Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 dále pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.

Došlo ke shodě v následujících oblastech:
- odstupné (navýšení max. měsíční výše odstupného v bodě B) z 35 tisíc Kč na 40 tisíc Kč) a nabídky pracovního uplatnění v případě ztráty zdravotní, psychické či fyzické způsobilosti s dorovnáváním mzdy do původního průměrného výdělku po dobu jednoho roku;
- navýšení Odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru na:
 a) nejméně jeden rok, avšak méně než pět let 10 000 Kč,
 b) nejméně pět let, avšak méně než dvacet let 12 000 Kč,
 c) dvacet a více let 15 000 Kč,
- překážky na straně zaměstnavatele: sjednocení procentuální výše náhrady mzdy při prostojích a nemožnosti konat práci pro nepříznivé povětrnostní vlivy apod. na 85 % (písm. a) a b));
- počtu pásem osobního příplatku na 8.

V rozporu zůstávají následující oblasti:
- doba platnosti PKS;
- možnosti prodloužení platnosti PKS;
- podmínky přiměřené doby na oddech a jídlo;
- výkonové odměny (minimální základní sazba; rozpětí výkonové odměny v případě dohody zaměstnavatele a odborových organizací OŘ; disponibilní výše  objemu mzdových prostředků pro výkonové odměny);
- výše tarifních mezd;
- minimální výše osobního příplatku (v procentu vůči tarifní mzdě) a počty roků v jednotlivých pásmech;
- hodnota stravenek;
- kondiční program vs kondiční pobyty.

Došlo ke shodě nad textem Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC vyjma možnosti příspěvku pro rodinné příslušníky na kondičních pobytech (viz rozpor v PKS kondiční program vs kondiční pobyty).

Další jednání proběhne 2. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.