Tak jako v minulých letech i letos dochází k totožné situaci při aplikaci podnikové kolektivní smlouvy konkrétně článku 34 bod 3 b) přílohy č.2 týkající se odměňování zaměstnanců pracovišť s vyšší pracovní zátěží. V některých OŘ jsou dohodnuty zvýšené VO již od 1.2. příslušného kalendářního roku a ve vyšších procentuálních hodnotách než je tomu v jiných OŘ, kde ředitelé nechtějí přiznat vyšší VO dříve než od druhého čtvrtletí. Konkrétně zmiňuji OŘ Praha, kde jako výpravčí působím a o kterém mám logicky největší přehled. V OŘ Praha se odehrává největší objem provozní práce. Je to dáno množstvím vlaků přepravujících cestující (okolo 320 tisíc denně) do metropole ať už za prací nebo za jiným účelem. Dobře o tom pojednává např. tento článek Dojížďka za prací a do škol v hl. m. Praze 

 

Chybné rozdělení finančních prostředků mezi OŘ neumožňuje spravedlivé odměňování

Zároveň se v tomto OŘ nachází největší množství pracovišť s vyšší pracovní zátěží. Když budu hovořit o řízení provozu, nachází se zde stanice: Praha hl.n. (1040 vlaků za 24 hod), Praha-Vršovice (820 vlaků za hod), Nymburk hl.n. s mimo jiné silnou nákladní dopravou a Praha-Smíchov s aktuálně velkým množstvím místní práce (obraty souprav). Samostatnou kapitolou jsou PPV Praha-Libeň a Kolín kde se na jednu stranu říká, že tato dvě PPV jsou s extrémní pracovní zátěží, ale přitom jsou zařazena do tarifního stupně 10. Otázkou zůstává proč tato PPV nejsou zařazena do tarifního stupně 11, když mají extrémní pracovní zátěž? Zvláštností OŘ Praha je tedy velké množství pracovišť s vyšší pracovní zátěží, než je tomu v jiných OŘ. Logicky by to mělo znamenat vyšší příděl do objemu výkonové odměny pro OŘ Praha než pro ostatní OŘ kde je množství takových pracovišť nižší. Bohužel není tomu tak. Ve výsledku v rámci OŘ Praha není možné z důvodu nedostatku objemu finančních prostředků na VO odměňovat pracoviště s vyšší pracovní zátěží ani srovnatelným procentem VO jaký je aplikován v jiných OŘ. V rámci jedné firmy jsou tedy zaměstnanci pracovišť s vyšší pracovní zátěží v OŘ Praha diskriminováni, neboť jsou odměňováni v rámci jedné firmy hůře a přitom odvádějí srovnatelný nebo dokonce vyšší objem práce než jejich kolegové v jiných OŘ.

 

SŽDC nedodržuje rovné zacházení se všemi zaměstnanci, porušuje tím právo EHS?

Zásada rovného zacházení se všemi zaměstnanci vychází ze Smlouvy o Evropském hospodářském společenství a je klíčovým principem v právu Evropského společenství. Jde o legislativu, která je společná všem členským státům a má přednost před vnitrostátním právem. V oblasti pracovního práva je zásadě rovného zacházení se všemi zaměstnanci přikládán maximální význam, neboť pracovní právo upravuje závislou práci, která, je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance a zásadním způsobem ovlivňuje vztahy na pracovišti. Zásada rovného zacházení zaměstnavatelů se všemi zaměstnanci, která spočívá v tom, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání je dnes obsažena v ustanovení § 16 odst. 1 zákoníku práce.

V pátek dne 26. 1. 2018 se konalo společné jednání zástupců odborových organizací a ředitele OŘ Plzeň. V úvodu Ing. Týr podrobně pohovořil o předložených dokumentech k projednání, vyhodnocení PKS SŽDC za rok 2017, tento bod byl bez připomínek, dále plán akcí BOZP na rok 2018, kde došlo mj. k doplnění položky, bod bez zásadních připomínek. Zásady FKSP na rok 2018 byly po dohodě upraveny, došlo k doplnění bodu individuální rekreace, kde byl stanoven limit čerpání na 3 000 Kč pro zaměstnance. Příspěvek na stravenky zůstal v maximální výši 14 Kč. Diskuse se vedla nad administrací akcí FKSP v aplikaci STKR, kde intenzivně dodavatel řeší chyby v systému, které ovšem nemají zásadní vliv na funkci. Pro zaměstnance OŘ Plzeň se v podstatě nemění nic, neboť obdobný systém zde létá úspěšně fungoval. Jiné je pouze uživatelské prostředí. Došlo ke schválení plánu akcí na rok 2018.

