Dne 24. 10. se výkonný místopředseda ADP Petr Fučík zúčastnil jednání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy Danem Ťokem a jeho náměstkem Ing. Čočkem. Po věcném a oboustranně vstřícném jednání bylo dosaženo dohody o další existenci zaměstnaneckých jízdních výhod. Dle předběžné dohody by měly být tyto zachovány pro všechny kategorie uživatelů v mírně navýšených cenových relacích. Pan ministr přislíbil zpracovat čistopis smlouvy do čtrnácti dnů.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 dále pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.

Došlo ke shodě v následujících oblastech:
- odstupné (navýšení max. měsíční výše odstupného v bodě B) z 35 tisíc Kč na 40 tisíc Kč) a nabídky pracovního uplatnění v případě ztráty zdravotní, psychické či fyzické způsobilosti s dorovnáváním mzdy do původního průměrného výdělku po dobu jednoho roku;
- navýšení Odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru na:
 a) nejméně jeden rok, avšak méně než pět let 10 000 Kč,
 b) nejméně pět let, avšak méně než dvacet let 12 000 Kč,
 c) dvacet a více let 15 000 Kč,
- překážky na straně zaměstnavatele: sjednocení procentuální výše náhrady mzdy při prostojích a nemožnosti konat práci pro nepříznivé povětrnostní vlivy apod. na 85 % (písm. a) a b));
- počtu pásem osobního příplatku na 8.

V rozporu zůstávají následující oblasti:
- doba platnosti PKS;
- možnosti prodloužení platnosti PKS;
- podmínky přiměřené doby na oddech a jídlo;
- výkonové odměny (minimální základní sazba; rozpětí výkonové odměny v případě dohody zaměstnavatele a odborových organizací OŘ; disponibilní výše  objemu mzdových prostředků pro výkonové odměny);
- výše tarifních mezd;
- minimální výše osobního příplatku (v procentu vůči tarifní mzdě) a počty roků v jednotlivých pásmech;
- hodnota stravenek;
- kondiční program vs kondiční pobyty.

Došlo ke shodě nad textem Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC vyjma možnosti příspěvku pro rodinné příslušníky na kondičních pobytech (viz rozpor v PKS kondiční program vs kondiční pobyty).

Další jednání proběhne 2. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.
Došlo k podrobnému probrání všech rozporných bodů a následně zaměstnavatel předložil několik návrhů.

Během dnešního jednání došlo ke shodě v následujících oblastech:
• penzijního spoření;
• životního pojištění;
• výše finančních prostředků k odstraňování případných závad v oblasti BOZP, zlepšení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců do celkové výše 60 mil. Kč;
• principů a zásad poskytování osobního příplatku;
• poskytování zvláštní odměny i v zaměstnání signalista v žst. Brno hl. n. (500 Kč);
• ve zvláštních ustanoveních pro odměňování zaměstnanců HZS – příplatek při použití izolačních dýchacích přístrojů se zvyšuje na 250 Kč za 1 hodinu výkonu práce, odměna za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat se zvyšuje na 350 Kč; dále došlo k navýšení služebního příplatku u některých tarifních stupňů;
• příplatku za práci ve výškách a nad volnou hloubkou a za vybrané rizikové práce z hlediska prašnosti, hlučnosti a vibrací – navýšení sazby od 5 do 10 metrů (včetně) na 30 Kč, od 10 metrů na 50 Kč a za hodinu práce s určenými stroji (nově se rozšiřuje o rozbrušovačku) na 30 Kč.

kv beroun

Dále zaměstnavatel předložil návrh Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; návrh Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a návrh Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 bylo zahájeno předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Ing. Pavlem Surým odborovým organizacím dne 26. září 2017. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Struktura návrhu (podstatné změny oproti roku 2017):
- jedna stupnice sazeb tarifní mzdy;
- zavedení osobního příplatku (zejm. pro ocenění praxe a odborné způsobilosti zaměstnanců);
- zvýšení základní sazby výkonové odměny (na 5 %);
- zavedení zvláštní odměny (komerční odbavení, licence strojvedoucího, obsluha MUV 75 a MTW 100; výpravčí v žst. Praha hl. n. a v žst. Brno hl.);
- zrušení profesní odměny;
- změna způsobu poskytování odměny za střežení pracoviště a její zvýšení;
- zavedení kondičního programu (každoroční poukázky pro vybraná zaměstnání) místo kondičních pobytů;
- zavedení náborového příspěvku (30 000,- a 50 000,-) pro profese výpravčí, elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik a zaměstnanec na pozici s požadavkem na licenci strojvedoucího.

Zaměstnavatel deklaroval, že jeho předložený návrh představuje zvýšení objemu MOON proti roku 2017 o více než 1,5 % s tím, že cílem je, aby v žádném tarifním stupni nedošlo při použití osobního příplatku podle navržených pravidel a nové výše min. výkonové odměny ke snížení mzdy oproti stávajícímu stavu. 

