Dopravní obsazení budovy výhybny Praha Vyšehrad, která je ve velmi kritickém technickém stavu se pomalu blíží ke svému závěru. Léta se vedla diskuse co s budovou, která paradoxně není v majetku SŽDC ani ČD a přeci ji železniční doprava v metropoli nezbytně potřebovala pro zajištění výkonu dopravní služby na frekventované trati č. 171 či spojovacích tratích. Každým rokem se při prověrkách BOZP upozorňovalo na nevyhovující pracovní podmínky ve zdevastované budově, služba výpravčích nebyla komfortní v zimních měsících, kdy se topilo v kamnech na tuhá paliva, nenechaví spoluobčané „loupali střešní pláty z mědi“ a elektromechanické zabezpečovací zařízení s řídícím a stavědlovými přístroji připomíná Hrabalovy „Ostře sledované vlaky“. Naštěstí se díky společné iniciativě všech zúčastněných složek podařilo vypsat a uzavřít veřejnou zakázku na výstavbu provizorního staničního zabezpečovacího zařízení výhybny Praha Vyšehrad a výstavbu provizorního traťového zabezpečovacího zařízení Praha Vyšehrad – Praha Smíchov. V rámci připravované stavební činnosti, která má nesporně mnoho technických úskalí, se podařilo všechny zainteresované strany pozvat k jednacímu stolu a v rámci pravidelných pracovních porad vydiskutovat veškeré připomínky k projektu. Jednání se vedla nejen v kancelářských prostorech, ale i v terénu, aby se mohli včas eliminovat případné nedostatky či adekvátně reagovat na případné rozporné názory jednotlivých odborníků (zástupci investora, zhotovitele, projektanta, odborníci ze správy SSZT, zástupci odboru řízení provozu či zástupci provozních zaměstnanců z ADP).

Investiční akce přinese bohužel i úsporu pracovních míst, neboť budou po ukončení stavby zrušena stavědla č. 1 a č. 2 a definitivně se opustí dopravní kancelář v secesní budově výhybny Praha Vyšehrad včetně všech technologií. Zaměstnanci po dohodě s přednostou PO Praha hlavní nádraží mohou v případě zájmu nalézt uplatnění v rámci organizační jednotky OŘ Praha.

Nově se zapojí výhybna do JOP, které bude umístěno v dopravní kanceláři v žst. Praha Smíchov a vznikne plnohodnotné pracoviště pro výpravčího ve směně s autonomním obvodem. Veškeré závislosti budou navázány na reléové zabezpečovací zařízení (Praha Smíchov, Praha Vršovice), dále na elektromechanické ZZ na Smíchově spol. n a na JOP na hlavním nádraží. V rámci stavby dojde k nové konfiguraci a výměně návěstidel, k výměně hákových závěrů za čelisťové, nahrazení mechanických přestavníků elektrickými, nově budou položeny v kabelových trasách potřebné metalické vodiče a mnoho dalších nezbytných úkonů, které souvisí se stavbou takového rozsahu. Po dopravní stránce lze očekávat náročnou výlukovou činnost v řádu týdnů, aby bylo možné veškeré nepotřebné technologie a provozní soubory snést a montovat nové včetně důkladného odzkoušení. Limitním termínem je 15. 11. 2014. Tato stavba zajisté přinese provozním zaměstnancům mnoho náročných směn, ale lze očekávat při úspěšné realizaci kvalitativní zlepšení parametrů pro obsluhující výpravčí.