Jak již bylo uvedeno v poslední zprávě z jednání výkonného výboru ADP, shodl se výbor na odmítavém stanovisku v oblasti přesouvání pracovišť řízení provozu uzlových stanic do CDP. Diskuze na toto téma byla velmi podrobná a stanovisko ADP je podpořeno zejména těmito argumenty:

Prodloužení cestovních časů a dojezdové vzdálenosti do zaměstnání

Přesun do CDP znamená výrazné zhoršení podmínek pro drtivou většinu zaměstnanců (snad kromě ŽST na území hlavního města Prahy, nebo v okolí Přerova). Dlouhé cesty do a ze zaměstnání znamenají obrovskou časovou ztrátu velkého množství lidí bez nároku na mzdu. Dojíždění na vzdálenost stovek kilometrů, případně nucené nocování v místě pracoviště před, nebo po směně znemožňuje zaměstnancům trávení volného času s rodinou. Hodiny určené k odpočinku je zaměstnanec nucen procestovat. U podstatné části zaškoleného provozního personálu s velkými provozními zkušenostmi, který z jakéhokoliv důvodu často nemůže, nebo nechce, akceptovat změnu bydliště se často jedná o nucené ukončení pracovního poměru u SŽDC.

Dopady na SŽDC v personální oblasti

Výše uvedené důvody nutně vedou SŽDC k hledání nového personálu v situaci, kdy je na trhu práce velký nedostatek pracovní síly obecně. Nahrazení chybějících zaměstnanců pomocí zaškolení nových, sebou přináší velká úskalí. Ačkoli povaha práce traťových dispečerů částečně stírá rozdíly v náročnosti práce v řízení celého traťového úseku a uzlové stanice, co do objemu práce, je řízení provozu ve velkých uzlových stanicích podstatně náročnější v oblasti znalosti technologie místní práce a nutné podrobné znalosti místních poměrů. Zatímco výchova výpravčího (dispečera) do mezilehlých místně řízených stanic je otázkou měsíců, pak výchova výpravčího (dispečera) do uzlové ať už dálkově nebo místně řízené stanice je otázkou několika let, z důvodu potřeby znalosti a praktické aplikace velkého množství místních norem a specifik. Z těchto důvodů se jeví jako nesmyslné, zbavovat se zkušeného zaškoleného personálu a jinde zaškolovat personál nově přijatý. Již dnes lze pozorovat jev, kdy je problémem naplnit pracoviště (nejen) na CDP kvalifikovaným personálem právě z důvodu jeho velkého nedostatku.

V případě ponechání řízení provozu v místě bude dodržen již dlouhá léta osvědčený model výchovy nových provozních zaměstnanců v podobě dokonalého poznání místních podmínek přímo v ŽST s poznáním práce všech pracovišť a jejich vztahu k řízení provozu, jeho technologií a důkladnému seznámení s místními podmínkami a se všemi reáliemi železničního provozu. Produktem tohoto modelu výchovy je potom profesionál s důkladnou praktickou znalostí problematiky řízení provozu, který je schopen prakticky nabité znalosti aplikovat a to jak při řízení provozu v uzlu, tak samozřejmě i jako traťový dispečer. Oproti tomu prosazovaný model počítá pouze s teoretickou přípravou a výchovou prostřednictvím CDP (cvičné sály apod.), což se na základě výše uvedených skutečností jeví jako naprosto nedostatečné.

Ekonomika

Pokud si situaci mírně zjednodušíme, pak lze konstatovat, že zatímco u delších traťových úseků lze najít ekonomické úspory v personální oblasti, kdy je jeden dispečer schopen nahradit práci několika výpravčích mezilehlých stanic, pak u uzlových stanic toto v žádném případě neplatí! U všech stanic s novým elektronickým zabezpečovacím zařízením je počet zaměstnanců již optimalizován, nedochází při přesunu na straně personálních nákladů k téměř žádné úspoře nákladů.

