Dne 25. 1. 2017 se uskutečnilo jednání o podobě Zásad FKSP OŘ Ústí nad Labem. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili vedoucí kanceláře ředitele OJ PhDr. Zdeněk Jílek a náměstkyně pro ekonomiku Ing. Blanka Lipperová, náměstek pro řízení provozu OŘ UNL Ing. Tržil MPA. Ředitel OJ Ing. Josef Kalivoda se jednání neúčastnil. Zaměstnavatelem byl předložen návrh Zásad FKSP a rozpočtu, který byl jednotlivými OC přijat, vyjma přídělu na kulturu a tělovýchovu, kde došlo ke snížení položky oproti roku 2016. Po intenzivní diskusi napříč OC a zaměstnavatelem došlo k navýšení položky na kulturu a tělovýchovu na částku, která byla přijatelná pro všechny zúčastněné. Jednání o výši VO je naplánováno na měsíc únor.

Zásadami bylo stanoveno:

  • Příspěvek na stravenku 14 Kč 
  • Příspěvek na individuální rekreaci 5 000 Kč
  • Příspěvek na dětskou rekreaci TDM 2 x ročně do výše 3 000 Kč

Dne 24. 1. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců OC působících při OŘ Plzeň s managementem organizační jednotky. Ředitel organizační jednotky Ing. Karel Týr přivítal přítomné a představil jednotlivé body k jednání. Projednávaly se dokumenty vztahující se k podnikové kolektivní smlouvě - hodnocení PKS SŽDC za rok 2016, Zpráva o stavu BOZP za rok 2016, Plán akcí sociálního a bezpečnostního charakteru na rok 2017, atd. V rámci programu byly schváleny Zásady FKSP pro rok 2017, kde došlo po projednání ke změně v bodu individuální rekreace, přípěvek nebude pro zaměstnance a RP poskytován. Výše příspěvku na stravování bude v neměnné výši 14 Kč. Během diskuse bylo opětovně apelováno na zástupce OC, aby byly bezpodmínečně dodrženy veškeré formální zásady realizace akcí z FKSP (průzkum zájmu, vystavení objednávky, zveřejnění min. 14 dní před konáním akce a následně do 30 dnů po ukončení akce provést fakturaci).
V dalším bloku se intenzivně diskutovala problematika odměňování v souladu s PKS SŽDC 2016 – 2017 ve znění 1. změny. Vzhledem k postoji jednotlivých účastníků jednání bylo po vzájemné dohodě stanoveno, jaký okruh zaměstnanců a v jaké výši bude odměňován. Jedná se o čtyři vyjmenovaná pracoviště s extrémním zatížením výpravčí Plzeň Stavědlo 5 (Radbúza), výpravčí (Triangl) ve stanovéné výši 10% za odpracovanou dobu, výpravčí České Budějovice VO 8%, signalisté stavědlo na seř. n. v Plzni 6% za odpracovanou dobu. Ostatní mzdové prostředky na výkonové odměny budou k dispozici přednostům odborných správ a PO pro účel dalšího rozdělení zaměstnancům. Základní stanovená výše VO 4,5% za odpracovanou dobu bude poskytována pro ostatní nevyjmenovaná pracoviště OJ OŘ Plzeň.

20170108 180038

 

První pravidelné jednání odborových organizací se zaměstnavatelem v roce 2017 se konalo dne 20. 1. 2017 na centrálním dispečerském pracovišti v Praze. Účastnila se ho i naše nová Regionální organizace ADP vzniklá ke konci loňského roku při CDP Praha. Regionální výbor pověřil zastupováním zaměstnanců operativního řízení předsedu Petra Lorence, traťové dispečery a operátorky zastupoval místopředseda Pavel Hanka.

Za zaměstnavatele jednání vedl ředitel CDP Praha Ing. Miroslav Jasenčák, dále byl přítomni náměstci Ing. Pavel Kolář a Ing. Tomáš Javůrek. Za ostatní odborové centrály (FVČ, OSŽ, SOSAD) se jednání účastnili Bc. Hana Francová, p. Luboš Bohatý, p. Luboš Dolejší, p. Petr Konop, p. Pavel Krhounek, p. Pavel Lněnička, p. Dušan Marcinko, p. Svatopluk Sailer a p. Stanislav Šálek.

Jednání se zaměstnavatelem začalo v 10:00 hod. a předcházela mu schůze se zástupci ostatních odborových svazů působících na CDP Praha, které se účastnili pouze odboráři. Na této schůzi se odboráři dohodli a ujasnili si některé body (zásady FKSP, apod.), aby našli jednotné společné stanovisko.

Hlavním bodem programu bylo schválení Zásad FKSP na rok 2017. Zaměstnavatel zpracoval a předložil návrh, o kterém se následně vedla diskuze. Po té došlo k úpravě některých bodů a ve shodě byly zásady schváleny a podepsány. Na příští schůzi by měl být znám rozpočet FKSP na rok 2017 a na základě jeho výše může být formován konkrétní plán akcí FKSP.

Dalším bodem programu byla výkonová odměna. Vzhledem k tomu, že zatím není známa výše mzdových prostředků na rok 2017, byla výše VO stanovena pouze na měsíc leden 2017. Došlo k vyhodnocení PKS za rok 2016, které bylo bez připomínek. Schválil se vzor rozvrhu směn pro jednotlivé sály na rok 2017. Byli stanoveni zástupci pro prověrky BOZP (za ADP Pavel Hanka). Zaměstnavatel vyhodnotil přesčasovou práci v uplynulém období a informoval o personální problematice. Též byla objasněna situace ohledně fungování traťových pohotovostních výpravčích v úseku Kolín-Úvaly.

20170124 100543
Závěrem lze říci, že jednání bylo věcné, na kvalitní a profesionální úrovni. Byly dohodnuty základní principy fungování odborů ve vztahu se zaměstnavatelem na úrovni organizační jednotky CDP Praha.

Regionální výbor ADP by chtěl dále informovat své členy, že na jaře bude pořádat kongres naší organizace působící na CDP. Termín a program bude včas oznámen pozvánkou jak na webu, tak na pracovištích. Budeme se těšit na vaše připomínky, dotazy a zpětné vazby ohledně fungování výboru.

Dne 20. 1. 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových organizací se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se jednání účastnili ředitel OŘ Brno Ing. Konečný, ekonomický náměstek Ing. Štaffa, vedoucí oddělení sociální a PaM Ing. Vlasáková a Ing. Němcová vedoucí odboru financování a účetnictví.

Hlavním bodem jednání svolaného zaměstnavatelem bylo schválení prozatímního rozpočtu čerpání prostředků FKSP OŘ Brno. Podklady k jednání byly rozeslány s předstihem. Po krátkém komentáři parametrů rozpočtu ze strany přítomných zástupců zaměstnavatele byl rozpočet schválen. Důvodem schválení prozatímního rozpočtu je možnost hospodařit s prostředky FKSP dle schválených zásad ještě před definitivním přidělením objemu financí. Po tomto přidělení bude následně schválen řádný rozpočet na rok 2017.

Po dohodě byly také stanoveny termíny pravidelných jednání zástupců odborů s ředitelem OŘ Brno v roce 2017. Jednání se uskuteční v termínech 24. 3., 23. 6. a 22. 9. Termín prosincového jednání bude stanoven dodatečně.

Na téma výkonové odměny v roce 2017 bylo dohodnuto, že v měsících leden – březen budou sazby výkonových odměn ponechány v podobě schválené pro rok 2016 včetně sazeb. Protože z některých pracovišť byly vzneseny požadavky na úpravy a došlo i k úpravě PKS a změně počtu zaměstnanců, byl zaměstnavatel požádán o potřebné údaje k provedení změn. Po poskytnutí údajů, kterým byla pověřena Ing. Vlasáková, proběhnou jednání na úrovni odborových centrál, z nichž by měl vzejít společný návrh. K vypracování a schválení návrhu by mělo dojít nejpozději do poloviny března, tak, aby na jednání dne 24. 3. mohla být příslušná změna projednána a schválena.

V diskusi byl ze strany ADP vznesen dotaz na stav přípravy přestavby zabezpečovacího zařízení ŽST Brno hl. n. Podle informace pana ředitele běží příprava podle předpokladů. V roce 2018 by měla být zahájena výstavba budovy nového SZZ a v roce 2019 proběhnou výluky spojené s opravou mostů přes ulice Hybešova a Křídlovická, úpravou kolejiště a trakčního vedení a výstavbou a aktivací nového staničního zabezpečovacího zařízení. Současně s tím zdůraznil význam komunikace se zástupci zaměstnanců při přípravě a aktivaci nových pracovišť, tak aby nová pracoviště byla maximálně funkční.

20161122 074406
V dalším bodě diskuse byla ze strany zástupců odborů vznesena připomínka na téma údržby a nákupu nového nábytku (hlavně židlí) na pracoviště řízení provozu zejména v PO Brno. I přes vznesené požadavky na úrovni PO nejsou tyto požadavky řešeny s poukazem na nedostatek finančních prostředků. Podle názoru pana ředitele jsou zakoupené židle dostatečně kvalitní, aby vydrželi mnohem delší období než cca 2 roky. Ze vzájemné výměny názorů následně vyplynul fakt, že nábytek obecně není průběžně servisován, ani opravován a poškození pravděpodobně vyplývá zejména z nedostatečné údržby. Pan ředitel přislíbil projednání tohoto problému s přednostou PO Brno a prověření možností nákupu nového nábytku, zejména židlí.

První letošní jednání Výkonného výboru se konalo ve čtvrtek 12. 1. 2017 v sídle SŽDC. Na programu jednání bylo vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2016 na centrální úrovni i organizačních jednotek. Dalším bodem bylo odsouhlasení plánu akcí z C-FKSP na rok 2017, který bude předložen na společném jednání se zaměstnavatelem dne 19. 1. 2017. Mezi zásadní změny v organizaci práce odborové organizace patří především změna ve fakturaci pro SŽDC. Veškeré kulturní a sportovní akce z C-FKSP a FKSP na OJ bude fakturovat nově místopředseda Daniel Linc. Všichni předsedové RO ADP již tuto informaci obdrželi. Diskuse se vedla i nad stavem členské základny, počtu zaměstnanců v exekuci a způsobu úhrady členských příspěvků těchto zaměstnanců, neboť někteří z nich využívají servisu odborové organizace i pojištění, ale komunikace a povinnosti na jejich straně chybí.

Členové Výkonného výboru diskutovali nad sjednáváním výše Výkonových odměn pro zatížená pracoviště u jednotlivých OJ. Například v Praze se již vyjednávalo, ovšem bez závěru, OŘ Brno, Hradec Králové, Plzeň či na CDP Praha se uskuteční v průběhu měsíce ledna. Zástupci ADP budou opět prosazovat základní princip této základní složky mzdy (čl. 33, bod 3., odst. b), přílohy č. 2 PKS SŽDC) pro pracoviště s vyšší pracovní zátěží.

Rozpočet na rok 2017 a schválení účetní závěrky se uskuteční až na jednání VV ADP v únoru, zásadní změny se ale neočekávají, tzn. pojištění odpovědnosti při výkonu povolání bude i nadále hrazeno v plné výši pro všechny členy ADP, odměny při životním výročí 50, 60 let zůstanou také zachovány a právní servis taktéž.

V závěru poděkoval předseda ADP všem účastníkům jednání za jejich práci pro svaz a zaměstnance SŽDC. I v roce 2017 bude zapotřebí pracovat minimálně na stejné úrovni jako v letech minulých. Hájit potřeby provozních zaměstnanců v segmentu řízení provozu, být rádcem i oporou v krizových situacích (MU, pracovní úrazy či sociální obtíže), zajistit dostatečnou informovanost a vyjednat kolektivní smlouvu, která bude mít kvalitativně shodné nebo lepší parametry jako stávající. V roce 2018 se uskuteční volební kongres ADP, což zajisté přinese nové impulsy pro práci odborových funkcionářů a rozvoj svazu.

20170108 175026