Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 11. 2017. 

Zaměstnavatel předložil postupně dva nové návrhy v oblasti poskytování výkonové odměny; úpravy pásem pro osobní příplatek a výši minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1 a výše tarifních mezd. 

Zástupci odborových organizací přistoupili na návrh zaměstnavatele v rozpětí základní sazby výkonové odměny 4,5 – 20 % v případě dohody ředitele OŘ a příslušných odborových organizací. Zaměstnavatel přistoupil na návrh odborových organizací o sazbách minimální výše osobního příplatku a minimální výše osobního příplatku při odborné zkoušce dle předpisu SŽDC Zam1. Tím je nový článek o poskytování osobního příplatku dohodnut. 

V oblasti tarifních mezd došlo ke shodě o principech odstupňování výše tarifní mzdy v jednotlivých tarifních stupních. Nadále však trvá rozpor v procentuálním nárůstu tarifních mezd. V absolutní výši navrhuje zaměstnavatel v návrhu mzdových a ostatních osobních nákladů navýšení o cca 3,7 %; odborové organizace navrhují 10 % nárůst navržené tarifní mzdy zaměstnavatelem, což spolu s požadavky na výkonovou odměnu a již uzavřenými příplatky a odměnami generuje požadavek na nárůst o cca 16,5 % objemu mzdových a ostatních osobních nákladů. 

Byla diskutována oblast poskytování jízdních výhod. 

Odborové organizace obdrželi informaci o rozhodnutí generálního ředitele poskytnout na základě návrhu ředitelů organizačních jednotek mimořádnou odměnu generálního ředitele se mzdou za měsíc říjen 2017 ve výši 2 000 Kč zaměstnancům SŽDC, kteří se podíleli na odstraňování následků orkánu Herwart. 

Další jednání proběhne 15. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.

Počet volných míst: 0 (aktualizace 8. 11. 2017 14:45)

Pozvánka ke stažení v PDF:

V pondělí se v sídle OSŽ konala pracovní schůzka všech odborových organizací působících na železnici. Cílem jednání bylo vypořádat připomínky k poslednímu návrh ministerstva dopravy ohledně jízdních výhod po roce 2018. V rámci diskuse a stanovení priorit, byl odsouhlasen text Memoranda a oficiálního stanoviska odborových centrál, které bude v tomto týdnu zasláno ministru dopravy. Pokud budou akceptovány námitky odborových organizací, lze předpokládat vyřešení změny tarifu ještě v měsíci listopadu.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravcní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 2. 11. 2017.

Zástupci odborových organizací předložili a prezentovali rozbor a nový návrh výše tarifných mezd včetně změny struktury. Následně zaměstnavatel analyzoval předložený návrh a seznámil odoborové organizace s analýzou předloženého návrhu a s východisky se kterými přistoupí k dalšímu návrhu zaměstnavatele, který předloží na dalším jednání.

V další části jednání byla schválena úprava textu Rámcových zásad FKSP v oblasti příspěvku na TDM.

Další jednání proběhne 7. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.

Dne 24. 10. se výkonný místopředseda ADP Petr Fučík zúčastnil jednání zástupců odborových centrál s ministrem dopravy Danem Ťokem a jeho náměstkem Ing. Čočkem. Po věcném a oboustranně vstřícném jednání bylo dosaženo dohody o další existenci zaměstnaneckých jízdních výhod. Dle předběžné dohody by měly být tyto zachovány pro všechny kategorie uživatelů v mírně navýšených cenových relacích. Pan ministr přislíbil zpracovat čistopis smlouvy do čtrnácti dnů.