Dne 7. 12. 2017 v 10 hodin se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné jednání zástupců odborových organizací s vedením OŘ Brno. Za zaměstnavatele se jednání účastnil ekonomický náměstek Ing. Štaffa a ředitel OŘ Ing. Konečný. Kromě zástupce UŽZ Brno byli přítomni zástupci všech odborových centrál. Za ADP RO Brno se jednání zúčastnil předseda Martin Hochman.

Prvním bodem jednání byla informace Ing. Štaffy o dopracování a možnosti schválení rozpočtu FKSP OJ OŘ Brno na rok 2017. Ing. Štaffa seznámil přítomné zástupce s upravenými parametry rozpočtu oproti prozatímnímu rozpočtu. Největší změněnou položkou bylo překročení předpokládané částky alokované v prozatímním rozpočtu na příspěvky pro zaměstnance na dovolenou. Toto překročení je kryto z rozpočtové rezervy. V souvislosti s tímto faktem dal ke zvážení i možnost snížení příspěvku pro rok 2018, tak aby v průběhu roku nebylo nutno z důvodu vyčerpání prostředků, poskytování příspěvku zastavit. Vzhledem k minimálním ostatním změnám oproti schválenému prozatímnímu rozpočtu byl rozpočet FKSP přítomnými zástupci schválen a podepsán. Po souhlasném stanovisku a podpisu UŽZ rozpočet nabude platnost.

V další části jednání seznámil ředitel OŘ Brno přítomné zástupce odborových centrál se stavem čerpání mzdových prostředků za OŘ Brno za uplynulé období a seznámil je s předpokládaným vývojem pro zbývající část roku 2017.

Dalším bodem byla diskuze. Paní Dokulilová oznámila odchod svůj a drtivé většiny členů (zaměstnanců SŽDC) z odborové organizace Federace železničářů a tím k ukončení svého působení na jednáních se zaměstnavatelem. Dalším bodem diskuze potom bylo probíhající kolektivní vyjednávání. Proběhla krátká diskuze nad již uzavřenými a prezentovanými kapitolami a jejich praktickým dopadem, zejména nad novým způsobem odměňování zaměstnanců.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 8. 12. 2017. 

Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý a zástupci odborových organizací podepsali Rámcové zásady FKSP a C-FKSP na rok 2018. V pondělí 11. prosince 2017 dojde k jejich zveřejnění a rozeslání na OJ SŽDC.

Zaměstnavatel předložil návrh:

  • navýšení hodnoty stravenek;
  • poskytování kondičních pobytů v roce 2018 ve stejném rozsahu jako v roce 2017.

 Aktuální stav:

  • návrh zaměstnavatele na zvýšení nominální hodnoty stravenek na 105 Kč / 85 Kč; OC požadují 110 Kč / 90 Kč;
  • z technických důvodů bylo schváleno zachování rozsahu kondičních pobytů dle předloženého návrhu zaměstnavatele (tj. stav roku 2017) a v pondělí 11. 12. 2017 bude zahájen průzkum zájmu mezi zaměstnanci;
  • bude poskytnuto dohodnuté znění ustanovení článku 10 přílohy 2 PKS – Osobní příplatek všem ředitelům organizačních jednotek SŽDC z důvodu zajištění administrace osobního příplatku zaměstnanců řízené organizační jednotky odměňovaných tarifní mzdou;
  • v rozporu zůstávají ustanovení o navýšení disponibilních prostředků pro výkonové odměny a navýšení sazeb tarifních mezd (tzn. SŽDC navrhuje celkové navýšení MOON včetně odvodů o 5,02 %; OC požadují navýšení MOON včetně odvodů o 12,11 %).

 Byla diskutována aktuální otázka sjednávání zásad FKSP v organizační jednotce OŘ Praha na rok 2018

- zástupci OSŽ a ADP, zúčastnění na kolektivním vyjednávání, považují za nejlepší řešení situace dohodu na společném prohlášení zástupců OSŽ a ADP působících při OŘ Praha, aby se zabránilo rozdílné informovanosti zaměstnanců v této oblasti.

Zaměstnavatel přistoupil na návrh OC v úpravě Pokynu ředitele personálního odboru GŘ SŽDC č. 3/2013 – Organizování a financování akcí, hrazených z prostředků C-FKSP: maximální výše věcné ceny pro osoby na 1. – 3. místě v celostátních, oblastních a obvodních (místních) soutěží. 

V souladu se zněním současné PKS (bod 2.1.3.1) informoval zaměstnavatel odborové organizace o aktuálně zaslaném návrhu podmínek poskytování komerčního příplatku ze strany Českých drah, a. s.

Další jednání proběhne 15. prosince 2017 v sídle CDP Praha.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 12. 2017. 

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh, který řešil následující oblasti:

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2017 – OC s principem souhlasí, požadují přesun některých profesí z tříleté periody do dvouleté periody.
2. Závazek zaměstnavatele uhradit svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a svým  důchodcům (držitelům jízdních výhod) časové příplatky.
3. Stanovená týdenní pracovní doba – stav roku 2017.
4. Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby – od 1. 7. 2017  do 31. 1. 2018, od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018, od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019.
5. Úprava textace osobního příplatku – sjednáno přechodné období do 30. 6. 2018 – do kdy má  zaměstnanec možnost předložit doklady prokazující jeho praxi, a další upřesňující úpravy textu.
6. Výkonová odměna – základní min. sazba 5 % (shoda); v disponibilním objemu je rozpor (OC  požadují 6 %, zaměstnavatel navrhuje 5,3 %).
7. Služební příplatek zaměstnancům HZS – doplnění hodinových sazeb.

Celkový objem nárůstu v návrhu zaměstnavatele je 5,02 % objemu MOON včetně odvodů; OC  požadují formou navýšení tarifu a VO celkový nárůst objemu o 12,11 % MOON včetně odvodů.

V návaznosti na přijetí principu kondičních pobytů bylo dosaženo shody nad rámcovými zásadami FKSP a C-FKSP (účast rodinného příslušníka na kondičním pobytu). Na dalším jednání budou  předloženy k podpisu.

Další jednání proběhne 8. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Dnes 4. 12. 2017 v odpoledních hodinách za přítomnosti 1. náměstka ministra dopravy Ing. Čočka, náměstka dopravy Ing. Němce, zástupců ČD, SŽDC a představitelů odborových organizací bylo slavnostně signováno Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na období let 2018 - 2019, které navazuje na 15. změnu Tarifu jízdného a přepravného. Slavnostním aktem byl ukončen dlouhodobý proces, který vyplýval z jiných podmínek legislativních i procesních.

Novým systémem nebudou poskytovatelé jízdních výhod - České dráhy nositelem nákladů při přepravě zaměstnanců u vlaků na komerční riziko či v nabídkových řízeních v rámci závazku veřejné služby, která se připravují. Náklady budou hradit zaměstnavatelé jako firemní benefit.

Došlo k navýšení prolongačního poplatku pro držitele o 10 % (1100 Kč) zaměstnanci, 20 % pro seniory a děti ( 600 Kč) a 25 % (1250 Kč) pro rodinné příslušníky. Zaměstnavatel SŽDC se zavázal jménem generálního ředitele zapracovat v rámci kolektivního vyjednávání závazek k úhradě nově zaváděných časových příplatků na komerční vlaky a vlaky v nabídkovém řízení vyplývající z Memoranda. Tarif je účinný od 1. 1. 2018. Pokyny k prolongaci budou standardně zveřejněny pro všechny držitele v rámci prokazatelného seznámení v prostředí intranetu či na vývěskách.