Dne 27. 6. 2016 se uskutečnilo pravidelné čtvrtletní setkání ředitele OŘ Brno se zástupci odborových centrál. Pan ředitel poskytl informace rozdělené do několika bloků.

K problematice čerpání mzdových prostředků zejména vzhledem k výkonovým odměnám bylo sděleno, že čerpání odpovídá plánu s mírným přebytkem. Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto o vyplacení mimořádné a pololetní odměny zaměstnancům OŘ Brno. Prostředky na tyto odměny byly rozděleny do jednotlivých organizačních jednotek, jejichž přednostové následně rozhodnou o konkrétní výši odměn pro zaměstnance. V souvislosti s tím bylo také oznámeno, že přesčasová práce bude proplácena v plné výši.

V další části bylo diskutováno na téma BOZP. Bohužel v uplynulém časovém období došlo v oblasti OŘ Brno ke dvěma smrtelným pracovním úrazům (v obou případech se jednalo o zaměstnance infrastruktury). Pan ředitel upozornil, že budou důsledně prošetřovány příčiny všech pracovních úrazů a to zejména se zaměřením na míru zavinění pracovních úrazů.

Dalším tématem byla rekonstrukce ŽST Brno hl. n. a související akce. Termín 2019 sdělený přednostou PO Brno je stále v platnosti, nicméně lhůty a termíny jsou velmi napjaté a není vyloučen posun až na rok 2020. Do jednání o rekonstrukci také razantně vstoupil koordinátor krajské integrované dopravy společnost KORDIS s nesouhlasným stanoviskem k úplnému zastavení provozu v ŽST Brno hl.n. v roce 2019 (2020). V souvislosti s tímto jsou vedena intenzívní jednání a situace se neustále vyvíjí.

V oblasti zaměstnanosti, v úseku řízení provozu, byl zmíněn neustálý nedostatek pracovníků pro řízení provozu a to zejména na pozici výpravčí. I přes aktivaci dalších traťových úseků s DOZ se nedaří doplnit výpravčí na potřebný stav. V září bude otevřen kurz pro výpravčí. S dalším kurzem se počítá v následujícím období. Tyto kurzy mají současně pomoci řešit situaci s umístěním signalistů žst. Brno hl.n. po aktivaci nového zabezpečovacího zařízení, proto je již do zářijového kurzu zařazeno několik z nich.

Projednání změny zásad FKSP v souvislosti s návratem zaměstnanců firmy AŽD pod SŽDC. V uplynulém období bylo rozhodnuto o zkušebním předání údržby některých traťových úseků formou outsourcingu soukromým firmám. Tehdejším zaměstnancům ČD, kteří v souvislosti s tím přešli k firmě AŽD bylo garantováno, že v případě ukončení akce a návratem k ČD (dnes už SŽDC) na ně bude pohlíženo jako na stálé zaměstnance.

V poslední části byly panu řediteli předneseny připomínky týkající se provozu. Zejména pak z našeho pohledu nevalný stav provozních aplikací, jejichž obsluha je komplikovanější a složitější než dříve. Přitom forma poskytování informací je mnohem horší. Upozornili jsme na z několika stran prezentovaný názor, provozní aplikace nejsou prioritně určeny zaměstnancům řízení provozu!! Ovšem organizování a zabezpečení provozu se bez těchto informací neobejde. Dále jsme upozornili na situaci, která nastala po přepnutí rádiových sítí do nových kmitočtů, kdy došlo k výraznému zhoršení rádiové komunikace.