Dne 19. 1. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání ředitele OŘ Brno a zástupců odborových centrál.

Program:
1. Vyhodnocení plnění PKS za rok 2018

2. Schválení „Zásad pro tvorbu a použití FKSP organizační jednotky OŘ Brno pro rok 2018“, Prozatímního rozpočtu FKSP pro rok 2018 a Rozpočtu čerpání prostředků FKSP pro jednotlivé odborové organizace

3. Výkonové odměny

K prvnímu bodu bylo sděleno, že žádná z odborových organizací, nevznesla připomínky k plnění PKS za rok 2017 z čehož vyplývá, že strany zaměstnavatele nedošlo k v žádném bodě k neplnění PKS. 

Ke druhému bodu proběhla zevrubná diskuze, která se týkala zejména aplikace postupů vzhledem k zapracování personálního webu STKR do oblasti čerpání prostředků FKSP. Zástupci OC byli upozorněni na nejdůležitější změny a aspekty týkající se spuštění aplikace pro akce FKSP na personálním webu STKR. Byla také dohodnuta možnost konzultace a krátkého proškolení jednotlivých dotčených zástupců OC, kteří mají na starosti problematiku pořádání akcí a čerpání prostředků z FKSP u paní Hrazdírové. Po drobné úpravě jednoho článku byly Zásady pro tvorbu a použití FKSP organizační jednotky pro rok 2018 schváleny. Současně s tím byly ze strany zaměstnavatele předloženy a okomentovány Prozatímní rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno a současně i rozpis čerpání pro jednotlivé odborové organizace. Také tyto předložené materiály byly schváleny. Ze strany pana ředitele byla zdůrazněna nutnost dodržování nových stanovených postupů zejména v oblasti zveřejňování akcí a přihlašování přes personální web STKR. Bez dodržení stanovených postupů nebudou akce z FKSP proplaceny. 

K problematice výkonových odměn bylo panem ředitelem konstatováno, že se za rok 2017 podařil vyplatit plný objem plánovaných prostředků na výkonové odměny. Zástupci OC byli seznámeni s návrhem stanovené výše VO pro první čtvrtletí roku 2018. Vzhledem k podobě uzavřené PKS a současně prozatím neznámému objemu přidělených mzdových prostředků byl navržen tento postup: Rozdělení jednotlivých pracovišť do jednotlivých kategorií zůstává pro 1. čtvrtletí v podobě z roku 2017. U snížené sazby VO v kategorii č. 6, pro nejméně zatížená pracoviště, se v souladu s PKS pro rok 2018 stanovuje sazba 4,5%. U ostatních kategorií zůstávají v platnosti sazby z roku 2017. Současně bylo dohodnuto, že OC vytvoří do příštího jednání nový návrh, kde budou zohledněny některé dodatečné požadavky a nové parametry dle PKS platné pro rok 2018. Tento společný návrh bude po odsouhlasení všech OC předložen zaměstnavateli k posouzení.

Výsledek kolektivního vyjednávání nelze označit za úspěch, ale je nutné konstatovat několik faktů. Situace ohledně mzdového nárůstu byla zablokována již od poloviny prosince 2017 a objem mzdových prostředků byl Správní radou SŽDC jasně vymezen. Celkové navýšení objemu mezd pro rok 2018 je + 6,9 % oproti roku 2017, v korunách 673 mil Kč. Tento zvýšený objem mzdových prostředků postačil na nárůst mezd například pro výpravčí či traťové dispečery dle počtu odpracovaných let od 5,5 % do 8 %. Změnou struktury odměňování je avizovaný nárůst + 3,2 % do tarifu značně zavádějící. Aplikací osobního příplatku a vyšší základní sazbou výkonové odměny jsou interpretovaná čísla na jiných hodnotách. V tabulkách pod textem jsou modelové příklady pro snazší orientaci. Výše osobního příplatku je determinována počtem odpracovaných let, zkouškou dle Zam1 a hodnocením od ředitele OJ. Je zapotřebí upozornit, že jednorázová mimořádná odměna z GŘ za rok 2017 v hodnotě 5 000 Kč byla limitována dnem uzávěrky mezd pro měsíc prosinec, což bylo dne 11. 1. 2018. Pokud by zástupci odborových organizací odmítli návrh a chtěli jednat o podobě PKS po tomto datu, nebyla by možnost vyčerpat výše uvedené prostředky za rok 2017. Zásadním faktorem byla situace, že nejsilnější odborová organizace neměla zájem porušit sociální smír za cenu vyšších nárůstů do mezd.

