Dne 28. 6. 2019 v 8 h se v budově OŘ Brno uskutečnilo setkání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel OŘ Brno Ing. Libor Tkáč, dalšími účastníky jednání byli vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Miluše Vlasáková  
a náměstek pro řízení provozu Ing. Pavel Surý, MBA. Za RO ADP Brno se jednání účastnila Ing. Olga Audová.

Hlavním bodem jednání bylo: vyhlášení čtvrtletní výkonové odměny za II. čtvrtletí roku 2019 

Ing. Vlasáková přítomné seznámila s obsahem a pravidly vyplacení výkonové odměny 
za II. čtvrtletí tohoto roku.
Použitelný objem mzdových prostředků je ve výši maximálně 2 400 000,- Kč

Tato částka bude rozdělena mezi jednotlivé úseky náměstků, odborné správy, provozní obvody a úsek ředitele dle počtu zaměstnanců odměňovaných tarifní mzdou v měsíci červnu 2019, a to v průměru cca 1.187,- Kč na jednoho zaměstnance v evidenčním stavu. Rozdělení přiděleného objemu mzdových prostředků přísluší vedoucímu zaměstnanci s ohledem 
na dodržení těchto podmínek:
- zaměstnanec odpracoval alespoň jednu směnu v měsíci červnu
- nepřipravuje se na budoucí zaměstnání

V případě, že je zaměstnanci krácena výkonová odměna z důvodu porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, je na zvážení příslušného vedoucího zaměstnance, zda navrhne přidělení čtvrtletní výkonové odměny. Výplata čtvrtletní výkonové odměny bude zaúčtována do výplaty za měsíc červen.

Ředitel OŘ Ing. Tkáč pohovořil o nadcházejících plánech a úkolech, mezi které mimo jiné patří i nový způsob rozdělování motivačních výkonových odměn. Vedoucí pracovníci by je měli rozdělovat dle zásluh, kvality odvedené práce i ochotě a vstřícnosti zaměstnanců např. při mimořádných událostech či potřeby přeložení směny. Motivační odměny by neměly být rozdělovány plošně a jejich výše by se měla pohybovat mezi 1000,- až 3000,- Kč.
Pan náměstek Ing. Surý poznamenal, že přednosta PO Brno Ing. Vejmělka již tento způsob vyplácení mimořádných odměn aplikuje.
Ing. Tkáč informoval o personální změně, ke 30. 6. je odvolán náměstek pro ekonomiku 
Ing. Pavel Štaffa a od 1. 7. je do této funkce jmenován Ing. Libor Zikl.

Ing. Štaffa bude systémovým specialistou PO Brno (supervizorem) pro kontrolu kvality 
a četnosti úklidu vnějších i vnitřních prostor v celém obvodu. Z důvodu nedostatečného provádění úklidu bude k 1. 7. vydán Pokyn k řešení systému kontroly úklidu.
K 1. 7. proběhnou změny v odborových správách s ohledem na logiku prováděných činností a odstranění duplicity, bez dopadu na zaměstnanost. Tyto změny jsou prováděny z důvodů přiblížení celorepublikovému standardu na SŽDC. Na základě tohoto principu má dojít ke změně pracovní doby komanda PO Brno; od 1. 7. budou v pracovní dny k dispozici od 7h do 16h. Výhledově k 1. 1. 2020 se připravuje sloučení správ tratí Brno a Břeclav, důsledkem toho bude i úprava hranic traťových okrsků. Dojde ke koncentraci lidských i materiálních zdrojů do logických míst vzhledem k potřebám provozu, zlepší se kvalita zázemí pro zaměstnance.

Pan ředitel pohovořil o připravovaných stavbách.
Částka 37 milionů je účelově přidělena na opravu KO na trati Brno – Havlíčkův Brod, která musí být připravena do r. 2021, před započetím roční výluky Maloměřice – Adamov – Blansko. Stavba „třebovské tratě“ bude financována z prostředků Evropské banky. Současně bude probíhat rekonstrukce žst. Česká Třebová.
Dalšími velkými investičními stavbami bude rekonstrukce odb. Brno - Židenice, žst. Maloměřice (včetně spádoviště), stanice Brno - Královo Pole.
V polovině roku 2020 začne elektrifikace tratě Brno – Střelice a dále do Zastávky.
Ve výhledu je dvojkolejná elektrifikovaná trať Brno – Přerov, stavba by měla být zahájena v Přerově.

Velkým úkolem je příprava na spuštění provozu v žst. Brno hl. po ukončení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení. V příštím grafikonu je na základě požadavků dopravců 100% naplněna kapacita žst. Brno hl. n. Zhotovitel stavby garantuje připravenost stavby k novému GVD 2019/2020. V zájmu plynulého a bezpečného provozu v nových podmínkách a eliminaci MU budou zapojeni školaři dopravců na pořádání zkušebních jízd. Výpravčí Brna hl.n. využijí cvičného sálu na CDP Přerov k simulaci provozu a poruch na novém JOP.

Náměstek Ing. Surý zhodnotil situaci řízení provozu. V lednu byl na CDP Přerov den otevřených dveří bez konkrétní odezvy zájemců. Ze stávajících 5 žádostí o práci na CDP Přerov jsou aktuální tři. V polovině července se sejdou ředitel CDP a Ing. Surý a prodiskutují stávající stav a výhled do budoucna. Ke 30. 9. budou společně posuzovány žádosti a nabídky ředitelů CDP Praha a Přerov s ředitelem OŘ Brno.
V roce 2020 má dojít ke změně způsobu vzdělávání. SŽDC bude využívat vlastní zdroje (pracovníky oddělení dopravy a oddělení kontroly) a zájemce z DVI, kteří přejdou k naší organizaci. Za tímto účelem dojde k modernizaci stávajících prostor sloužících ke vzdělávání, vybavení výpočetní technikou s interaktivním přístupem.

Kurzy pro signalisty a výpravčí pořádané OŘ Brno internátním způsobem mají naplněnou kapacitu (20 až 23 lidí) na podzimní i lednový kurz. Je zájem účastníků i z jiných OŘ, ovšem většina míst je určena pro zájemce z našeho OŘ. Odborem 10 je povoleno příjímání zaměstnanců bez maturitní zkoušky s dlouholetou praxí v provozu, aktuálně se to týká 5 lidí.

PO Brno má v OŘ Brno největší nedostatek zaměstnanců, možnostmi snížit deficit v oblasti lidských zdrojů jsou: příjímání zaměstnanců od dopravců, kteří s ohledem na provozování osobní dopravy Jihomoravským krajem mohou mít nadbytek zaměstnanců, a dalším způsobem je navázání spolupráce se školami a jejich absolventy již v době studia.

V závěru setkání pan ředitel zdůraznil zájem o spolupráci, řešení problémů a zpětnou vazbu s odborovými centrálami.