Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty,  státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého.

Zaměstnavatel nejdříve zrekapituloval výsledky kolektivních vyjednávání u Českých drah, a.s. a ČD Cargo, a.s. Následně Ing. Pavel Surý zopakoval poslední návrh zaměstnavatele z 19. 12. 2017 (tj. zvýšení nově nastavených základních tarifních mezd o 3,2 % a disponibilního objemu prostředků  na výkonové odměny na 5,4 % a navýšení nominálních hodnot poukázek na jídlo [stravenky] na 110 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin [s výjimkou zaměstnanců s pružnou  pracovní dobou], 90 Kč u ostatních zaměstnanců a navýšení nominální hodnoty další stravenky  zaměstnancům HZS při směně délky delší než 12, 5 hodiny na vyjmenovaných pracovištích na 55 Kč).

Odborové centrály setrvaly na svém stanovisku z 19. 12. 2017 (tj. souhlasily s návrhem na navýšení nominálních hodnot stravenek, požadují však nárůst nově nastavených základních tarifních mezd o 6,5 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,5 %).

Následně bylo dokončeno projednání Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele  při nesjednání podnikové kolektivní smlouvy na období po 31. 12. 2017, které generální ředitel Ing. Pavel Surý podepsal. Dle tohoto opatření budou zaměstnanci odměňováni v nově nastaveném dohodnutém systému tarifních mezd (nový základní tarif), při použití osobního příplatku (až 5,5 % tarifní mzdy) a základní sazby výkonové odměny 5,0 %. Byl projednán návrh mzdového výměru, který bude v lednu předkládán zaměstnancům. Účinnost tohoto Opatření je od 1. 1. 2018 a bude  v platnosti do data případného sjednání nové podnikové kolektivní smlouvy.

Dále došlo ke sjednání 2. změny PKS SŽDC na období 2016 – 2017, která mj. obsahuje:
1. závazek SŽDC uhradit časové příplatky k jízdním výhodám;
2. nová vyrovnávací období;
3. nová období pro dohody o práci přesčas.

Dále zaměstnavatel projednal:
1. pokyn ředitele odboru personálního č. 2/2018 Cestovní náhrady při tuzemských pracovních  cestách – postup při předkládání vyúčtování pracovní cesty
2. změnu č. 3 pokynu generálního ředitele č. 6/2014 Poskytování výkonové odměny ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizace
3. změnu č. 3 pokynu generálního č. 7/2014 Uplatňování pracovní doby, pracovní pohotovosti, dovolené a překážek v práci ve Správě železniční dopravní cesty, státní organizaci

Došlo k podpisu Smlouvy o obstarání a zajištění sportovních, kulturních a zájmových akcí včetně  úhrady nákladů s tím vzniklých, a o poskytování příspěvků na úhradu nákladů odborové organizace.

Další jednání proběhne 16. ledna 2018 v sídle zaměstnavatele.

Vedení akciové společnosti České dráhy dnes uzavřelo se zástupci všech deseti odborových sdružení působících ve společnosti Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2018.

Zaměstnancům zůstanou zachovány dosavadní benefity a dojde k mírnému růstu tarifních mezd. „Vyjednávání bylo v letošním roce mimořádně dlouhé a velmi náročné. Teprve dnes, krátce před Vánoci, se nám podařilo dohodnout na klíčové oblasti, tedy na růstu mezd. Jsem přesvědčen, že jsme dosáhli kompromisu, který je pro České dráhy ekonomicky únosný, chrání zájmy našeho akcionáře i věřitelů, kteří financují náš rozvoj, a zároveň zaručuje našim zaměstnancům sociální jistotu. Sociální smír je pro nás prioritou a vnímáme jej jako velmi důležitý pro chod celé firmy,“ okomentoval výsledek kolektivního vyjednávání předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Pavel Krtek. „Růst mezd bude u většiny tarifních tříd, tedy například v profesích strojvedoucí, vozmistr, posunovač nebo průvodčí, ve výši 4,5 procenta. U tarifních tříd, ve kterých jsou zařazeni administrativní pracovníci, pak bude růst mezd o 2 procenta. Zároveň bude zaměstnancům vyplacena jednorázová mimořádná odměna ve výši 6 000 korun.“

České dráhy mají v současnosti přibližně 14 800 zaměstnanců a průměrná mzda ve společnosti přesahuje 32 000 Kč.

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k vyhrocené atmosféře posledních dní dovolte, abych jako člen vyjednávacího týmu ADP uvedl na pravou míru některé informace a zprávy, které se dané problematiky týkají a jejich prezentace je slušně řečeno „sporná“.

Problém 1. Kolektivní vyjednávání NENÍ uzavřeno a kolektivní smlouva NENÍ podepsána, proto jsou všechny emoce kolem zveřejněných informací předčasné. V případě, že nedojde k podpisu kolektivní smlouvy do konce roku 2017, vejde v platnost Opatření zaměstnavatele, které řeší způsob odměňování zaměstnanců. Důležité je, že podle předloženého návrhu „Opatření“ by nemělo dojít ke zhoršení podmínek pro zaměstnance v případě nepodepsání kolektivní smlouvy.

