Dne 12. 10. 2017 se uskutečnilo plánované setkání členů RO ADP Brno. Na programu setkání byly tyto body:

1. Seznámení členů s aktuální situací v organizaci a s přípravou na kolektivní vyjednávání za účasti členů VV ADP.
2. Volby do Regionálního výboru ADP Brno a volba předsedy RO ADP Brno na období 2017 – 2021.
3. Diskuze nad dalším směřováním ADP a celkovým vývojem.

Bod 1.: Po krátkém úvodu a přivítání hostů a to předsedy ADP Ing. Jana Zazvonila a výkonného místopředsedy ADP Petra Fučíka vystoupil předseda RV ADP Brno Martin Hochman. Byla shrnuta dosavadní činnost RV a krátce zhodnoceny výsledky našeho působení v brněnské oblasti od doby vzniku Regionální organizace Brno a nejdůležitější úkoly pro následující období v brněnském regionu.

Předseda Ing. Jan Zazvonil ve svém vystoupení představil kolektivní vyjednavače za ADP. Jsou jimi: Ing. Jan Zazvonil (předseda ADP), Martin Hochman (předseda RO Brno) a Milan Gajdács (nový předseda RO Praha). Dále ve svém vystoupení popsal podmínky, jaké panují bezprostředně před kolektivním vyjednáváním a současně také nejdůležitější limity a problémy se kterými se budou vyjednávači potýkat. Ať už je to např. vývoj kolem růstu mezd, složité vztahy mezi odborovými centrálami, vypjatá situace kolem jízdních výhod, nebo kondičních a ozdravných pobytů pro zaměstnance apod.

Výkonný místopředseda Petr Fučík následně seznámil přítomné členy s nutnými změnami, převážně organizačního charakteru, ve stanovách ADP, které byly následným hlasováním ihned jednohlasně schváleny. Současně také představil návrh na členy Revizní komise ADP, které je třeba hlasováním schválit. Navrženy byly: Hana Martinovská (CDP Praha), Lenka Gillichová (OŘ Praha) a Jana Bendíková (OŘ Hradec Králové). Pro takto navržené složení RK ADP následně hlasovalo 100% všech přítomných v sále.

Krátkým vystoupením přispěl také náš kolega (a jeden z bývalých vyjednávačů) Ing. Tomáš Rolník, který se částečně zábavnou formou snažil přítomným přiblížit a zprostředkovat podmínky a atmosféru které panují při kolektivním vyjednávání.

Bod 2.: Součástí setkání, byly také volby do Regionálního výboru ADP Brno a volba předsedy RO ADP Brno. Výsledky voleb jsou tyto: Regionální výbor bude i nadále pracovat ve složení: Martin Hochman, Ing. Olga Audová, Martin Klučka, Luděk Németh, Václav Jaša. Staronovým předsedou RO ADP Brno byl zvolen Martin Hochman.

Bod 3.: V diskuzi následně zazněly připomínky a konkrétní poznatky a podněty od členů a to jak k činnosti Regionální organizace, tak i ke konkrétním situacím ve vztahu k zaměstnavateli, které je potřeba řešit.

Jménem staronového Regionálního výboru ADP Brno děkuji všem zúčastněným za klidnou a pohodovou atmosféru, která panovala i přes závažnost diskutovaných témat a za účast ve volbách, které proběhly v souladu s volebními pravidly a bez jakýchkoliv komplikací.

V pátek 6. 10. 2017 se uskutečnil volební kongres Regionální organizace ADP Praha a ADP CDP Praha. Účast členů ADP byla velmi vysoká, za zaměstnavatele se zúčastnil pouze Ing. Pavel Kolář (náměstek ředitele CDP Praha), který zhodnotil fungování zapojených sálů, či problematiku naplnění personálních kapacit. V diskusi zazněly dotazy, které se týkaly harmonogramu zkušebního provozu ASVC v úseku Zdice – Rokycany, problematika zpravování písemnými rozkazy s vazbou na plánované spuštění centrálních rozkazů, proces výběru a adaptace potenciálních zaměstnanců na CDP, jejich tréninkový a motivační program a mnoho dalšího. Ostatní pozvaní hosté z OŘ Praha se omluvili za neúčast.

