12. 9. 2013 se konala plánovaná porada na úseku náměstka pro řízení provozu se zástupci OC. Na začátku byla představena organizační změna, při které bylo sděleno odvolání NŘP PhDr. Špičky a pověření Ing. Nachtmana k vedení svěřeného úseku NŘP.

Na programu byla podrobná a konstruktivní diskuse včetně písemného zodpovězení zaslaných otázek k provozní problematice. Prvním bodem byla stavba a organizační uspořádání CDP Praha, kde Ing. Jasenčák v podrobně komentované prezentaci zodpověděl veškeré připomínky ADP.

Další blok byl věnován záležitostem provozních aplikací, komunikaci systémů dopravců a provozovatele dráhy (DISC, ISOŘ) a následné potíže s připraveností k odjezdu nebo neuděleném souhlasu k jízdě. Změny v národních technických specifikacích se řešili v bloku věnovaném radiovému provozu v systémech GSM-R a TRS. Snaha zástupců ADP o eliminaci případů úplného zastavení provozu při technologickém výpadku JOP byla diskutována velmi podrobně včetně variant řešení. Technologické změny ve vybraných dopravnách, investiční činnost v pražském uzlu či rozvoj zaměstnanců v segmentu řízení provozu bylo na programu jednání také. Byla představena připravovaná verze GTN 4.8, která má eliminovat nedostatky současně používané verze.

V odpoledních hodinách se členové Výkonného výboru přesunuli do budovy GŘ v Dlážděné ulici, kde pokračoval blok s Ř-PERS a samostatné jednání VV. V úvodu předal Ing. Kouckému a okomentoval předseda ADP Usnesení VV, které obsahovalo návrh složení kolektivních vyjednavačů za ADP, připomínky k Směrnici GŘ č. 15/2013 a také vyjádření k navržené změně rozpočtu OŘ Plzeň v akcích sociálního bezpečnostního charakteru. S Ing. Kouckým byla diskutována problematika kolektivního vyjednávání, odměňování zaměstnanců, došlo k předání písemného stanoviska zaměstnavatele k návrhu ADP ke Kvalifikačnímu katalogu. V samostatné části se členové VV věnovali přípravám volebních kongresů, které se uskuteční v září v Pardubicích a Děčíně. V závěru bylo projednáno plnění rozpočtu ADP.

Ve středu 11. 9. 2013 jsme se vydali na návštěvu naší členky, která je po náročné operaci a dlouhodobě v pracovní neschopnosti. Zastihli jsme ji v dobrém psychickém stavu a s optimismem do dalšího života, což nás potěšilo. Předali jsme ji několik drobných pozorností a současně vypomohli s administrativou spojenou přiznáním sociální výpomoci z prostředků FKSP.

DSC 0016 m

Aktuální informace
V pondělí 2. 9. 2013 byl na plánovaném jednání OC předložen generálním ředitelem návrh podnikové kolektivní smlouvy na další období 2014 -2016 a tímto aktem započalo kolektivní vyjednávání. Následně plynula zákonná lhůta 7 pracovních dnů na předložení společného protinávrhu. Po několikadenní prodlevě se podařilo díky iniciativě ADP prosadit společné setkání představitelů OC působících u SŽDC.

V pondělí 9. 9. 2013 po dlouhé, ale konstruktivní diskusi jsme společně dospěli k jednotnému návrhu PKS na další období. Následně v úterý 10. 9. 2013 byl s průvodním dopisem protinávrh podán na generální ředitelství. Mezi hlavní body protinávrhu patří zachování pracovní doby 36 hod týdně u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, zachování KOP, délka dovolené a samozřejmě ve „Směrnici pro odměňování" odpovídající mzdové ohodnocení jak v příplatkové sféře, tak v základních tarifech (A, B). Rád bych poděkoval všem svým kolegům, i funkcionářům z ostatních odborových centrál za postoj, který nakonec k dané problematice zaujali. Zahájené kolektivní vyjednávání zajisté prověří, jestli bude možné dosáhnout společnými silami výsledku, za který se nebudeme muset stydět.

Vážení členové, kolegové, zaměstnanci,
na SŽDC započalo kolektivní vyjednávání, které nebude vůbec snadné, neboť jak jistě víte, z minulých příspěvků zaměstnavatel předložil návrh kolektivní smlouvy jako první. O tom, že PKS je strukturována jinak nebo, že návrhy jsou podobné ZP, Vám nebudu zastírat. V současné době však plyne zákonná lhůta 7 pracovních dnů na předložení protinávrhu. Tento návrh musí být signován všemi zástupci OC, které působí na SŽDC. Existovala varianta o návrhu ve více variantách dle připomínek jednotlivých OC. Tento akt by byl naprosto bezduchý a právně slabý. Iniciovali jsme proto jednání nad jedním společným návrhem, i když víme, že čas hraje proti nám. V pondělí se pokusíme nalézt shodu se všemi OC a doufáme, že návrh bude podpořen.

Samozřejmě, že ten kdo hospodaří s přidělenými prostředky státního rozpočtu, je zaměstnavatel, což neznamená, že zaměstnanci nemají právo na své rodinné rozpočty. My zaměstnanci bychom si měli být vědomi své odpovědnosti v zaměstnání, a také ceny své práce. To se týká každé odpracované směny i odpovídajícího volna na regeneraci organismu. Věřím, že provozní zaměstnanci jsou si dobře vědomi, že za odpovědnost a řádný výkon služby je nutná i odpovídající odměna.

Návrh ADP není v žádném případě podobný tomu, jaký předložil zaměstnavatel, ale bude záležet v první řadě na OC, jestli ho podpoří a potom, jestli zaměstnanci budou chtít stejné nebo dokonce horší mzdové podmínky než doposud. Za naši organizaci mohu prohlásit, že vůle členské základny a sympatizantů z řad zaměstnanců SŽDC bude pro nás zavazující v probíhajícím kolektivním vyjednávání i v konečném výsledku.

Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom Vás pozvali na volební kongres Regionální organizace ADP Hradec Králové, který se bude konat ve středu dne 18.  9. 2013 od 14,00 hod v restauraci VESELKA v Pardubicích. Na volební kongres jsou zváni členové Aliance drážního provozu, kteří budou mít možnost rozhodnout o složení Regionální organizace ADP Hradec Králové na funkční období pěti let.

Program volebního kongresu:

• zahájení,
• informace z důležitých jednání,
• volby Regionální organizace ADP Hradec Králové,
• diskuse,
• usnesení,
• závěr.

Na Vaši účast se těší Šárka Jiroušková.

 

Pozvánka ke stažení v PDF: