Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 15. 11. 2017.

Zaměstnavatel předložil návrh výkonové odměny, tarifních mezd, zpřesnění stávajícího textu PKS u odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a zpřesnění principů nárůstu smluvních mezd.

Odborové organizace souhlasily s návrhy v oblastech odměňování při neúspěšné odborné zkoušce a principech nárůstu smluvních mezd.

Dále zaměstnavatel předložil nový návrh tarifních mezd a výkonové odměny, který znamená celkový nárůst mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů o 4,4 %. Návrh tarifních mezd a výkonové odměny předložený odborovými organizacemi znamená nárůst 13,73 % mzdových a ostatních osobních nákladů včetně odvodů.

Zaměstnavatel seznámil odborové organizace s připravenými pokyny k výplatě mimořádné jednorázové odměně generálního ředitele splatné se mzdou za měsíc listopad ve výši 2 000 Kč v souladu s dohodou uzavřenou při sjednání 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 – 2017.

Zaměstnavatel informoval odborové organizace o nové evidenci FKSP na personálním portálu (STKR) a požádal o definování garantů akcí po 1. 1. 2018 (těch, kteří nejsou zaměstnanci SŽDC).

Odborové organizace byly seznámeny s aktuálním průběhem vývoje problematiky jízdních výhod mj. i navržené nové období platnosti od 1. 1. 2018 do 14. 12. 2018. Odborové organizace a zaměstnavatel se shodli na nutnosti otevřít již dohodnutý text kolektivní smlouvy a podmínky upravit v PKS pro rok 2018.

Další jednání proběhne 7. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Dne 7. 11. 2017 proběhlo v pražských Holešovicích jednání odborových centrál s ředitelem Oblastního ředitelství Praha.

Na úvod jednání byli představeni noví členové vyjednávacího týmu, kteří byli zvoleni na kongresu ADP Praha v Kyjích, jedná se o paní Otu Krásovou a pana Tomáše Kaňku. Poté se ujal slova pan ředitel Ing. Vondrák a seznámil přítomné se situací v OŘ především s personálním stavem, který mezi roky 2012-17 vykazuje pokles o cca 300 zaměstnanců. Dále byly zmíněny problémy v obsazování pracovních pozic zejména na funkci výpravčí PPV a výpravčí vnější služby (Praha hl. n., Praha Smíchov). Nezájem mladé generace o zodpovědnou práci v turnusovém režimu je v těchto profesích zřetelný.

Pan ředitel také poděkoval pracovníkům za náročnou službu v průběhu a následně po přechodu větrné smršti dne 29.10. a vyjádřil přesvědčení, že tyto pracovníky přednostové PO náležitě ocení.

Následně předal slovo ekonomickému náměstku Ing. Gánovskému, který zhodnotil ekonomickou situaci v OŘ a tuto označil za uspokojivou v plněních mzdových a ostatních nákladů.

Na závěr jednání předal Výkonný místopředseda ADP p. Petr Fučík Stanovisko RO ADP Praha k projednávané problematice změny technologie v PO Praha hl.n. v souvislosti s přechodem na nový GVD.

Vážený pane řediteli,

na základě uskutečněných jednání na úrovni PO Praha hl.n. včetně poslední účasti náměstka p. Mgr.Chládka, Vás důrazně žádáme o vyřešení personální situace ve smyslu posílení pozice výpravčí v žst. Praha-Smíchov o dalšího výpravčího v denních směnách ve všedních dnech a to od platnosti GVD od pondělí dne 11. 12. 2017.

V žst. Praha-Smíchov a ve výh. Praha-Vyšehrad dojde od nového GVD k podstatnému zvýšení provozní práce výpravčích. Navíc v žst. Praha-Smíchov dojde k podstatnému navýšení posunu, kdy bude prováděna manipulace se soupravami, řazení souprav dopravce Regiojet a objíždění souprav. Na základě výše uvedených skutečností je nepochybné, že při takto podstatně zvýšeném množství provozní práce bez posílení o jednoho výpravčího dojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy.

V příloze přikládám jmenný seznam s podpisy zaměstnanců – výpravčích v ŽST Praha-Smíchov s nesouhlasným stanoviskem k předloženému návrhu zaměstnavatele.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 11. 2017. 

Zaměstnavatel předložil postupně dva nové návrhy v oblasti poskytování výkonové odměny; úpravy pásem pro osobní příplatek a výši minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1 a výše tarifních mezd. 

Zástupci odborových organizací přistoupili na návrh zaměstnavatele v rozpětí základní sazby výkonové odměny 4,5 – 20 % v případě dohody ředitele OŘ a příslušných odborových organizací. Zaměstnavatel přistoupil na návrh odborových organizací o sazbách minimální výše osobního příplatku a minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1. Tím je nový článek o poskytování osobního příplatku dohodnut. 

V oblasti tarifních mezd došlo ke shodě o principech odstupňování výše tarifní mzdy v jednotlivých tarifních stupních. Nadále však trvá rozpor v procentuálním nárůstu tarifních mezd. V absolutní výši navrhuje zaměstnavatel v návrhu mzdových a ostatních osobních nákladů navýšení o cca 3,7 %; odborové organizace navrhují 10 % nárůst navržené tarifní mzdy zaměstnavatelem, což spolu s požadavky na výkonovou odměnu a již uzavřenými příplatky a odměnami generuje požadavek na nárůst o cca 16,5 % objemu mzdových a ostatních osobních nákladů. 

Byla diskutována oblast poskytování jízdních výhod. 

Odborové organizace obdrželi informaci o rozhodnutí generálního ředitele poskytnout na základě návrhu ředitelů organizačních jednotek mimořádnou odměnu generálního ředitele se mzdou za měsíc říjen 2017 ve výši 2 000 Kč zaměstnancům SŽDC, kteří se podíleli na odstraňování následků orkánu Herwart. 

Další jednání proběhne 15. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.

Počet volných míst: 0 (aktualizace 8. 11. 2017 14:45)

Pozvánka ke stažení v PDF: