V pátek dne 17. 6. 2022 se hybridní formou konalo společné jednání zástupců zaměstnavatele a odborových svazů. V úvodu vystoupil ředitel O10, který prezentoval návrh nového interního dokumentu – Pravidel pro oblékání zaměstnanců SŽ od 1. 9. 2022. Zástupci OS ADP rozporovali především sankční ujednání a taxativně vyjmenované zakázané doplňky či oděvy. Během diskuse přislíbil Ing. Koucký přepracování dokumentu a snahu o eliminaci sporných ustanovení. Nově by se měli stanoveným dress codem řídit i zaměstnanci OJ. V současné době se aktuálně platným pokynem řídí pouze zaměstnanci GŘ SŽ. V jednotlivých ustanoveních se doporučují tři standardy (business casual, formální jednání a společenské např. večerní akce). Zaměstnavatel odmítl návrh, aby se peněžní formou podílel na finančních nákladech na pořízení společenských oděvů.

V další části Ing. Kohoutová představila pokyn ke zřízení a vzniku nové OJ – Stavební správy vysokorychlostních tratí s účinností od 1. 10. 2022. Pokyn se týká veškerých technických, ekonomických, personálních a administrativních náležitostí v souvislosti se vznikem této organizační jednotky. SS VRT bude v organizační struktuře spadat pod náměstka GŘ pro modernizaci dráhy.

Připravuje se změna organizační struktury u SŽT s účinností od 1. 8. 2022 s akcentem na kybernetickou bezpečnost. S místně příslušnými OS bude tato změna projednána v následujícím období.

Digitální zaměstnanecká karta (DZK)

Ing. Pospíšil nastínil nová pravidla pro případné používání „DZK“ u Správy železnic, pokud by došlo ke shodě nad její akceptací ze strany některých odborových svazů. V současné době poskytovatel garantuje dle platné smlouvy 30 000 odběrných míst, kde provozovny akceptují stravenky (papírové i digitální). Ve zpracované analýze zaměstnanci využívají 8 000 odběrných míst. Pro DZK se počítá s akceptací min. 6 000 provozoven v ČR. V současné době se připravuje výběrové řízení na zavedení této DZK pro objem finančního plnění min. 17 000 000 Kč od roku 2023.

FKSP

V současné době není schválen rozpočet C-FKSP, ale pouze rámec, který je dodržován smluvními stranami. Každá akce se bude schvalovat v režimu ad hoc neboť ne všechny odborové svazu jsou připraveni akceptovat předložený návrh zaměstnavatele. Ing. Pospíšil upozornil na způsob přihlašování zaměstnanců na akce z C-FKSP v STKR a chyby, které některé odborové svazy dělají. Požádal o respektování dohodnutých pravidel, která mají být plněna.

Změna v režimu vstupu do budov a propojení s docházkovou úlohou 

Od 1. 6. 2022 došlo v budovách GŘ v Dlážděné, Křižíkově a Pernerově ulici ke změně designu a nastavení aplikace při vstupu a opuštění budov. Nově jsou přidány kromě příchodu a odchodu v nabídce návštěva lékaře, pracovní povinnosti ve městě, mimo město, oběd a ostatní. Po pilotním provozu se bude pokračovat ve vybavení terminálů u OJ OŘ Ostrava v Ostravě a Olomouci a postupně i u dalších OJ.

Od 1. 7. 2022 dojde u OŘ Praha ke změně organizačního řádu, nově zaměstnanci pro ostrahu Negrelliho viaduktu (strážní služba), změna hranic OJ ad. 

20220606 071120