Dne 27. 6. 2017 se konalo společné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele v sídle SŽDC. Jednání zahájil Ing. Koucký, který představil důvody, (především rebranding), ze kterých dojde ke změně loga SŽDC, které bylo následně prezentováno. V průběhu následujících čtyř let dojde k výměně nebo nové implementaci na výstrojních součástkách, OOPP, provozních budovách i v administrativě. Firma bude pro veřejnost laickou i odbornou jasně identifikovatelná.

Další a zásadní informací bylo sdělení o závěrech jednání centrální komise MD ČR a následném postupu SŽDC k centralizaci řízení provozu. Ačkoliv byly vzneseny připomínky a následné negativní dopady do struktur či sociální stránky dané věci, bylo rozhodnuto, že veškeré stavby, které prošly schvalovacím procesem přes CK MD ČR, budou dle následného harmonogramu postupně zapojovány do CDP (Praha, Přerov). Argumentace proti překotné centralizaci nebyla úspěšná. V následujících měsících a letech dojde k přepojení na dálkové řízení u většiny železničních uzlů (Břeclav, Bohumín, Pardubice, Plzeň). Otázkou zůstává situace u projektovaných staveb, které prozatím neprošly schvalovacím procesem na Ministerstvu dopravy ČR (ŽUB ad.). V srpnu 2017 bude předložen správní radě SŽDC inovovaný Pokyn GŘ č. 9/2013, který výše uvedenou problematiku řeší.

Následně personální ředitel vyzval zástupce jednotlivých odborových centrál, aby prezentovali svá stanoviska k novele Směrnice SŽDC č. 75, která měla být zaslána do 20. 6. 2017 písemně. K tomuto tématu se vedla intenzivní diskuse. Většinově bylo požadováno, aby byla vyňata z návrhu periodicita psychologického posuzování zaměstnanců. Dále požadavek na zakomponování do textu PKS SŽDC na následné období do kapitoly odstupné včetně parametrických úprav. Zásadní rozpor byl vyvolán návrhem zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec nevyhoví psychologickému posouzení (do doby přezkumu nemůže vykonávat danou činnost). Po argumentaci jednotlivých stran zaměstnavatel přistoupí k dalšímu návrhu a úpravě, která bude následně připomínkována. Společné jednání OC a zástupce zaměstnavatele se bude konat až v závěru měsíce srpna, takže je pravděpodobné, že bude předložen návrh nové PKS SŽDC a diskuse ohledně novely Směrnice budou součástí kolektivního vyjednávání.

 

Další bod se věnoval návrhu Dohody o užívání místností odborovými organizacemi, kde bylo vyjádřeno několik nesouhlasných stanovisek od pěti odborových centrál.

V bloku věnovaném BOZP Ing. Pospíšil představil odsouhlasené změny v Plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru. Některé akce po analýze nebudou realizovány z důvodu investičních nákladů, naopak havarijní stavy či v rámci oprav budou realizovány ve zvýšeném rozsahu (nad plán PKS SŽDC). V rámci zlepšení bezpečnosti a jednotného vzhledu a technických parametrů byl představen funkční vzorek zábleskového světla pro krytí pracovního místa na trati. V létě se uskuteční další zkouška viditelnosti (dohledu) v žst. Praha Holešovice. Ing. Pospíšil uvedl, že po úspěšných testech a certifikaci je poptávka pro zabezpečení činností na provozované dopravní cestě 600 ks zábleskových světel.

V závěru jednání v bodu různé, vyjádřil předseda ADP, Ing. Zazvonil znepokojení nad tristním stavem v personální oblasti a dalším změnám v personálním obsazení pracovišť především v pražském uzlu. Poukázal na nesystémové změny v podobě rušení (někdy nazývaném dočasném) systemizovaných položek u funkce výpravčí, nově PPV Pečky, PPV Praha Masarykovo n., Praha Smíchov – vnější služba či situaci v Praze hl. n. i vzhledem k začátku výluky Negrelliho viaduktu. V tomto bodě byla vzrušená diskuse mezi personálním ředitelem a zástupci ADP. Bylo také poukázáno na neplnění PKS SŽDC především ze strany některých přednostů PO v Praze a OJ OŘ Praha. Ing. Koucký vyzdvihl nové úpravy parametrů ve stipendijním programu pro budoucí zaměstnance, který by mohl v následujících letech přilákat více zájemců o práci na železnici. V tuto chvíli není dle slov personálního ředitele ohrožena bezpečnost provozování dráhy, což zástupci ADP zpochybnili. Nárůst přesčasové práce a zvýšené požadavky na zaměstnance řízení provozu povedou, k akumulaci negativních stresorů což může vést k výše uvedenému ohrožení bezpečnosti a mimořádným událostem.

