Dnes se v budově GŘ Správy železnic uskutečnilo dle platných protiepidemických opatření po téměř půlroční vynucené přestávce jednání Výkonného výboru ADP prezenční formou.

V úvodu předseda Ing. Zazvonil představil a přivítal zástupce z RO ADP Přerov a pohovořil o výsledku voleb a uskutečněné schůzce s ředitelem CDP Přerov.

Jednání pokračovalo dle programu, včetně vystoupení zástupců zaměstnavatele Ing. Kouckého a Bc. Dolejšové. Ředitel O10 pohovořil o statistických ukazatelích ve vývoji zaměstnanosti, mezd a přesčasové práce, kde je nárůst o cca 20 % oproti sledovanému období roku 2020. Další informací bylo rozvolnění v oblasti lázeňství pro samoplátce, což se vztahuje i na problematiku KOP v podmínkách SŽ. V tuto chvíli se pobyty uskutečňují pouze v ČR (Jeseník a Darkov). V rámci diskuse upozornil předseda ADP na některé špatně komunikované záležitosti. Jednalo se především o 3. změnu PKS a její aplikaci v ustanovení o konané práci přesčas. Bylo dohodnuto, že společně budeme usilovat o větší osvětu v této oblasti především v linii administrace docházky a podkladů, a také po linii zaměstnanců, kteří vykazují pracovní cestu v rámci "Cestovního příkazu". V rámci Směrnice SŽ o cestovních náhradách a platné legislativy je dostatečný časový prostor na případné odstranění nedokonalostí systému. V praxi to bude znamenat, že na každou vyznačenou a nařízenou směnu konanou nad rámec naplánovaných směn (přesčasová směna) bude zaměstnanec povinen zaslat na pořizovací místo docházky vyplněný Cestovní příkaz dle určeného zadání. Na základě těchto podkladů obdrží ve mzdě za příslušný měsíc – stravné v penězích (nikoliv v poukázkách). Směny dle platného Rozvrhu směn na vyrovnávací období nejsou tímto opatřením dotčeny.

IMG 20210513 WA0004

Další dotaz byl z oblasti dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Obě varianty jsou u SŽ uplatňovány a není ze strany O10 vydán žádný pokyn ke změnám dohod z DPP na DPČ. Zaměstnanec má volbu v rozhodnutí za splnění legislativních podmínek (DPP max. 300 hod/rok, max. 10 000 Kč/měs., výpovědní lhůty atd.).

V rámci diskuse se řešila problematika integrace OŘ Olomouc a Ostrava (bez dopadů do zaměstnanosti na provozní zaměstnance), dokončení optimalizace činnosti na úseku ekonomiky či o spuštění „státní postrkové služby“ pro dopravce v úseku Kutná Hora - Brno Maloměřice včetně zřízení systemizovaného místa dispečera. Vzhledem k očkovací strategii Vlády ČR bude zaměstnavatel apelovat na zaměstnance, kteří dokončí očkovací cyklus, aby tyto informace sdělili zaměstnavateli a nebyli podrobováni testování.

V rámci jednání VV ADP byli předneseny informace o výsledku jednání Rady ČMKOS (10. 5. 2021) o nutnosti zvyšování úrovně mezd, včetně minimální mzdy či nutnosti prosadit návrh důchodové reformy. Diskutovalo se o plánovaném Kongresu ADP či o nadcházejícím kolektivním vyjednávání.

Zvolení zástupci z jednotlivých regionů prezentovali aktuální dění na OJ kde působí.

Příští jednání VV ADP se uskuteční v rozšířené podobě za účasti předsedů RO ADP dne 10. 6. 2021.

IMG 20210513 WA0002

V pátek 7. 5. 2021 přijal ředitel CDP Přerov delegaci ADP, kterou reprezentovalo předsednictvo odborového svazu a nově zvolené vedení Regionální organizace ADP.

V úvodu pohovořil ředitel Ing. Novák o současné situaci v organizační jednotce, personálním vývoji, o nových trendech v získávání zaměstnanců a jejich odborné přípravě. Byl představen záměr na vybudování nové budovy a pracovišť pro dálkové řízení, které má být v horizontu tří let spuštěno. Předseda ADP představil hlavní teze vzájemné spolupráce v rámci sociálního dialogu mezi odborovými svazy (ADP, OSŽ) a vedením CDP Přerov.

