Nový typ zábleskového světla pro potřeby SŽDC, byl včera dne 20. 3. 2019 v žst. Praha Holešovice podroben pohledové zkoušce pro denní a noční režim svícení. Přizváni byli zástupci odborových organizací, zástupci SŽDC z oddělení dopravy, BOZP a zástupce výrobce. Za ADP se zúčastnili předseda Ing. Zazvonil a výkonný místopředseda pan Fučík, neboť bezpečnost práce je v jejich gesci. Pohledové zkoušky se konaly na vzdálenost 760, 550 a 320 metrů, kde byla možnost subjektivního hodnocení přítomných zástupců ve srovnání s typy užívanými v podmínkách SŽDC dnes. Nový výrobek splňuje očekávání na dostatečnou světelnost pro strojvedoucí, řešenou vysoce svítivými led diodami a specifickým upevněním k patě kolejnice. Bohužel negativní stránkou je časová náročnost na upevnění k patě, původně diskutované využití silných magnetů by přineslo úsporu času i fyzické námahy. Velmi spokojen byl zástupce FS ČR, který vyzdvihl kvalitu zpracování i dostatečnou viditelnost v náročných světelných podmínkách za slunečního svitu nebo v noci na zábrzdnou vzdálenost 700 m.

V současné době má každé Oblastní ředitelství k dispozici jeden pár těchto zábleskových světel od výrobce, která jsou již ve zkušebním provozu. Budoucím sjednocením používaných zábleskových světel dojde k zajištění větší bezpečnosti zaměstnanců pracujících v provozované dopravní cestě.

Dne 28. 2. a 13. 3. 2019 se na OŘ Ústí nad Labem konalo společné jednání zástupců odborových organizací působících u OJ. Cílem bylo sjednání dohody o poskytování výkonových odměn pro zaměstnance OŘ Ústí nad Labem na pracovištích s vyšší pracovní zátěží dle článku 34 PKS SŽDC 2019. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil náměstek pro ŘP Ing. Miloš Štefl a vedoucí kanceláře ředitele OŘ PhDr. Zdeněk Jílek.

V úvodu jednání náměstek ředitele pro ŘP Ing. Miloš Štefl okomentoval návrh zaměstnavatele, který byl předložen OC. Poté došlo k ujasnění návrhů a stanovisek jednotlivých OC a zaměstnavatele. Následně byl předložen návrh na pracoviště s vyšší VO, který se téměř shodoval s pracovišti dohodnutými v roce 2018. Tento návrh byl zaměstnavatelem akceptován. Výše VO byla sjednána do konce roku 2019 s platností od 1. 4. 2019.

Výše VO dle PO OŘ Ústí nad Labem:

PO Děčín

 • ŽST Děčín východ dol.n. – výpravčí 12% signalista St. 1,3 8 %
 • ŽST Děčín hl. n. – výpravčí ÚS 12 %
 • ŽST Děčín hl. n. – DP vedoucí směny 7 %
 • ŽST Mělník – výpravčí, signalista 8% , 6%
 • ŽST Ústí nad Labem Střekov – výpravčí 10%

PO Karlovy Vary

 • ŽST Karlovy Vary – výpravčí 7%
 • ŽST Cheb – výpravčí 8%
 • Odb. Chomutov město – výpravčí 8%
 • ŽST Nové Sedlo u Lokte – výpravčí 7%
 • ŽST Tršnice – výpravčí 6%
 • ŽST Blatno u Jesenice – výpravčí 7%
 • ŽST Sokolov – výpravčí od 1.5. 2019 8%

PO Most

 • ŽST Bílina – výpravčí 10%
 • ŽST Most – výpravčí 8%
 • ŽST Louny – výpravčí 7%
 • ŽST Obrnice – výpravčí 8%
 • ŽST Most n.n. – signalista St. 3 6.5 %

PO Ústí nad Labem

 • ŽST Ústí nad Labem hl. n. – výpravčí ÚS 12%
 • ŽST Ústí nad Labem západ St. 1,5 – výpravčí 10% , 8%
 • ŽST Lovosice – výpravčí 7%
 • ŽST Hněvice – výpravčí 7%
 • ŽST Čížkovice – výpravčí od 1.6. 2019 7%

Dne 6. 3. 2019 proběhlo pravidelné jednání s ředitelem OŘ Praha. Za zaměstnavatele byli přítomni kromě ředitele náměstek pro provoz Ing. Ludvík a ekonomický náměstek Ing. Gánovský. Za ADP předseda RO ADP Praha Milan Gajdács a člen výkonného výboru Jan Pavliš. Hlavním tématem byl požadavek ADP na ukončení úvah o rozšíření střežení pracovišť a zavádění tohoto institutu tam kde doposud aplikován nebyl. Našimi zástupci byly zmiňovány argumenty proti tomuto rozhodnutí. V prvé řadě jde o faktické prodloužení pracovní doby a zkrácení doby na odpočinek mezi směnami. Takové opatření zároveň nevnáší tolik potřebný klid mezi provozní zaměstnance a v průběhu platnosti kolektivní smlouvy výrazně mění podmínky, za kterých zaměstnanec má nadále pracovat. Zároveň pro potenciální zájemce o tuto práci je vysílán signál, že stávající pracovní podmínky mohou být snadno změněny v neprospěch zaměstnanců, nemluvě o tom, že potencionální zájemce může toto zcela odradit a zájem o tuto práci nadobro ztratí.

ADP má za to, že jakékoliv restrikce v době akutního nedostatku personálu, kdy je provoz zajišťován jen díky obětavosti zaměstnanců na úkor jejich volna, které by mohli trávit se svými nejbližšími a za cenu přesčasové práce, která v mnohých případech přesahuje i 400 hodin ročně jsou kontraproduktivní a demotivující. Rozšířením doby střežení nebo zaváděním tam kde dosud aplikováno nebylo dojde zcela jistě k demotivaci velké části těchto zaměstnanců doposud loajálních s firmou. Zkrácení doby odpočinku mezi směnami je rovněž jedním z rizikových faktorů, které v posledních týdnech byly jednou z příčin nehodových událostí prozatím většinou na straně strojvedoucích.

Po vyslechnutí těchto argumentů byl s ředitelem OŘ domluven tento postup. Realizace opatření bude přehodnocena. Všechny strany jak zaměstnavatel tak odborové organizace dodají v nejbližším možném termínu podklady, se seznamem stanic kde je noční střežení problematické. Následně bude opatření revidováno.

Ve středu dne 13. 2. 2019 se v sídle SŽDC konalo první letošní jednání Výkonného výboru ADP. Informací k projednání a k přijetí usnesení bylo mnoho, neboť od kolektivního vyjednávání uplynul více než měsíc.

V úvodu předseda Ing. Zazvonil, okomentoval jednání Rady ČMKOS, kde se mj. velmi intenzivně diskutovala problematika připravované první novely Zákoníku práce, která obsahuje mnoho ustanovení, která by měla zlepšit zaměstnancům pracovní podmínky např. zavedení pěti týdnů dovolené, ale také ustanovení, která nejsou zcela bez dopadů na působení odborových organizací. V současné době se precizuje návrh takovým způsobem, aby bylo dosaženo shody v rámci tripartity a mohl být legislativní proces postoupen do Poslanecké sněmovny ČR. V rámci jednání byly prezentovány ekonomické výhledy pro rok 2019 (krátkodobý výhled), ale také střednědobé. Sledovaný inflační cíl je dodržován, v letošním roce lze předpokládat růst mezd v souvislosti s výkonem ekonomiky, která je v dobré kondici a k „přehřívání“ či krizi nedochází. Dalším zásadním bodem byla činnost odborů v oblasti BOZP, především uplatňování kontrolní činnosti dle § 322 Zákoníku práce v jednotlivých podnicích či institucích.