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 16. 10. 2017. Zároveň bylo dohodnuto výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně od 16. do 20. 10. 2017.

Dne 16. 10. 2017 došlo k uzavření Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. Dále došlo k uzavření Dohody o úhradě nákladů za místnosti pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC.

Dne 16. 10. 2017 předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele již v rámci výjezdního jednání v Berouně.

V úterý 17. 10. 2017 se generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý zúčastnil výjezdního kolektivního vyjednávání.

Základní body společného protinávrhu odborových organizací:
- navrhují platnost PKS na období 2018 - 2019;
- nesouhlasí s Kondičním programem, požadují zachování kondičních pobytů;
- požadují úpravu ustanovení o penzijním spoření a životním pojištění zaměstnanců (požadují text dle stávající PKS) – požadavek na zachování vazby na koncepci;
- navrhují navýšit finanční prostředky u akcí BOZP a soc. charakteru z 50 mil. na 60 mil.;
- požadují úpravu ustanovení u odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti - stejně postupovat také u ztráty psychické způsobilosti a dále u zaměstnanců HZS při ztrátě fyzické způsobilosti; uplatnění zaměstnanců a navýšení násobků odstupného (3, 4, 5 na 4, 6, 7; zvýšení limitu z 35 000,- na 45 000,-); požadují zrušit podmíněnost odstupného nepřijetím nabízeného místa;
- u Přílohy č. 1 požadují ponechat původní definici vícesměnného pracovního režimu dle stávající PKS (čl. 1, bod 13); ponechat původní definici přiměřené doby na oddech a jídlo (čl. 2, bod 1); u čl. 8 navrhují vypustit návrh zaměstnavatele o nemožnosti využití pružné pracovní doby u dlouhodobě uvolněných odborových funkcionářů; souhlasí s navýšením „sick-days“ (neplacených) o dva dny na celkem 5 dní v kalendářním roce;
- u Přílohy č. 2 souhlasí se zaměstnavatelem navrženým zrušením sazby A a B; u osobního příplatku navrhují rozšířit zohlednění délky praxe a přidat další období (25, 30, 35+); nesouhlasí s možností diferenciace osobního příplatku vedoucím zaměstnancem (+ 1%); požadují aktualizaci každý měsíc; u čl. 13 souhlasí s návrhem zaměstnavatele; u čl. 20, bod 2 navrhují zachovat text dle stávající PKS; navrhují navýšit příplatky u čl. 21 – příplatek za použití izolačních dýchacích přístrojů ze 150 Kč na 350 Kč; u čl. 22 – navrhují navýšit odměnu za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat z 250 Kč na 500 Kč; u čl. 24 souhlasí s návrhem zaměstnavatele; u čl. 27 písm. b) navrhují u překážek na straně zaměstnavatele navýšit z 60 % na 100 % průměrného výdělku zaměstnance; u čl. 33 - výkonová odměna – navýšit základní sazbu VO z 5 % na 6 %, navrhují rozšířit seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží; navrhují rozpětí VO mezi 5 až 19 %; navýšení disponibilního objemu pro VO z 5,1 % na 8 %; u čl. 38 - zvláštní odměna – navrhují přidat zvláštní odměnu také zaměstnancům v zaměstnání signalista v žst. Brno hl. n. (500 Kč); u čl. 39 navrhují navýšit odměny o + 1 000 Kč dle bodu 1 a 2 a rovněž přidat odměnu při životním výročí 60 let věku (doplnit do bodu 1 čl. 39);
- u Přílohy 2.1 navrhují při sloučení sazeb A a B dle návrhu zaměstnavatele vycházet ze stávající sazby B navýšené o 12 %, příplatek za režim práce navrhují ve stavu 2017; navýšit služební příplatek zaměstnancům HZS (+ 100 u každé sazby), rozšířit a zvýšit příplatky (o 100 %) za výšky, hloubky a za práci u dalších strojů (rozšíření druhů strojů);
- u Přílohy č. 3 navrhují navýšit nominální hodnoty stravenek na 110 Kč a 90 Kč; požadují dořešení stravného zaměstnanců HZS;
- u Přílohy č. 4 požadují ponechat znění ve smyslu zachování kondičních pobytů dle stávající PKS; požadují přesun nárokovosti ze 3 na 2 roky u některých profesí;
- u Přílohy č. 5 (Náborový příspěvek) – akceptují návrh zaměstnavatele.

Dále výjezdní kolektivní vyjednávání pokračuje projednáváním sporných bodů.

Dnes bylo zahájeno internátní jednání o podobě PKS SŽDC na další období. Běhěm dopoledního a odpoledního programu byl v rámci separátního jednání odborových centrál vytvořen společný protinávrh k návrhu zaměstnavetele. Večerní blok bude věnován seznámení zaměstnavatele s vytvořeným návrhem a zahájení argumentace jednotlivých stran.