Provoz z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti

Ve všech stanicích zůstává vždy pracoviště umožňující místní obsluhu z důvodu rozsáhlejšího výpadku pracoviště CDP, případně komunikačních linek. Pro přesun je však třeba za cenu velkých nákladů vybudovat nové pracoviště na CDP. V případě fatální technické závady, jaká se odehrála v únoru 2016 v ŽST Bohumín byla jasně prokázána výhoda místního řízení této stanice i přesto, že došlo k zastavení provozu, na několik dní. Po jeho provizorním obnovení byl k dispozici dostatek zaměstnanců k dlouhodobému řízení provozu v provizorních podmínkách. Při totální centralizaci je tato varianta nemožná.

V případě že dojde k vyřazení CDP, například v důsledku požáru, nebo rozsáhlejší technické poruchy, nedojde k omezení provozu v uzlech, které v součinnosti s již budovanými místními nouzovými pracovišti řízení provozu (NŘP) budou schopny i nadále zajišťovat provoz v prakticky neomezeném rozsahu. Současně, pokud by došlo k fatálnímu kolapsu zabezpečovacího zařízení, bude v místě dostatek personálu ke zvládnutí situace až do obnovy plné činnosti zařízení, což je v případě CDP nemožné. V důsledku toho může dojít i k delšímu zastavení provozu v uzlu, čímž dojde i k ochromení provozu ve spádové oblasti uzlu. Výše zmíněné argumenty lze aplikovat prakticky na jakoukoliv uzlovou stanici s velkým rozsahem místní práce.

V dnešní době je rozhodně nezanedbatelným faktorem i bezpečnost. Bohužel jsou poměrně běžné výhrůžky bombovým útokem a nelze pominout ani současnou bezpečnostní situaci v Evropě. Plná centralizace řízení provozu výrazně usnadňuje případný útok, kdy stačí vyřadit jedno pracoviště a nastane kolaps poloviny železniční sítě. Místně řízené uzly v součinnosti s budovanými nouzovými řídícími pracovišti jsou schopny zajistit i delší fungování železniční sítě bez výraznějších omezení.

Shrnutí

Z výše uvedených argumentů vyplývá nevýhodnost plánované totální centralizace řízení provozu. Je otázkou, komu toto živelné stěhování, které není výhodné z ekonomických, provozních ani bezpečnostních důvodů, vlastně prospěje. Je vcelku pochopitelné, že za něj bojují firmy, jichž se případná technická realizace týká, ale z hlediska SŽDC a Ministerstva dopravy ČR by ještě mělo rozhodně proběhnout přehodnocení celého procesu a nastavení celého systému na optimální režim.

Na úvod všechny přivítal náměstek přednosty p. Hupka, který poté celé jednání vedl, poněvadž přednosta PO byl v této době přítomen jednání na O12 GŘ. Následně náměstek přečetl dopis, který pojednává o organizačních změnách v souvislosti se vznikem pohotovostního pracoviště Praha Masarykovo n. V dopise se mimo jiné uvádí, že ŽST Praha Masarykovo n. bude ke dni 29. 4. 2017 dálkově řízeno z CDP Praha. Zároveň vzniká pracoviště pohotovostního výpravčího PPV Praha Masarykovo n., které bude dočasně neobsazeno z důvodu nedostatku výpravčích.

Vyjádřili jsme nesouhlas s následujícími fakty uvedenými v dopise.

Myslíme si, že změna nebyla projednána s dostatečným časovým předstihem. Dopis byl odeslán 25. 4. 2017 s tím, že uvedené má platit od 29. 4. 2017. Domníváme se, že je minimálně korektní oznámit takovou změnu s dostatečným časovým předstihem. Zaměstnanci dotčení touto změnou i odborové centrály by měly mít možnost se s uvedeným seznámit a případně reagovat připomínkami.

Dále jsme namítli, že uvedený dopis se odkazuje na Opatření přednosty, které doposud nebylo vydáno. N P PO sdělil, že Opatření přednosty bude vydáno zítra tj 4. 5. 2017. V něm bude uvedeno, že PPV Praha Masarykovo bude obsazováno v případě potřeby jedním z aktuálně sloužících výpravčích Praha hl.n., který tam v případě potřeby dojde.

Na to jsme reagovali, že
1/ Velká většina výpravčích Praha hl.n. nemá seznání místních poměrů v ŽST Praha Masarykovo dle čl. 274 předpisu SŽDC D1. Vysláním zaměstnance na pracoviště bez seznání místních poměrů by zaměstnavatel porušil výše uvedenou normu. Zároveň zaměstnanec, který by dostal pokyn, který odporuje ustanovením předpisu je povinen ihned vznést námitky. Bude-li v tuto chvíli potřeba řídit provoz v ŽST Praha Masarykovo n. z PPV a zároveň nebude mezi aktuálně sloužícími výpravčími takový, který má na Masaryččce seznání, pak nebude možné toto pracoviště obsadit z důvodu porušení výše uvedeného článku.
2/ Jakékoliv oslabení počtu výpravčích aktuálně řídících provoz v Praze hl.n. je nepřípustné vzhledem k už tak vysokému zatížení těchto výpravčích.
3/ Pracoviště PPV Praha Masarykovo by mělo být trvale obsazeno, tak jak bylo původně avizováno. Pokud existuje akutní nedostatek výpravčích, pak je nutné vyřešit obsazení tohoto pracoviště jinak než navrhovaným způsobem a uvedené by mělo mít jasně definovaný časový rámec. Nikoliv formulaci: „dočasně“

V tuto chvíli platí stav, že PPV Praha Masarykovo n. je personálně neobsazeno a náhradní řešení v podobě Opatření přednosty doposud nebylo vydáno.
Bylo domluveno, že uvedená situace včetně nesouhlasu s navrhovaným dočasným řešením bude projednána na OŘ Praha.

Dále se řešilo vytvoření nové pozice výpravčí C v Praze hl.n. Tento výpravčí bude po dobu rekonstrukce Negrelliho viaduktu ( cca 2-3 roky) řídit provoz na odb.Balabenka. Toto opatření bude realizováno z důvodu nárůstu odklonových vlaků z ramena Kralupy – Praha vzhledem k výše uvedené rekonstrukci. S tímto jsme vyjádřili souhlas. Je potřeba ovšem doladit konkrétní věci, jako umístění tohoto výpravčího tak, aby se vzájemně nerušil s ostatními kolegy.

Dále jsme zmínili aktuálně probíhající výluku mezi Radotínem a Smíchovem. Při této výluce je denně přibližně 95 vlaků vedeno odklonem přes Krč a Vršovice os.n. Požádali jsme o finanční kompenzaci pro výpravčí dotčených stanic. NP přislíbil vyplacení mimořádných VO na uvedená pracoviště.

V době konání výluky 2.TK P.Smíchov – P.Radotín od 21. 5. - 7. 6. 2017 bude nutné všechny vlaky směrem do Radotína zpravovat, jelikož na odjezdových návěstidlech nelze rozsvítit přivolávací návěst. Výpravčí vnější služby není přítomen v noční době. Navrhovali jsme proto opatření k dočasnému personálnímu posílení v ŽST Praha Smíchov o zaměstnance, který by v době od 19 h- 23.30 zpravoval vlaky. Mělo by se jednat o dočasné opatření po dobu konání výše uvedené výluky. Navrhované posílení bylo náměstkem zamítnuto s odůvodněním, že tyto vlaky si může jeden z výpravčích zpravit sám.

Dne 2. 5. 2017 proběhlo na OŘ Praha pravidelné jednání s ředitelem OŘ Praha. Hlavním tématem jednání byla situace v nově vzniklém PPV Praha Libeň. Byl vysloven nesouhlas se zařazením pohotovostních výpravčích do tarifního stupně 10. Zároveň jsme vyslovili nesouhlas s časovým projednáním změny pracovních smluv.  Zaměstnancům byla předložena pracovní smlouva jen několik dní před 1. 5. 2017, kdy měla vejít v platnost. Dle našeho názoru si zaměstnanci zaslouží, aby byla taková změna (snížení mzdy) projednána s alespoň čtrnáctidenním předstihem. Dále máme za to, že ohodnocení tarifním stupněm 10 je nespravedlivé. Pokud je řízení stanice předáváno pravidelně každý den na několik hodin na toto PPV, pak je nespravedlivé, aby mezi zaměstnanci řídící provoz z CDP v tarifním stupni 12 a výpravčími PPV byl rozdíl dvou tarifních tříd.

