Výkonný výbor ADP zasedal ve čtvrtek 12. 9. 2019 v sídle SŽDC, kde byla velmi podrobně projednávána problematika úpravy č. 16 Tarifu jízdného a přepravného…, s účinností od 15. 12. 2019, dále problematika návrhu rozpočtu SFDI na rok 2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 a 2022, organizační pokyny a schválený počet účastníků manifestačního mítinku „Konec levné práce“, který se uskuteční v úterý dne 17. 9. 2019 ve Fóru Karlín, organizační záležitosti ke Kongresu ADP, který se bude konat ve středu 18. 9. 2019 v Domě techniky v Pardubicích či jednání OC dne 19. 9. 2019, které má za cíl vytvoření protinávrhu k předloženému znění PKS na rok 2020 a návrhu 3. změny PKS SŽDC pro roky 2018 – 2019.

Předseda dále informoval o výsledcích jednání, které se týkají zapojení uzlu Plzeň do dálkového řízení (z CDP Praha), s pracovním termínem 1. 6. 2020. Záměry jednotlivých stran (CDP i OŘ Plzeň) byly podrobně diskutovány, neboť mezi zaměstnanci vyvstalo mnoho nezodpovězených otázek. Od pondělí 16. 9. do středy 18. 9. 2019 budou probíhat prezentace CDP Praha v Plzni v zasedací místnosti na ÚS Triangl. Zástupci obou organizačních jednotek budou případným zájemcům o práci traťového dispečera či operátora popisovat veškeré klady (výše mzdového ohodnocení, garance pracovního místa, bezpečnostní přestávky, jídelna s teplou kuchyní v budově, ergonomicky vybavená pracoviště, kariérní růst) či zápory (doba přepravy z místa bydliště do zaměstnání, psychologické vyšetření, výběrové řízení, chybějící kapacity a zdroje pro ubytování dojíždějících zaměstnanců, větší počet zaměstnanců v dopravních sálech či vyšší psychická a zraková zátěž z důvodu snížení počtu obsluhujících zaměstnanců).

Dále na programu jednání bylo doporučení a další postoupení na O10 GŘ SŽDC sociální výpomoci člena ADP, který se ocitl v těžké životní situaci. Jednalo se také o doporučení VV ADP a zajištění právní pomoci prostřednictvím ČMKOS. V rámci dlouhodobě sledovaných úkolů, došlo k významnému posunu v oblasti intervence při krizových situacích (mimořádná událost, pracovní úraz) a bylo schváleno zřízení Krizové linky ADP pro pomoc členům. Bližší informace budou sděleny na Kongresu ADP a následně na webu či fcb. 

plz

Předseda předložil přítomným členům k podpisu Petici proti zhoršování dostupnosti a kvality zdravotní péče, která navazuje na kroky Krizového štábu 9 proti kolapsu zdravotnictví a sdělil základní východiska.   

V průběhu jednání se dostavil Ing. Koucký (ředitel O10 GŘ SŽDC), který informoval zástupce ADP o podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání OC SOSaD a požádal o stanovisko a následný podpis ze strany ADP. Po diskusi a neakceptování navýšení počtu kolektivních vyjednavačů ADP ze strany SŽDC bylo přistoupeno k podpisu dohody i naší stranou. Řešila se problematika FKSP pro rok 2020, především implementace návrhů, které byly představeny na minulém jednání v srpnu.

V závěru jednání předsedkyně revizní komise informovala členy VV ADP o provedené kontrole hospodaření, která se uskutečnila v měsíci srpnu.

Další jednání Výkonného výboru se bude konat dne 10. 10. 2019. 

Dne 28. 8. 2019 se konalo setkání zástupců RO ADP Brno a zaměstnavatele v budově OŘ Brno. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil ředitel OŘ Ing. Libor Tkáč a náměstek pro řízení provozu Ing. Pavel Surý, MBA. Za RO ADP Brno se jednání zúčastnili Jan Koudelka a Martin Klučka.

Prvním projednávaným bodem byla pokračující přestavba žst. Brno hl.n. V rámci dalšího zaškolování bylo z naší strany navrhnuto, zda by bylo možné si vyzkoušet simulaci provozu v nové technologické budově, v plánovaném obsazení směn a rozdělením pracovních povinností mezi jednotlivé výpravčí. Druhým bodem byla otázka BOZP. V krátké době došlo v PO Brno ke dvěma pracovním úrazům našich členů, přičemž jeden souvisí s přestavbou žst. Brno hl.n. Třetím bodem jednání byl nedostatek výpravčích u OŘ Brno. Pan ředitel vyjádřil pochopení, ale chybějící provozní zaměstnance, při současné rekordně nízké nezaměstnanosti a požadavcích kladených na žadatele, je obtížné a zdlouhavé doplnit. Na závěr pan ředitel přislíbil podporu při řešení problémů s přechodem na nový způsob práce v žst. Brno hl.n. a plynulý a bezpečný přechod do nového GVD. V rámci předcházení MU dojde k zapojení školařů dopravců a pořádání zkušebních jízd, aby se v maximální míře předešlo mimořádnostem po spuštění ostrého provozu.

Následně se Martin Klučka sešel s přednostou PO Brno ing. Martinem Vejmělkou, a informoval ho o proběhlém jednání na OŘ.

Na dnešním jednání zaměstnavatele s odborovými organizacemi při SŽDC bylo zahájeno, předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Bc. Jiřího Svobodou, MBA, odborovým organizacím, kolektivní vyjednávání o 3. změně současné Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období (PKS) od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 a o návrhu nové PKS od 1. 1. 2020. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení těchto jeho návrhů.

Návrh zaměstnavatele 3. změny stávající PKS s účinností do 31. 12. 2019:

  • zavedení nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2019 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v letošním roce. 

Předložený návrh zaměstnavatele PKS od 1. 1. 2020 zachovává zaměstnancům stávající benefity a způsob odměňování. Obsahuje tyto nejvýznamnější změny:

  • účinnost PKS na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
  • poskytování nového benefitu pro zaměstnance SŽDC, kteří budou v evidenčním stavu ke dni 1. 12. 2020 – příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2021 a jeho jednorázové poskytnutí podle navržených podmínek v roce 2020 a dále podmínky pro vyplacení příspěvku na dopravu pro kalendářní rok 2020 zaměstnancům, kterým vznikne pracovní poměr v období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020;
  • posílení motivační složky mzdy – výkonové odměny: zvýšení minimální výše objemu mzdových nákladů pro výplatu výkonové odměny o 1 % mzdových tarifů z výše 5, 7 % na výši 6, 7 % mzdových tarifů;
  • zrušení poskytování zvláštní odměny zaměstnancům, kteří vykonávají vedle své pracovní činnosti komerční odbavování cestujících (zaměstnanci SŽDC v roce 2020 nebudou tyto činnosti již vykonávat);

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 30. 9. 2019.

Dále došlo k podepsání Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2019, zástupci 6 odborových organizací. V kolektivním vyjednávání bude pokračováno po podpisu všech odborových centrál.

Další termín kolektivního vyjednávání je úterý 1. 10. 2019 v Berouně.

Ve středu dne 28. 8. 2019 se za účasti generálního ředitele SŽDC, Bc. Svobody, MBA konalo pravidelné jednání zástupců odborových organizací. V úvodu generální ředitel pohovořil o obtížném období, které nás společně čeká (kolektivní vyjednávání, sjednání Zásad FKSP na rok 2020, příprava novelizace Kvalifikačního katalogu a další), v návaznosti byl předložen zástupcům OC návrh třetí změny PKS a návrh kolektivní smlouvy na rok 2020, čímž bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání u SŽDC.

Bližší informace o návrhu budou upřesněny v samostatném článku.

V pondělí dne 19. 8. 2019 se uskutečnilo zasedání Rady ČMKOS, které bylo naplněno množstvím informací a úkolů, které vyplývají z příprav novelizace Zákoníku práce, přípravy státního rozpočtu na rok 2020 nebo problémů, které gradují v tomto období - těžkém průmyslu (Nová Huť, TS Plzeň) nebo zdravotnictví.

V úvodu vystoupil místopředseda JUDr. Vít Samek, který pohovořil o připravovaných změnách v ZP, které se týkají především implementace Směrnice EU ve vysílání zaměstnanců na pracovní trhy (konkrétně cizinců na pracovní trh v ČR). Dále se věnoval problematice důchodové reformy, kdy pravidelné zasedání Komise pro spravedlivé důchody bude dne 6. 9. 2019 a o výsledcích budou členové Rady následně informováni.

Předseda Josef Středula ve svém vystoupení velmi podrobně presentoval data EUROSTATU, ČSÚ, ČNB a MF ČR. V grafické podobě byl akcentován především vývoj HDP v příštím čtvrtletí a odhad na rok 2020, kde jsou velmi podobné odhady Ministerstva financí i ČNB (+2,8% resp. 2,9%). Inflace je odhadována v roce 2020 na 2,3% proti předchozímu období, stejně jako nezaměstnanost. V této souvislosti se intenzivně diskutovalo, jaký budou zástupci zaměstnanců sdružených v ČMKOS požadovat nárůst do mezd a platů pro rok 2020. Vzhledem k probíhající kampani „Konec levné práce“ bude toto sděleno na mítinku, který se bude konat ve Fóru Karlín dne 17. 9. 2019. Separátní jednání, která se v současné době již vedou, se týkají např. pedagogů nebo lékařů a sester ve zdravotnictví.

Místopředsedkyně Ing. Sokolová prezentovala výjezdy odborů do regionů a upozornila na blízké akce v závěru léta (6. 9. 2019 Karlovy Vary, 7. 9. 2019 Sokolov a 29. 9. 2019 Děčín). Na těchto akcích se mohou občané setkat s předáky ČMKOS a pohovořit na různá témata, která je zajímají. V závěru jednání pohovořili zástupci odborových organizací o nejpalčivějších problémech, které se dotýkají tisíců zaměstnanců ať v průmyslu, ve zdravotnictví nebo ve státním podniku Česká pošta, který projde v krátkodobém časovém horizontu výraznou reorganizací.

Ve čtvrtek 8. srpna 2019 se v sídle SŽDC uskutečnilo zasedání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda pohovořil o aktuálních záležitostech, které se týkaly organizačních změn, které se mají uskutečnit. V OŘ UNL se jedná o zrušení výpravčích a dozorců výhybek v žst. Kadaň v souvislosti se změnou technologie obsluhy SZZ a úpravou TZZ. Nově bude doprava organizována ze žst. Kadaň-Prunéřov, kde dojde k posílení denních směn na dva výpravčí. Ostatním nadbytečným zaměstnancům bude nabídnuto jiné pracovní místo či postupováno dle ZP v platném znění. Změna bude realizována k 1. 11. 2019. Další zásadní organizační změnou, které se uskuteční je zapojení uzlu Plzeň do CDP Praha s předpokládaným termínem II.Q/2020. V této souvislosti se v září 2019 uskuteční setkání zaměstnanců ÚS Triangl s ředitelem CDP Praha a zástupci OŘ Plzeň, kde se bude diskutovat především o technologii práce, budoucím obsazení jednotlivých pracovišť jak na CDP, tak na PPV Plzeň. Zaměstnanci, kteří projeví zájem o práci na CDP, budou zapsáni do pořadníku a vysláni na psychologické vyšetření. Bohužel tímto neuváženým krokem SŽDC dojde k rozpojení vazeb, které jsou pro řízení uzlu nezbytné. Dalším negativním vlivem bude dojezdová vzdálenost a časová náročnost, neboť mnoho zaměstnanců dojíždí už nyní do Plzně z jiných tratí v okolí a následný přesun do Prahy na CDP Praha vyvolá potřebu až 6 hodin volného času navíc k dvanáctihodinovým směnám. Bohužel neuváženou centralizací budou regiony „vylidňovány“ a jejich vliv bude klesat, což pouze podpoří pragocentrismus. 

