Dne 11. dubna 2019 v 9:00 hodin se v budově OŘ Brno konalo jednání odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele byl přítomen ředitel OŘ Brno Ing. Lubomír Křivánek, dalšími účastníky jednání byli vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Miluše Vlasáková a náměstek ředitele Ing. Pavel Surý. Za RO ADP Brno se jednání účastnil Koudelka Jan.

Prvním bodem jednání byl návrh změny č.1 přílohy C Pravidel pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno.

Na základě kladného hospodaření s prostředky na výkonové odměny za období leden - duben, bylo možno přistoupit k navýšení sazeb.
- ŽST Havlíčkův Brod - funkce výpravčí ústřední stavědlo, hlavní a panelový přesunuta do kategorie 1. se sazbou 10%
- sazba v kategoriích 2, 3 a 4 zvýšena o 0,3%.
Pokud zaměstnavatel potvrdí předjednané navýšení, tato sazba bude platit od 1. 5. 2019 do 31. 12. 2019, s tím, že podle vývoje čerpání prostředků na výkonové odměny není vyloučena další úprava sazeb.

Druhou informací bylo navýšení tarifní skupiny výpravčí na odb. Brno Černovice a pohotovostního výpravčího Vranovice na TS 10.

Poslední informací bylo zavedení nového druhu odměny, tzv. Motivační příplatek. Částka určená na tuto odměnu je nad rámec běžné VO, a je určena pro zaměstnance s tarifní mzdou. Přednostové PO rozdělí část prostředků procentní sazbou, a zbytek prostředků mohou použít k dalšímu navýšení VO.

Po skončení jednání jsem požádal pana náměstka ředitele o jeho názor na personální obsazení dopravní kanceláře v ŽST Bno hl.n. po ukončení výlukové činnosti. Bylo mi sděleno, že se přiklání k obsazení v maximálním počtu 5 výpravčích. Dále mi sdělil, že je pravděpodobné, že nebudou všechny pozice obsazeny nepřetržitě (ranní/odpolední, případně přetržky), ale po ukončení výluky by bylo vhodné obsadit všechny pozice výpravčích i za cenu přesčasů.

Termín dalšího jednání na OŘ Brno bude 26. nebo 29. 4. 2019. Na tomto jednání dojde k podpisu výše uvedených dokumentů.