Ve čtvrtek dne 11. 4. 2019 se konalo pravidelné jednání Výkonného výboru Aliance drážního provozu, které mělo na programu jednání mnoho bodů, které však obsahovaly tři zásadní oblasti. První časově nejnáročnější část se věnovala informacím ze zásadních jednání a organizačním záležitostem ve svazu. První z nich se týkala sociálních témat v rámci ČMKOS (jednání o minimální mzdě pro rok 2020, která je vázána na nejnižší tarifní stupně u SŽDC např. uzavírané dohody o pracovní činnosti na „pracovníka dozoru“). K tomuto tématu byla intenzivní diskuse, neboť stále avizujeme, že přerušováním směn a zaváděním střežení pracoviště se zhoršují pracovní podmínky zaměstnancům SŽDC.

V současné době probíhají jednání o využití finančních prostředků, které jsou definovány jako motivační odměna, v letošním roce rozšířené o profese řízení provozu a modernizace dráhy zařazených v tarifních stupních. V některých OŘ budou vypláceny paušálně ve stanovené výši pro definovaná zaměstnání, v jiných dle náročnosti služby při výlukách apod., a také bude část prostředků k dispozici přednostům PO k rozdělení dle uložených a plněných úkolů. Tyto prostředky jsou součástí MOON pro rok 2019 u SŽDC. V rámci první části jednání přednesli informace z regionů jednotliví členové VV ADP. Výkonný výbor schválil definitivní termín konání Kongresu ADP v Domě techniky v Pardubicích dne 17. 9. 2019. Podrobný program a pozvánky členům ADP a  hostům budou distribuovány během letních měsíců.

Druhý blok byl věnován jednání za účasti zaměstnavatele, kde přijal pozvání Ing. Koucký (ředitel O10) a Bc. Dolejšová (skupina sociálního dialogu O10 GŘ SŽDC). Personální ředitel v úvodu omluvil generálního ředitele, který se nemohl zúčastnit, neboť jednal s partnery ze SNCF, a kde došlo k podpisu Memoranda o spolupráci při řešení a rozvoji vysokorychlostních tratí v rámci ČR.

Ing. Koucký pohovořil o organizačních změnách, které se uskutečnily v minulém období, změna na úseku O22 bude odložena, až po výsledcích analýzy KMPG a definitivním rozhodnutí managementu. V rámci strategických cílů je aktuálně řešena problematika ŽTM (železniční telekomunikační majetek), který je v současnosti smluvně zajišťován společností ČD Telematika. Tento cíl bude postupně naplňován stejně jako vlastní řešení vzdělávání zaměstnanců, které smluvně do konce roku zajišťuje DVI. Vznikne nové školicí středisko v Pardubicích, kde bude primárně získávat kvalifikaci zaměstnanec ve funkci traťmistr, návěstní technik a spojový dozorce, zaměstnanci s licencí strojvedoucího a výpravčí. Realizace se předpokládá nejpozději v roce 2021. V rámci zajištění servisu pro zaměstnance, kteří dojíždějí do zaměstnání vlakem a od nového GVD budou v závazku veřejné služby obslužnost zajišťovat jiní dopravci než ČD a. s., je zaměstnavatel ochoten poskytnout plnění pro tyto zaměstnance. Po důkladné analýze trhu a struktuře dojíždějících zaměstnanců je ochota v rámci plánované 3. změny PKS SŽDC poskytnout benefit, příspěvek na dopravu (dojíždění), ale pouze pro zaměstnance bez nárokovosti RP. Stejnokrojové součástky budou na základě požadavků pracovní skupiny upraveny a následně poté by došlo k definitivnímu veřejnému představení nových uniforem veřejnosti a zaměstnancům. Změna Kvalifikačního katalogu je nyní analyzována na odborných útvarech, návrhy k připomínkovému řízení budou představeny v září všem sociálním partnerům.

Posledním bodem, byla diskuse nad problematikou FKSP pro rok 2020 a další období. Členové VV ADP představili své požadavky, které by chtěli uplatnit v rámci širší diskuse. Zásadním kritériem je možnost analogicky čerpat příspěvek na rekreaci dle § 7 vyhlášky, o fondu kulturních a sociálních potřeb z centrální části FKSP jako v případě čerpání na organizačních jednotkách, pokud je příspěvek rozpočtován. Ředitel odboru personálního avizoval, že se provádějí potřebné analýzy, které by měly reflektovat na legislativní podmínky zákona o veřejných zakázkách, aby nedošlo k porušení právní úpravy dané zákonem. V současné době se pro dotovanou rekreaci z C-FKSP předkládá katalog rekreací ke schválení a není využíváno ani veřejné soutěže, ani jiného principu.

Na základě této vzniklé situace byla požádána v třetí části jednání o vystoupení Mgr. Jíšová, ředitelka ČD Travel. Po úvodní prezentaci firmy a nabízených služeb došlo k diskusi nad řešením a návrhy jiných modelů, které by neomezovaly výběr dotované dovolené zaměstnanců SŽDC. ADP preferuje možnost výběru od více cestovních kanceláří za podmínek jako na organizačních jednotkách. Dále byl zmíněn požadavek dnes už široké skupiny zaměstnanců, kteří chtějí vycestovat, ale program si již dále zajišťovat sami, bez delegáta, stravy, či ubytování až na místě dle výběru. Tento institut „no name“ hotelů umí pro jazykově vybavené „dobrodruhy“ ČD Travel také zpracovat do nabídek, což by zaměstnanci uvítali. Paní ředitelka byla ujištěna o tom, že tomuto tématu bude věnována pozornost i v následujících měsících, a proto budeme společně hledat takové řešení, které splní požadavky zaměstnanců a současně dodrží platnou legislativu.