Drážní úřad jako správní úřad příslušný v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, mj. k výkonu státního dozoru ve věcech drah a jako bezpečnostní a regulační orgán pro provozování drah a drážní dopravy ve smyslu příslušných směrnic Evropské unie se tímto obrací na všechny dopravce provozující drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální v rámci spolupráce subjektů působících v železničním systému při zvyšování bezpečnosti železnic.

Drážní úřad obdržel podnět, ze kterého může vyplývat riziko pro bezpečnost a plynulost na dráze, a to u vozidel volného oběhu, neboť se na železniční síti v České republice objevily vozy řady Snps na přepravu dřeva různých držitelů, na jejichž podélnících jsou umístěna světla zelené barvy o průměru cca 80 mm. Funkce těchto zelených světel není Drážnímu úřadu zatím známa a považuje ji za riziko plynoucí ze záměny uvedeného zeleného světla za návěst „volno“ nebo „odjezd“, která by v provozu mohla být příčinou mimořádné události.

Výše uvedená vozidla byla uvedena do provozu v jiném členském státě Evropské unie, kde byla současně posouzena i jejich technická způsobilost. Veškeré kroky, které je Drážní úřad oprávněn činit, a které v dané věci podniká, tak nyní probíhají v součinnosti s příslušnými orgány dotčeného členského státu Evropské unie. S ohledem na mezistátní spolupráci však nabírá řešení situace časových prodlev.

Drážní úřad proto upozorňuje všechny dopravce, že musí zajistit, aby tato světla, jsou-li na vozech umístěna, byla na drahách celostátních a regionálních vyřazena z provozu, a to včetně nakládky na manipulačních kolejích na těchto drahách.

Drážní úřad rovněž upozorňuje, že výkon státního dozoru ve věcech drah v roce 2021 bude mj. zaměřen i na existenci, resp. pohyb těchto vozů po síti drah a z toho vyplývající možné důsledky.

Tisková zpráva ke stažení v PDF: