Dne 23. 10. 2013 se uskutečnilo kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele. Došlo k projednávání návrhu zaměstnavatele (Nepřetržitý odpočinek v týdnu, Dohoda o pracovní činnosti, Dohoda o provedení práce, Pracovní pohotovost, Pracovní doba v kalendářním měsíci, Přípravné práce). Bylo dosaženo shody na dalším postupu s tím, že definitivní podoba dnes projednávaných oblastí bude přijata na dalším jednání po předložení doplňujících návrhů.

V další části jednání předložil zaměstnavatel zdůvodnění řešení uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže, ke shodě nedošlo. V závěru jednání nedošlo ke shodě v oblasti příplatku za udržení odborné způsobilosti.

Další jednání se uskuteční 30. 10. 2013

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na výjezdní zasedání, které se bude konat dne 6. 11. 2013 od 10 h v restauraci U kata v Kutné Hoře.

Na výjezdní zasedání jsou zváni členové Aliance drážního provozu a management SŽDC, kteří budou mít možnost vyslechnout vystoupení pozvaných hostů a bude pro ně připravena exkurze po kutnohorských památkách a občerstvení. Podmínkou účasti členů ADP je závazné přihlášení a složení vratné zálohy (100,-Kč), a to u některých z těchto členů RV: Petr Lorenc, Alena Novobilská, František Valach, Zbyněk Ešner, Josef Fojtů.

Záloha bude členům vrácena v době konání zasedání - pouze v případě jejich účasti (je z důvodu, aby byl znám počet účastníků). Celý program je plně finančně hrazen do ukončení oficiálního programu v 17:00 hod., poté každý "za své". Účast nutno nahlásit nejpozději do 25. 10. 2013.Harmonogram výjezdního zasedání, program exkurze, doprava a další v pozvánce:

Ve dnech 17. a 18. 10. 2013 se uskutečnila další kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele. Výsledkem jednání bylo ukončení procesu interpretace stanovisek OC k rozporným bodům ve zbývajícím textu PKS. Otázka přílohy č. 2. 1. - Sazby mzdových složek a odměn byla podrobně diskutována a ke shodě nedošlo v žádném z rozporovaných bodů. Návrhy OC v příloze č. 3 - Stravování a náhrady výdajů PKS byly okomentovány zástupci zaměstnanců a ke shodě prozatím nedošlo. Došlo ke shodě v upřesnění pravidel pro poskytování odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru a pravidel odměňování při prostoji. Byla sjednána technická úprava textu Dohody o poskytování Kondičního pobytu. Další jednání se uskuteční 23. 10. 2013.

Na dnešním jednání o budoucí podobě kolektivní smlouvy se zástupci OC a zaměstnavatele mimo jiné dohodli na konečném znění Kapitoly I. v oblasti komunikace s odborovými organizacemi a na úpravě textu řešící „svátkové právo“. Pokračovalo se v projednávání nesouhlasných návrhů v přílohách č. 1 a 2 PKS návrhu zaměstnavatele.

Posledním jednáním v Roztokách u Křivoklátu byl dopolední blok konaný 10. 10. 2013.. Zaměstnavatel po souhlasu všech OC dal veřejně k dispozici ucelený informační materiál pro zaměstnance SŽDC k aktuálnímu stavu kolektivního vyjednávání. Následoval návrh zaměstnavatele k bodům a ustanovení PKS, které se týkají její platnosti (rok 2014). Po diskusi byl návrh přijat. Kolektivní vyjednávání se dále týkalo KOP, kde nebude pro návrh PKS rozšiřován okruh profesí (KZAM) s nárokem, který byl v původním protinávrhu OC. Tento bod je již uzavřen ve shodě. Následující kolektivní vyjednávání včetně definitivního schválení termínů KV se uskuteční v pondělí 14. 10. 2013 v sídle SŽDC.