Plzenželezniční uzel Plzeň

Další organizační změna se měla uskutečnit v České Lípě, kde došlo k několika schůzkám vedení OŘ HK, PO Liberec a zástupců odborů. (viz článek https://adpcz.org/608-nedostatek-vypravcich-u-szdc-prinasi-jejich-postupne-ruseni) Vzhledem ke kritickému nedostatku pracovních sil, odmítnutí navržených změn i s možností ukončení pracovního poměru na vlastní žádost, odstoupil zaměstnavatel od navržené změny a současně očekává zklidnění napjaté situace mezi zaměstnanci.

Během měsíce září by mělo začít testování nové součástky pro zaměstnance CDP (shodu nalezli ředitelé CDP Přerov, Praha a NGŘ Ing. Jasenčák). Do testování a následného užívání bude zařazeno pouze tričko s límečkem (polo tričko), které bude mít vzor dle korporátní identity SŽDC. K dalším součástkám jako např. k obuvi, kalhotám či svetrům nebyla dostatečná shoda. Triko bude z bavlny či směsného materiálu, aby vyhovovalo práci na dispečerských sálech s konstantní teplotou.

Další část VV ADP byla věnována návrhu zaměstnavatele ohledně Zásad hospodaření s FKSP na rok 2020, kde zaměstnavatel posiluje vliv cestovní kanceláře ČD Travel na čerpání prostředků, které jsou určeny pro všechny zaměstnance SŽDC. K tomuto tématu se rozpoutala intenzivní diskuse a závěry z ní budou prezentovány na společném jednání se zaměstnavatelem a OC dne 28. 8. 2019. V závěru jednání se řešili organizační záležitosti Kongresu ADP (18. 9. 2019 Pardubice) a rozvoj spolupráce se slovenskými kolegy s odborového svazu OAVD. V odpoledních hodinách se uskutečnila společná schůzka s kolegy ze Slovenska a bylo předjednáno, že na Kongresu ADP dojde ke slavnostnímu podepsání Memoranda o spolupráci mezi ADP a OAVD. V závěru dne se delegace OAVD setkala s kolegy výpravčími na hlavním nádraží v Praze a prohlédli si dopravní kancelář (ústřední stavědlo).

Ministryně Schillerová směřuje k destrukci systému podpory stravování, odbory jsou zásadně proti.

Údajný revoluční návrh ministryně financí Aleny Schillerové, prezentovaný v rozhovoru pro MF DNES, totiž zavést tzv. finanční paušál pro zaměstnance jako alternativu ke stravenkám, nepovažujeme za moudrý. Je to opakovaná snaha ministerstva financí bombardovat funkční, zavedený a oblíbený systém. Rád bych připomněl, že stravenky fungují jako alternativa tam, kde zaměstnavatel nemůže zřídit firemní kantýnu nebo jídelnu, ale zároveň je ochoten přispívat zaměstnancům na jídlo během pracovní doby.

Je v zájmu státu, aby se zaměstnanci v pracovní době stravovali, neboť v dlouhodobém měřítku má nepravidelná strava negativní dopad na zdraví člověka. Právě proto vznikla daňová podpora příspěvků na stravování.

Pokud by pro zmíněný finanční příspěvek mělo platit daňové zvýhodnění, stejně jako platí pro stravenky, pak stát bude logicky chtít prokázat, že takto vynaložené prostředky byly utraceny v souladu se zákonem. Nechápu potom, jak může paní ministryně hovořit o zmírnění administrativy, neboť zaměstnavatelé budou zahlceni účtenkami za jednotlivé obědy zaměstnanců pro případnou kontrolu finanční správy. Jestliže by stát toto nekontroloval, tak nedává smysl, aby cokoliv dotoval.

Obávám se, že paní ministryně nesměřuje k ničemu jinému než k celkovému zrušení podpory stravování, tedy včetně úplného zrušení stravenek. Argumentovat výší provize pro stravenkové společnosti je irelevantní, protože jde o záležitost svobodného trhu.

Považuji za nezdvořilé oznamovat takto zásadní plány bez projednání se sociálními partnery. Mohu ujistit, že odbory budou rozhodně bojovat za zachování stávajícího systému podpory stravování. Plán ministryně Schillerové není revoluční, naopak je destrukční a proti zájmu zaměstnanců.