Dnes 4. 12. 2017 v odpoledních hodinách za přítomnosti 1. náměstka ministra dopravy Ing. Čočka, náměstka dopravy Ing. Němce, zástupců ČD, SŽDC a představitelů odborových organizací bylo slavnostně signováno Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na období let 2018 - 2019, které navazuje na 15. změnu Tarifu jízdného a přepravného. Slavnostním aktem byl ukončen dlouhodobý proces, který vyplýval z jiných podmínek legislativních i procesních.

Novým systémem nebudou poskytovatelé jízdních výhod - České dráhy nositelem nákladů při přepravě zaměstnanců u vlaků na komerční riziko či v nabídkových řízeních v rámci závazku veřejné služby, která se připravují. Náklady budou hradit zaměstnavatelé jako firemní benefit.

Došlo k navýšení prolongačního poplatku pro držitele o 10 % (1100 Kč) zaměstnanci, 20 % pro seniory a děti ( 600 Kč) a 25 % (1250 Kč) pro rodinné příslušníky. Zaměstnavatel SŽDC se zavázal jménem generálního ředitele zapracovat v rámci kolektivního vyjednávání závazek k úhradě nově zaváděných časových příplatků na komerční vlaky a vlaky v nabídkovém řízení vyplývající z Memoranda. Tarif je účinný od 1. 1. 2018. Pokyny k prolongaci budou standardně zveřejněny pro všechny držitele v rámci prokazatelného seznámení v prostředí intranetu či na vývěskách.

Výkonný místopředseda ADP pan Petr Fučík dne 30. 11. 2017 úspěšně absolvoval zkoušku odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik (OZO) dle zákona 309/2006 Sb. Tímto aktem pokračuje nastavený trend v oblasti vzdělávání a soustavného zlepšování právního a odborného povědomí odborových představitelů. Vzhledem k existenci širokého spektra úkolů, soustavného vyhledávání rizik a řešení nápravy nevyhovujícího stavu v rámci SŽDC, je oblast BOZP nedílnou součástí práce ADP. Svazoví inspektoři jsou v rámci odborové organizace pevně zakotveni a odborná způsobilost jen podtrhuje význam a zájem o problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V úterý 28. 11. 2017 se v odpoledních hodinách sešli představitelé odborových centrál působících na železnici v prostorách Ministerstva dopravy, aby sjednotili postoj k poslednímu návrhu ministerstva dopravy. V návrhu byly zcela nepřijatelné body, které v minulých návrzích nebyly předmětem textu Memoranda. V rámci diskuse zazněly návrhy na radikálnější řešení situace včetně požadavku písemných záruk zainteresovaných železničních podniků k problematice časových kupónů.

Společný materiál k dalšímu jednání bude odeslán ministru dopravy s nadějí, že dojde k nalezení konsensu, aby Tarif a společně připravované Memorandum mohlo být účinné od 1. 1. 2018 zcela bez výhrad a porušení sociálního smíru.

V devadesátých letech minulého století s poklesem výkonů železniční dopravy došlo k zavedení nočních přerušení v mnoha železničních stanicích. Dá se říci, že došlo k docela masivní aplikaci tohoto opatření. V posledních letech dochází k navýšení provozních výkonů do té míry, že v mnoha případech je nutné tato přerušení operativně rušit z důvodu jízdy vlaků v době přerušení a to mnohdy tak často, že se jedná o drtivou většinu nočních směn v daném měsíci. Z ohlasů našich členů vím, že mnohdy evidence nesouhlasí se skutečně odpracovanou dobou. Dopočítávání každé minuty přináší zvýšenou administrativní zátěž vzhledem k evidenci odpracované doby a zároveň zaměstnanec ztrácí přehled kolik toho skutečně odpracoval. Vzhledem k těmto okolnostem by bylo na místě uvažovat o trvalém zrušení těchto přerušení minimálně v těch stanicích kde dochází k časté jízdě vlaků v době přerušení. Komplexním řešením by pak bylo vyhodnocení situace na celé síti SŽDC a zavedení přerušení jen tam kde to situace skutečně umožňuje.