Společné jednání zástupců odborových organizací a zástupců odboru personálního se konalo dne 17. 4. 2018 v sídle SŽDC. Ředitel O10 GŘ SŽDC Ing. Koucký předložil zástupcům novelu Statutu interního auditu SŽDC k projednání, dále přednesl informaci o plánovaném navýšení smluvních mezd od 05/2018 a to v procentuálním vyjádření (+5 %), tarifní mzdy u zaměstnanců SŽDC s účinností nové PKS jsou v průměru (+6,98 %) u výpravčích v období leden - únor 2018 (+7,86 %). Dále podotkl, že není vhodné eskalovat napětí mezi zaměstnanci SŽDC výzvou "Domažlickou" a "Všetatskou", kde někteří členové OSŽ byli iniciátoři. Byl schválen Prozatímní rozpočet C-FKSP pro rok 2018, zástupci OC byli informováni o postupu při prolongaci na rok 2018. Ing. Pospíšil předložil Zprávu o stavu BOZP za rok 2017 a informoval o dalším vývoji portálu STKR. Nově bude dostupný z domácích PC na adrese http://extranet.szdc.cz.

V průběhu jednání se dostavil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který informoval o změnách a nových cílech SŽDC dle jednotlivých vertikál řízení. Vertikála náměstka modernizace provozu má v krátkodobém horizontu více spolupracovat s provozem při plánování a realizaci staveb. V této souvislosti zmínil změnu na pozici ředitele SSZ Ing. Hrubeše, který nově bude jmenován do pozice ředitele OŘ Hradec Králové, neboť se budou realizovat v tomto obvodu stavby v hodnotě až 10 mld. Kč, přestavba uzlu Pardubice, Česká Třebová a další na I. TŽK na které je nutno dohlédnout po odborné stránce. Úsek ekonomický má jako prioritní úkol realizaci projektu účtárny správy majetku, kde bude soustředěno veškeré výkaznictví na centrálním místě v Praze hl. n. Úsek provozuschopnosti, kde bude jmenována do funkce Ing. Pernicová, se zabývá otázkou optimalizace SŽG či kvalitnějšími diagnostickými metodami pro dopravní cestu. Úsek vertikály řízení provozu má za cíl optimalizaci provozních obvodů, počtu pracovišť pohotovostních výpravčích (PPV) či nalezení vhodného statutu pro regionální dispečerská pracoviště (RDP). Řízení uzlů z CDP (Praha a Přerov) je také součástí předloženého materiálu. Veškeré záměry budou předneseny na Výboru pro strategii a následně na Správní radě SŽDC (20. 4. 2018). Po následném uložení úkolů bude zahájeno procedurální řízení se zástupci OC a následně zaměstnanci dotčenými organizační změnou. Generální ředitel dále zodpověděl dotaz, který se týkal především omezení infrastruktury v úseku Hájek - Dalovice, kde došlo k masivnímu sesuvu drážního tělesa a podrobně pohovořil o genezi problému. Vyjádřil naději, že po očekávaném dodání technologických vozidel po roce 2020 dojde k eliminaci takových stavů, neboť budou vybavena potřebnou diagnostikou, jak je to běžné v západní Evropě. Zároveň podotkl, že statické zajištění kritického úseku bude v horizontu týdnů až měsíců.

Dne 23. 4. 2018 v 10 hodin v budově OŘ Brno proběhlo pravidelné jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil nový ředitel Ing. Lubomír Křivánek, dále byli přítomni náměstek ředitele pro ekonomiku Ing. Štaffa a vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Vlasáková. Za ADP se jednání zúčastnil předseda RO ADP Brno Martin Hochman.

Hlavní body jednání byly tyto: Pravidla pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno s platností od 1. 4. 2018 do konce roku 2018, Motivační odměna pro zaměstnance odborných správ s platností od 1. 5. 2018 a aktualizovaný dokument Poskytování stravování u OŘ Brno.

V úvodu jednání se zástupcům odborů krátce představil nový ředitel OŘ Brno, nastínil své představy o budoucím fungování OŘ a vyjádřil souhlas s dosavadní spoluprací s odbory i s dosavadním modelem pravidelných jednání cca čtyřikrát ročně.