V současné době se potýkáme s akutním nedostatkem výpravčích. Jen v PO Praha hl.n. chybí aktuálně 17 výpravčích a situace je podobná i v ostatních oblastních ředitelstvích. V blízké budoucnosti nevidíme žádné zlepšení daného stavu, naopak situace se nadále zhoršuje. Věková struktura výpravčích dosáhla úrovně, kdy mladých výpravčích je minimum a naopak velká část je v předdůchodovém věku. Nízká mzda ve spojení s poměrně vysokou zodpovědností v kombinaci s nutností pracovat o víkendech, svátcích a v noční době nemotivuje mladé lidi a o tuto práci není zájem.

V souvislosti s těmito fakty dochází ze strany zaměstnavatele k redukci pracovních míst výpravčích. V poslední době to bylo zrušení výpravčích v žst. Pečky nebo neobsazení pozice PPV Praha Masarykovo nádraží. Dále je navrhováno zrušení výpravčího vnější služby v žst. Praha-Smíchov.

Nemůžeme souhlasit s takovými kroky, a to hned z několika důvodů:

  • Rušení pracovních míst není v souladu s platnou Podnikovou kolektivní smlouvou
  • K rušení výpravčích nemůže docházet bez předchozí modernizace zabezpečovacího zařízení
  • Přenesením povinností zrušených výpravčích na zbylé výpravčí dochází k vyšší zátěži a vyššímu riziku chybovosti potažmo mimořádných událostí
  • Dochází k trvalému nárůstu výkonů na páteřních tratích v souvislosti s liberizací a zkracováním intervalů osobních vlaků příměstské dopravy

Situace, kdy se věci řeší překotně bez jakéhokoliv systému a vize, zaměstnanci neví, co bude zítra, natož za pár let, působí negativně na zaměstnance, kteří už tak jsou vystaveni stresu a zvýšené zátěži pramenící z vysoké přesčasové práce. Tento stres byl vyvolán jednak vznikem CDP a teď je umocňován i rušením pracovních míst bez jakékoliv systémovosti a předvídatelnosti a přenášením povinností rušených výpravčích na zbylé kolegy.

Další zcela samostatnou kapitolou je vysoká přesčasová práce, která je zdaleka nejvyšší u výpravčích. Personální nedostatek je nahrazován vysokou mírou přesčasové práce. Zaměstnanci jsou unaveni psychicky i fyzicky a tento faktor rovněž přispívá svým dílem ke zhoršení bezpečnosti drážní dopravy.
Všechny výše uvedené faktory velmi negativně působí na pracovníky řízení provozu, kteří potřebují na svoji práci klid a pohodu, aby tuto mohli vykonávat kvalitně a bez zmetků. V poslední době jsme bohužel svědky několika mimořádných událostí, na jejichž vzniku se zcela jistě podílely i výše uvedené negativní okolnosti.

V situaci kdy po hospodářské recesi došlo k podstatným změnám na trhu práce nebyla schopna naše firma adekvátně reagovat a kvůli lepším podmínkám odešli z pozic výpravčích schopní lidé k jiným firmám a mnozí jiní se k takovému kroku chystají. Tento stav je výsledkem špatné personální politiky vedoucích pracovníků firmy, kteří nebyli schopni naplnit personální stavy a nesplnili tak úkoly, které jsou jim v základu dány. Voláme po podstatných změnách v personální politice. Razantních změnách, které povedou ke konsolidaci situace a postupnému naplnění personálních stavů. Jedině takto můžeme dosáhnout stavu, kdy bude množství přesčasové práce redukováno na únosnou míru ruku v ruce se snížením pravděpodobnosti mimořádných událostí v drážní dopravě. A o to především by nám mělo jít všem.

