Dne 19. 1. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání ředitele OŘ Brno a zástupců odborových centrál.

Program:
1. Vyhodnocení plnění PKS za rok 2018

2. Schválení „Zásad pro tvorbu a použití FKSP organizační jednotky OŘ Brno pro rok 2018“, Prozatímního rozpočtu FKSP pro rok 2018 a Rozpočtu čerpání prostředků FKSP pro jednotlivé odborové organizace

3. Výkonové odměny

K prvnímu bodu bylo sděleno, že žádná z odborových organizací, nevznesla připomínky k plnění PKS za rok 2017 z čehož vyplývá, že strany zaměstnavatele nedošlo k v žádném bodě k neplnění PKS. 

Ke druhému bodu proběhla zevrubná diskuze, která se týkala zejména aplikace postupů vzhledem k zapracování personálního webu STKR do oblasti čerpání prostředků FKSP. Zástupci OC byli upozorněni na nejdůležitější změny a aspekty týkající se spuštění aplikace pro akce FKSP na personálním webu STKR. Byla také dohodnuta možnost konzultace a krátkého proškolení jednotlivých dotčených zástupců OC, kteří mají na starosti problematiku pořádání akcí a čerpání prostředků z FKSP u paní Hrazdírové. Po drobné úpravě jednoho článku byly Zásady pro tvorbu a použití FKSP organizační jednotky pro rok 2018 schváleny. Současně s tím byly ze strany zaměstnavatele předloženy a okomentovány Prozatímní rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno a současně i rozpis čerpání pro jednotlivé odborové organizace. Také tyto předložené materiály byly schváleny. Ze strany pana ředitele byla zdůrazněna nutnost dodržování nových stanovených postupů zejména v oblasti zveřejňování akcí a přihlašování přes personální web STKR. Bez dodržení stanovených postupů nebudou akce z FKSP proplaceny. 

K problematice výkonových odměn bylo panem ředitelem konstatováno, že se za rok 2017 podařil vyplatit plný objem plánovaných prostředků na výkonové odměny. Zástupci OC byli seznámeni s návrhem stanovené výše VO pro první čtvrtletí roku 2018. Vzhledem k podobě uzavřené PKS a současně prozatím neznámému objemu přidělených mzdových prostředků byl navržen tento postup: Rozdělení jednotlivých pracovišť do jednotlivých kategorií zůstává pro 1. čtvrtletí v podobě z roku 2017. U snížené sazby VO v kategorii č. 6, pro nejméně zatížená pracoviště, se v souladu s PKS pro rok 2018 stanovuje sazba 4,5%. U ostatních kategorií zůstávají v platnosti sazby z roku 2017. Současně bylo dohodnuto, že OC vytvoří do příštího jednání nový návrh, kde budou zohledněny některé dodatečné požadavky a nové parametry dle PKS platné pro rok 2018. Tento společný návrh bude po odsouhlasení všech OC předložen zaměstnavateli k posouzení.