Společné jednání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky u SŽDC se uskutečnilo v pátek 2. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele. V úvodu přivítala přítomné Mgr. Martina Kotková, Ph.D, ředitelka odboru nákupu veřejných zakázek a představila program jednání. Vyjádřila naději, že dojde ke korektní diskusi a návrhy budou objektivně posouzeny. Následně vystoupil Ing. Kleprlík, který představil nové vzory OOPP. Jednalo se o triko výstražné barvy, v novém designu a nově zpracovanými reflexními pruhy pro lepší viditelnost v dopravní cestě. Existuje možnost volby zaměstnance, kterému typu dá přednost (bavlna vs funkční materiál). Na organizačních jednotkách musí být možnost výběru samotným zaměstnancem. Dále byl představen nový vzorek blůzy a letních pracovních kalhot s odvětráním a nižší plošnou hmotností. Tyto OOPP byly představeny jako reakce na požadavky zaměstnanců pro letní období, které doprovázejí vysoké teploty. Samostatnou částí byla prezentace pracovní obuvi nového typu (sendvičová podrážka, vyšší odolnost proti oděru, antiperforační kevlarová planžeta, nově tvarovaná délka, odlehčená podrážka).

Další blok byl věnován výstrojním součástkám, kde vedoucí skladu v Hradci Králové paní Linhartová informovala, že z důvodu poptávky po bundách nového vzoru budou zásoby dodavatelem doplněny v průběhu 47. týdne a následně distribuovány zaměstnancům. Vedla se diskuse o bodové výši této součástky, kde byl požadavek odborů na snížení hodnoty min. o 10%. V současné době činí 3300 povinných bodů. Dalším návrhem bylo sjednocení systému bodů a nerozlišování povinných a nepovinných. Tento krok by znamenal zásah do systému FAMA a implementace by se prodloužila minimálně o jeden rok. Předseda ADP požádal o informaci, která se týkala nového návrhu uniforem pro zaměstnance SŽDC s nárokem. Mgr. Kotková sdělila, že dle návrhu se výstrojní součástky připravují a vzorky budou představeny v průběhu ledna nebo února 2019. Velký problém představují zásoby kabátů starého vzoru a především množství v okrajových velikostech. Tyto kabáty budou formou výprodeje nabídnuty k odprodeji za sníženou bodovou hodnotu. Ing. Zazvonil upozornil na velmi nepřehlednou orientaci v prostředí intranetu SŽDC, kde musí zaměstnanci složitě získávat informace potřebné k objednávce výstrojních součástek. V závěru bylo přislíbeno, že další jednání pracovní skupiny bude v prvních měsících roku 2019, aby reflektovalo na závěry tohoto jednání a požadavky odborů.

Současný FKSP OŘ Praha umožňuje čerpání příspěvku na individuální rekreaci ve výši 3 000 Kč. V prosinci se bude projednávat návrh zásad pro čerpání FKSP na rok 2019. Fond FKSP musí vytvářet každá státní organizace ze zákona. Nelze tedy říci, že nechceme FKSP a chceme namísto toho do navýšení mezd. Fond je rozdělen na sedm základních podfondů. Mimo jiné např.:

1/ Příspěvek na stravování (u OŘ Praha 14 Kč na stravenku)

2/ Příspěvek na hromadně organizované kulturní a sportovní akce (vinné sklípky, bowling, šachy atd.)

3/ Příspěvek na individuální rekreaci (u OŘ Praha 3 000 Kč, navrhujeme navýšit na 4 000 Kč)

4/ Sociální výpomoc (až 15 000 Kč dostane-li se zaměstnanec do nouze)

5/ Dary věcné a peněžní

6/ Příspěvek odborové organizaci

Více je možné nastudovat v aktuálních Zásadách pro čerpání FKSP, které najdete na intranetu SŽDC. Vyšší příspěvek na individuální rekreaci lze prakticky získat jen přesunem financí z bodu 2 tj. Hromadně organizovaných kulturních a sportovních akcí. Výsledek hlasování bude pro nás závazný a takto ho budeme následně prosazovat při jednání na OŘ Praha. Váš podpis je potřeba potvrdit kliknutím na link v příchozí emailové zprávě.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem pro navýšení příspěvku na individuální rekreaci na 4 000 Kč i za cenu přesunu financí z jiných kapitol FKSP?

