V rámci technického čtení po schválení 1. změny Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016 -2017, došlo k tiskové chybě v příloze č. 4.

Článek 2 - Poskytování KOP

pf2017

Jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC po 1. 1. 2017 pokračovala v sídle organizace dne 21. 12. 2016.

V 11:30 hod. podepsal generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel SURÝ společně se zástupci všech odborových centrál 1. změnu Podnikové kolektivní smlouvy na období 2016 - 2017, která bude účinná od 1. 1. 2017.

Výsledek dnes projednávaných bodů:
1. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. a): Základní sazba výkonové odměny 4,5 %.
2. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. b): Rozpětí sazeb výkonové odměny v případě dohody u oblastních ředitelství 3,5 až 17 % tarifní mzdy.
3. Příloha č. 2 čl. 33 bod 4): Výše objemu pro výplatu VO v rámci disponibilních plánovaných (volných) mzdových prostředků 4,9 %.
4. Příloha č. 2 čl. 34 bod 3: Použitelné mzdové náklady na mimořádné odměny 1,0 %.
5. Příloha č. 2 čl. 38 Profesní odměna: Sjednána měsíční odměna 250 Kč držitelům platné licence strojvedoucího.
6. Příloha č. 2.1: Sazby tarifních mezd sazeb A a B zvýšeny o 3,4 %.
7. Příloha č. 2.1 čl. 13: Sazby odměn pracovníka dozoru:
    A: 71; B: 75; C: 80; D: 85.
8. Příslib vyplacení mimořádné odměny 2 000 Kč/zaměstnanec v listopadu 2017 v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku.
9. Změna Směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3.

U ostatních rozporných bodů bylo dohodnuto zachování dosavadního znění.

V úterý 27. 12. 2016 proběhne technické čtení a následně dojde ke zveřejnění sjednaného textu PKS ve znění 1. změny.

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 13. prosince 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel postupně 4 návrhy s následujícím konečným postojem jednajících stran:

1. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí.

2. Oblast tarifní mzdy: zaměstnavatel navrhuje navýšení stávajících sazeb A a B + 1,5 %. OC požadují + 5 %.

3. Profesní odměna: zaměstnavatel nově navrhuje znění dle roku 2016 s tím, že pro držitele licence strojvedoucího bude profesní odměna činit 250 Kč/měsíc. Přidání do PKS textu nevyplácení profesní odměny zaměstnanců pracujícím ve sjednaném období přípravy na výkon pracovní činnosti pod dohledem. OC souhlasí.

4. Výkonová odměna: zaměstnavatel navrhuje základní sazbu VO 4,5 % (nyní 4,3 %); rozpětí pro dohodnutou výkonovou odměnu OŘ 3,5 – 17 % (nyní 4 – 12 %). Použitelný objem pro výplatu výkonových odměn 5,2 % (nyní 4,6 %). OC požadují stav roku 2016

5. Odměna při významném životním výročí dle roku 2016. OC souhlasí.

6. Odměna z dohod pro pracovníka dozoru: navýšení všech sazeb. OC souhlasí.

7. Příplatek za dělenou směnu ve znění roku 2016. OC souhlasí.

8. Profese KOP: zaměstnavatel navrhuje profese dle roku 2016. OC požadují přeřazení pozice Operátor železniční dopravy do zaměstnání s nárokem na KOP jednou za dva roky (nyní jednou za tři roky).

9. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2017 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek, v případě kladného hospodářského výsledku SŽDC, jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí s podmínkou náhrady textu „kladného hospodářského výsledku“ za „kladného výsledku EBITDA“.

 

Na základě požadavku odborových organizací předložil zaměstnavatel vstřícně návrh změny směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3 (tj. navýšení příspěvku z 800 Kč na 1 100 Kč).

Jelikož nedošlo k dohodě, začal zaměstnavatel projednávat Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání přílohy č. 2 Podnikové kolektivní smlouvy pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V případě nabytí účinnosti tohoto dokumentu, bude odměňování zaměstnanců SŽDC v roce 2017 totožné s odměňováním roku 2016. Dochází k úpravě odměňování sazeb A a B odměny z dohody pro pracovníka dozoru (vliv zvýšení minimální mzdy) a úpravě profesní odměny dle výše popsaného návrhu zaměstnavatele. Dopadem nesjednání přílohy č. 4 by byla nerealizace kondičních pobytů v roce 2017. Zaměstnavatel je připraven podepsat 1. změnu PKS SŽDC v dosud sjednaných textech základního textu PKS, přílohy č. 1 a přílohy č. 3.

Další jednání se uskuteční dne 21. 12. 2016 v sídle zaměstnavatele.