Dalším tématem bylo zřízení nového PPV Praha Masarykovo n. Dopisem přednosty PO Praha hl.n. bylo oznámeno, že toto pracoviště nebude dočasně obsazeno z důvodu nedostatku výpravčích. Dotázali jsme se, kdy bude toto PPV obsazeno, jelikož formulace „dočasně“ není nijak ohraničená doba. Dále jsme se ptali, jakým způsobem bude toto PPV obsazováno. V dopise se uvádí, že pracoviště bude obsazováno jen v případě potřeby na základě Opatření přednosty. Toto opatření nebylo dosud vydáno, přestože PPV Masarykovo n. vzniklo již ke dni 29. 4. 2017.  Pokud bylo původně avizováno, že toto PPV bude obsazeno výpravčím, pak si myslíme, že by mělo být obsazeno. Dle našeho názoru je nutné dodržovat původní dohody. Máme pocit, že ze strany zaměstnavatele tomu v poslední době tak není, když některé věci řeší na poslední chvíli nebo dokonce po termínu změny a v rozporu s původně domluveným řešením. Skutečnost, že obsazování PPV Masarykovo není oficiálně vyřešeno, ačkoliv je již několik dní řízeno z CDP Praha, je toho jasným důkazem.

Nedostatek výpravčích je obecně známým faktem. Žádná jiná profese u SŽDC se nepotýká s takovým množstvím přesčasové práce jako výpravčí. Nedostatečné finanční ohodnocení je jedním z hlavních faktorů, které potencionální uchazeče o toto zaměstnání odrazuje. Myslíme si, že toto je kořen celého problému. Klíč k řešení situace má zaměstnavatel.

Jednání za ADP vedl František Valach. Dále byli za ADP přítomni Jan Flandera, Milan Gajdács a Jan Pavliš.

Dne 27. 4. 2017 se uskutečnilo jednání Výkonného výboru ADP, rozšířené o zástupce jednotlivých regionálních výborů. Přítomné přivítal předseda ADP, který pohovořil o zásadních výstupech z jednání se zaměstnavatelem na úrovni GŘ SŽDC. Současně poděkoval člence VV ADP paní Šárce Jirouškové za její přínos a aktivitu během celého funkčního období a popřál jí mnoho spokojenosti a především zdraví, neboť odchází na mateřskou dovolenou. Do konce volebního období ji zastoupí na centrální úrovni pan Luděk Šedivý, který se bude účastnit jednání Výkonného výboru ADP. Další personální změnou byla nominace do RV ADP Praha pana Milana Gajdácse, který nahradí Jana Flanderu, který přechází na CDP Praha.

Mezi negativní zprávu zařadil předseda neochotu zaměstnavatele i ostatních odborových centrál k návrhu na rekodifikaci Kvalifikačního katalogu (Katalogu prací), který naše odborová organizace předložila. V tomto volebním období i platnosti PKS SŽDC 2016 – 2017 se neuskuteční žádná změna v diferenciaci odměňování či zařazení povolaní dle jiných, vypovídajících kritérií.

Dále bylo předloženo ke schválení harmonogram voleb v ADP, od září do prosince se uskuteční volby do regionálních výborů a následně na počátku roku 2018 bude zvoleno nové vedení odborové organizace na úrovni Výkonného výboru.

Velmi znepokojující byl způsob provedení organizační změny a změny v systemizaci u PO Praha Libeň, kde vedení Oblastního ředitelství neprojednalo v řádném termínu tuto změnu. Zástupce RO ADP Praha, pan Valach předložil na organizační jednotku stanovisko odborů k této problematice, kde byl vyjádřen nesouhlas s nastaveným systémem i způsobem, který poškozuje dotčené provozní zaměstnance. Pokud vykonávaná činnost není redukována, tak není možné uplatnit nižší tarifní odměňování jen z důvodu částečného zapojení do CDP Praha. Současně dotčení zaměstnanci projevili iniciativu a sepsali petici s nesouhlasným stanoviskem adresovanou řediteli O 10 Ing. Kouckému, kde podrobně popsali nevyhovující stav a navržený způsob řešení. Tomuto tématu byla věnována intenzivní pozornost.

