Ve středu 22. 8. 2018 se konalo společné jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC. V úvodu ředitel odboru personálního představil program jednání, kde stěžejním bodem bylo vystoupení generálního ředitele Bc. Svobody, MBA.

Generální ředitel ve svém obsáhlém vystoupení pohovořil o jednání Dozorčí rady a Výboru SFDI, které se konalo dne 21. 8. 2018 a má přímou vazbu na plánované dotace z Fondu na rok 2019 (provozování dráhy, opravy a údržbu celostátních a regionálních drah, údržbu a opravy nemovitostí).

V rámci postupujícího procesu liberalizace na železnici v České republice se otevřela diskuse nad zajištěním síťových služeb, které by mohla převzít SŽDC jako manažer infrastruktury. Je nutné determinovat, co by měla provozovat a financovat SŽDC, co národní dopravce ČD a ostatní dopravci. Záměr je v počáteční fázi, ale lze předpokládat, že dojde k dalším organizačním změnám v rámci zmíněných podniků. Garantem úspěšné implementace bude MD ČR.

Další tématem byla připravovaná organizační změna, integrace finančních účtáren do dvou sídel (Pardubice, Olomouc), a také nové organizační uspořádání na úseku správy majetku na organizačních jednotkách, kde dojde k oddělení investiční části pod Stavební správy (Západ, Východ). Provozní část bude členěna na Správu budov (SB) a Správu obchodních činností (SOČ). Organizační změny po procesu projednání, přípravy a implementace budou účinné k 1. 1. 2019.

Generální ředitel sdělil, že nechce v současné době realizovat rozhodnutí, která by mohla negativně ovlivnit celý segment řízení provozu. Z tohoto důvodu nebude prozatím realizovaná koncepční změna ve variantním řešení navržená náměstkem pro řízení provozu Ing. Hendrychem (status quo).

Tématem byl i Kvalifikační katalog, kde by v rámci procesu trvajícím 12 - 18 měsíců měl být vytvořen nový dokument, který bude reflektovat na současné pracovní požadavky a technologii práce s adekvátním hodnocením v rámci škály tarifních stupňů. Práce na katalogu prací nebude mít přímou vazbu na kolektivní vyjednávání ve IV. Q. 2018, neboť stěžejní procesy budou probíhat až v roce 2019.

V rámci diskuse byl generální ředitel dotázán na stav úkolu daný Usnesením Správní rady SŽDC snížit počet vedoucích zaměstnanců o 3% do konce roku 2019. Odpovědí sdělil přítomným, že cíl byl dosažen již v současné době. Diskuse se vedla o procesu zajištění postrkové služby na rameni Brno - Havlíčkův Brod - Kolín, kde je nutné zajistit financování, a také vlastní projekt zajištění služby dopravcům.

Po odchodu generálního ředitele, Ing. Koucký pokračoval v programu jednání, předložil statistické výstupy mezd a zaměstnanosti, počet přesčasových hodin za období 1.-7. 2018 (695 tis. hodin), nárůst (+6%) proti stejnému období roku 2017. Podrobně se věnoval ohodnocení zaměstnanců ve stěžejních profesích (výpravčí, mistr tratí, návěstní technik, mistr silnoproudých zařízení). Dále uvedl, že průměrná hrubá mzda je za období sedmi měsíců roku 2018 u SŽDC 33 925 Kč (i s přesčasovou prací). V rámci teplotních abnormalit a dlouhodobých tropických teplot, bylo rozhodnuto o přiznání mimořádných odměn pro zainteresované zaměstnance, kteří se podíleli na zajištění činností v rámci dopravní cesty. Ředitelé OJ přiznali odměnu určeným zaměstnancům ve výši 2 000 Kč. Jednalo se celkem o 3134 zaměstnanců. Ve mzdě za měsíc srpen bude zaměstnancům SŽDC, kteří požadovali časový příplatek provedeno přidanění a srážka ze mzdy. Diskuse se vedla nad možností zavedení elektronických stravenek. Další společné jednání se uskuteční 24. 9. 2018.