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se v sídle SŽDC konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Hostem jednání byl personální ředitel Ing. Koucký, který přednesl závěry z jednání Centrální plánovací komise Ministerstva dopravy ČR. Zaměstnavatel do 27. 6. 2017 předloží dle zadání nově zpracovaný dokument (Pokyn GŘ č. 9/2013), který bude závěry komise naplňovat. K tomuto tématu se vedla obsáhlá diskuse. Další kontroverzní téma bylo posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání (novelizace Směrnice SŽDC č. 75). Ing. Koucký upozornil přítomné členy VV, že diskuse je teprve na začátku, ale písemná stanoviska se očekávají do 20. 6. 2017. Dále byla zmíněna návštěva na pracovišti v žst. Praha Libeň, kde došlo nesprávnému vyhodnocení vykonávané práce a jejímu následnému zatřídění dle Kvalifikačního katalogu. Odměňování, základna a variabilní část mzdy bylo také diskutováno. Lze očekávat další návrhy v rámci kolektivního vyjednávání v letošním roce. Po odchodu personálního ředitele se jednalo o výše uvedených tématech, a také o situaci ve svazu, především o personálním obsazení v rámci kolektivního vyjednávání na podzim 2017.

V pondělí 29. 5. 2017 se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele. Jednání vedl ředitel odboru personálního, který v úvodu vyzval k prezentaci změn ve vedení jednotlivých odborových organizací. Federace vlakových čet či Federace strojvůdců ČR má své nové prezidenty, v OSŽ došlo ke zvolení nového tajemníka pro infrastrukturu. V ostatních svazech k významným změnám nedošlo.
Po tomto představení personálních změn byl předložen dokument k projednání, který má za cíl posílit motivaci zaměstnanců odborných správ (infrastruktury). Vzhledem ke skutečnosti, že SŽDC má díky SFDI zdroje na zajišťování notifikovaného technického stavu, rozhodl management, že po projednání s OC posílí motivační složku mzdy u provozních zaměstnanců až o 1,3%, u aparátu odborných správ až o 2,05%. Tyto zvýšené prostředky budou zaměstnancům přiděleny po projednání s místně příslušnými odborovými organizacemi a to formou navýšení výkonové odměny.
Odborové organizace po diskusi a přednesení argumentů ze strany odboru personálního předloží svá stanoviska nejpozději do následného jednání, které se uskuteční 27. 6. 2017.
Hostem jednání byl pan Tomáš Andrýs z O12 GŘ SŽDC, který přednesl vize problematiky centrálních rozkazů a sjednocení metodiky v této oblasti. Ing. Zazvonil, požádal, aby se O 12 a odbor plánování a koordinace výluk vážně zabýval myšlenkou na plnění databáze pro centrální rozkazy z jednoho místa. Není v žádném případě posun vpřed, když zpracuje ROV či PJ dispoziční stanice v jednom směru a současně ostatní ve směru opačném vlastním způsobem. Jednotným zadáním z centrálního místa by nedocházelo k duplicitám, byla by zachována aktualizace dat, ale to neznamená, že za vydaný rozkaz by nenesl odpovědnost výpravčí. Tato povinnost je stále dána předpisem D1. Pan Andrýs přislíbil řešení, které by výrazně ulehčilo výpravčím a současně pro dopravce bylo jednotné.
Klíčovým bodem společného jednání byl návrh změny Směrnice SŽDC č. 75Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání“. Zásadním průlomem tohoto dokumentu je implementace periodického posouzení psychické způsobilosti, které uvažuje v návrhu s cyklem sedmi let, u zaměstnanců nad 64 let každé dva roky. Argumentací zaměstnavatele je především podpora duševního zdraví zaměstnanců a v případě nezpůsobilosti psychologické poradenství. Z úst ředitele Ing. Kouckého zazněl apel, aby zaměstnanci nepodlehli stresu či panice, neboť se jedná o standardní a moderní psychologické baterie testů, Ing. Kohoutová doplnila, že lze psychotesty absolvovat po dohodě i klasickou metodou (tužka, papír), pokud zaměstnanci nemají osvojeny základní dovednosti s PC. Zaměstnavatel chce rozvíjet svoji péči o zaměstnance a vyhnout se v budoucnu potížím, které mohou diagnostické metody odhalit v počátcích.

Ing. Zazvonil, ve svém projevu požádal o zahájení procesu kolektivního vyjednávání, neboť změna Směrnice SŽDC č. 75 zásadně vstupuje do pracovně právních vztahů a velmi negativně může ohrozit současný status zaměstnanců. Je nutné vytvořit podporu v základním textu PKS a nalézt zdroje pro krytí nákladů spojených s případnou nezpůsobilostí. Vzhledem k faktu, že projednávání je na počátku a stanoviska jednotlivých OC se budou zcela jistě precizovat, je nejdůležitější zpětná vazba od zaměstnanců.