Následně se probíral stav u PO Praha hl. n., kde přechodem řízení Prahy Masarakovo n., do CDP dojde k změně rozvrhu směn pro výpravčí hlavní služby a obsazování těchto zaměstnanců do cyklu s PPV Praha Masarykovo n., dále kvůli připravované výluce Negrelliho viaduktu, dojde k aktivaci nového pracoviště výpravčí „C“ v Praze hlavním nádraží, kde není pokryta personální potřeba ani vytvořeno adekvátní pracoviště pro výkon služby této položky. Zástupci RO ADP Praha budou své připomínky formulovat na jednání s ředitelem OŘ Praha Ing. Vondrákem a následně s přednostou PO Praha hl. n., panem Cibulkou.

V dalším bloku se diskuse vedla nad možnostmi, jakým způsobem přesvědčit zaměstnavatele, že centrální způsob řízení má také své limity. Existují nesporné výhody tohoto systému řízení, ale také velké množství negativ, které značně komplikují provozní procesy i sociální status zaměstnanců. K této problematice bylo přijato usnesení a vznik pracovní skupiny, která má za úkol vytvořit dokument, který se využije k argumentaci proti dalšímu zapojování dopravních uzlů do dálkového řízení. Vytvořený materiál bude následně distribuován na odpovědná místa. Po jednání Výkonného výboru se uskutečnil kongres RO ADP CDP Praha, kde vystoupil ředitel Ing. Jasenčák s náměstky. Pohovořil o další ukončené fázi zapojování (Praha Libeň a Praha Masarykovo n.) Následně předseda regionální organizace Petr Lorenc přednesl informace pro členy týkající se následné kulturně společenské akce a připravovaných volbách do výboru na podzim roku 2017. Po formální části jednání se předsednictvo ADP přesunulo do dispečerských sálů na exkurzi. Pozornost byla věnována především nově zapojené stanici Praha Libeň a také řízení uzlu Kolín.

Dne 24. 4. 2017 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru ADP Brno. Z důvodu velkého počtu směn proběhlo jednání pouze v počtu 3 členů. Martin Klučka a Luděk Németh byli omluveni. Na jednání výboru byl přizván přednosta PO Brno Ing. Martin Vejmělka. Panu přednostovi byly sděleny tyto problémy a připomínky:

1) Výskyt hlodavců v DK Brno hl. n.

2) Výluková činnost v oblasti a návazná opatření zaměstnavatele.

3) Stěhování výpravčího Sever v ŽST Brno hl. n.

4) Velká prašnost v blízkosti St 4 v ŽST Brno hl. n.

5) Dlouhodobě netekoucí voda na stanovišti výpravčích Sever + Jih v ŽST Brno hl. n.

6) Čištění 5. a 6. nástupiště v ŽST Brno hl. n.

7) Problematika udělování mimořádných odměn.

 

1) Pan přednosta byl požádán o řešení neúnosné hygienické situace v dopravní kanceláři ŽST Brno hl. n., která vznikla dlouhodobým výskytem hlodavců, především myší. V poslední době dochází pravděpodobně k úhynu přímo v prostorách DK a poslední cca 4 týdny je pobyt v tomto prostoru z důvodu velkého zápachu a much, velmi nepříjemný a pravděpodobně i zdraví škodlivý. Upozornili jsme, že současný způsob hubení otrávenou nástrahou je neefektivní a požádali jsme o naléhavou pomoc. Pan přednosta přislíbil pokus o řešení situace.

