Závodní okruh

Akce se uskuteční na závodním okruhu v Praze Zličíně, který je tříúrovňový s délkou 690 m – www.cmkarting.cz Závod je určen pro 80 závodníků na elektromotokárách. Přímo u závodní trati je restaurace s občerstvením. Začátek v 9:30 h, konec v 16 h.

Přihlášky

Akce je obsazena (26. 9. 2017)

Pouze elektronicky: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Předmět: Závod motokár

Tělo zprávy: osobní číslo, jméno a příjmení, organizační složka, zařazení, vztah (Z, RP, RP-D, DU) a rok narození u dítěte nebo důchodce

Pravidla

Akce je určena všem zaměstnancům Správy železniční dopravní cesty a jejich rodinným příslušníkům. Zaměstnanci startují ve svém volnu. Na akci je poskytován příspěvek z C-FKSP, spoluúčast 200 Kč bude vybírána na místě.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Rozšířené jednání Výkonného výboru ADP se konalo ve čtvrtek dne 14. 9. 2017 v sídle zaměstnavatele. Zúčastnili se zástupci RO ADP Praha p. Gajdács a CDP Praha p. Lorenc. V úvodu se vedla diskuse o absolvovaném jednání na úrovni OŘ Praha a PO Praha hl. n., kde došlo k předložení argumentů ze strany ADP ohledně vysokého podílu přesčasové práce, neobsazování směn v Praze hl. n. či nedostatečně technologicky vybavené pracoviště pro výpravčího „Balabenka“, a to i v souvislosti s neplněním PKS SŽDC. Ředitel Ing. Vondrák přislíbil po projednání s odborovými organizacemi zvýšení stanovené výše výkonové odměny pro Prahu hl. n na 15% z tarifní mzdy do konce roku 2017. Tento akt ovšem neřeší problematiku podstavu či přesčasů nad 150 hodin ročně. Tato problematika byla podrobně popsána i řediteli Ing. Kouckému, s důrazem na demotivaci zaměstnanců u SŽDC. Výši průměrného výdělku totiž významným způsobem ovlivňuje přesčasová práce, která je v některých případech i na hranici 416 odpracovaných hodin. Snahou zaměstnavatele by mělo být snížení této úrovně, zvýšení počtu zaměstnanců na systemizovaná místa (současný deficit činí 240 výpravčích). Ředitel O10 vysvětlil, že stipendijní program NádraŽák pomůže překlenout náročné období v budoucnosti, ale vzhledem k faktu, že se do programu zapojilo jen necelých deset uchazečů, nelze těmto proklamacím důvěřovat. Je nutné najít řešení v oblasti odměňování, neboť mnoho zaměstnanců odchází od podniku za vyšším výdělkem a menší zodpovědností než je profese výpravčí. Dále bylo ze strany ADP namítnuto, že růst smluvních mezd u managementu za sledované období byl vyšší než u zaměstnanců s tarifní mzdou, což okomentoval Ing. Koucký.

Po odchodu pana ředitele se diskutovalo o textu Memoranda o zachování jízdních výhod po roce 2018. K návrhu bylo svoláno jednání na 18. 9. 2017 do sídla OSŽ, kde by mělo být Memorandum kontrasignováno zástupci jednotlivých odborových organizací působících u železničních podniků.

V říjnu se budou konat volby do regionální organizace CDP Praha a Praha (OŘ), z tohoto důvodu byla stanovena volební komise ve složení: Ing. Zazvonil, Gillichová Lenka a Valach František. V rámci přípravy na kolektivní vyjednávání byl jednomyslně odsouhlasen tým kolektivních vyjednavačů za ADP. Dne 26. 9. 2017 se bude konat společné jednání OC a zástupců zaměstnavatele na úrovni GŘ SŽDC, Výkonný výbor ADP bude v říjnu v Brně spojen s volbami do RO ADP Brno.

V úterý 29. 8. 2017 se v sídle SŽDC konalo pravidelné jednání zástupců odboru personálního a zástupců jednotlivých odborových centrál, které i společnosti působí.Okruhy přednesené Ing. Kouckým, případně Ing. Pospíšilem jsou následující a vyvinula se k nim rozsáhlá diskuse, která v některých případech nedospěla ke shodě. Stěžejním tématem byla předložená novela Směrnice SŽDC č. 75, ke které bylo, z naší strany zasláno v jednotlivých připomínkových řízeních negativní stanovisko. V případě úplné aplikace návrhu by došlo k poškození zaměstnanců především v segmentu řízení provozu. Po vyjasnění stanovisek jednotlivých stran zaměstnavatel předložil nový návrh, který byl opět konfrontován a odmítnut. Opětovně došlo k diskusi nad spornými články, byla odstraněna z návrhu textu především závadná periodicita a spodní limit věku 40 let, dále došlo k úpravě pro zaměstnance, kteří dosáhnou nároku na starobní důchod. Tito zaměstnanci se budou muset podrobit psychologickému vyšetření. I přes odpor některých odborových organizací se prozatím nepodařilo technicky implementovat stav, který by mohl nastat v případě nevyhovujícího výsledku vyšetření. V tento okamžik by zaměstnanec nemohl ani využít institutu odstupného jako v případě ztráty zdravotní způsobilosti. Při nadcházejícím kolektivním vyjednávání je nutné vytvořit prostor k aplikaci této skutečnosti a ochránit tak zaměstnance což Ing. Koucký nerozporoval. Dalším významným zásahem do obsahové části bylo ze strany O10 GŘ SŽDC vytvoření hierarchie zaměstnanců dle KZAM, kde jsou účelově kastováni. K této nové úpravě jsme se důrazně ohradili, neboť ponižovat psychickou zátěž výpravčích a naopak vyzdvihnout zátěž profesí dozorčí provozu – vedoucí směny, provozní dispečer není systémové a korektní. Pokud pravidla, tak stejná pro všechny! Je pravděpodobné, že úmyslem této nové struktury bude přímá vazba na systém odměňování, což jsme zdůraznili, jako nesouhlas, ale nebyl akceptován ze strany O10. V současné době se zaměstnanec v produktivním věku na psychodiagnostice ocitne v případě zavinění mimořádné události či z důvodu podezření nadřízeného na zhoršení duševního stavu.


