V úterý 22. 5. 2018 se za účasti generálního ředitele Bc. Svobody, MBA konalo pravidelné jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele. V úvodu jednání Ing. Koucký přednesl informace o změnách v organizační struktuře SŽDC, kde došlo k přesunům některých oddělení pod jiné vertikály, zániku, sloučení či vzniku nových, jako příklad vznik oddělení GDPR (General Data Protection Regulation), které musí flexibilně reagovat a konat v souladu s evropským právem (účinnost od 25. 5. 2018). Byla projednána delimitace rozpočtu FKSP, nový výpočet přídělu prostředků pro OJ v souvislosti se zánikem SON a integrací v rámci struktury OJ.

Ředitel O10 GŘ pohovořil o doručeném dopisu od ADP k řešení kritického personálního stavu v segmentu řízení provozu a vyvíjeném tlaku na konání přesčasové práce. V současné době je celkový podstav výpravčích 370 v rámci SŽDC, ale dle vyjádření pana ředitele není toto kritická hranice a zajištění provozu nemá vliv na bezpečnost drážní dopravy. Následně přednesl data o vývoji průměrné mzdy za duben 2018 (+8,8% proti období 04/2017) průměrné mzdy za období 1. - 4. 2018 a nárůstu mzdy (+19,1%) od roku 2012, kdy došlo k převodu "živé dopravní cesty". Shrnul také mzdové údaje v dopravním sektoru v rámci ČR, kde je průměrná mzda nižší o 15% než u SŽDC. Generální ředitel informoval o prodloužení termínu (do 31. 5. 2018) pro náměstka Ing. Hendrycha ke zpracování koncepce segmentu řízení provozu. V této souvislosti zmínil osobní návštěvu na CDP Přerov a diskusi nad řízením žst. Břeclav, kde dle vyjádření dojde po období letních měsíců k definitivnímu přepojení na dálkové řízení do Přerova. Osud dalších stanic, vznik regionálních dispečerských center či optimalizace provozních obvodů má být součástí připravované koncepce. Generální ředitel se rovněž zavázal, že tento materiál bude intenzivně konzultován se zástupci OC, neboť se jedná o strategii řízení provozu na dlouhodobé období. V této souvislosti vyzval představitele odborových organizací k přípravě nad změnou Kvalifikačního katalogu, který musí nově reagovat na požadavky a odbornost jednotlivých zaměstnání. Tento dokument se bude separátně projednávat mimo kolektivní vyjednávání. V diskusi byl generální ředitel tázán na postup prací na sanaci Hájek - Dalovice, nedodržení termínů staveb zhotoviteli, implementaci národní funkcionality GSM-STOP, harmonogram konverze systému napájení na 25 kV/50Hz AC a jinou technickou či provozní problematiku.

Další společné jednání se uskuteční dne 21. 6. 2018 za účasti náměstka pro řízení provozu a představení zpracovaného materiálu či vize.