2) Jak je všeobecně známo dojde v období 3. 6. – 10. 9. 2017 k výluce obou traťových kolejí mezi ŽST Brno hl. n. a odbočkou Brno –Židenice, což společně s ostatní plánovanou rozsáhlou výlukovou činností přinese velká opatření v organizaci provozu v uzlu Brno. Pan přednosta k této problematice sdělil, že příprava výluk je v plném proudu, ale konkrétní podoba dopravy a vyvolaných opatření, ještě není v současné době známa. Z důvodu vedení velkého množství vlaků osobní dopravy tzv. nákladním průtahem, bude vybudováno Brně – Dolním n. nástupiště u staniční koleje č. 2. V souvislosti s výše zmíněnou výlukovou činností dojde k těmto opatřením v obsazení pracovišť: Stanoviště výpravčího Sever v ŽST Brno hl. n. bude po dobu výluk neobsazeno. Bude však zřízeno pracoviště „pomocného“ výpravčího v ŽST Brno Dolní n., které bude zajišťovat zpravování vlaků a veškeré potřebné provozní záležitosti. Toto pracoviště bude obsazeno výpravčími Sever z Brna hl. n. se stejnou pracovní dobou jako na kmenovém pracovišti. St 6 v ŽST Brno hl. n. bude obsazeno po dobu výluky pouze jedním signalistou. St 1 v ŽST Brno Dolní n. bude po dobu výluky obsazeno nepřetržitě. Vypomáhat budou především signalisté z Brna hl. n. ŽST Brno–Jih bude po dobu výluky obsazena výpravčím nepřetržitě. Celkový nárůst potřebného počtu zaměstnanců bude v pracovní pozici výpravčí i signalista cca 2,3 zaměstnanci a dle informace pana přednosty bude pokryt ze současného stavu.

3) Podle informace pana přednosty dojde po ukončení výluk, jejichž součástí je i rekonstrukce 4. nástupiště v ŽST Brno hl. n., k přemístění stanoviště výpravčího Sever do zrekonstruované kanceláře v severní části 4. nástupiště.

4) V důsledku činnosti soukromé firmy v oblasti tzv. uhelné jámy naproti St4 v ŽST Brno hl. n. dochází při manipulaci se skladovanou sutí k úniku obrovského množství prachu do okolí. Již v loňském roce byl opakovaně podán podnět k šetření na příslušné úřady, ovšem jen s krátkodobým slabým efektem. Kromě vlivu na zdraví a zaměstnanců (a okolních obyvatel) má tato situace vliv i na spolehlivost součástí dráhy (zejména výhybek), u kterých je v důsledku silného zaprášení snížena spolehlivost. Pan přednosta informoval, že je mu tato situace známa a přislíbil podniknutí opatření vedoucích k alespoň částečnému zlepšení stavu.

5) Již cca 6 týdnů neteče v důsledku poruchy vodovodu voda na stanovišti výpravčích Sever+Jih v ŽST Brno hl. n. voda. Podle informace zaměstnanců RSM je oprava plánována až na letní měsíce. Pitná voda je k dispozici z instalovaného aquabaru, problém je však s vodou k osobní hygieně a úklidu. Sdělili jsme panu přednostovi, že je pro nás zmíněná lhůta z hygienických důvodů nepřijatelná a požádali jsme o podporu k uspíšení opravy. Pan přednosta sdělil, že souhlasí s naším stanoviskem a pokusí se zajistit uspíšení opravy.

6) Pan přednosta byl upozorněn na silné znečištění 5. a 6. nástupiště zejména holubím trusem. Velký výskyt holubů pod zastřešením těchto nástupišť, podle našeho názoru, ohrožuje čistotu oděvů jak cestujících, tak zde se pohybujících zaměstnanců. Současné míra znečištění plochy nástupiště a laviček pro cestující je však hlavně velkou ostudou SŽDC a popsaný stav by měl být co nejdříve odstraněn. Pan přednosta přislíbil prověření stavu a případné zjednání nápravy.

7) V poslední době došlo v obvodu PO Brno k několika situacím, kdy byla bezpečnost a plynulost provozu zachraňována jen za maximálního úsilí a pozornosti pracovníků řízení provozu. Bohužel podle názoru provozních zaměstnanců nedochází ze strany vedení PO Brno k dostatečnému ocenění dotčených pracovníků, kteří mnohdy zabrání i vzniku mimořádných událostí, nebo hmotné škody. Pan přednosta sdělil, že každý takový případ je vždy vedením PO posouzen, nicméně není vždy shledán důvod např. k návrhu na mimořádnou odměnu.