Jak jistě všichni víte, pokud v zaměstnání neúmyslně způsobíte jako zaměstnanec škodu svému zaměstnavateli může ji po Vás vymáhat a to až do výše 4,5 násobku měsíčního platu. Proto zaměstnanci uzavírají pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání nebo lidově řečeno pojistku na blbost.

Již od vzniku ADP byl kladen důraz na to, aby všichni členové byli kvalitně pojištěni. Aby zaměstnanci nemuseli sami v tomto cokoliv činit, ale i z důvodu významné slevy pojistného, byla uzavřena rámcová pojistka s Generali Českou pojišťovnou a.s. V praxi to znamená, že každý člen ADP je automaticky pojištěn od okamžiku vzniku členství. Celé pojistné je každoročně hrazeno z prostředků ADP. Člen naší organizace tedy neplatí žádné pojistné ze svých peněz. Parametry pojištění snadno dohledáte v jiné části webu. Jedním z parametrů je spoluúčast 10 %, která je ve skutečnosti jen 5 %. V současné době nově ADP hradí v případě pojistné události 5 % spoluúčasti. Proto na zaměstnance – člena ADP zůstává jen zmíněných 5 %.

Jsme rádi, že se podařilo vylepšit podmínky ochrany našich členů. Závěrem bych chtěl opět vyzvat, aby v případě mimořádné události (i jen podezření) členové zejména kontaktovali krizovou linku ADP a postupovali dle informací na webu ADP v sekci: Jak postupovat při MU.

V pátek dne 5. 11. 2021 se uskutečnilo společné jednání odborových svazů a zaměstnavatele. V úvodu jednání vystoupil zástupce společnosti Up!, který představil novou produktovou řadu eBenefity. Vyzdvihl především možnost flexibilního řešení na míru dle požadavků klienta (zaměstnavatele). Digitální řešení benefitů má vzestupný trend a Správa železnic ve svých návrzích Zásad FKSP předpokládá zavedení již od roku 2022. Přínosem má být především individuální možnost volby každého zaměstnance při čerpání prostředků z FKSP dle schválených pravidel. 

V další části Ing. Koucký informoval o vládou schválené nové výši minimální mzdy, která se promítne do hodinové sazby odměny pro "střežení pracoviště". Zaměstnavatel předloží návrh 1. změny PKS SŽ pro rok 2022, který bude reflektovat na novou právní úpravu. V rámci legislativních změn bude nutné reagovat i na novelu Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kde se prodloužila doba odpočinku na lůžku mezi směnami o jednu hodinu pro zaměstnance v dopravě. Účinnost je od 1. 1. 2022, ale zaměstnavatel přislíbil definitivní řešení individuálních případů již od nového GVD 2021/2022. Současně proběhne revize sjednaných dohod (DPP a DPČ) u zaměstnanců, aby byl vždy zajištěn odpočinek mezi směnami a v týdnu. 

Další jednání se uskuteční ve středu 10. 11. 2021.

20211105 111127

Na dnešním posledním jednání tripartity s vládou ČR Andreje Babiše došlo při projednávání bodu o možném povinném předkládání bezinfekčnosti ze strany zaměstnanců svému zaměstnavateli k jednoznačné shodě.

Žádná z přítomných stran vlády, zaměstnavatelů ani odborů nesouhlasí se zaváděním těchto restriktivních opatření, ale naopak vyzývá k uvědomělému a zodpovědného jednání každého jednotlivce. Diskuse dále se vedla nad výší minimální mzdy či dopadům a řešení energetické krize.

Prohlášení odborového svazu Aliance drážního provozu k mediálním výrokům o možné povinnosti předkládat potvrzení o bezinfekčnosti při výkonu práce v souvislosti s onemocněním COVID-19

Odborový svaz Aliance drážního provozu tímto veřejně prohlašuje, že veškerými zákonnými prostředky využije svých práv k ochraně zaměstnanců před náznaky diskriminačního jednání či ohrožení jejich právních jistot daných Listinou základních práv a svobod, Ústavou ČR, Zákoníkem práce, Zákonem o ochraně veřejného zdraví, Antidiskriminačním zákonem, Podnikovou kolektivní smlouvou Správy železnic, státní organizace a další platnou legislativou.

Není myslitelné a morálně přípustné, aby zástupci moci výkonné bez projednání na Radě hospodářské a sociální dohody ČR činili prohlášení takového charakteru do mediálního prostoru, která mohou způsobit závažné a nevratné škody pro hospodářství České republiky, ale také pro jednotlivé podniky a instituce.

Zaměstnanci Správy železnic jako občané České republiky mají své nezpochybnitelné povinnosti dané Zákoníkem práce, pracovní smlouvou, interními předpisy či nařízeními. Pravidelně odvádí zdravotní a sociální pojištění včetně daní z příjmů. Zaměstnanci disponují právem na důstojnou práci, mzdu a zdraví neohrožující pracovní podmínky, které má povinnost zajistit zaměstnavatel včetně nákladů s tím spojených. Jakékoliv přenášení či snaha o spoluúčast nákladů na zaměstnance (např. úhrada testů, ochrana dýchacích cest, či vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky) by byla flagrantním porušením zákonných norem.

Jako zástupci odborového svazu nechceme připustit diskriminaci očkovaných zaměstnanců, ale také nechceme diskriminovat zaměstnance neočkované, které pro to mají své osobní, morální či zdravotní důvody. Procento očkovaných zaměstnanců Správy železnic koresponduje s daty celorepublikovými a možná implementace nezákonných opatření by mohla způsobit kolaps na síti české železnice v nákladní i osobní dopravě, ale především sociální nepokoje napříč všemi resorty.

Věříme, že sociální dialog na všech úrovních bude respektovat nezpochybnitelná práva zaměstnanců a nedojde k porušení sociálního smíru.

Ke stažení v PDF:

Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší nezávislá odborová centrála v České republice, sdružující členy či voliče prakticky celého politického spektra úvodem považuje za potřebné zdůraznit, že v žádném případě nezasahovala do volebního boje politických stran. Nepopírá ale, že celou řadu nastolovaných problémů a způsobů řešení i úroveň politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala a sleduje s velikými rozpaky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu. Českomoravská konfederace odborových svazů proto zformulovala pro nastupující vládu přehled svých zásadních postojů a doporučení klíčovým sociálním a ekonomickým otázkám. Českomoravská konfederace odborových svazů zdůrazňuje, že to bude především postoj nové vlády k těmto jejím návrhům a požadavkům, který předznamená vztahy mezi odbory a vládou na příští roky.

I. Za zásadní úkol nové vlády považuje ČMKOS další pokračování sociálního dialogu mezi vládou, odbory a zaměstnavateli. Sociální dialog je klíčovým nástrojem udržení sociálního smíru ve společnosti a podstatnou podmínkou pro udržení její sociální soudržnosti. Úroveň sociálního dialogu dlouhodobě dosahuje v České republice velmi vysoké úrovně, a proto je v zájmu celé společnosti v něm pokračovat. S určitým znepokojením jsme proto sledovali, že se k sociálnímu dialogu a sociálnímu partnerství ve volbách nehlásila ve své volební kampani a programových dokumentech žádná ze stran nastupující nové vládní koalice.

II. ČMKOS považuje v současné situaci za naprosto nezbytné urychleně zpracovat a realizovat plán na podporu ekonomického růstu, modernizace a konkurenceschopnosti české ekonomiky. Jen tuto cesta je zárukou dlouhodobého a plynulého zvyšování reálných mezd i celkových příjmů občanů České republiky. Zárukou přibližování jejich životní úrovně občanům nejvyspělejších zemí EU.

III. ČMKOS je přesvědčena, že pouze prostřednictvím realizace takto pojatého plánu je možno zdárně naplnit úkol nezbytné konsolidace veřejných financí ČR včetně zajištění dlouhodobé udržitelnosti důchodového pojištění a zároveň i splnění požadavků evropského projektu Green Deal bez zásadního poškození české ekonomiky a snížení životní úrovně obyvatelstva.