Hlasujte prosím jen z obvodu OŘ Praha.

Hlasujte zde: Hlasování o rozdělení FKSP OŘ Praha 2019

Třetí jednání o 1. změně PKS SŽDC na období od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2019 probíhalo v sídle organizace.

V úvodu byli zástupci odborových organizací seznámeni s návrhy nových 23 provozních obvodů od 1. 1. 2019 a jejich hranicemi.

Dále na dnešním jednání došlo ke shrnutí jednotlivých shodných a rozporných stanovisek obou stran k návrhu 1. změny PKS SŽDC.

Zaměstnavatel sumarizoval finanční náročnost návrhu odborových organizací na cca 2 mld. Kč, což činí cca 20% nárůst oproti rozpočtu na rok 2018.

Zaměstnavatel předložil návrh nového znění přílohy č. 4 Kondiční pobyty zaměstnanců SŽDC (ve změněné podobě oproti roku 2018 – zejména zvýšení finanční spoluúčasti účastníka KOP, sjednocení dosavadních period na tříletou periodu poskytování KOP, zrušení nárokovosti některých zaměstnání) místo dosavadního návrhu zaměstnavatele přílohy č. 4 Kondiční program pro zaměstnance. Na dnešním jednání nedošlo ke shodě na předloženém návrhu zaměstnavatele.

Další termín kolektivního vyjednávání je pondělí 12. 11. 2018 v sídle zaměstnavatele.

Ve dnech 31. 10. až 1. 11. 2018 uskutečnili zástupci ADP (Ing. Zazvonil, Petr Fučík) prohlídku brněnského uzlu, která měla za cíl podrobně se seznámit s aspekty probíhající rekonstrukce žst. Brno hl. n., Brno dolní nádraží či přímou vazbu na žst. Brno Židenice. Během dvoudenního programu byla jedinečná příležitost problematiku řešit v místě stavby, která spočívá v rekonstrukci zabezpečovacího zařízení ve stanici Brno hl. n., kde dojde od změny GVD ke zrušení St. 3, 4 a 5, v dalších etapách i St. 2 a 6. Tato rekonstrukce s sebou přinese dopady do zaměstnanosti, resp. změnu technologie a zrušení funkce signalista na hlavním nádraží. Vzhledem k vážnosti situace a obávám stávajících zaměstnanců o další existenci se uskutečnila na OŘ Brno informativní schůzka s managementem. Delegaci ADP přivítal ředitel Ing. Křivánek, nově jmenovaný náměstek pro řízení provozu Ing. Surý a později konkrétní dotazy zodpověděla Ing. Onderková. Z důvodů nadbytečnosti nebude nikdo propuštěn, byli jsme ujištěni, že se všemi dotčenými zaměstnanci se komunikuje a Ing. Surý přislíbil, že uspořádá informativní schůzku pro zaměstnance, aby se předešlo možným nedorozuměním. Někteří signalisté byli osloveni a zařazeni do kurzu D-07 pro výpravčí, někteří nastoupí od ledna do kurzu, ostatním bude nabídnuto jiná pracovní pozice v rámci ŽUB.

Diskutovalo se o provizorním, ale také definitivním obsazení stanice Brno hl. n po rekonstrukci, kdy dojde k nahrazení elektromechanického zařízením elektronickým ovládaným z JOP. Cílový stav má být 5 výpravčích k obsluze v denních směnách a 4 výpravčí v noční době. S tímto souvisí i změna obvodů a kompetencí jednotlivých výpravčích ve směně.

Dále nás ředitel OŘ informoval o nových hranicích PO od 1. 1. 2019, kdy dojde k vytvoření PO Břeclav, Jihlava a Brno v nových geografických polohách. Otázka padla i na PPV Břeclav, kde nás Ing. Onderková ujistila, že se připravuje obsazení tohoto pracoviště výpravčími. Předseda ADP zhodnotil nevyhovující a především nestandardní stav v zařazeni výpravčích do tarifních stupňů na hlavním nádraží, kde TS 11 mají jen někteří výpravčí a ostatní pouze TS 10. Vedením OŘ byla přislíbena aktivita v této oblasti a došlo ke shodě, že náprava je nutná. Tuto aktivitu mělo ADP již v minulosti, ovšem O10 GŘ vždy požadavek odmítl.

Během návštěvy v Brně byla možnost sejít se s některými členy RV ADP Brno, se zaměstnanci ve výše uvedených stanicích či provést kontrolu nad stavem BOZP.

Dne 29. 10. 2018 proběhl ve Starém Kolíně kongres Regionálních organizací ADP působících na Generálním ředitelství, CDP Praha a OŘ Praha. Tak jako každý rok to byla jedinečná příležitost setkání nejvyššího vedení naší organizace se stále se rozšiřující členskou základnou. Na začátku předseda ADP Ing. Jan Zazvonil shrnul události uplynulého roku, pohovořil o aktuálním dění a nastínil budoucí vývoj. Z událostí uplynulého období zmínil navázání mezinárodní spolupráce se slovenskými kolegy z Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD), dále vstup do ČMKOS a také rozšíření členské základny, kdy nyní působíme například i na Vysočině a další rozšíření se uskutečňuje v současnosti. Zvyšující se počet členů klade větší nároky na komunikaci, i proto bylo rozhodnuto prezentovat ADP také na Facebooku.

Na to navázal předseda RO ADP Praha Milan Gajdács, který zdůraznil význam rychlé komunikace a to nejen s našimi členy moderními způsoby včetně interaktivity, kterou právě sociální sítě umožňují. Zpětná vazba od řadových členů je vždy velmi důležitá a přínosná. Proto kromě rychlého a aktivního informování ze strany jednotlivých předsedů Regionálních organizací, je důležitá i komunikace od řadových členů i prostřednictvím Facebooku a to zejména v situaci kdy členů neustále přibývá. Dále předseda pražské organizace hovořil o aktuálním vývoji při tvorbě oponentního návrhu Katalogu prací, když novelizace Katalogu, tak jak byla předložena zaměstnavatelem, neudělala v současném znění Katalogu, co se týče zaměstnanců řízení provozu, žádnou změnu. Pracovní verze našeho návrhu Katalogu byla předložena všem členům k nahlédnutí. Následně členové pokládali různé dotazy. Mimo jiné i o aktuálně započatém kolektivním vyjednávání, které zodpověděli naši přítomní kolektivní vyjednavači.

Následné vystoupení patřilo předsedovi naší organizace na CDP Praha Petru Lorencovi, který pohovořil o proběhlých i plánovaných akcích FKSP, mechanismu fungování FKSP, které mělo zároveň formu školení. Dále vystoupil místopředseda Daniel Linc. Ve svém vystoupení informoval o výhodách členství v ČMKOS pro naše členy a také zmínil úkoly, které z našeho členství plynou. V dalším bloku vystoupil výkonný místopředseda Petr Fučík, který pohovořil o stavu BOZP a aktuálních i minulých problémech v této oblasti.

Následně byli přivítáni hosté: ředitel CDP Praha Ing. Pavel Kolář, technický náměstek ředitele CDP Praha Ing. Tomáš Javůrek, náměstek ředitele pro provoz OŘ Praha Ing. Ladislav Ludvík a náměstek ředitele pro ekonomiku OŘ Praha Ing. Juraj Gánovský. Ředitel CDP mimo jiné hovořil o dalším rozšiřování dálkového řízení, o rozdělení práce mezi traťové dispečery a výpravčí na PPV a nastínil vize dalšího směřování v oblasti řízení provozu. Ing. Gánovský informoval o ekonomické situaci na OŘ Praha i ve vztahu k vyplacení zvýšených výkonových odměn v posledním kvartále tohoto roku.

Na závěr byl dán prostor všem členům. Každý měl možnost položit otázku zástupcům zaměstnavatele a další program probíhal formou diskuse. Děkujeme všem zástupcům zaměstnavatele za účast a konstruktivní diskusi. Děkujeme našim členům za hojnou účast a těšíme se na další setkání s vámi.

CELÁ FOTOGALERIE >>>