NULOVÝ TARIF

Problém 2. Všechna zveřejněná čísla z kolektivního vyjednávání je nutno správně interpretovat. To, že poslední návrh zaměstnavatele na nárůst 3,2 % případně odborovými centrálami prezentovaných 6,5 % vůči „nulovému tarifu“ vůbec neznamená, že podle nové kolektivní smlouvy najdete na svých výplatních páskách pouze o 3,2 (resp. 6,5) % větší částku. Celým jádrem problému je tzv. „Nulový tarif“. Co to je? Protože zaměstnavatel navrhnul a odborové centrály akceptovaly nový model odměňování zaměstnanců, jehož podstatou je jedna tarifní sazba pro každý TS a osobní příplatek, který zohlední odpracovanou dobu a kvalifikaci každého zaměstnance, bylo nutno vytvořit základní tabulku se sazbami tarifu pro jednotlivé stupně. Abychom se byli schopni orientovat v předkládaných návrzích, byla tato tabulka se základními sazbami, která byla z obou stran připomínkována a precizována, označena jako „Nulový tarif“. Od okamžiku stvoření „Nulového tarifu“ a osobního příplatku se tedy případné nabídky zaměstnavatele i odborových centrál odvíjí od tohoto bodu. Čistě pro vaši orientaci: Současný předložený návrh zaměstnavatele na nárůst ve výši 3,2 % by znamenal ve vaší reálné mzdě nárůst velmi zhruba kolem 4 - 4,5 %.

Vyjednavači ADP i kolegové z ostatních odborových centrál si samozřejmě velmi dobře uvědomují situaci na trhu práce a vývoj mezd ve veřejném sektoru a trvale na ni při vyjednávání upozorňují. Velmi důležité je, že odborové centrály dosud postupují ve shodě. Proč? Při současném stavu proti sobě stojí pouze dvě strany Odbory (9 odborových centrál) - Zaměstnavatel, což celé jednání výrazně zjednodušuje a vyjednávací pozici odborových centrál výrazně posiluje. Jsme si všichni dobře vědomi očekávání, která byla povzbuzena vyjádřeními a předvolebními sliby politiků a věřte, že se opravdu snažíme vyjednat pro vás (ale i pro nás, možná si to někteří z vás neuvědomují, ale i my vyjednavači, jsme normální provozní zaměstnanci) co nejvýhodnější podmínky. Doufám, že si všichni uvědomujete také skutečnost, že bez shody odborových centrál nebude možné ani podepsat kolektivní smlouvu, ale hlavně ani aplikovat nějakou skutečně efektivní formu protestu vůči zaměstnavateli. Na nejradikálnější požadavky na dvouciferný nárůst můžu říct jen to, že z mého pohledu, není a nebyl reálný, nicméně i současné požadavky odborů znamenají slušné vylepšení současných podmínek. Slyšíme vaše názory a požadavky a snažíme se je prosazovat, ale současně upozorňuji, že to nejsme my, kdo disponuje prostředky a rozhoduje o jejich využití.

Jsou různé metody jak zaměstnavatele, ale hlavně politiky (neboť oni jsou ti, kteří rozhodují!!!) přimět k lepšímu naslouchání požadavkům zaměstnanců. I vy jako jednotlivci máte možnosti, jak nahlížení zaměstnavatele na naše požadavky ovlivnit. Metody jsou různé. Od krajních (např. stávka) po i v současné době naprosto legitimní (např. nepodepsání dohody o práci přesčas nad zákonem stanovený rámec 150 hodin). Rozhodně si však nemyslím, že je momentálně žádoucí a korektní někoho verbálně napadat, vyhrožovat, hodnotit a odsuzovat za výsledek dosud neuzavřeného kolektivního vyjednávání. Znovu zdůrazňuji, že se nás jako vyjednavačů, výsledek kolektivního vyjednávání dotkne stejně jako vás. Dále bych si dovolil připomenout, že jednou z hlavních funkcí odborů je kromě sjednání co nejvýhodnějších podmínek v kolektivní smlouvě, také zajistit co nejlepší podmínky pro zaměstnance na pracovišti a při výkonu práce. A o to se také usilovně snažíme.

Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 se konalo v sídle zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Ing. Pavla Surého.

Ing. Pavel Surý předložil dva návrhy zaměstnavatele na navýšení, přičemž druhý návrh obsahoval zvýšení nově nastavených základních tarifních mezd o 3,2 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,4 % a navýšení nominálních hodnot poukázek na jídlo (stravenky) na 110 Kč u zaměstnanců při směně dlouhé 12 a více hodin (s výjimkou zaměstnanců s pružnou pracovní dobou), 90 Kč u ostatních zaměstnanců a navýšení nominální hodnoty další stravenky zaměstnancům HZS při směně délky delší než 12, 5 hodiny na vyjmenovaných pracovištích na 55 Kč.

Odborové centrály souhlasily s návrhem na navýšení nominálních hodnot stravenek, požadují však nárůst nově nastavených základních tarifních mezd o 6,5 % a disponibilního objemu prostředků na výkonové odměny na 5,5 %.

Tímto nejsou dotčeny již dohodnuté navýšené příplatky, odměny a nové formy mzdy - osobní příplatek (vázající se na délku praxe a odbornou kvalifikaci dle Předpisu SŽDC Zam1) a zvláštní odměna.

Jelikož nedošlo ke shodě, zahájil zaměstnavatel projednání Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání podnikové kolektivní smlouvy po období 31. 12. 2017. Návrh opatření obsahuje všechny ostatní doposud dojednané oblasti v odměňování, v kondičních pobytech a v pravidlech poskytování náborového příspěvku. Pro odměňování bude použita nově konstruovaná stupnice tarifu, kterým bude nahrazena současná stupnice sazeb A a B a při jeho použití bude dosaženo stejného objemu nákladů na tarifní mzdy jako v roce 2017. Základní text PKS a příloha č. 1 PKS na období 2016 – 2017 zůstává v platnosti. Smluvní strany jsou si vědomy, že nedojde-li k podpisu nové PKS, bude nutno formou změny stávající PKS upravit vyrovnávací období po 31. 1. 2018.

Další jednání proběhne 27. prosince 2017 v sídle zaměstnavatele.