Dne 30. 6. 2021 se online formou konalo společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele. V úvodu pohovořil ředitel O10 o aktivitě a koordinaci úkolů pro zřízení sbírky zaměstnancům Správy železnic postižených přírodními živly nejen na Moravě, ale i v jiných částech republiky. Vedoucí zaměstnanci postupně dodají na jednotlivá pracoviště v dostatečném množství předtištěné formuláře k vyplnění zaměstnancům, následnému sběru včetně odeslání na příslušné CSS. Přispět bude možno i přímou formou na transparentní účet. Současně je apelováno na postižené zaměstnance, aby se přihlásili zaměstnavateli, pokud již tak neučinili v minulosti.

Další informací bylo, jakým způsobem bude postupovat zaměstnavatel od 1. 7. 2021 po ukončení plošného testování. Dosud nevyužité testovací sady bude možné využít v případě zájmu zaměstnance a souhlasu zaměstnavatele na preventivní otestování. Řešit se bude i způsob nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti v době tzv. samoizolace po návratu ze zahraničí. Podrobné informace budou uvedeny v pokynech ředitele odboru personálního č. 4/2021.

Posledním bodem byla informace o vyčerpání zdrojů na položce „Rekreace“ z C-FKSP z důvodu velkého zájmu ze strany zaměstnanců a současném nedokončení procesu vratek z minulého roku 2020, kdy zaměstnanci nevycestovali a odložili si dovolenou na rok letošní. V rámci vystoupení zástupců OC k této problematice byla některými OC projevena solidarita včetně přesunu alokovaných zdrojů z položek na činnost OC, kulturu a sport do oblasti rekreace. ADP této možnosti využila a nabídla 10% z rozpočtovaných zdrojů na rekreace pro budoucí žadatele (cca 180 000 Kč). K této výzvě se přidal i zaměstnavatel, který přesunul zdroje z rezervy a některé početně menší OC. Celkově by měl přesun prostředků pokrýt období cca jednoho měsíce. Následně bude možnost čerpat příspěvek na rekreaci pouze z rozpočtů organizačních jednotek (pokud je schválen v Zásadách FKSP a rozpočtován). Další společné jednání se uskuteční dne 22. 7. 2021.

Dnes se v budově Krajského úřadu v Plzni konalo plenární zasedání Rady hospodářské a sociální dohody Plzeňského kraje. V úvodu se z jednání omluvila paní hejtmanka Ilona Mauritzová z důvodu aktuální situace v JMK, který byl včera postižen ničivým tornádem. PK připravuje nabídku hmotné i finanční pomoci pro postižený region.

Jednání krajské tripartity se konalo od loňských krajských voleb poprvé. Po nezbytných procedurálních úkonech byl schválen Statut a Jednací řád pro následující období. V rámci připraveného programu vystoupili zástupci krajské samosprávy pro oblast sociálních věcí, dopravy a zdravotnictví. S vlastními prezentacemi vystoupili hosté z KP ÚP a ČSÚ, kteří analyzovali dopady "koronakrize" na HDP, nezaměstnanost, strukturu trhu práce, srovnání PK s ostatními kraji v ČR či oblast vzdělávání včetně pohledu do budoucnosti pro průmysl 4.0.

Během diskuse bylo zodpovězeno mnoho otázek především v oblasti veřejné dopravy, dopravní obslužnosti a smluvních vztahů. 

Správa železnic a odborové centrály působící u zaměstnavatele, dnes odpoledne sjednaly dohodu o založení sbírky pro zaměstnance postižené přírodními živly. V současné době se finalizuje návrh textu se žádostí o registraci na Magistrát hlavního města Prahy.

Zaměstnanci Správy železnic, právnické i fyzické osoby (například bývalí zaměstnanci) budou moci podpořit poškozené zaměstnance a jejich rodiny finančním darem přímo nebo srážkou ze mzdy. Bližší informace budou zveřejněny po registraci a spuštění sbírky.

V úterý dne 22. 6. 2021 se konalo společné jednání zástupců odborových organizací s ředitelem OŘ Plzeň a provozním náměstkem Ing. Šefčíkem. V úvodu Ing. Makovec informoval o ukazatelích v oblasti vývoje mezd za 1. Q. 2021, o přesčasové práci, vyplacených odměnách či statistické údaje o testování a očkování zaměstnanců. 