Zásadním bodem k jednání byla novelizace pokynu Ředitele OŘ Plzeň k poskytování výkonových odměn pro období 2. – 12. 2018. V rámci argumentace nad návrhem zaměstnavatele bylo zástupcem ADP navrženo doplnění dalšího pracoviště – výpravčí Plzeň seř. n. z důvodu objektivních skutečností a náročnosti. Po dlouhé diskusi a argumentaci přistoupil ředitel Ing. Týr ke kompromisnímu návrhu. Závěrečné resumé je následující: Výpravčí Plzeň os. n. Triangl 11 %, výpravčí České Budějovice 8 %, výhybkář Plzeň seř. n. 6 %, dozorce výhybek St.1 Plzeň seř. n. 6 %, výpravčí Plzeň seř. n. 7 %. Aktualizovaný princip odměňování je účinný od 1. 2. 2018.

 

První jednání Výkonného výboru ADP dne 11. 1. 2018 se konalo v sídle SŽDC. Na programu byl zásadní bod, který navazoval na proces změny Stanov ADP, které byly odsouhlaseny na volebních kongresech v závěru roku 2017. Při volbách byli nominováni zástupci jednotlivých regionů do Výkonného výboru. Nominovaní zástupci následně veřejnou volbou navrhli, složení předsednictva na další období: Ing. Zazvonil Jan, Linc Daniel a Fučík Petr, kteří byli jednohlasně zvoleni. Následovala volba místopředsedy – zvolen Linc Daniel, výkonného místopředsedy - zvolen Fučík Petr a předsedy ADP – zvolen Ing. Zazvonil Jan. Volbou vedení svazu byl dokončen proces prvního volebního období a pozornost bude věnována usilovné práci pro členy – zaměstnance SŽDC v období 2018 – 2022.

Dne 19. 1. 2018 se uskutečnilo pravidelné jednání ředitele OŘ Brno a zástupců odborových centrál.

Program:
1. Vyhodnocení plnění PKS za rok 2018

2. Schválení „Zásad pro tvorbu a použití FKSP organizační jednotky OŘ Brno pro rok 2018“, Prozatímního rozpočtu FKSP pro rok 2018 a Rozpočtu čerpání prostředků FKSP pro jednotlivé odborové organizace

3. Výkonové odměny

K prvnímu bodu bylo sděleno, že žádná z odborových organizací, nevznesla připomínky k plnění PKS za rok 2017 z čehož vyplývá, že strany zaměstnavatele nedošlo k v žádném bodě k neplnění PKS. 

Ke druhému bodu proběhla zevrubná diskuze, která se týkala zejména aplikace postupů vzhledem k zapracování personálního webu STKR do oblasti čerpání prostředků FKSP. Zástupci OC byli upozorněni na nejdůležitější změny a aspekty týkající se spuštění aplikace pro akce FKSP na personálním webu STKR. Byla také dohodnuta možnost konzultace a krátkého proškolení jednotlivých dotčených zástupců OC, kteří mají na starosti problematiku pořádání akcí a čerpání prostředků z FKSP u paní Hrazdírové. Po drobné úpravě jednoho článku byly Zásady pro tvorbu a použití FKSP organizační jednotky pro rok 2018 schváleny. Současně s tím byly ze strany zaměstnavatele předloženy a okomentovány Prozatímní rozpočet čerpání prostředků FKSP OŘ Brno a současně i rozpis čerpání pro jednotlivé odborové organizace. Také tyto předložené materiály byly schváleny. Ze strany pana ředitele byla zdůrazněna nutnost dodržování nových stanovených postupů zejména v oblasti zveřejňování akcí a přihlašování přes personální web STKR. Bez dodržení stanovených postupů nebudou akce z FKSP proplaceny. 

K problematice výkonových odměn bylo panem ředitelem konstatováno, že se za rok 2017 podařil vyplatit plný objem plánovaných prostředků na výkonové odměny. Zástupci OC byli seznámeni s návrhem stanovené výše VO pro první čtvrtletí roku 2018. Vzhledem k podobě uzavřené PKS a současně prozatím neznámému objemu přidělených mzdových prostředků byl navržen tento postup: Rozdělení jednotlivých pracovišť do jednotlivých kategorií zůstává pro 1. čtvrtletí v podobě z roku 2017. U snížené sazby VO v kategorii č. 6, pro nejméně zatížená pracoviště, se v souladu s PKS pro rok 2018 stanovuje sazba 4,5%. U ostatních kategorií zůstávají v platnosti sazby z roku 2017. Současně bylo dohodnuto, že OC vytvoří do příštího jednání nový návrh, kde budou zohledněny některé dodatečné požadavky a nové parametry dle PKS platné pro rok 2018. Tento společný návrh bude po odsouhlasení všech OC předložen zaměstnavateli k posouzení.