Dne 7. 12. 2017 v 10 hodin se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné jednání zástupců odborových organizací s vedením OŘ Brno. Za zaměstnavatele se jednání účastnil ekonomický náměstek Ing. Štaffa a ředitel OŘ Ing. Konečný. Kromě zástupce UŽZ Brno byli přítomni zástupci všech odborových centrál. Za ADP RO Brno se jednání zúčastnil předseda Martin Hochman.

Prvním bodem jednání byla informace Ing. Štaffy o dopracování a možnosti schválení rozpočtu FKSP OJ OŘ Brno na rok 2017. Ing. Štaffa seznámil přítomné zástupce s upravenými parametry rozpočtu oproti prozatímnímu rozpočtu. Největší změněnou položkou bylo překročení předpokládané částky alokované v prozatímním rozpočtu na příspěvky pro zaměstnance na dovolenou. Toto překročení je kryto z rozpočtové rezervy. V souvislosti s tímto faktem dal ke zvážení i možnost snížení příspěvku pro rok 2018, tak aby v průběhu roku nebylo nutno z důvodu vyčerpání prostředků, poskytování příspěvku zastavit. Vzhledem k minimálním ostatním změnám oproti schválenému prozatímnímu rozpočtu byl rozpočet FKSP přítomnými zástupci schválen a podepsán. Po souhlasném stanovisku a podpisu UŽZ rozpočet nabude platnost.

V další části jednání seznámil ředitel OŘ Brno přítomné zástupce odborových centrál se stavem čerpání mzdových prostředků za OŘ Brno za uplynulé období a seznámil je s předpokládaným vývojem pro zbývající část roku 2017.

Dalším bodem byla diskuze. Paní Dokulilová oznámila odchod svůj a drtivé většiny členů (zaměstnanců SŽDC) z odborové organizace Federace železničářů a tím k ukončení svého působení na jednáních se zaměstnavatelem. Dalším bodem diskuze potom bylo probíhající kolektivní vyjednávání. Proběhla krátká diskuze nad již uzavřenými a prezentovanými kapitolami a jejich praktickým dopadem, zejména nad novým způsobem odměňování zaměstnanců.