Další část byla věnována informaci o stavbách v obvodu OŘ Plzeň jejich harmonogramu a přípravě staveb budoucích. V žst. České Budějovice z důvodu rekonstrukce výpravní budovy se stěhování výpravčích do náhradních prostor (kontajnerových modulů) odkládá o cca 4 měsíce, přelom roku 2021/2022. Další informací byl záměr na obsazení pracovní pozice Dispečera železniční infrastruktury (DŽIn), kde by mělo být nejpozději k 1. 1. 2022 zřízeno 5 systemizovaných míst pro vícesměnný provoz a následnému zahájení činnosti. Minimální požadavky na odbornou kvalifikaci budou zkouška D-08, odpovídající délka praxe, psychická způsobilost.

V rámci projednání návrhu organizační změny v OŘ Plzeň (PO Plzeň) od 1. 9. 2021 nedošlo k jednomyslné shodě, neboť zástupce ADP, Ing. Zazvonil, vyslovil zásadní nesouhlas se záměrem v bodu 2), snížení systemizace (o 0,394) u Dozorčích provozu - vedoucích směny a jejich neobsazovaní v jedné denní pracovní směně v týdnu. K tomuto bodu byla rozsáhlá diskuse, s požadavkem ADP na stažení návrhu této zcela bezprecedentní změny.

V minulosti byl dozorčí provozu vnímán jako zaměstnanec s nejvyšší odbornou kvalifikací v dopravě, jehož pracovní náplň a činnost byla zajištění všech provozních požadavků, kontrolní činnosti, účast při šetření MU v dopravě atd. V době vyhlášeného nouzového stavu byl hlavním pilířem pro provozni zaměstnance, ať v dodávkách dezinfekční prostředků, respirátorů, testů a další agendy spojené s pandemickou situací. V současné době z důvodů zcela nepochopitelných a absurdních ze strany NGŘ a ředitele O11 budou tito zaměstnanci vystavováni neustálým tlakům na pracovní výkon a vlastní existenci. Politika strachu a případných postihů při nesplnění zadaných úkolů funguje dodnes a diskuse se nepřipouští, což jako sociální partneři odmítáme. 

Ke stažení v PDF:

adpfoto

V mimořádně teplých dnech (definovaných v níže uvedené směrnici v bodě 20.3) se povoluje u zaměstnanců pohybujících se v neklimatizovaných prostorech, použití následujících stejnokrojových součástek:
• samostatně košile stejnokrojové bílé (z původní uniformy);
• bundokošilie (z původní uniformy);
• košile bez vázanky či šátku (tzv. rozhalenka) – týká se původních i nových stejnokrojových součástek.

Dne 16. 6. 2021 proběhlo jednání odborových centrál působících při CDP v Přerově s vedením CDP, reprezentovaného ředitelem p. Novákem a náměstkyní p. Křižanovou. Na jeho začátku byla Výboru OSŽ představena nově založená regionální organizace ADP. Dalším tématem bylo FKSP, kde byl potvrzen příspěvek na stravenky v plné výši, tedy 14 Kč do konce letošního roku a zvýšený příspěvek na dovolenou ve výši 8 000 Kč z důvodu nevyčerpání v loňském roce. Ředitel informoval o aktuálním personálním stavu CDP, kdy je zde aktuálně zaměstnáno 344 zaměstnanců a o finančních prostředcích na jejich mzdy, které přislíbil do konce roku 2021 jako bezproblémové. Bylo potvrzeno zřízení pracoviště dispečera ETCS od 1. 7. 2021 do zkušebního denního provozu a během podzimu do rutinního nepřetržitého provozu. Finišuje příprava dokumentace pro schválení územního rozhodnutí na výstavbu nové budovy CDP Přerově. Prověrky BOZP byly přesunuty na měsíc září. Jako nešťastné, pro personalisty a komandující, bylo prezentováno čerpání KOP v době letních prázdnin, kdy jsou čerpány souběžně i klasické dovolené, avšak bez zásadních problémů s obsazením směn. Na konci jednání ředitel pozval všechny zaměstnance na letní akci pořádanou 15. července vedením CDP v Jack´s Cowhouse Clubu v Daskabátu – viz STKR. Všemi stranami byl na konci jednání schválen a podepsán Plán akcí FKSP pro rok 2021 s tím, že z důvodu nevyčerpaných prostředků jej bude možné ještě dodatečně doplnit.