Aktuální informace
V pondělí 2. 9. 2013 byl na plánovaném jednání OC předložen generálním ředitelem návrh podnikové kolektivní smlouvy na další období 2014 -2016 a tímto aktem započalo kolektivní vyjednávání. Následně plynula zákonná lhůta 7 pracovních dnů na předložení společného protinávrhu. Po několikadenní prodlevě se podařilo díky iniciativě ADP prosadit společné setkání představitelů OC působících u SŽDC.

V pondělí 9. 9. 2013 po dlouhé, ale konstruktivní diskusi jsme společně dospěli k jednotnému návrhu PKS na další období. Následně v úterý 10. 9. 2013 byl s průvodním dopisem protinávrh podán na generální ředitelství. Mezi hlavní body protinávrhu patří zachování pracovní doby 36 hod týdně u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, zachování KOP, délka dovolené a samozřejmě ve „Směrnici pro odměňování" odpovídající mzdové ohodnocení jak v příplatkové sféře, tak v základních tarifech (A, B). Rád bych poděkoval všem svým kolegům, i funkcionářům z ostatních odborových centrál za postoj, který nakonec k dané problematice zaujali. Zahájené kolektivní vyjednávání zajisté prověří, jestli bude možné dosáhnout společnými silami výsledku, za který se nebudeme muset stydět.

Vážení členové, kolegové, zaměstnanci,
na SŽDC započalo kolektivní vyjednávání, které nebude vůbec snadné, neboť jak jistě víte, z minulých příspěvků zaměstnavatel předložil návrh kolektivní smlouvy jako první. O tom, že PKS je strukturována jinak nebo, že návrhy jsou podobné ZP, Vám nebudu zastírat. V současné době však plyne zákonná lhůta 7 pracovních dnů na předložení protinávrhu. Tento návrh musí být signován všemi zástupci OC, které působí na SŽDC. Existovala varianta o návrhu ve více variantách dle připomínek jednotlivých OC. Tento akt by byl naprosto bezduchý a právně slabý. Iniciovali jsme proto jednání nad jedním společným návrhem, i když víme, že čas hraje proti nám. V pondělí se pokusíme nalézt shodu se všemi OC a doufáme, že návrh bude podpořen.

Samozřejmě, že ten kdo hospodaří s přidělenými prostředky státního rozpočtu, je zaměstnavatel, což neznamená, že zaměstnanci nemají právo na své rodinné rozpočty. My zaměstnanci bychom si měli být vědomi své odpovědnosti v zaměstnání, a také ceny své práce. To se týká každé odpracované směny i odpovídajícího volna na regeneraci organismu. Věřím, že provozní zaměstnanci jsou si dobře vědomi, že za odpovědnost a řádný výkon služby je nutná i odpovídající odměna.

Návrh ADP není v žádném případě podobný tomu, jaký předložil zaměstnavatel, ale bude záležet v první řadě na OC, jestli ho podpoří a potom, jestli zaměstnanci budou chtít stejné nebo dokonce horší mzdové podmínky než doposud. Za naši organizaci mohu prohlásit, že vůle členské základny a sympatizantů z řad zaměstnanců SŽDC bude pro nás zavazující v probíhajícím kolektivním vyjednávání i v konečném výsledku.

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na volební kongres Regionální organizace ADP Hradec Králové, který se bude konat ve středu dne 18.  9. 2013 od 14,00 hod v restauraci VESELKA v Pardubicích. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionální organizace ADP Hradec Králové na funkční období pěti let.

Program volebního kongresu:

• zahájení,
• informace z důležitých jednání,
• volby Regionální organizace ADP Hradec Králové,
• diskuse,
• usnesení,
• závěr.

Na Vaši účast se těší Šárka Jiroušková.

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na volební kongres Regionální organizace ADP Ústí nad Labem, který se bude konat v pátek dne 27. 9. 2013 od 13,00 hod v restauraci OUPLAW v Děčíně 1. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionální organizace ADP Ústí nad Labem na funkční období pěti let.

Program volebního kongresu:

• zahájení,
• informace z důležitých jednání,
• volby Regionální organizace ADP Ústí nad Labem,
• diskuse,
• usnesení,
• závěr.

Na Vaši účast se těší Daniel Linc – místopředseda ADP

 

Pozvánka ke stažení v PDF:

Dne 2. září se uskutečnilo další plánované jednání odborových centrál (OC) a zaměstnavatele, bohužel se jednání nezúčastnili všichni představitelé OC, což nepřispívá k dobrému obrazu odborů. Tři prezidenti a jeden předseda se nechali zastupovat, ostatní centrály byly reprezentativně zastoupeny.

Úvodní část jednání byla věnována problematice vyhlášené povodňové sbírky, kde byla zaměstnavatelem předána konečná rekapitulace s vyčíslenými škodami a výtěžkem sbírky. Celková škoda na majetku zaměstnanců činí 5,17 mil Kč, výtěžek sbírky je 814 580 Kč.

V souladu s dohodnutým postupem byl zbývající výtěžek přerozdělen dle stanoveného klíče: 1 Kč škody = 0,15 Kč výtěžku ze sbírky. Až na některé výjimky byly již odsouhlasené prostředky z prvního přídělu (353 271 Kč) odeslány příjemcům (postiženým zaměstnancům SŽDC).

Ředitel odboru personálního seznámil zástupce OC s organizačními změnami na úrovni GŘ i OJ. V současné době zůstává neobsazeno místo ředitele Odboru operativního řízení. Dále Ing. Koucký seznámil přítomné s průběžným hodnocením jednotlivých lázeňských zařízení, kde se uskutečňují KOP (kondiční ozdravné pobyty). Za první pololetí využilo KOP celkem 648 zaměstnanců. V dalším příspěvku byla kladně kvitována možnost elektronického zasílání výplatních pásek na e-mail zaměstnance. V žádném případě není možnost sdílet jednu e-mailovou adresu s více zaměstnanci.

Po přestávce se na jednání dostavil Ing. Jiří Kolář PhD., který představil zástupcům OC hlavní teze budoucí PKS a následně byl zaměstnavatelem předložen návrh nové PKS s "Dohodou o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření PKS SŽDC, státní organizace, na období sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejich změn". Tímto aktem bylo oficiálně v souladu se zákonem č. 2/1991 Sb., kolektivní vyjednávání zahájeno. Byly představeny i nové prvky kolektivního vyjednávání jako například internátní jednání, které je uplatňované i u společností dopravců (ČD a. s. nebo ČDC a.s.). Současně byl předložen návrh s harmonogramem vyjednávacích dnů, první jednání se uskuteční 23. 9. 2013.

Příležitost předložit společný návrh PKS v dřívějším termínu odborovými centrálami, který mj. ADP iniciovalo, nebyla ze strany některých OC využita, čímž zaměstnavatel získal konkurenční výhodu a předložil návrh první.

Generální ředitel pohovořil také o připravované transformaci prodeje části podniku - ČD RSM. Zástupci ADP požadovali zdůvodnění odmítnutí návrhu dodatku Kvalifikačního katalogu – Katalogu prací, který písemně předložili v červenci. Zaměstnavatel to zdůvodnil nadcházejícím kolektivním vyjednáváním a dalším navýšením prostředků v segmentu řízení provozu. Z tohoto důvodu nebude návrh akceptován. Zástupci ADP požadovali také objasnění a smysl připravovaného školení v Rájeckých Teplicích, které se uskuteční v říjnu 2013. Ř – PERS odpověděl, že jde o dlouhodobý projekt rozvoje zaměstnanců a jedná se o dodavatelský způsob zabezpečení školení, na úrovni výpravčí – dispečer – management řízení provozu. Školení si klade za cíl lépe zvládat komunikaci a řešení při krizových stavech v řízení provozu (MU, nepředpokládané výluky), posílení vztahů mezi jednotlivými dispečerskými aparáty dopravců, zvýšit asertivitu provozních zaměstnanců atd. V první fázi se bude jednat o pilotní projekt, který bude po analýze vyhodnocen a následně zaveden rutinně do systému vzdělávání či nebude již realizován. V této pilotní fázi se školení zúčastní výpravčí z velkých uzlových stanic na síti SŽDC. Na jednání bylo také provedeno vyhodnocení PKS SŽDC, státní organizace za I. pololetí 2013.