Posledním zásadním bodem byla centralizace řízení provozu, kde by mohlo dojít k novelizaci Pokyn generálního ředitele SŽDC č. 9/2013, která řeší problematiku dálkového a centrálního řízení. Dne 6. 6. 2017 se má konat jednání Centrální plánovací komise MD ČR, kde by po argumentaci přínosů, nákladovosti, sociálního a bezpečnostního rizika mělo dojít k závěru, zda strategické uzly ponechat v autonomním řízení či v centrálním. Jako zástupci zaměstnanců řízení provozu věříme, že argumentace pro zachování autonomního řízení velkých železničních uzlů je zcela příčetná. Příkladem můžou být PPS (Břeclav, Děčín, Bohumín), strategické uzly (Plzeň, Brno, Pardubice, Česká Třebová), do kterých by v budoucnu bylo staženo liniové řízení odbočných větví především regionálního významu. V současné době se podnik potýká s nedostatkem personálního kapitálu a další centralizací tento problém bude dále akcelerovat. Výchova nových zaměstnanců není otázkou několika měsíců na cvičných sálech, ale osvojení základních dovedností a místních podmínek v železničním provozu vyžaduje větší časové nároky. Nelze veškerý obslužný personál situovat do dvou center a zbytek ponechat jen jako pracoviště pohotovostní (za výrazně nižší TS). Debata má své příznivce i odpůrce, ale je nutné rozhodnout a nevystavovat zaměstnance dalším tlakům a nejistotě.

Obracíme se na Vás ve věci zřízení PPV Praha Masarykovo n. Jak jistě víte PPV Praha Masarykovo n. není momentálně obsazeno, což je v rozporu s původně avizovaným řešením. Pan přednosta PO Praha hl.n. vydal dopis, ve kterém uvádí, že uvedené PPV bude dočasně neobsazeno.

Na pravidelném jednání s přednostou PO Praha hl.n. dne 3.5.2017 jsme vyjádřili svůj názor na tuto problematiku:
1/ Dopis byl sestaven dne 25.4.2017, tedy teprve čtyři dny před zřízením PPV.
2/ Dopis se odkazuje na Opatření přednosty PO, které nebylo doposud vydáno.
3/ Formulace „dočasně“ neobsahuje jasně danou ohraničenou dobu.

Na jednání s přednostou PO Praha hl.n. dne 3.5.2017 bylo NP PO p.Hupkou sděleno, že Opatření přednosty bude vydáno zítra. V něm bude uvedeno, že PPV Praha Masarykovo bude obsazováno v případě potřeby jedním z aktuálně sloužících výpravčích Praha hl.n., který tam v případě potřeby dojde.

Na to jsme reagovali, že:
1/ Velká většina výpravčích Praha hl.n., nemá seznání místních poměrů v ŽST Praha Masarykovo dle čl.274 předpisu SŽDC D1.
2/ Jakékoliv oslabení počtu výpravčích aktuálně řídících provoz v Praze hl.n. je nepřípustné vzhledem k už tak vysokému zatížení těchto výpravčích.

Pokud bylo původně avizováno, že toto PPV bude obsazeno výpravčím, pak si myslíme, že by mělo být obsazeno. Dle našeho názoru je nutné dodržovat původní dohody. Máme pocit, že ze strany zaměstnavatele tomu v poslední době tak není, když některé věci řeší na poslední chvíli nebo dokonce po termínu změny a v rozporu s původně domluveným řešením. Skutečnost, že obsazování PPV Masarykovo není oficiálně vyřešeno, ačkoliv je již několik dní řízeno z CDP Praha je toho jasným důkazem.

Obracíme se na Vás s žádostí o vyřešení dané situace, jelikož NP PO potvrdil, že to PO Praha hl.n. jinak vyřešit neumí. Dle našeho názoru by měla být respektováno původně domluvené řešení a PPV by mělo být trvale obsazeno. Pokud existuje nedostatek výpravčích, pak je nutné hledat jiné dočasné opatření než, které bylo předneseno NP PO p.Hupkou na posledním jednání. Takové opatření by mělo mít jasně definovaný časový rámec. Výsledkem by mělo být v každém případě obsazení uvedeného PPV tak jak bylo původně oznámeno.

Tuto písemnou formu jsme zvolili vzhledem k tomu, že další pravidelné jednání na OŘ Praha bude až v září a domníváme se, že výše uvedené je nutné řešit ihned.

Děkujeme Vám.