Dne 22. 3. 2017 se na OŘ Ústí nad Labem se konalo společné jednání zástupců odborových organizací působících u OJ. Cílem bylo sjednání dohody o poskytování výkonových odměn pro zaměstnance OŘ Ústí nad Labem na pracovištích s vyšší pracovní zátěží dle článku 33 PKS SŽDC 2016/17. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil náměstek pro ŘP Ing. Eduard Tržil, MPA, vedoucí kanceláře ředitele OŘ PhDr. Zdeněk Jílek, ředitel OŘ Ing. Josef Kalivoda se jednání nezúčastnil.

V úvodu jednání náměstek ředitele pro ŘP Ing. Eduard Tržil, MPA okomentoval návrh zaměstnavatele, který částečně vycházel z dohody sjednané v uplynulém období a požadavků přednostů jednotlivých PO. Poté došlo k ujasnění návrhů a stanovisek jednotlivých OC a zaměstnavatele. Následně byl předložen společný návrh OC na pracoviště s vyšší VO, který se téměř shodoval s pracovišti dohodnutými v roce 2016. Tento návrh byl zaměstnavatelem akceptován. Výše VO byla sjednána do konce roku 2017 s platností od 1.4. 2017.

1. Kategorie – pracoviště Ústí nad Labem, Lovosice, Děčín, Mělník, Bílina výše VO 8 %

2. Kategorie – ostatní vybraná pracoviště v rozpětí 7 % - 5,5 %

V sídle SŽDC se uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Účast členů byla stoprocentní, jednání se zástupci zaměstnavatele se konalo v odpoledních hodinách u ředitele O 12, Ing. Nachtmana.

V úvodu se zrekapituloval stav vyjednávání o výkonových odměnách. Jednání o výši výkonových odměn v OŘ Praha již bylo uzavřeno 7. 3., v OŘ Ústí n. Labem se jednání uskuteční 22. 3. a v OŘ Brno 24. 3. V době zasedání VV ADP právě probíhala schůzka mezi OC nad výší VO v OŘ Hradec Králové. Místopředseda Daniel Linc vystoupil s připomínkami nad dokumentem vydaným přednostou PO Děčín. VV ADP se shodl, že je třeba zpřesnit a konkretizovat povinnosti dotčených pracovníků při zpravování vlaků. Z nesprávného postupu a zanedbání povinností byl nařčen výpravčí žst. Děčín hl. n. a to při nezastavení rychlíku ve směru z Ústí n. L. v Povrlech. Další připomínkou bylo duplicitní zapisování výluk do GTN, zda musí výpravčí opětovně již předepsané výluky zapisovat ručně do protokolu . Výše uvedené body byly předneseny na odpoledním jednání s Ing. Tomášem Nachtmanem – ředitelem odboru základního řízení provozu GŘ a Tomášem Andrýsem – vedoucím oddělení statistiky, evidence a provozních aplikací.

V bodu hospodaření se diskuse vedla nad úhradou členských příspěvků. VV ADP provedl revizi placení členských příspěvků členů, kteří jsou ve stavu nemocných či je na nich prováděna exekuce a jejich platby docházely se zpožděním. Z kontroly bylo zjištěno, že pouze jedna členka stále nemá doplaceny dlužné částky a pokud je neuhradí v tomto měsíci, bude jí dle čl. 4 bod 2 Stanov ADP ukončeno členství v naší organizaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že se přibližuje konec volebního období současného Výkonného výboru (2018), přednesl předseda návrhy, který se bude vedení ADP precizovat, aby se mohly konat volby bez komplikací. V posledním čtvrtletí roku 2017 se uskuteční volební kongresy všech regionálních organizací ADP. Ustanovující volební Kongres, na kterém se budou volit členové Výkonného výboru ADP bude svolán do konce března roku 2018. Dále předseda organizace seznámil VV se zprávou o činnosti ADP v oblasti BOZP pro MPSV ČR. Současně VV projednal dokumenty vztahující se k této problematice předložené zaměstnavatelem.

RO ADP CDP Praha písemně požádala zaměstnavatele (O10 GŘ) o poskytnutí prostor pro činnost organizace, doposud neobdržela žádné vyjádření k její žádosti.

