Dne 20. 1. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových organizací se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se jednání účastnili ředitel OŘ Brno Ing. Konečný, ekonomický náměstek Ing. Štaffa, vedoucí oddělení sociální a PaM Ing. Vlasáková a Ing. Němcová vedoucí odboru financování a účetnictví.

Hlavním bodem jednání svolaného zaměstnavatelem bylo schválení prozatímního rozpočtu čerpání prostředků FKSP OŘ Brno. Podklady k jednání byly rozeslány s předstihem. Po krátkém komentáři parametrů rozpočtu ze strany přítomných zástupců zaměstnavatele byl rozpočet schválen. Důvodem schválení prozatímního rozpočtu je možnost hospodařit s prostředky FKSP dle schválených zásad ještě před definitivním přidělením objemu financí. Po tomto přidělení bude následně schválen řádný rozpočet na rok 2017.

Po dohodě byly také stanoveny termíny pravidelných jednání zástupců odborů s ředitelem OŘ Brno v roce 2017. Jednání se uskuteční v termínech 24. 3., 23. 6. a 22. 9. Termín prosincového jednání bude stanoven dodatečně.

Na téma výkonové odměny v roce 2017 bylo dohodnuto, že v měsících leden – březen budou sazby výkonových odměn ponechány v podobě schválené pro rok 2016 včetně sazeb. Protože z některých pracovišť byly vzneseny požadavky na úpravy a došlo i k úpravě PKS a změně počtu zaměstnanců, byl zaměstnavatel požádán o potřebné údaje k provedení změn. Po poskytnutí údajů, kterým byla pověřena Ing. Vlasáková, proběhnou jednání na úrovni odborových centrál, z nichž by měl vzejít společný návrh. K vypracování a schválení návrhu by mělo dojít nejpozději do poloviny března, tak, aby na jednání dne 24. 3. mohla být příslušná změna projednána a schválena.

V diskusi byl ze strany ADP vznesen dotaz na stav přípravy přestavby zabezpečovacího zařízení ŽST Brno hl. n. Podle informace pana ředitele běží příprava podle předpokladů. V roce 2018 by měla být zahájena výstavba budovy nového SZZ a v roce 2019 proběhnou výluky spojené s opravou mostů přes ulice Hybešova a Křídlovická, úpravou kolejiště a trakčního vedení a výstavbou a aktivací nového staničního zabezpečovacího zařízení. Současně s tím zdůraznil význam komunikace se zástupci zaměstnanců při přípravě a aktivaci nových pracovišť, tak aby nová pracoviště byla maximálně funkční.

20161122 074406
V dalším bodě diskuse byla ze strany zástupců odborů vznesena připomínka na téma údržby a nákupu nového nábytku (hlavně židlí) na pracoviště řízení provozu zejména v PO Brno. I přes vznesené požadavky na úrovni PO nejsou tyto požadavky řešeny s poukazem na nedostatek finančních prostředků. Podle názoru pana ředitele jsou zakoupené židle dostatečně kvalitní, aby vydrželi mnohem delší období než cca 2 roky. Ze vzájemné výměny názorů následně vyplynul fakt, že nábytek obecně není průběžně servisován, ani opravován a poškození pravděpodobně vyplývá zejména z nedostatečné údržby. Pan ředitel přislíbil projednání tohoto problému s přednostou PO Brno a prověření možností nákupu nového nábytku, zejména židlí.