíchov os. n., kde mu pracovněprávní i odbornou problematiku popsal místopředseda ADP Petr Fučík a Ing. Jan Zazvonil. Hovořili jsme o odměňování, pracovní době i pracovních podmínkách. Následné jednání o činnosti odborového svazu proběhlo v kanceláři ADP, kde byl předseda Středula podrobně informován o naší práci, průběhu kolektivního vyjednávání, možnostech odborové organizace apod. Akcent byl především kladen na informovanost zaměstnanců o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC, neboť zákonné podmínky jsou legislativně dané. Diskuse byla velmi konstruktivní a pozvání pana předsedy splnilo účel, neboť problematika řízení železničního provozu je specifická a klade vysoké nároky na odbornost. S tím souvisí i naše odborová činnost v ADP.

Vážení kolegové, zaměstnanci, členové,
každý kdo z Vás pozoruje probíhající kolektivní vyjednávání u SŽDC, si zajisté klade nejednu otázku, jaký bude letos výsledek. Vzhledem k faktu, že jsme zavázáni mlčenlivostí, ale současně má zaměstnanec právo být informován dle paragrafu 25 odst.3, zákoníku práce, jsou jednotlivé výstupy sdělovány jako společná informace zveřejněná na intranetu nebo webových stránkách OC.

Všem odborovým organizacím působícím u SŽDC byla zaslána výzva, která byla podepsána zaměstnanci CDP Přerov. V textu byla zmíněna podpora kolektivním vyjednavačům při prosazování tarifního nárůstu, příplatků za noční směny, režim práce a práci o víkendu (So, Ne). Dále byl požadavek na snížení přesčasové práce a zlepšení pracovních podmínek. Nejjednodušší řešení je u nařízené práce přesčas, kde se každý zaměstnanec může svobodně rozhodnout zda dá písemný souhlas s práci přesčas nad 150 hodin ročně. Tento akt je o individuálním přístupu k této problematice, a také o osobní statečnosti ustát tlaky zaměstnavatele, které se občas vyskytnou. Zlepšení pracovních podmínek velmi úzce souvisí s problematikou BOZP a činností místních, regionálních odborových organizací. Pokud máte návrhy či podněty ke zlepšení pracovních podmínek, obracejte se na zástupce odborů, kteří Vám mohou pomoci problematiku řešit.

Nežijeme na izolovaném ostrově, ale v západní společnosti, evropském prostoru a především v tržní ekonomice, kde hospodářský cyklus ovlivňuje mnoho ekonomických ukazatelů. Pokud si uvědomíme, že končí doba konjunktury a ekonomika zpomaluje, je letošní rok možná posledním, kde lze vyjednat mzdový nárůst, který bude kopírovat požadavky odborů na celostátní úrovni (7-9%), které má v programu ČMKOS, které jsme členy.

Za Alianci drážního provozu se budeme dále snažit prosadit tyto požadavky, ale bez Vaší podpory to nebude snadné. Za již vyjádřenou podporu ke kolektivnímu vyjednávání všem děkujeme, protože jen společně můžeme mít lepší mzdové i pracovní podmínky.

Ke stažení výzva CDP Přerov 2018 - podpora kolektivním vyjednavačům

Dne 20. 11. 2018 se v Praze v DOS konalo zasedání 1. Sněmu ČMKOS. Jednání Sněmu se zúčastnili zástupci Aliance drážního provozu výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředseda Daniel Linc.

V úvodu byly vedením ČMKOS prezentovány aktuální odborové otázky např.:

  • zavedení karenční doby,
  • zvýšení minimální mzdy,
  • vývoj míry inflace v ČR v roce 2018 a její prognóza na rok 2019,
  • informace o vývoji mezd,
  • Komplexní zpráva o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a vyšším stupni v roce 2018.

Na závěr jednání 1. Sněm ČMKOS doporučil OS prosazovat cíle pro KV na 2019 dle výše uvedených ukazatelů.

Na šestém jednání, které se konalo za účasti generálního ředitele SŽDC Bc. Jiřího Svobody, MBA, zaměstnavatel předložil dva návrhy řešící sporné body (odměna za e-learning v STKR přes extranet, zvláštní odměna, navýšení sazeb v tarifní mzdě, navýšení disponibilního objemu pro výkonovou odměnu, rizikový příplatek pro HZS, navýšení příplatku za práci v noci, za práci o sobotách a nedělích, zachování příplatku za práci přesčas, vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad).

I přes drobná sblížení v rozporných stanoviscích nedošlo ke shodě. Nově je dohodnut příplatek za práci ve výškách a nad volnou hloubkou a za vybrané rizikové práce z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací, který je ve znění roku 2018.

Další termín kolektivního vyjednávání je ve středu 28. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.