Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se konalo jednání Výkonného výboru a jednání na úseku NŘP. Dopolední část byla věnována problematice hodnocení PKS za rok 2013, informaci z jednání pracovních skupin (OOPP a posuzování psychické zátěže). Na programu byl také způsob vypořádání závazků u osob v insolvenci nebo s exekucí. Bylo přijato usnesení, na základě kterého obdrží dotčení členové informační dopis, kde bude uvedeno jak dále postupovat. Členové výboru podali informaci o zástupcích BOZP, kteří se budou účastnit školení a následně prověrek. Diskuse se vedla nad novou koncepcí výstrojních součástek na ústředních stavědlech (ÚS) a CDP. Zamýšlená změna systemizace v PO Pardubice byla také vyhodnocena včetně nového návrhu k řešení na místní úrovni. Diskuse nad organizačními záležitostmi ukončila jednání.

V odpoledních hodinách se předsednictvo ADP zúčastnilo jednání na úseku NŘP. Přítomni byli Ing. Nachtman, Ing. Jasenčák, PhDr. Šel a pan Andrýs (vedoucí oddělení). Obsahem jednání byly tři okruhy (dispečer v žst. Děčín, DOZ Praha Vyšehrad, odměňování zaměstnanců řízení provozu). První blok se týkal nově připravované změny v systemizaci v žst. Děčín (ÚS). Ing. Nachtman a Ing. Jasenčák předložili návrh řešení dané problematiky. Existují variantní řešení, ale je nutné k nim přistoupit v žádoucí posloupnosti. O aplikaci nové verze GTN (4.8) informoval pan Andrýs. Tato podpora by měla kvalitativně vylepšit práci výpravčích, neboť eliminuje částečné nedostatky minulých verzí. Druhá část jednání byla věnována projektu „DOZ Praha Vyšehrad – Praha Smíchov“, kde jsme v diskusi uplatnili věcné argumenty k projektové dokumentaci. Změna v systemizaci, která bude vyvolána racionalizační akcí a zavedením dálkového řízení bude následně projednávána na místní úrovni. Není předpoklad propouštění zaměstnanců, ale dojde pouze ke změně pracoviště. U profesí signalista je uvažováno o rekvalifikaci, pokud zaměstnanci projeví zájem. Jako slabinu projektu lze považovat pouze ohřev výměn (alespoň v kritických vlakových cestách), který nebude realizován, což v tak frekventovaném úseku není ideální řešení.

Poslední blok jednání se věnoval problematice odměňování zaměstnanců řízení provozu v exponovaných uzlech. Obě strany se shodly, že je snahou nalézt optimální řešení, které splní daná kritéria. V potaz je nutné vzít i časovou rezervu, která byla k dispozici. V závazku generálního ředitele, managementu i OC je datum účinnosti k 1. 4. 2014. V závěru se hovořilo o kvalitativním vylepšení dopravního školení, pilotním projektu on-line dopravy, či o ověřování znalostí na podzim roku 2014.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v sekci Ke stažení byla zveřejněna nabídka letních rekreací, zájezdů a táborů dětí a mládeže, na které je poskytován příspěvek (dotace) z centralizovaných prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb (C-FKSP) SŽDC.

Přímé odkazy na soubory:

Dnes jsme se zúčastnili jednání pracovní skupiny pro posuzování psychické zátěže u zaměstnanců řízení provozu. Výběr metod, prognózu průběhu realizace veřejné zakázky a další nezbytné úkony, které souvisí s posuzováním pracovišť, prezentoval zástupce dodavatele PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. z katedry psychologie Palackého University v Olomouci. V diskusní části jsme získali žádané odpovědi k dané problematice. Byl přijat všeobecný úzus, že nejpozději do měsíce se uskuteční společné jednání, aby následně mohlo dojít k fyzické návštěvě definovaných pracovišť na síti SŽDC.

