Rušné jednání o Zásadách hospodaření s FKSP a o článku č. 33, přílohy č. 2, platné PKS (výkonová odměna) se konalo v Praze v sídle OJ OŘ Praha. Na počátku jednání byla formulována jednotlivá stanoviska smluvních stran. Nedošlo ke konsensu mezi zástupci ADP a ostatních účastníků.

Přítomní zástupci OSŽ, FVČ a UŽZ nedali souhlasné stanovisko k uplatnění čerpání příspěvku na stravu. Stanovisko OC je nečerpat na stravu pro segment řízení provozu příspěvek vůbec, tzn. „0 Kč"! RO ADP Praha stále požaduje jednat a návrhem je uplatnit maximální výši příspěvku pro každého zaměstnance segmentu řízení provozu tzn. 14 Kč.

Odmítavé stanovisko ostatních zástupců je minimálně diskutabilní, neboť v jiných OJ (Brno, Plzeň, Hradec Králové či Ústí nad Labem) je příspěvek na stravu v rozpětí (10 – 14 Kč) a ke shodě mezi zástupci odborových organizací došlo. Vzhledem k tomu, že Zásady nebyly odsouhlaseny, očekává se vyjednávání v měsíci únoru.