Management SŽDC písemně informoval obchodního partnera ČD a. s. o budoucím možném výpadku příjmů z CK ČD Travel, neboť od roku 2020 nebudou výlučným poskytovatelem služeb v oblasti cestovního ruchu pro budoucí sjednané Zásady C-FKSP u SŽDC. Informace se dále týkala dceřiné společnosti DVI a její budoucí pozici u SŽDC, neboť si vnitropodnikové vzdělávání chce nově zajišťovat zaměstnavatel sám.

Tomuto kroku předcházel požadavek ADP na změnu v FKSP při poskytování příspěvku na individuální rekreaci, aby bylo možné čerpat u více CK. Tento požadavek byl z naší strany vznesen na jednání dne 14. 12. 2018. Zaměstnavatel ani ostatní odborové organizace tento požadavek neakceptovaly, proto jsme FKSP na zmíněném jednání odmítli podepsat. Na dalším jednání dne 20. 12. 2018 o podobě FKSP na rok 2019 došlo ze strany SŽDC k písemnému ujištění, že od roku 2020 je ochotna přijmout náš požadavek. Proto jsme následně FKSP podepsali v současné podobě. V příštích dnech a měsících se začne diskutovat nová podoba FKSP pro rok 2020, kde bude již možnost čerpání příspěvku na individuální rekreaci u více CK.

Společné jednání zástupců odborových organizací a zástupců zaměstnavatele se konalo dne 24. 1. 2019. Ing. Hendrych přivítal přítomné zástupce OC, pohovořil o provozní problematice, zmínil závady ve výkonu dopravní služby, které se vyskytují. V této diskusi vystoupil zástupce ADP, který zmínil především neuspokojivý stav vozového a lokomotivního parku dopravců, neboť častým závadami nebo neschopnostmi vznikají zmíněné excesy v informování cestujících nebo k operativnímu řízení práce v uzlu mimo stanovenou místní technologii. Tématem byla i přestavba uzlu Plzeň, kde novou investiční výstavbou dochází paradoxně ke snížení propustnosti a komplikovaným technologickým úkonům, které mohly být v rámci stavby odstraněny.

Po diskusi nad provozní problematikou došlo po dlouhé výměně argumentů k dosažení shody nad Pokynem Ř OŘ Plzeň č. 4/2016 ve znění změny č. 3, kde jsou definována pracoviště se zvýšenou sazbou výkonové odměny dle čl. 34 platné PKS SŽDC 2018 – 2019 ve znění druhé změny. Žádný okruh zaměstnanců nebude mít od 1. 2. 2019 sníženou sazbu VO, tzn. 5 % je garantováno všem, vyjma vyjmenovaných. Taxativně vymezená pracoviště, funkce a výše VO je následující.

Plzeň hl. n., St. Triangl – výpravčí 12 %, Plzeň hl. n. St. 14 – výpravčí 8 %, České Budějovice hlavní služba- výpravčí 9 %, Plzeň hl.n. obvod seř. n. – výhybkář 6 %, Plzeň hl. n. obvod seř. n. St. 1 – dozorce výhybek 6 %, Plzeň hl. n. operátor železniční dopravy 5,5 %, České Budějovice operátor železniční dopravy 5,5 %.

Dalším sporným dokumentem byly Zásady FKSP OŘ Plzeň na rok 2019, kde došlo k podpisu také. Výsledkem je příspěvek na individuální rekreaci ve výši 2 000 Kč/rok, příspěvek na TDM ve výši 3 000 Kč., nově je zakomponován v kapitole dary, odměny příspěvek pro dárce krve, kostní dřeně a krevních derivátů. Zaměstnavatel tímto aktem může podpořit současné i budoucí dárce této vzácné tekutiny. Bronzová medaile 1 000 Kč, stříbrná medaile prof. MUDr. Jánského 2 000 Kč, zlatá medaile, zlatý kříž ČCK, Plaketa ČCK, kostní dřeň 5 000 Kč v daném roce, kdy došlo k ocenění.

V závěru jednání došlo po projednání k podpisu dokumentů, vyhodnocení PKS SŽDC 2018 – 2019 za rok 2018, Vyhodnocení plánu akcí k zajištění BOZP a zlepšení sociálních podmínek na pracovištích OŘ Plzeň za rok 2018, Plánu akcí k zajištění BOZP a zlepšení pracovních a sociálních podmínek na pracovištích OŘ Plzeň na rok 2019.

Dne 23. 1. 2019 proběhlo první setkání zástupců ADP s přednostou PO Hradec Králové Ing. Viktorem Sokolem. Schůzka proběhla v oboustranně vstřícném jednání. Mimo jiné byla diskutována přestavba žst. Náchod, výuková činnost v žst. Jaroměř a personální problematika v PO Hradec Králové. Další setkání je naplánováno na příští měsíc.

Dne 23. 1. proběhlo společné zasedání vedení OŘ se zástupci odborových organizací ve věci projednání a schválení Zásad pro tvorbu a použití FKSP OJ Brno pro rok 2019.

Na úvod jednání ředitel Ing. Křivánek všechny přítomné zástupce odborových organizací zaskočil předložením návrhu výkonových odměn. Po výhradách odborových organizací, jistém kompromisu a doplnění okruhu zaměstnanců se zvýšenou sazbou v kategorii č. 2, bylo Opatření ředitele OŘ Brno pro poskytování výkonové odměny podepsáno a to pro období od 1. 1. – 30. 4. 2019.

Do kategorie 1 se sazbou 10 % byly zařazeny navíc funkce výpravčího žst. Brno dolní, Králova Pole a Břeclav.
Do kategorie 2 se sazbou 6,2 % na žádost OO signalisté Brno dolní st.1 a Brno hlavní st.2 a 4.

Pro další období ohledně výkonových odměn bylo zástupci OŘ přislíbeno včasné zaslání potřených dokumentů a předběžné jednání.

Následně bylo přistoupeno k projednání Zásad FKSP, které až na malé doplnění v souladu se zákony a zásadami C-FKSP jsou stejné jako v loňském roce.

Pro zaměstnance zůstává příspěvek na individuální rekreaci ve výši 5 000 Kč, příspěvek na tábor dětí a mládeže 3 000 Kč které je možné čerpat od 1. 2. 2019.

Navíc je zapracována odměna za bezpříspěvkové dárcovství krve.

Celé znění zásad bude k dispozici u zástupců RV ADP a posléze i v Knize normálií.

Českomoravská konfederace odborových svazů oceňuje přístup poslanců, kteří dnes zvedli ruku pro to, aby zaměstnanci už od prvního dne nemoci mohli znovu dostávat nemocenskou. Napravili tak asociální rozhodnutí senátorů a dlouholetou nespravedlnost. „V Poslanecké sněmovně zvítězil zdravý rozum a zaměstnanec, který se chce léčit, se už nemusí bát. Od roku 2008, kdy byla karenční doba zavedena, upozorňujeme na její velmi negativní zdravotní a sociální dopady. Byl to velmi citelný zásah do rozpočtu zaměstnanců v době nemoci. Názor, že karenční doba byla dobrým opatřením proti zneužívání nemocenské, byl ten nejhloupější argument, uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.