Dalším aktem by bylo oslovení zprostředkovatele, který by se musel podrobně seznámit s průběhem kolektivního vyjednávání, nabídkami a možnostmi SŽDC a následně s požadavky OC. Tento mezikrok by měl za následek další minimálně dvouměsíční režim určený opatřením GŘ při nepodepsání PKS SŽDC, což by generovalo další propad ve mzdách všech zaměstnanců s výsledkem možná shodným, který byl dohodnut dne 11. 1. 2018. Podepsaná podniková kolektivní smlouva přináší určitou jistotu pro sjednané období, pracovní doba, dovolená či odstupné má platnost do konce roku 2019. Mzdové nároky budou následně diskutovány v režimu kolektivního vyjednávání na podzim 2018 pro rok 2019. Nově upravené nominální hodnoty stravenek reflektují na vyšší ceny potravin či jídel v gastronomických provozech. Sjednanou kolektivní smlouvou se otevírá možnost sjednat vyšší výkonové odměny pro exponovaná pracoviště na jednotlivých organizačních jednotkách, což by při nepodepsání nebylo realizovatelné. Jako určitá satisfakce pro zaměstnance za účinnost PKS od 1. 2. 2018 je dohodnutá výše mimořádné odměny z GŘ v částce 1 000 Kč splatná za měsíc leden 2018.

Závěrem bych konstatoval, že proces kolektivního vyjednávání vzhledem k nové struktuře odměňování nebyl standardní, trval podstatně dále a obsahoval mnoho proměnných, ale s odstupem času budou vyjednavači mít jednotný základ bez diskriminačních prvků. Pokud nastanou příznivé ekonomické podmínky jako v roce 2017 (průměrný nárůst mezd v ČR + 6,7 %) bude pozornost upřena na základní pilíře mzdové přílohy (jednotný tarif, osobní příplatek a výkonová odměna).

Výpravčí 2017

Výpravčí 2018

nárůst

Výpravčí 2017

Výpravčí 2018

nárůst

TS 11 B

27 820

TS 11

28 586

 

TS 10 A

25 740

TS 10

26 780

 

VO 4,5 %

1 252

VO 5 %

1 429

VO 4,5 %

1 158

VO 5 %

1 339

Prof. odměna

500

Osobní příplatek 5,5 %

1 572

Prof. odměna

500

Osobní příplatek

3,5 %

937

Celkem

29 572

 

31 587

+6,81 %

Celkem

27 398

 

29 056

+6 %

 

Traťový dispečer 2017

Traťový dispečer 2018

nárůst

TS 12 A

28 960

TS 12

30 392

 

VO 4,5 %

1 303

VO 5 %

1 520

Prof. odměna

500

Osobní příplatek 4 %

1 216

Celkem

30 763

Celkem

33 128

+7,68 %

TS 12 B

29 660

TS 12

30 392

 

VO 4,5 %

1 335

VO 5 %

1 520

Prof. odměna

500

Osobní příplatek 4,5 %

1 368

Celkem

31 495

Celkem

33 280

+5,66 %

Dne 11. 1. 2018 byla dohodnuta na SŽDC nová Podniková kolektivní smlouva na období od 1. února 2018 do 31. prosince 2019. Kromě již zveřejněných informací dochází při promítnutí nového systému tarifních mezd a nového osobního příplatku u všech zaměstnanců k nárůstu mzdy v průměru o 4,4 %. Z toho u nejnižších tarifních stupňů až o 8 %. V návaznosti na novou výši minimální mzdy od 1. 1. 2018 došlo k významné změně u nejnižších tarifních mezd. Současně došlo k dohodě na výši nominální hodnoty stravenek 110 Kč, 90 Kč a 55 Kč. Dále bylo dohodnuto vyplacení mimořádné odměny ve výši 5 000 Kč a to v lednu se mzdou za měsíc prosinec 2017 a dále dorovnání rozdílu vzniklého nepodepsáním PKS v měsíci lednu 2018 se mzdou za měsíc leden.

Dnem 26.12.2017 vypršela platnost Dohod o práci přesčas nad zákonný limit 150 hodin ročně. V těchto dnech vám zaměstnavatel předložil nebo bude předkládat k podpisu nové Dohody na další období do 24.12.2018.

Jak to vlastně s přesčasy je? Zákon hovoří o tom, že práci přesčas lze zaměstnanci nařídit nejvýše do limitu 150 hodin ročně a 8 hodin týdně. Co to znamená? Odpracujete-li za 360 dní 12 dvanáctihodinových směn, nemůže již vám být další směna nařízena, neboť jste již vyčerpali tento zákonem stanovený limit. Zároveň je tady také podmínka, že vám nemůže být nařízena práce přesčas nad limit 8 hodin týdně. Znamená to tedy, že při důsledné aplikaci této zákonné normy nemůžete dělat ani celou směnu týdně navíc. Zaměstnavatel, aby splnil literu zákona vám musí dát k podpisu Dohodu o práci přesčas do limitu 150 hod ročně s tím, že souhlasíte, že vám může být nařízena práce přesčas nad 8 hodin týdně ( jinak by vám nemohl nařídit ani jednu celou 12 hod směnu). Častěji zaměstnavatel bude předkládat Dohodu o práci přesčas nad limit 150 hodin ročně až do limitu 416 hodin ročně s vaším souhlasem, že vám může být nařízena práce přesčas nad limit 8 hodin týdně, neboť toto je pro zaměstnavatele výhodnější. Je potřeba dodat, že pokud si vyberete za směnu přesčas náhradní volno, pak taková směna se nemůže započítávat do limitu práce přesčas.

V posledních letech se vlivem mnoha okolností stalo, že o práci na železnici není zájem. Nízké ohodnocení v kontrastu s nutností pracovat o víkendech, v noční době, o svátcích, udržování si odborné způsobilosti kontrolované každoročně přezkoušením, vysoká zodpovědnost za lidské životy i značné materiální hodnoty a mnoho dalšího znamená, že noví mladí zaměstnanci k nám nepřicházejí. Ba co víc, odcházejí zkušení kolegové za lepšími podmínkami jinam. Tento trend je zřejmý a v kombinaci s vysokým věkovým průměrem zaměstnanců způsobuje nedostatek personálu nejen v oblasti řízení provozu na SŽDC. V některých OŘ již zaměstnavatel dokonce není schopen obsazovat některá pracoviště. V nejbližší době nelze proto očekávat změnu k lepšímu jednak kvůli množství odchodů do důchodu a v neposlední řadě i kvůli neexistenci nové Kolektivní smlouvy, která by mohla změnit finanční ohodnocení zaměstnanců. Poslední návrh zaměstnavatele, který je od 19.12.2017 neměnný, nemůže v žádném případě znamenat obrat v tomto stavu.

Ze strany zaměstnavatele je vždy argumentováno jak vysoká mzda je na SŽDC a na co si vlastně zaměstnanci stěžují. Když říkáme, že ta čísla jsou zkreslená vysokou mírou přesčasové práce je takový náš argument odmítnut. Je nám odpovězeno, že přesčas je součástí mzdy a proto je ten průměr takový. Zároveň je nutno zmínit, že přesčasy jsou fenoménem zejména v řízení provozu ( výpravčí, operátorky, hradláři, signalisté), kde v OŘ Praha se mnoho zaměstnanců dotýká již nepřekročitelné hranice 416 hodin ročně. Zaměstnavatel nám tedy říká: Vaše mzda je vysoká. Není potřeba ji navyšovat. Však vy si to doženete přesčasy.

Chápu vás všechny, kteří potřebujete peníze a obětujete kvůli tomu i své turnusové volno, kdy byste mohli být např se svými rodinami nebo si třeba dělat své koníčky. Dostanete za to 33% navíc ke své mzdě. Naproti tomu, kdo dělá na DPČ nahrává zaměstnavateli, který tím má nižší mzdové náklady než kdyby platil někomu jinému příplatek 33% za přesčas. Všichni ti, kteří takto pracujete navíc si sami způsobujete, že vaše mzda nebude adekvátně navýšena ani v nové Kolektivní smlouvě ani v žádné další. Poškozujete tak v konečném důsledku sebe a i všechny ostatní kolegy.
Na závěr bych rád řekl, že Dohodu o práci přesčas je možné podepsat kdykoliv v průběhu roku. Není nutné tak činit hned. Přemýšlejte a pamatujte: Našeho cíle můžeme dosáhnout jedině společným a co nejjednotnějším postupem.