Jménem odborové organizace ADP gratuluji panu Josefu Středulovi ke zvolení místopředsedou ETUC (European Trade Union Confederation), kde je ČMKOS respektovaným členem. Po dnešní volbě vedení její význam a přínos pro zaměstnance v ČR i Evropě značně posílí.

Dnes dne 21. 5. 2019 se konala slavnostní prezentace nových uniforem (výstrojních součástek) za přítomnosti generálního ředitele SŽDC, zástupců odborových organizací, zástupců dodavatele pilotní série, pozvaných hostů a médií. Místem konání byl Vládní salónek v Praze na hlavním nádraží. Nové uniformy budou důstojně reprezentovat povolání výpravčích i státní organizaci SŽDC. Jako každá nově zaváděná věc budou mít mnoho příznivců, ale i odpůrců, avšak nové trendy na pohodlí a vzhled splňovat zajisté budou.

Dne 30. 4. 2019 se konalo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. Jednání bylo ve zkrácené časové dotaci z důvodu konání Žofínského fóra, kde mezi hosty a řečníky byl mj. generální ředitel Svoboda. Personální ředitel, Ing. Koucký přednesl změny ve jmenovaných funkcích, kde došlo ke změně ředitele OŘ Brno, nově byl jmenován Ing. Tkáč Libor, přednostkou PO Beroun Ing. Šímová. Dále byla zmíněna připravovaná změna dodavatele v oblasti vzdělávání, kde DVI nahradí od 1. 1. 2019 lektoři SŽDC, kteří budou mít nové kompetence a budou aktivně doplňovány zaměstnanci provozní kontroly. Předpokládá se snížení časové náročnosti školení pro výpravčí, ale nově budou mít povinnou účast na cvičném sále CDP (pouze obsluhující JOP). Pan ředitel dále sdělil vývoj zaměstnanosti za I. Q. 2019 a vývoj mzdy. Medián mezd SŽDC byl 35 462 Kč, procentuální nárůst očištěný o inflaci činí oproti roku 2018 (+7,73%). 

Na jednání byla předložena k projednání Zpráva o stavu BOZP za rok 2018, informace o počtu zaměstnanců s vyplaceným náborovým příspěvkem (z řízení provozu 55 výpravčích). Bylo sděleno, že organizační změna na O22 a O11 GŘ SŽDC se prozatím neuskuteční, další vývoj bude diskutován v souladu s vypracovanou analýzou KPMG. Pracovní skupiny zaměstnavatele k novele Kvalifikačního katalogu zahájily svoji činnost, dílčí výstupy nebudou zveřejněny. Nové výstrojní součástky doznaly dílčích úprav na základě požadavků odborů, oficiální prezentace se bude konat dne 21. 5. 2019 v Praze.

PPV Plzen

Dne 26. dubna 2019 se uskutečnila pietní vzpomínková akce ČMKOS “Připomínejme si mrtvé, bojujme za živé”. Tato vzpomínková akce měla za cíl připomenout 123 smrtelných pracovních úrazů, které se udály v roce 2018. Akce měla dvě hlavní programové části, v prvním bloku proběhlo přivítání hlavních hostů předsedou ČMKOS Josefem Středulou v sídle odborových svazů. Poté následovaly projevy zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Generálního inspektora Báňské záchrané služby a dalších hostů. Při této příležitosti bylo připomenuto, že počet obětí smrtelných pracovních úrazů, nezohledňuje působení karcinogeních látek na pracovištích a nadměrnou psychickou zátež v souvislosti s nádorovými onemocněními v pozdější době. Z projevů přítomných hostů jak zástupců odborů, tak zaměstnavatelů, byla také zdůrazněna důležitost zodpovědného přístupu k problematice BOZP a její důležitost v předcházení pracovním úrazům vůbec. Jak zdůraznil předseda ČMKOS: nikdo nejde do práce s tím, že by očekával, že se již živý nevrátí. Také bylo zdůrazněno, že smrtelný úraz nepostihuje jen samotného zaměstnance, ale celou jeho rodinu i jeho blízké! Po tomto bloku projevů se účastníci přesunuli do parčíku za domem odborových svazů, kde byl vytvořen improvizovaný pomníček s iniciály příslušných obětí a instalace, která měla za úkol zvýraznit toto množství. U pomníčku proběhl krátký projev a všichni zůčastnění zde položili svíčku.

Tímto výrokem by se dalo popsat jednání Národní tripartitní konference k 100. výročí založení Mezinárodní organizace práce, které se konalo v prostorách MZV v Černínském paláci v Praze. V úvodním bloku vystoupila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, která pohovořila o průmyslové revoluci 4.0, která obsahuje jako nosné prvky umělou inteligenci, digitalizaci a robotizaci. Pohled do minulosti a počátek vzniku MOP popsal ministr zahraničí Tomáš Petříček, který vyzdvihl především sociální dimenzi a smír. Zástupce generálního ředitele Moussa Oumarou pohovořil o smyslu a úkolech MOP v oblasti podpory sociálního dialogu a výzev, které jsou před námi. Zásadní oblasti jsou spojení biologického a digitálního světa, klimatické změny na Zemi a významné demografické změny způsobené stárnutím obyvatelstva či migrací z třetího světa. Presentoval základní pilíře, na kterých lze účinně budovat lepší podmínky a ochranu zaměstnanců v souvislosti s průmyslem 4.0. Jedná se především o investice do vzdělávání včetně systému celoživotního, které bude dostupné. Dále posilování významu institucionálního při současných změnách, neboť dobře vedené, řízené a financované instituce dokážou poskytnout základní záruky pro občany. Rovnost mezi pohlavími, či všeobecnou sociální ochranu od narození do stáří jsou dalšími pilíři pro lepší svět. Člověk musí vždy ovládat a kontrolovat technologie nikdy naopak!

V dalším bloku panelové diskuse vystoupil náměstek Petr Hůrka (MPSV), který hovořil o snaze lepší dostupnosti práce z domova (home working, součást připravované novely ZP), dále o možnostech job sharing v podmínkách ČR (sdíleného pracovního místa), či práci Komise pro spravedlivé důchody. Poslankyně Radka Maxová, přednesla významné úkoly, kterými se zabývá Výbor pro sociální politiku PS Parlamentu ČR, který vede. Především je cílem investovat do lidského kapitálu, reagovat na potřeby skupin 50+, lidí (žen a mužů) na rodičovské dovolené, pracovního prostředí, BOZP, osob se zdravotním postižením a dále pro pečující osoby. Předseda Josef Středula, ve svém proslovu zmínil mj. nepřijatelný výrok 996 Jack Ma, zakladatele Alibaba Group, který požaduje od zaměstnanců pracovní dobu od 9 do 21 hod., šest dní v týdnu! Odbory v ČR naopak požadují zkrácení pracovní doby o 0,5 hod denně, prodloužení dovolené na šest týdnů, zvýšení minimální mzdy a další návrhy ke zlepšení podmínek zaměstnanců v ČR. Poukázal také na produktivitu práce našich občanů ve srovnání s Německem, délce pracovní doby na plný pracovní úvazek a srovnání mezd v jednotlivých odvětvích mezi sousedními státy, kde je neustále velký propad v neprospěch našich zaměstnanců.

Během konference a v panelové diskusi dále vystoupili např. Richard Falbr, Petr Miller (federální ministr MPSV), Jan Rafaj (viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR), Luděk Rychlý (zástupce ČR v Ženevě) a další významní hosté, kteří měli k MOP pracovní závazky, či se významně podíleli na sociálním dialogu v ČSSR, ČSFR a ČR.