V závěru jednání měli zástupci odborů možnost se podívat na ostravský dispečerský sál s funkcionalitou ASVC.

IMG 20210507 WA0004

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě dostupných informací o plánované protestní akci, která se bude konat ve středu dne 5. 5. 2021, Vám tímto chceme vyjádřit maximální podporu a solidaritu k Vašemu konání a především odhodlání upozornit na problémy, které má Liberty Ostrava. Věříme, že projev protestu nebude brán na lehkou váhu a management společnosti společně s vládou České republiky naleznou takové řešené, které naplní očekávání Vás odborářů, zaměstnanců. 

Komu není lhostejný osud firmy, ve které pracuje, tvoří a žije podstatnou část svého života, zaslouží odbiv každého z nás.

Rozdělovník:

  • ZO OS KOVO Liberty Česká republika
  • ZO OS KOVO Ostravská huť - Servis
  • ZO OS KOVO Vysoké pece
  • ZO OS KOVO Mittal Steel Ostrava - Ocelárna
  • ZO OS KOVO Laboratoře a výzkum Mittal Steel Ostrava
  • ZO OS KOVO Ostravská huť Rourovny
  • ZO OS KOVO Ostravská huť - ředitelství
  • ZO OS KOVO Ostravská huť - Aservis
  • ZO OS KOVO Mittal Steel - Doprava

Dnes dne 3. 5 2021 byla sjednána 4. PKS u Správy železnic. Zaměstnavatel předložil nový návrh textu, který reflektoval na připomínky zástupců odborových svazů. V bodů 3.1.6 A) u odstupného je navýšené odstupné při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k poslednímu dni, který předchází datu účinnosti org. změny.

Dalším bodem změny textu bylo prodloužení realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. 10. 2021.

Dne 20. 4. 2021 předložil zaměstnavatel návrh 4. změny PKS 2021, který obsahuje dva body:
• realizace prověrek BOZP roku 2021 do 31. října 2021;
• v souvislosti s plánovaným sloučením OŘ Olomouc a OŘ Ostrava doplnění bodu 3.1.6 A) odstupného tak, aby navýšené odstupné dle tohoto bodu mohlo být uplatněno i při dřívějším projednání nadbytečnosti s konkrétními zaměstnanci dotčenými organizační změnou, u nichž pracovní poměr skončí k 31. 12. 2021.

V této souvislosti zaměstnavatel předložil na dnešním jednání Návrh harmonogramu postupových kroků k zajištění sloučení Oblastního ředitelství Ostrava a Oblastního ředitelství Olomouc k 1. 1. 2022 ve smyslu usnesení Správní rady Správy železnic, státní organizace č. 13/2021 ze dne 26. 3. 2021.

V rámci kolektivního vyjednání o 4. změně PKS 2021 dne 20. 4. 2021 i 27. 4. 2021 prozatím nedošlo ke shodě a kolektivní vyjednávání bude pokračovat dne 3. 5. 2021.

Jednání se zaměstnavatelem, které bylo plánováno na 20. 4. 2021, se konalo v režimu kolektivního vyjednávání, neboť ředitel O10 GŘ Správy železnic předložil návrh 4. změny PKS. Návrh obsahoval změnu u dvou článků kolektivní smlouvy, prověrek BOZP a odstupného. Zástupci odborových organizací odmítli uzavírat změnu PKS bez projednání návrhu ve vlastních odborových orgánech a apelu na dodržení termínů zakotvených v platné kolektivní smlouvě.

K předloženým návrhům se uskutečnila obsáhlá diskuse, kde na jedné straně zaměstnavatel apeloval na zástupce odborových svazů, aby účelové doplnění textu v odstupném z důvodu integrace OŘ Olomouc a Ostrava do jednoho celku přijali a pochopili, zástupci odborů naopak upozornili na možný precedens, neboť v minulosti takto nikdy nebylo postupováno. Další kolektivní vyjednání se uskuteční 27. 4. 2021.

V rámci informování předložil zaměstnavatel statistická data o počtech nemocných, v karanténě v souvislostí s COVID-19, počtech očkovaných a čekatelů na vakcínu, o vývoji průměrné mzdy, počtech zaměstnaců či čerpání náborového příspěvku.