Na reakci měli strojvedoucí jen pár vteřin. A nedovedu si představit, že by neudělali maximum pro to, aby následky srážky odvrátili, říká předseda Aliance drážního provozu Jan Zazvonil. Při střetu rychlíku a osobního vlaku na Domažlicku zemřeli tři lidé a desítky dalších se zranily. Na téhle trati je hodně oblouků a výhled je omezený i vegetací, strojvedoucí jede podle návěstí a neočekává, že proti němu pojede vlak. Kdyby byl na trati nainstalovaný evropský vlakový zabezpečovač, tak by následky nebyly takové, ale to je velmi nákladná záležitost, dodává.

Rád bych vyjádřil účast všem zraněným cestujícím, vlakovému doprovodu včetně vyjádření hluboké soustrasti pozůstalým obětí dnešní mimořádné události na "domažlické" trati č. 180. Ocenit si zaslouží všechny zasahující složky, které odvádí profesionální a perfektně koordinovanou práci. Dnes je pro českou železnici další smutný den.
Ing. Jan Zazvonil, předseda ADP

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
jménem odborového svazu Aliance drážního provozu bych Vás rád pozval na Kongres ADP, který se bude konat dne 9. září 2021 od 10.00 hod. v Hotelu Olšanka v Praze v hlavním kongresovém sále. Budu velmi rád a poctěn, pokud se této plánované celorepublikové akce osobně zúčastníte.

Pro přihlášení na kongres, prosím, vyplňte přihlášku na níže uvedeném odkaze. Děkujeme.

Odeslat přihlášku na kongres

 

Hlavním bodem dnešního jednání bylo rozdělení prostředků z doposud vybraných prostředků z veřejné sbírky „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Ke dni 15. 7. 2021 bylo vybráno ať již formou srážky ze mzdy za měsíc červen 2021 či přímou platbou na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 celkem 1 149 765 Kč.

Společná pracovní komise rozdělila prozatím 1 100 000 Kč mezi 13 nejpostiženějších kolegyň a kolegů, kterým nyní bude předložena k podpisu dohoda o poskytnutí daru.

Zaměstnavatel a odborové centrály vyjadřují poděkování všem dosavadním dárcům finančních prostředků a vyzývají zaměstnance k projevení solidarity i v následujících dvou měsících (vždy stačí podat novou žádost o provedení srážky ze mzdy za příslušný měsíc). Celková aktuální odhadovaná škoda dosavadních žadatelů se pohybuje na hranici 32 000 000 Kč, kdy muselo dojít i k demolici obydlí poškozených zaměstnanců. Zároveň stále překvapující rozmary počasí nevylučují nutnost pomoci i dalším zaměstnancům.

Vyhlášení stávkové pohotovosti je logickým vyústěním situace, kdy jednání o uzavření kolektivní smlouvy trvá nepřiměřeně dlouho bez žádného posunu. Tato situace nastala zejména proto, že zaměstnavatel odmítá jakékoliv navýšení mezd a to ani o inflaci, navrhuje snížení jednotlivých příplatků ke mzdě a odbourání většiny benefitů domluvených v předchozích kolektivních smlouvách.

Současné mzdové podmínky ve společnosti Z-Group bus a.s. nekorespondují s pracovními podmínkami zaměstnanců a s nároky, které jsou na zaměstnance kladeny, a proto dochází k odlivu zaměstnanců. Z tohoto důvodu už několik let stoupá množství přesčasové práce a s tím souvisí kumulovaná únava zaměstnanců. Jejich osobní život se zúžil na práci a spánek. Standardem je být v práci 250 – 300 hodin měsíčně!!!

V uplynulých dnech postihly zejména oblast jižní Moravy živelní události, v jejichž důsledku utrpěla řada zaměstnanců SŽ a jejich rodin citelné majetkové ztráty a újmy na zdraví, které výrazně zasáhly do života každého z nich. Ve snaze zmírnit dopady živelních událostí vyzýváme ostatní zaměstnance k projevu solidární pomoci těmto spoluzaměstnancům. Jelikož nelze vyloučit, že v průběhu léta 2021 nastanou další živelní události, které se negativně dotknou života našich zaměstnanců, je veřejná sbírka nazvána jako „Živelní události léto 2021 – SŽ“.

Zaměstnanci mohou přispět darem ve výši částky uvedené v žádosti o provedení srážky za měsíc červen 2021, červenec 2021, příp. srpen 2021, která bude poskytnuta jako dar na pomoc spoluzaměstnancům, postižených živelní katastrofou. Pro tento účel byl zřízen speciální bankovní účet SŽ u České národní banky číslo: 94-14606011/0710.

Na správu sbírky bude vytvořena společná komise složená ze zástupců zaměstnavatele a odborových centrál, která bude dohlížet na čerpání prostředků získaných pro tyto účely.

Prostředky budou použity především pro ty zaměstnance, kteří v důsledku živelní události ztratili obydlí nebo se toto obydlí stalo neobyvatelným, případně dalším zaměstnancům, kterým na jejich obydlí vznikla značná škoda.

Současně zaměstnancům připomínáme možnost využití sociální výpomoci z FKSP.

1. Od 1. 7. 2021 včetně nebude probíhat pravidelné testování zaměstnanců na pracovištích SŽ. Dosud nevyužité testovací sady lze použít v případě zájmu zaměstnance a souhlasu zaměstnavatele na preventivní otestování. Takovýto test se zaeviduje do webové aplikace COVID.

2. Do aplikace COVID (přístupné na adresách https://covidtesty.spravazeleznic.cz či https://aries.szdc.cz) budou nadále zadávány údaje o očkování našich zaměstnanců.

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-91/MIN/KAN (ke stažení: zde) ukládá zaměstnavateli a zaměstnancům nové povinnosti, z tohoto důvodu je nezbytné si vyžádat od zaměstnanců informace o zahraničních zemích, ve kterých se budou pohybovat:

  • "19. zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, na které dopadá povinnost podrobit se po vstupu na území České republiky testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele, pokud jej tyto osoby v souladu s tímto ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím; do doby předložení testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 nesmí být umožněna přítomnost pracovníků na pracovišti; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům, studentům a vyučujícím; mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření;
  • 20. osobám, na které dopadá bod I.19, informovat zaměstnavatele a vzdělávací instituci o cestách přesahujících 12 hodin, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země, do zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19."

4. Ochranné prostředky dýchacích cest: v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN (ke stažení: zde) je nově možno místo respirátorů používat ve vnitřních prostorech staveb krom respirátorů i zdravotnické obličejové masky (tj. zdravotnické roušky). Objednávkový a distribuční systém v rámci SŽ je od 1. 7. 2021 beze změny. Nadále platí i výjimka v povinnosti ochrany dýchacích cest:

  • "osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno jinak."

Nadále je platný příkaz SŽ PR-10/2020-GŘ Příkaz generálního ředitele k zajištění činnosti na základě aktuální epidemiologické situace.

Způsob řešení nepřítomnosti zaměstnance na pracovišti v době tzv. samoizolace po návratu ze zahraničí bude uveden v pokynech ředitele odboru personálního č. 4/2021.