Dalším bodem bylo předložení zprávy o uskutečněných prověrkách BOZP u organizace SŽDC, diskuse se vedla i nad železničními průkazkami. Vícestranná jednání se vedou a lze doufat, že dojde ke kompromisnímu řešení situace. Další informací byla odsouhlasená změna organizační struktury u TÚDC, SS, vytvoření odboru O 24 a přejmenování O 14. Zaměstnavatel prozatím nepředložil návrh PKS SŽDC na další období. Další plánované jednání je stanoveno na 26. 9. 2017. V bodu různé jsme vyjádřili nesouhlas s aktuální situací u OŘ Praha, která se týkala i hodnocení PKS SŽDC za I. pololetí a vysoké přesčasové práci a chybějícícm personálním zdrojům, které vyústí v krátkodobé změny v obsazování směn například staničními dozorci za výpravčí. 

 

Vážené kolegyně a kolegové,
končí léto a výrazně se přiblížil termín, kdy se začne jednat o budoucnosti každého zaměstnance SŽDC, tedy termín kolektivního vyjednávání. Je tedy načase začít diskutovat o podmínkách k vyjednávání. Celková situace v ČR je taková, že je téměř nulová nezaměstnanost, která znamená velký problém se sháněním nových zaměstnanců a zejména v důsledku toho se jak privátní firmy, tak i některé oblasti státního sektoru snaží udržet různými cestami zejména zkušené a kvalitní zaměstnance. Nejčastější cestou k tomu bývá výrazné navýšení mezd a zaměstnaneckých bonusů a zlepšování pracovních podmínek. I ve sdělovacích prostředcích občas zaslechneme informaci předsedy vlády, případně některého z ministrů o dobrých výsledcích české ekonomiky a dobré hospodářské situaci ČR i o možnosti zlepšování podmínek pro státní zaměstnance. A v souvislosti s tím i výzvu k zaměstnancům, aby si řekli o vyšší mzdy – právě teď je ta nejlepší doba. V mnoha oborech je tato situace již realitou, ne však u SŽDC. Jak je uvedeno v jednom ze starších příspěvků, celkově nám mzda za posledních 10 let vzrostla o 11,2% tj. v průměru o 2% ročně. V souvislosti s výše uvedenými informacemi je tedy na čase začít pracovat na tom, abychom se i v naší firmě dočkali důstojného zlepšení. Důvody, které nás k této myšlence vedou, jsou tyto:
- Racionalizace posledních let výrazně zvýšila produktivitu práce a pracovní zatížení stávajících zaměstnanců i přes zavádění nových technologií.
- Průběžně dochází k prudkému nárůstu počtu vlaků a to jak nákladní tak osobní dopravy, což má za následek i vyšší příjmy z této činnosti.
- Nedostatek personálu společně s prudkým nárůstem dopravy vede k podstatně většímu vytížení stávajících zaměstnanců.
A proto si myslíme, že: Více práce ve složitějších podmínkách, si zaslouží také vyšší odměnu. Je evidentní, že stejný názor na výše uvedené mají i v jiných oblastech státní správy a to nejen zaměstnanci, ale i vedení státních firem, případně státní správy. Je proto nejvyšší čas začít prosazovat oprávněný požadavku na výraznější zlepšení platového ohodnocení a zaměstnaneckých benefitů. V minulých letech byly tyto požadavky pravidelně umlčovány s poukazem na špatnou hospodářskou situaci země. Podle vyjádření státních činitelů z posledních let však tato situace již pominula a je tedy nejvhodnější doba jasně a zřetelně o toto zlepšení požádat.
Myslím, že letos nastala jedinečná situace, kdy při souběhu nedostatku pracovní síly, zvýšení produktivity práce, dobrých ekonomických ukazatelů a dalších faktorů mají odbory velkou šanci dosáhnout při jednání se zaměstnavatelem velmi slušného výsledku.
Doufám, že stejně přistoupí ke kolektivnímu vyjednávání i kolegové z jiných odborových centrál, vždyť požadavek (nejen) na zvýšení mezd se ozývá od zaměstnanců bez ohledu na odborovou příslušnost. Cestou k úspěchu musí být spolupráce, ne separátní jednání, ne vzájemné obviňování a sledování postranních cílů a vlastního prospěchu.