Minulý měsíc se konala schůzka předsednictva ADP s účetní odborové organizace, na které byly zpřesněny postupy pro evidenci účetních dokladů a provedena kontrola hospodaření.

Pro členy naší organizace byly zakoupeny dvě čipové přenosné karty umožňující volné vstupy do ZOO Praha. Během jednoho dne mohou jednu kartu využít maximálně 4 osoby. Akce bude platit do vyčerpání vstupů, na jedné kartě je 48 vstupů. Karty budou k dispozici u operátora provozu v žst. Praha Smíchov po předchozí telefonické domluvě a předložení průkazu člena ADP.

cvc

Předseda Ing. Jan Zazvonil a výkonný místopředseda Petr Fučík se budou účastnit prezentace GSM - Stop, která se uskuteční v Sadské dne 22. 3. 2017. Jedná se národní funkcionalitu, která má obdobné parametry jako užívaný a spolehlivý systém TRS s volbou Generální stop. V digitální platformě bude možné jeho nasazení v závěru roku 2017. Vývoj a testování bylo složité, ale rozhodně bude přínosem pro zabezpečení provozu na koridorových tratích a oblastech s implementací GSM-R. 

gorilaPro členy naší odborové organizace byly zajištěny volné vstupy do zoologické zahrady v Praze-Troji. K dispozici je celkem 96 volných vstupů na 2 čipových přenosných kartách. Na jednu kartu mohou vstoupit během jednoho dne maximálně 4 osoby. K vyzvednutí jsou po předchozí telefonické domluvě a předložení členského průkazu ADP. Akce platí do vyčerpání vstupů.

Kontaktní místo: operátor provozu žst. Praha-Smíchov, tel.: 9720 56153

 

V úterý 7. 3. 2017 se sešly odborové centrály působící při OŘ Praha na svém pravidelném jednání se zaměstnavatelem. Hlavními okruhy jednání byla výkonová odměna pro rok 2017 a schválení zásad FKSP u OŘ Praha pro rok 2017.
Zásady FKSP byly již na předchozích schůzích diskutovány a tak posléze byla schválena finální verze. Zaměstnanci se mohou s těmito zásady seznámit v knize normálií. Znovu se počítá s maximální částkou příspěvku na stravenky a s příspěvkem pro individuální rekreaci. Byla posílena i kapitola kulturní a sportovní akce.

Výkonové odměny pro zaměstnance řízení provozu byly stanoveny pro rok 2017 dle kolektivní smlouvy. Všichni zaměstnanci dle čl. 33 odst. 3 bod a) KS ji mají zajištěnu v minimální výši 4,5 % tarifní mzdy. Byla vyjmenována pracoviště s vyšší pracovní zátěží dle čl. 33 odst. 3 bodu b) KS, Praha Vršovice, Praha Libeň, Praha Masarykovo, Kolín, Nymburk hl.n. a Kralupy n.Vlt.s výší 7 % tarifní mzdy. Praha hl.n. 7,5 %. Dále bude přednostům stanic k dispozici 0,4 % objemu mzdových prostředků, které použijí dle náročnosti práce na jednotlivá pracoviště ve svém obvodu. Též byl definován rozsah finančních prostředků na odměny za mimořádné pracovní vypětí a to i pro zaměstnance infrastruktury. Účinnost této dohody je od 1. 4. 2017. Za období 1. 1. - 31. 3. 2017 použijí přednostové nevyplacené prostředky na výkonové odměny ve výši 1,2 % objemu mzdových prostředků, které rozdělí po dohodě s místními příslušnými odborovými organizacemi.

Jednáním byl za ADP pověřen výkonným výborem Petr Lorenc z důvodu dlouhodobé nemoci předsedy Jiřího Rothanzla a současným onemocněním i místopředsedy regionální organizace Františka Valacha zápalem plic. Za ADP se jí dále účastnil Jan Flandera, Jan Pavliš a Milan Gajdács.

Dnes ve večerních hodinách jsme nahráli aktualizovaný soubor s testovými otázkami, který nově obsahuje otázky z oblasti přepravy pro zkoušky O-04, O-05 a O-08. 

testove otazky button