Po vystoupení hosta Ing. Koláře přednesl předseda ADP základní principy, předloženého návrhu PKS SŽDC na rok 2018, a také o znění Memoranda o zachování jízdních výhod po roce 2018. K této problematice se konala velmi intenzivní diskuse, z které vzešly nejen požadavky členské základny v Praze a na CDP pro kolektivní vyjednavače, ale také zazněl silný odpor k přesčasové práci nad roční limit 150 hodin. Bohužel srovnání průměrné hrubé mzdy v ČR, sektoru dopravy či mezi podniky není u SŽDC očištěno od přesčasové práce, která činí zásadní podíl na výši průměrné mzdy a interpretovaná data jsou značně zavádějící. K tomu patří i vyšší míra opotřebení zaměstnanců v odpovědných a náročných pracovních profesích jako je výpravčí či traťový dispečer. Tyto podněty byly zásadní pro mandát kolektivních vyjednavačů ADP.

V průběhu jednání přednesl Výkonný místopředseda Petr Fučík změny Stanov ADP s účinností od 1. 1. 2018. Změny byly přijaty a na následujících regionálních kongresech budou opětovně předneseny, aby se dosáhlo maximální informovanosti a naplnění závazků. V rámci kongresu se uskutečnily volby do RV ADP (Praha, CDP Praha a CRK). Do vedení pražské organizace byl zvolen výpravčí pan Milan Gajdács, který bude i kolektivním vyjednavačem, místopředsedou pan Tomáš Kaňka. Do vedení organizace na CDP Praha byl zvolen pan Petr Lorenc a místopředsedou pan Koza Jiří. Do Výkonného výboru ADP za Prahu byl zvolen Petr Fučík a za CDP Praha pan Hanka Pavel.

V závěru jednání poděkoval, Ing. Zazvonil odcházejícím členům, kteří se podíleli na budování ADP především v pražské oblasti, panu Jiřímu Rothanzlovi a panu Františku Valachovi, kteří odchází do důchodu. Zároveň vyzval přítomné k aktivnímu přístupu v otázkách sociálně právních, které jsou pro odborovou organizaci zásadní.

Regionální výbor ADP Brno zve všechny členy Regionální organizace Brno na říjnové setkání, které se uskuteční dne 12. 10. 2017 od 15:00 hodin v salónku restaurace Bogota v Brně.

Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce.

V souladu s usnesením Výkonného výboru ADP o vyhlášení voleb na další období, je nutné uspořádat volební kongresy v jednotlivých RO ADP. V pátek dne 6. 10. 2017 se uskuteční volební kongres pro RO ADP Praha a RO ADP CDP Praha. Veškeré nominace do regionálních výborů přijímá do 5. 10. 2017, do 20,00 hod. předseda volební komise Ing. Jan Zazvonil (T: 702 034 242; E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Na volebním kongresu budou představeny uzavřené kandidátky a Volební řád.   

V úterý dne 26. 9. 2017 se uskutečnilo pravidelné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele v sídle SŽDC. V úvodu vystoupil personální ředitel Ing. Koucký s konečným zněním „Dohody o úhradě nákladů pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC“. Následně byl předložen definitivní návrh rozpočtu FKSP na rok 2017, tímto aktem byla ukončena platnost Prozatímního rozpočtu FKSP na rok 2017. V kalkulaci byl zohledněn vliv vzniku organizačních jednotek SON či definitivní přepočet pro CDP Praha. Tyto předložené dokumenty byly následně zástupci OC podepsány.

Další části jednání se zúčastnil generální ředitel SŽDC Ing. Surý, který po krátkém proslovu předložil návrh PKS SŽDC na další období (2018), včetně Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání. Dle odsouhlaseného harmonogramu se úvodní část kolektivního vyjednávání bude konat v termínu 16. 10. – 20. 10. v Berouně. V novém návrhu jsou zohledněny trendy, které se uplatňují i ve státní správě, či reakce na vývoj personální situace u SŽDC. Za ADP se kolektivního vyjednávání budou účastnit tři zástupci (vedoucí kolektivní vyjednavač + dva poradci).

V závěru jednání Ing. Pospíšil pozval zástupce odborových centrál k dalším pohledovým zkouškám, zábleskových světel, které se budou konat 4. 10. 2017 v Praze Holešovicích v denním a nočním režimu. Začátek je plánován na 15,00.