Shoda mezi zástupci zaměstnavatele, dodavatele i OC (ADP, OSŽ) byla v připravované tvorbě souhrnné informace, co bude posuzování pracovišť obnášet pro samotné výpravčí a dispečery.

Posuzování pracovišť z hlediska psychické zátěže je rozděleno do několika fází. Od přípravy podkladů, sběru dat, analýzy, až k vyhodnocení a interpretaci výsledků projektu.  Na pracovištích se uskuteční pozorování, které bude probíhat ve špičkových časech i v dopravních sedlech. Návštěvy pracovišť se budou konat i v nočních směnách nebo o víkendech, aby došlo k objektivnímu posouzení. Zaměstnanci budou v rámci možností a svých povinností dotazováni odbornými pracovníky dodavatele.

Smyslem tohoto projektu, který svým rozsahem nemá v železničním provozu obdoby (vyjma posouzení pracovišť Kolín
a Děčín Státním zdravotním ústavem v roce 2011)  je komplexní a objektivní pohled na ergonomii a psychickou náročnost pracovních pozic, které zastáváme u Správy železniční dopravní cesty.

Jednání zahájil ředitel OŘ Ústí nad Labem Ing. Josef Kalivoda a vyzval přítomné k věcnému a vstřícnému jednání, aby došlo k dohodě a následnému brzkému čerpání prostředků z FKSP. Stanoviska zaměstnavatele formuloval vedoucí kanceláře ředitele PhDr. Zdeněk Jílek, náměstek pro řízení provozu Ing. Eduard Tržil, MPA a ekonomická náměstkyně Ing. Blanka Lipperová. Na straně zaměstnanců se zde sešli zástupci odborových centrál ADP, OSŽ, SOSaD, FVČ a DUO. Po téměř tříhodinovém jednání a diskusi nad návrhem Zásad a jeho přílohami došlo ke shodě, uspokojeni byli jak zastánci příspěvků na stravenky, tak i na straně řízení provozu na individuální rekreaci a dětské tábory. Letošní schválené zásady FKSP OŘ Ústí nad Labem jsou vyvážené a vstřícné pro široké spektrum zaměstnanců.

Zajímavá témata, reprezentativní složení ze strany zaměstnavatele i OC, tak by se dalo popsat jednání, které se uskutečnilo 24. 1. 2014 v sídle SŽDC v Praze. Jednání vedl ředitel odboru nákupu veřejných zakázek, Bc. Jiří Svoboda. Tématické bloky prezentoval Ing. Kleprlík, který poskytl podrobný výklad o vývoji a budoucích trendech v oblasti OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) a výstrojních součástek (stejnokroje). Zdůraznil, že vždy jde o poměr ceny a kvality, ale především o bezpečnost zaměstnanců. Zaznělo také, že není možné slevit z povinností zaměstnanců při výkonu práce vzhledem k zachování jejich bezpečnosti v provozu dráhy.

Diskusní blok se týkal připravované změny ve vystrojování zaměstnanců CDP a ústředních stavědel, kde zazněla ostrá kritika k tomuto projektu, který je ve fázi přípravy. Bohužel kritikou nešetřil zaměstnavatel, ale zástupce z jiného odborového svazu, což vyvolalo rozpačité reakce. Je zapotřebí konstatovat fakt, že změny v této oblasti jsou nevyhnutelné a smyslem není obléci zaměstnance do výstrojních součástek v podobě „jutových pytlů“, ale do funkčních, pohodlných a moderních prvků, kde bude implementována změna  podnikové kultury v tomto segmentu. V závěru jednání byli účastníci vyzváni k zapojení do nové koncepce vystrojování zaměstnanců se žádostí o předložení jednotlivých návrhů k této problematice. Je to počátek procesu změny, ale je nutné věnovat i přípravě náležitou pozornost a pokusit se změnit myšlení našich zaměstnanců, že co je nové nemusí být špatné!