IV. ČMKOS zdůrazňuje, že základní podmínkou udržení a prosazení ekonomických cílů je zachování sociální soudržnosti české společnosti. Při této úloze hraje klíčovou stabilizující úlohu systém veřejných služeb a sociálních transferů. Důchodci, rodiny s dětmi, nezaměstnaní a další osoby ve zranitelném postavení se nesmějí stát oběťmi hospodářských, finančních ani sociálních reforem. Proto ČMKOS v minulosti vždy zásadně odmítala, a odmítá i dnes, hluboké zásahy do daňového a odvodového systému státu v řádu desítek či dokonce stovek miliard korun. Představa, že plošné snížení daní pomůže ekonomice a všem lidem, je nebezpečnou iluzí. Snížení daní skutečně pomůže jen nejbohatším vrstvám obyvatelstva. Zůstane však po něm destruovaný veřejný sektor. Plošné snížení daní na jedné straně a zavedení školného, doplatků ve zdravotnictví a redukce důchodů a sociálních dávek na straně druhé jsou dvě strany jedné mince. Veřejné služby je nutno zefektivnit a nikoli zničit. ČMKOS proto zásadně odmítá zavedení školného, zvýšení spoluúčasti ve zdravotnictví či privatizaci důchodů.

V. ČMKOS zásadně odmítá snahy výrazně snížit daně z příjmu či sazby sociálního a zdravotního pojištění pod záminkou údajné podpory „nárůstu mezd a platů za podvod zaměstnancích. Takovéto nepravé „zvýšení mezd“ nám kupní sílu našich platů a mezd nezvýší. Nevyhnutelně totiž povede k destrukci, privatizaci a zpoplatnění zdravotnictví, sociálních služeb a k hlubokému deficitu důchodového systému se všemi z toho plynoucími důsledky – ukončení valorizace penzí, přepočty starobních důchodů atd.

VI. ČMKOS spatřuje hlavní problém daňového systému ČR v jeho nespravedlnosti. Stávající daňový systém totiž umožňuje vybrané poplatníky daní a pojistných odvodů zdaňovat výrazně méně než jiné. ČMKOS se hlásí k daňové reformě. Ta však musí začít tím, že se především začnou odstraňovat dávno známé – avšak dodnes neřešené – nerovnosti v daňovém systému. Především však musí být přijata taková opatření, která zajistí rovnoměrné rozložení daňového břemene mezi všechny daňové poplatníky. ČMKOS se shoduje s největšími a nejreprezentativnějšími zástupci zaměstnavatelů na tom, že rozvoj podnikání musí být postaven za zdravém základě růstu konkurenceschopnosti vč. pomoci a podpory státu, a nikoli na nerovném zdanění a daňových výjimkách, a také na toleranci k daňovým únikům, na které většina společnosti doplácí. Pokud půjdou daňové reformy v České republice tímto směrem, je ČMKOS připravena se na nich aktivně podílet.

VII. Čeští zaměstnanci jsou daňoví soumaři. Jejich daňové a odvodové zatíženi je velmi vysoké a je třeba zajistit pro ně základní daňovou spravedlnost zvláště v oblasti daně z příjmu. Jsou to oni, kteří nesou nemalé náklady na zajištění a udržení svého zaměstnání – avšak, na rozdíl od jiných společenských skupin, nejsou tyto náklady v jejich zdanění vůbec zohledněny. Stejně tak jsou zaměstnanci největšími přispěvateli do sociálního a zdravotního pojištění a hlavními nositeli solidarity v těchto systémech. I zde se - a bylo by žádoucí, co nejdříve - musí zjednat náprava a prostředky potřebné na zajištění důchodů, nemocenských dávek a zdravotních služeb musí být výrazně rovnoměrněji rozloženy na všechny daňové poplatníky.

VIII. Českomoravská konfederace odborových svazů byla a stále je zastáncem všech nástrojů a postupů vedoucích k boji proti daňovým únikům. Platit daně považujeme za normální a vyhýbání se placení daní musí být nejen trestně ale i společensky odsouzeno. Osoby a jiné subjekty, které v České republice neplatí daně a prostřednictvím nejrůznějších machinací provádějí daňovou optimalizaci, nemají podle názoru ČMKOS morální právo rozhodovat o věcech veřejných.

IX. ČMKOS zásadně požaduje a bude prosazovat zachování dosažené úrovně pracovněprávní ochrany zaměstnanců na základě uznávaných mezinárodních standardů s ohledem na skutečnost, že dnes platná právní úprava (Zákoník práce ad.) spojuje v sobě prvky flexibility a jistoty v míře, která v žádném případě nebrání rozvoji ekonomiky a neomezuje konkurenceschopnost zaměstnavatelů působících v ČR.

X. ČMKOS bude zásadně bránit snahám o rozšiřování možností přílivu laciné pracovní síly z tzv. třetích zemí na trh práce v ČR a bude podporovat maximální využití vnitřních zdrojů pracovní síly pro uspokojování poptávky ze strany zaměstnavatelů s využitím všech forem které nabízí aktivní politika zaměstnanosti. Neřízená pracovní migrace je nebezpečným faktorem vedoucím k destabilizaci trhu práce, sociálnímu dumpingu a zastavení pozitivního vývoje v růstu mezd.

V pondělí odpoledne dne 18. 10. 2021 se konalo pravidelné jednání Rady ČMKOS. V úvodu jednání pohovořil předseda Josef Středula o dopoledním jednání tripartity, kde se řešila otázka dalších postupů a opatření vlády v automobilovém průmyslu a navázaném dodavatelsko-odběratelském řetězci či turbulentní vývoj cen komodit (el. energie, plynu a tepla). Diskutovalo se o výsledku voleb do PS Parlamentu ČR a dalším možném vývoji v gesci nové koaliční vlády.

Výsledky vyjednávání se zaměstnavateli (sjednání kolektivní smlouvy vyššího stupně nebo kolektivní smlouvy) prezentovali předsedové jednotlivých OS. Členové Rady se zabývali v rámci předložených písemných materiálů návrhem rozpočtu pro rok 2022, zprávou Revizní komise, úpravou Statutu pro připravovaný VIII. sjezd ČMKOS v roce 2022, prognózou inflace či zaměstnanosti. Dne 11. listopadu se bude konat Sněm ČMKOS v Hotelu Olšanka.

Josef

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 se v budově GŘ SŽ konalo společné zasedání Výkonného výboru ADP s předsedy regionálních organizací. Standardní program byl doplněn o aktuální body, které se týkaly ukončeného kolektivního vyjednávání u Správy železnic, a také předloženého návrhu Rámcových zásad FKSP pro rok 2022. Předseda ADP podrobně popsal dosažené změny v jednotlivých ustanoveních PKS na rok 2022 včetně závazku zaměstnavatele k realizaci KOP pouze v destinacích v ČR. Další novinkou je návrh zaměstnavatele k využití „digitální karty“ zaměstnance, která by v případě odsouhlaseného znění Zásad FKSP byla využitelná pro všechny zaměstnance v daných organizačních jednotkách bez rozdílu. ADP svůj kladný postoj k této změně již vyjádřilo na jednání v Říčanech.

DIGI

Dalším bodem jednání byla informace z jednotlivých regionů. Diskutována byla problematika ramene Brno – Havlíčkův Brod, kde jsou zaměstnanci denně konfrontováni s nárůstem dopravy z důvodu výlukových prací na koridoru, avšak vyšší tarifní stupeň jim nebyl doposud přiznán. Bylo apelováno na zástupce v regionu, aby se touto problematikou aktivně zabývali. Dále zazněli informace o ukončeném kurzu na CDP Přerov do pozic traťový dispečer a novém plánovaném běhu na jaře 2022, informace o potížích s rozvrhy směn v Teplicích nad Metují (OŘ HK), pracovních podmínkách spojených s rekonstrukcí budovy v Malých Svatoňovicích (na základě kontroly a společného místního šetření došlo k částečné sanaci a nápravě). Velkým problémem se jeví vysoké zůstatky dovolené, podíl přesčasové práce, a také nedostatek zaměstnanců ve stěžejních profesích (u řízení provozu především výpravčích).

Předseda informoval o jednání RR OS PK, která se konala v pondělí 11. 10. 2021, kde byl hostem ředitel ÚP Plzeňského kraje a ředitelka odboru zaměstnanosti a EU, kteří prezentovali aktuální informace a data.

V pátek 15. 10. 2021 se uskutečnilo „technické čtení“ PKS SŽ pro rok 2022, která bude následně zveřejněna na intranetu. Změny dozná bod 3, přílohy 2.1 (čl. 14) odměna z dohody pro pracovníka dozoru, pokud dojde k navýšení minimální mzdy v ČR pro rok 2022.

Na závěr jednání byla přednesena zpráva o stavu členské základny k 30. 9. 2021 a zpráva o výsledku kontroly Centrální revizní komise.