Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 8. 12. 2017. 

Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý a zástupci odborových organizací podepsali Rámcové zásady FKSP a C-FKSP na rok 2018. V pondělí 11. prosince 2017 dojde k jejich zveřejnění a rozeslání na OJ SŽDC.

Zaměstnavatel předložil návrh:

  • navýšení hodnoty stravenek;
  • poskytování kondičních pobytů v roce 2018 ve stejném rozsahu jako v roce 2017.

 Aktuální stav:

  • návrh zaměstnavatele na zvýšení nominální hodnoty stravenek na 105 Kč / 85 Kč; OC požadují 110 Kč / 90 Kč;
  • z technických důvodů bylo schváleno zachování rozsahu kondičních pobytů dle předloženého návrhu zaměstnavatele (tj. stav roku 2017) a v pondělí 11. 12. 2017 bude zahájen průzkum zájmu mezi zaměstnanci;
  • bude poskytnuto dohodnuté znění ustanovení článku 10 přílohy 2 PKS – Osobní příplatek všem ředitelům organizačních jednotek SŽDC z důvodu zajištění administrace osobního příplatku zaměstnanců řízené organizační jednotky odměňovaných tarifní mzdou;
  • v rozporu zůstávají ustanovení o navýšení disponibilních prostředků pro výkonové odměny a navýšení sazeb tarifních mezd (tzn. SŽDC navrhuje celkové navýšení MOON včetně odvodů o 5,02 %; OC požadují navýšení MOON včetně odvodů o 12,11 %).

 Byla diskutována aktuální otázka sjednávání zásad FKSP v organizační jednotce OŘ Praha na rok 2018

- zástupci OSŽ a ADP, zúčastnění na kolektivním vyjednávání, považují za nejlepší řešení situace dohodu na společném prohlášení zástupců OSŽ a ADP působících při OŘ Praha, aby se zabránilo rozdílné informovanosti zaměstnanců v této oblasti.

Zaměstnavatel přistoupil na návrh OC v úpravě Pokynu ředitele personálního odboru GŘ SŽDC č. 3/2013 – Organizování a financování akcí, hrazených z prostředků C-FKSP: maximální výše věcné ceny pro osoby na 1. – 3. místě v celostátních, oblastních a obvodních (místních) soutěží. 

V souladu se zněním současné PKS (bod 2.1.3.1) informoval zaměstnavatel odborové organizace o aktuálně zaslaném návrhu podmínek poskytování komerčního příplatku ze strany Českých drah, a. s.

Další jednání proběhne 15. prosince 2017 v sídle CDP Praha.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle organizace dne 7. 12. 2017. 

Zaměstnavatel předložil komplexní návrh, který řešil následující oblasti:

1. Kondiční pobyty ve stavu roku 2017 – OC s principem souhlasí, požadují přesun některých profesí z tříleté periody do dvouleté periody.
2. Závazek zaměstnavatele uhradit svým zaměstnancům, jejich rodinným příslušníkům a svým  důchodcům (držitelům jízdních výhod) časové příplatky.
3. Stanovená týdenní pracovní doba – stav roku 2017.
4. Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby – od 1. 7. 2017  do 31. 1. 2018, od 1. 2. 2018 do 30. 6. 2018, od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019.
5. Úprava textace osobního příplatku – sjednáno přechodné období do 30. 6. 2018 – do kdy má  zaměstnanec možnost předložit doklady prokazující jeho praxi, a další upřesňující úpravy textu.
6. Výkonová odměna – základní min. sazba 5 % (shoda); v disponibilním objemu je rozpor (OC  požadují 6 %, zaměstnavatel navrhuje 5,3 %).
7. Služební příplatek zaměstnancům HZS – doplnění hodinových sazeb.

Celkový objem nárůstu v návrhu zaměstnavatele je 5,02 % objemu MOON včetně odvodů; OC  požadují formou navýšení tarifu a VO celkový nárůst objemu o 12,11 % MOON včetně odvodů.

V návaznosti na přijetí principu kondičních pobytů bylo dosaženo shody nad rámcovými zásadami FKSP a C-FKSP (účast rodinného příslušníka na kondičním pobytu). Na dalším jednání budou  předloženy k podpisu.

Další jednání proběhne 8. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.

Dnes 4. 12. 2017 v odpoledních hodinách za přítomnosti 1. náměstka ministra dopravy Ing. Čočka, náměstka dopravy Ing. Němce, zástupců ČD, SŽDC a představitelů odborových organizací bylo slavnostně signováno Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na období let 2018 - 2019, které navazuje na 15. změnu Tarifu jízdného a přepravného. Slavnostním aktem byl ukončen dlouhodobý proces, který vyplýval z jiných podmínek legislativních i procesních.

Novým systémem nebudou poskytovatelé jízdních výhod - České dráhy nositelem nákladů při přepravě zaměstnanců u vlaků na komerční riziko či v nabídkových řízeních v rámci závazku veřejné služby, která se připravují. Náklady budou hradit zaměstnavatelé jako firemní benefit.

Došlo k navýšení prolongačního poplatku pro držitele o 10 % (1100 Kč) zaměstnanci, 20 % pro seniory a děti ( 600 Kč) a 25 % (1250 Kč) pro rodinné příslušníky. Zaměstnavatel SŽDC se zavázal jménem generálního ředitele zapracovat v rámci kolektivního vyjednávání závazek k úhradě nově zaváděných časových příplatků na komerční vlaky a vlaky v nabídkovém řízení vyplývající z Memoranda. Tarif je účinný od 1. 1. 2018. Pokyny k prolongaci budou standardně zveřejněny pro všechny držitele v rámci prokazatelného seznámení v prostředí intranetu či na vývěskách.

Výkonný místopředseda ADP pan Petr Fučík dne 30. 11. 2017 úspěšně absolvoval zkoušku odborně způsobilé osoby v oblasti prevence rizik (OZO) dle zákona 309/2006 Sb. Tímto aktem pokračuje nastavený trend v oblasti vzdělávání a soustavného zlepšování právního a odborného povědomí odborových představitelů. Vzhledem k existenci širokého spektra úkolů, soustavného vyhledávání rizik a řešení nápravy nevyhovujícího stavu v rámci SŽDC, je oblast BOZP nedílnou součástí práce ADP. Svazoví inspektoři jsou v rámci odborové organizace pevně zakotveni a odborná způsobilost jen podtrhuje význam a zájem o problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci