Ve čtvrtek 12. 12. 2013 se konalo pravidlené jednání Výkonného výboru ADP v sídle GŘ SŽDC. Na začátku jednání se dostavila Ing. Vytisková a Bc. Dolejšová. Diskuse se týkala především organizačních záležitostí a čerpání prostředků z rozpočtových kapitol FKSP. Následoval program bez účasti zaměstnavatele, kde se diskutovalo o výsledné podobě PKS SŽDC na rok 2014, představách jakým způsobem dosáhnout cílové podoby návrhu, který byl ADP předložen a následně podpořen ostatními OC. Bude nutné najít shodu s kolegy odborových centrál i se zaměstnavatelem, aby zaměstnanci v exponovaných železničních uzlech dosáhli na vyšší TS.

Samozřejmě tento proces je úzce provázán se zaměstanci provozuschopnosti, kteří své návrhy předložili také. Na programu bylo mnoho bodů k organizačním záležitostem svazu. V odpoledních hodinách se konalo setkání u náměstka Ing. Nachtmana, kde se konzultovali společné kroky v problematice připravovaného odměňování vybraných profesí v řízení provozu, problematika uzlu Děčín, kde stále není hmatatelný výsledek předchozích jednání a nové problémy vyvstávají, především u soukromých dopravců při plánování jízd z/do SRN. NŘP přislíbil, že daná problematika bude řešena v následujících měsících a již bylo vydáno dílčí opatření pro eliminaci nedostatků. Další diskuse se vedla ohledně investic v následujícím období (OPD I, OPD II), realizace dílčího pilotního projektu v souvislosti s GSM-R. Obě strany si přislíbili další setkání v lednu u nedořešených nebo nových tématech v segmentu řízení provozu.  

Ve středu 11. 12. 2013 se uskutečnily Závody motokár o pohár generálního ředitele SŽDC v radotínském Kart centru. Předseda ADP v 10,00 oficiálně zahájil sportovní akci. Následně se zájemci z řad zaměstnanců SŽDC seznámili s tratí (nejdelší krytá trať v Evropě) a absolvovali zkušební a kvalifikační jízdy. Do těchto rychlostních zkoušek nastoupilo dohromady 83 závodníků. Ostatní zaměstnanci fandili svým favoritům. Během závodů byl k dispozici bohatý raut  s teplou a studenou kuchyní. V závěru odpoledne se postupně konaly tři závody z roštů, kam postoupilo nejrychlejších 42 závodníků. (3x14).  Finálový závod na 11 kol obsadili favorité z kvalifikačních jízd.

Výsledky finálové jízdy byly vyhlášeny v 15,00. Věcné ceny a poháry předával Ing. Koucký, Ing. Nachtman, Ing. Honys, Mgr. Ptačinský a Bc. Zazvonil. Absolutním vítezem se stal Lukáš Martínek (HZS), druhou příčku obsadil Aleš Vodák (GŘ) a třetí místo Radek Prášek (OŘ Ústí nad Labem, PO Děčín). Nejrychlejší kolo z žen zajela paní Marcela Grubrová (OŘ Ústí nad Labem). Předseda Aliance drážního provozu poděkoval všem účastníkům za disciplínu, skvělé výsledky a atmosféru závodů. "Rozhodně bychom si přáli vytvořit z této akce tradici, na kterou se budou všichni těšit", uzavřel svůj závěrečný proslov. FOTOGALERIE >>>

Dnes 9. 12. 2013 se uskutečnilo závěrečné jednání o podobě PKS na rok 2014. Na počátku jednání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., představil stanovisko zaměstnavatele k návrhům odborových centrál. Po náročném jednání, kdy obě strany částečně ustoupily ze svých požadavků následně došlo ke shodě. Při zachování stejného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů (MOON) došlo k navýšení tarifních mezd do 1%, poskytování profesní odměny, zvýšení odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti u vybraných profesí a nedošlo k navýšení výkonové odměny (zachování současné výše).

Bylo přislíbeno zabývat se v následujícím období návrhy o změně způsobu odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury, které předložily OC s cílem realizace úprav k datu 1. 4. 2014.

Následně se uskutečnil podpis podnikové kolektivní smlouvy.

Nelze výsledek PKS charakterizovat jako vítězství jedné strany, ale jako maximální kompromis, kterého bylo možné dosáhnout.

Došlo i k podpisu Zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2014. Dále se jedná o Zásadách C-FKSP a Pracovním řádu s cílem dosáhnout shody do 31. 12. 2013. V pátek se uskuteční technické čtení celého textu PKS nejen k zveřejnění, tisku a distribuci do organizačních složek SŽDC.

Tento týden se uskutečnily kongresy Regionálních organizací Praha a Hradec Králové, po kterých následovali kulturní akce (Mikulášská zábava a Pardubické vinobraní). Nutno konstatovat, že účast členů byla vysoká, což svědčí o zájmu o odborovou práci ADP. Na obou kongresech předseda p. Zazvonil a výkonný místopředseda p. Fučík popsali období od vzniku Aliance drážního provozu včetně dalších cílů v následujícím období. Velký prostor byl věnován probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání u SŽDC, kde kolektivní vyjednavači dostali od členské základny jasný mandát jak dále pokračovat, a kde v žádném případě neustoupit a vyjednat se zaměstnavatelem nové řešení (pracovní doba, atd.).

Předseda poděkoval všem přítomným za osobní odvahu a přesvědčení, když se svaz zakládal a zaměstnanci do něho vstoupili. "V současné době jsme regulérním partnerem zaměstnavateli i ostatním odborovým svazům a nemusíme se stydět za své výsledky a vyjednávání. Dosáhlo se maxima možného!" konstatoval Petr Fučík. Po přednesení návrhů ke schválení plynule navázala kulturní akce, která zajisté kladně zakončila oba Regionální kongresy ADP.

V závěru tohoto týdne se uskutečnila dvě jednání o budoucí podobě PKS na rok 2014 a souvisejícíh dokumentů. Bylo dohodnuto konečné znění Zásad FKSP, představen návrh Zásad C-FKSP, návrh změny Pracovního řádu (SŽDC R4) a schválena Rámcová dohoda o uvolňování odborových funkcionářů včetně přílohy o poskytování placeného nebo neplaceného volna odborově organizovaným zaměstnanců. V otázce odměňování pro období 2014 došlo k dalšímu sbližování stanovisek jednajících stran. Byla uzavřena kapitola upravující pracovní dobu a dovolenou, kde bylo vyjednáváním dosaženo shody.