Výkonný místopředseda ADP pan Petr Fučík dne 30. 11. 2017 úspěšně absolvoval zkoušku odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik (OZO) dle zákona 309/2006 Sb. Tímto aktem pokračuje nastavený trend v oblasti vzdělávání a soustavného zlepšování právního a odborného povědomí odborových představitelů. Vzhledem k existenci širokého spektra úkolů, soustavného vyhledávání rizik a řešení nápravy nevyhovujícího stavu v rámci SŽDC, je oblast BOZP nedílnou součástí práce ADP. Svazoví inspektoři jsou v rámci odborové organizace pevně zakotveni a odborná způsobilost jen podtrhuje význam a zájem o problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V úterý 28. 11. 2017 se v odpoledních hodinách sešli představitelé odborových centrál působících na železnici v prostorách Ministerstva dopravy, aby sjednotili postoj k poslednímu návrhu ministerstva dopravy. V návrhu byly zcela nepřijatelné body, které v minulých návrzích nebyly předmětem textu Memoranda. V rámci diskuse zazněly návrhy na radikálnější řešení situace včetně požadavku písemných záruk zainteresovaných železničních podniků k problematice časových kupónů.

Společný materiál k dalšímu jednání bude odeslán ministru dopravy s nadějí, že dojde k nalezení konsensu, aby Tarif a společně připravované Memorandum mohlo být účinné od 1. 1. 2018 zcela bez výhrad a porušení sociálního smíru.

V devadesátých letech minulého století s poklesem výkonů železniční dopravy došlo k zavedení nočních přerušení v mnoha železničních stanicích. Dá se říci, že došlo k docela masivní aplikaci tohoto opatření. V posledních letech dochází k navýšení provozních výkonů do té míry, že v mnoha případech je nutné tato přerušení operativně rušit z důvodu jízdy vlaků v době přerušení a to mnohdy tak často, že se jedná o drtivou většinu nočních směn v daném měsíci. Z ohlasů našich členů vím, že mnohdy evidence nesouhlasí se skutečně odpracovanou dobou. Dopočítávání každé minuty přináší zvýšenou administrativní zátěž vzhledem k evidenci odpracované doby a zároveň zaměstnanec ztrácí přehled kolik toho skutečně odpracoval. Vzhledem k těmto okolnostem by bylo na místě uvažovat o trvalém zrušení těchto přerušení minimálně v těch stanicích kde dochází k časté jízdě vlaků v době přerušení. Komplexním řešením by pak bylo vyhodnocení situace na celé síti SŽDC a zavedení přerušení jen tam kde to situace skutečně umožňuje.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 15. 11. 2017.

Zaměstnavatel předložil návrh výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu PKS u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd.

Odborové organizace souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd.

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh tarifních mezd a výkonové odměny, který znamená celkový nárůst mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů o 4,4 %. Návrh tarifních mezd a výkonové odměny předložený odborovými organizacemi znamená nárůst 13,73 % mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů.

Zaměstnavatel seznámil odborové organizace s připravenými pokyny k výplatě mimořádné jednorázové odměně generálního ředitele splatné se mzdou za měsíc listopad ve výši 2 000 Kč v souladu s dohodou uzavřenou při sjednání 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 – 2017.

Zaměstnavatel informoval odborové organizace o nové evidenci FKSP na personálním portálu (STKR) a požádal o definování garantů akcí po 1. 1. 2018 (těch, kteří nejsou zaměstnanci SŽDC).

Odborové organizace byly seznámeny s aktuálním průběhem vývoje problematiky jízdních výhod mj. i navržené nové období platnosti od 1. 1. 2018 do 14. 12. 2018. Odborové organizace a zaměstnavatel se shodli na nutnosti otevřít již dohodnutý text kolektivní smlouvy a podmínky upravit v PKS pro rok 2018.

Další jednání proběhne 7. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Dne 7. 11. 2017 proběhlo v pražských Holešovicích jednání odborových centrál s ředitelem Oblastního ředitelství Praha.

Na úvod jednání byli představeni noví členové vyjednávacího týmu, kteří byli zvoleni na kongresu ADP Praha v Kyjích, jedná se o paní Otu Krásovou a pana Tomáše Kaňku. Poté se ujal slova pan ředitel Ing. Vondrák a seznámil přítomné se situací v OŘ především s personálním stavem, který mezi roky 2012-17 vykazuje pokles o cca 300 zaměstnanců. Dále byly zmíněny problémy v obsazování pracovních pozic zejména na funkci výpravčí PPV a výpravčí vnější služby (Praha hl. n., Praha Smíchov). Nezájem mladé generace o zodpovědnou práci v turnusovém režimu je v těchto profesích zřetelný.

Pan ředitel také poděkoval pracovníkům za náročnou službu v průběhu a následně po přechodu větrné smršti dne 29.10. a vyjádřil přesvědčení, že tyto pracovníky přednostové PO náležitě ocení.

Následně předal slovo ekonomickému náměstku Ing. Gánovskému, který zhodnotil ekonomickou situaci v OŘ a tuto označil za uspokojivou v plněních mzdových a ostatních nákladů.

Na závěr jednání předal Výkonný místopředseda ADP p. Petr Fučík Stanovisko RO ADP Praha k projednávané problematice změny technologie v PO Praha hl.n. v souvislosti s přechodem na nový GVD.