V rámci organizace SŽDC je významným projektem tzv. revize výpravčích, který měl za cíl optimalizovat procesy, které lze nahradit vyšším typem zabezpečovacího zařízení, či úpravou stávajícího, takovým způsobem, aby byla dostatečně pokryta provozní potřeba a současně byl fond pracovní doby naplněn bez negativních dopadů. Bohužel, k tomuto projektu bylo přistoupeno různým způsobem a výsledkem v některých oblastech je prodlužování doby „střežení pracoviště“ nebo nově zavádění výluky služby dopravních zaměstnanců, což jen přináší negativní dopady pro dotčené zaměstnance. Předseda ADP na tuto skutečnost upozornil generálního ředitele Bc. Svobodu, MBA, který avizoval, že účel byl jiný a mělo by dojít k eliminaci těchto negativ a nápravě stavu, což budeme jako odborová organizace pečlivě sledovat.

Další informací předsedy bylo, že v letošním roce končí platnost Memoranda o spolupráci v oblasti poskytování jízdních výhod. Problém spočívá v nedokončeném projektu jednotného tarifu, a také sjednáváním smluv o zajištění dopravní obslužnosti v rámci krajských samospráv od roku 2020 s různými dopravci. Významný vliv by to mělo i na zaměstnanost v rámci SŽDC, neboť centralizací procesů nejen v řízení železničního provozu (CDP Přerov, Praha), ale také u finančních účtáren (Pardubice, Olomouc) a dalších, by mohlo dojít k významnému zhoršení pracovních podmínek migrujících zaměstnanců SŽDC. Bude nutné dosáhnout všeobecné shody nad řešením této komplikované situace v resortu dopravy.

Místopředseda pan Linc pohovořil a plánu akcí C-FKSP, které jsou pro první pololetí již schváleny a aktivní účasti na projektech v rámci sociálního dialogu v rámci ČMKOS. Zástupci VV ADP v jednotlivých regionech přednesli informace o sjednaných dokumentech v rámci projednávání na úrovni OŘ, také o uzavřených Zásadách FKSP na organizačních jednotkách a sjednaných zvýšených VO pro exponovaná pracoviště. V rámci diskuse předseda nastínil, kam by bylo vhodné cílit v letošním roce kolektivní vyjednávání u SŽDC i ve vztahu k připravované novele ZP a procesu novelizace Katalogu prací (účinnost od 1. 1. 2021).

Dne 29. 1. 2019 se uskutečnilo jednání zástupců OC na OŘ Ústí nad Labem. Za Alianci Drážního provozu se jednání zúčastnil předseda RO ADP OŘ UNL p. Karel Beneš. Na straně zaměstnavatele se jednání zúčastnili vedoucí kanceláře ředitele OJ PhDr. Zdeněk Jílek, náměstek řízení provozu Ing. Miloš Štefl a náměstkyně pro ekonomiku Ing. Blanka Lipperová.

V úvodu jednání došlo k představení návrhu a diskusi nad jednotlivými body a přílohami, následně došlo k podpisu Zásad a příloh FKSP OŘ Ústí nad Labem na rok 2019. Sjednané zásady plně uspokojí potřeby zaměstnanců např. příspěvek na stravování v maximální výši 14 Kč, (dle Pokynu ředitele OŘ č. 2/2019 Stravování zaměstnanců), příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5000 Kč pro zaměstnance (maximální limit příspěvku 500 Kč na pobytový den, příspěvek na TDM 3000 Kč, příspěvek na kulturu a sport, příspěvek na chod organizace dle § 9 vyhlášky.

Další jednání se uskuteční v únoru 2019, kde se budou definovat pracoviště s vyšší pracovní zátěží dle článku 34. PKS SŽDC na rok 2019.