Na základě připomínkovaného "Příkazu generálního ředitele č.8/2020" jsou v tomto týdnu projednávána technicko-organizační opatření na úrovni přednostů PO s místně příslušnými odborovými organizacemi. Některá pracoviště jsou dočasně obsazena nižším počtem obsluhujících zaměstnanců. Kde toto opatření není možné, přistoupilo se k novému přeplánovaní směn, takovým způsobem, aby zaměstnanci ve "zhuštěném" režimu práce pracovali ve dvou skupinách, které se vzájemně nepotkají, aby nedošlo k případnému nežádoucímu šíření koronaviru.

Zaměstnavatel již ve většině případů vybavil zaměstnance ochrannými prostředky, především jednorázovými rouškami, desinfekcí či rukavicemi. Na větších pracovištích jsou ionizátory vzduchu. 

Objednavatelé dopravy ve většině krajů omezují osobní dopravu, což je také jeden z důvodů snižování počtu obsluhujících zaměstnanců, výjimku ovšem tvoří Středočeský kraj.

Resized 20200313 073823 4382

Dnes 24. 3. 2020 byl na základě vývoje situace v oblasti šíření nového typu koronaviru vydán k projednání "Pokyn č. 8/2020 generálního ředitele Správy železnic", který má za cíl sjednotit postup při řešení zabezpečení provozu dráhy ve vyhlášeném nouzovém stavu a případném krátkodobém nedostatku zaměstnanců v rámci karanténních opatření. Důvodem je zajištění bezpečného provozování dráhy  při současném zajištění ochrany zdraví zaměstnaců Správy železnic.

Odborové  organizace obdržely tento materiál k připomínkování a ještě dnes zaslaly svá stanoviska. V rámci zrychleného procesu projednání bude dokument po vypořádání připomínek zveřejněn.

Správa železnic formou interního sdělení, začíná aplikovat změny v rozvrzích směn pro následující týdny především pro zaměstnance řízení provozu. Důvodem je zabezpečení a udržení provozu na železniční síti jako opatření proti šíření nového typu koronaviru v ČR. 

Bližší informace zjišťujeme u ředitele odboru personálního.

IMG 20200322 WA0009

Včera dne 20. 3. 2020 schválil Výkonný výbor ADP text usnesení, které by umožnilo operativně řešit pomoc ohroženým skupinám zaměstnanců Správy železnic v tíživých sociálních situacích, ve kterých se ocitli v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a opatřeních vlády ČR (ošetřování, pozitivní nález, karanténa, apod.).

Zásadním rozhodnutím je alokované zdroje z C-FKSP na rok 2020 pro odborovou organizaci ADP přesunout z kapitoly Kultura a sport do kapitoly Sociální výpomoci a zápůjčky pro zaměstnance Správy železnic, kteří to budou v následujících týdnech či měsících potřebovat nejvíce.

Celý text usnesení je uveden v příloze.

V souvislosti s četnými dotazy z řad zaměstnanců Správy železnic a na základě zaslané Výzvy generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, MBA, se dnes 18. 3. 2020 uskutečnil videohovor, který měl za cíl zklidnit situaci a nalézt optimální řešení k zaslaným podnětům od zástupců odborů. Níže jsou uvedeny zásadní informace pro zaměstnance Správy železnic.

Hygienická situace:
1. Pro zaměstnance Správy železnic je příslib dodávky ústenek a roušek s filtrační třídou FFP2 během následujících dnů.
2. Desinfekce pracovišť – jsou expedovány k prvnímu použití čističky na bázi aerosolu (solný roztok), kterými budou primárně vybavena pracoviště CDP (Praha, Přerov), na další pracoviště s vyšším výskytem zaměstnanců ve směně (např. Ústřední stavědla) budou dodány ionizéry vzduchu.
3. Vedoucí zaměstnanci na pracovištích s vyšším podílem zaměstnanců ve směně obdrží kalibrované digitální teploměry a zpracují organizační opatření pro eliminaci potenciálních výskytů zhoršeného zdravotního stavu zaměstnanců.

Organizační a sociální záležitosti:
1. V rámci plánované organizační změny, přepojení pracovišť žst. Dětmarovice a žst. Plzeň do systému centrálního dálkového řízení z CDP (Přerov, Praha) bude do odvolání řízení a ovládaní dotčených uzlů z místních pracovišť. Důvodem je eliminace rizikových faktorů.
2. V souvislosti s vyšší potřebou čerpání OČR a snížení výdělku budou ve spolupráci s OC hledány nástroje ke kompenzaci této situace.

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří v této krizové situaci zajišťují provoz, podílejí na zachování provozuschopnosti dráhy a dalších servisních činností v rámci Správy železnic.