K předloženým dokumentům byla vedena krátká diskuze a byl poskytnut krátký komentář ze strany Ing. Štaffy a Ing. Vlasákové. Všechny dokumenty byly předloženy zástupcům odborů s předstihem k seznámení a případným připomínkám. Sazby výkonové odměny pro zaměstnance řízení provozu byly stanoveny v souladu se společným návrhem odborových centrál, došlo pouze k drobné úpravě u zaměstnanců aparátu OŘ. Po krátké diskuzi byly předložené dokumenty schváleny.

Na dotaz zástupce ADP k neoficiálním informacím o plánovaném zrušení pracovišť výpravčího PPV Vranovice a PPV Hodonín bylo panem ředitelem sděleno, že momentálně probíhá na úrovni GŘ analýza fungování CDP a souvisejících pracovišť, jejíž výsledky dosud nejsou známy. Nejsou tedy stanoveny žádné termíny, ani pracoviště, na kterých by měly organizační změny proběhnout. Pan ředitel sdělil, že v případě, že budou organizační změny schváleny, budou tyto i řádně projednány s odborovými centrálami.

Svazoví inspektoři bezpečnosti práce na české železnici se historicky poprvé setkali v sídle OSŽ na Bohemice ve středu 25. 4. 2018. Iniciace přišla od vedoucího oddělení BOZP JUDr. Kožmína, který celé jednání vedl. Každý se zúčastněných SIBP prezentoval svoji práci v odborovém svazu a vedla se obšírná diskuse nad problematikou BOZP na železnici. Kritika byla z řad strojvedoucích k liknavosti některých vedoucích zaměstnanců při řešení opakovaných závad na hnacích vozidlech, ze strany infrastruktury byly připomínky ke statutu "osamělého zaměstnance" a řešení problematiky stezek. Zástupci ADP hovořili a diskutovali především o faktorech zrakové a psychické zátěže, která se dotýká profesí výpravčí a traťový dispečer. JUDr. Kožmín nastínil okruhy problémů, které jsou v dnes již neaktuálním legislativním nástroji NV č. 168/2002. Snahou by bylo prosazení změn na Radě vlády a implementaci nových poznatků do tohoto zásadního dokumentu v oblasti BOZP.

Všichni účastníci si připomněli významný den z pohledu bezpečnosti práce, který se každým rokem koná pod záštitou ČMKOS - 28. Duben - Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci. Tento den byl také Mezinárodní organizací práce stanoven jako Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Setkání svazových inspektorů bylo inspirativní, neboť činnost v oblasti BOZP je postavena na vyšší úroveň, než politicko-ekonomické zájmy jednotlivých odborových svazů. Problematika pracovních úrazů, ergonomie pracovišť či nemocí z povolání a eliminace negativních vlivů je zavazující a nedílnou součástí práce v oblasti BOZP.

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se v sídle SŽDC uskutečnilo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Pozvání přijal pan generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který přednesl své představy o dalším směřování SŽDC, o personálních změnách, které se uskutečnily a ještě budou pokračovat. Nastínil zadané úkoly pro náměstky jednotlivých vertikál, které mají termín do neděle 15. 4. 2018. Úkolem je zpracování koncepce pro jednotlivé segmenty, kde je pro nás největší očekávání v segmentu řízení provozu, neboť nevyjasněné potřeby a rozvoj mají za následek stagnaci tohoto oboru činnosti. Splněná zadání budou následně konzultována s Výborem pro strategii, a pak se zástupci Správní rady SŽDC. Generální ředitel zmínil neuspokojivý stav infrastruktury především v regionu Prahy a Středočeském kraji. Z tohoto důvodu, byl jmenován ředitelem OŘ Praha Ing. Filip, který má za cíl kritický stav zásadně změnit. S problematikou údržby a modernizace souvisí i plánování výluk, které by mělo být až 24 měsíců dopředu, což v současném stavu není představitelné. Byla zmíněna návštěva zástupců EIB (European Investment Bank) u SŽDC, která má zájem o spolupráci s touto mezinárodní institucí pro realizaci rozvoje a údržby infrastruktury v ČR. V diskusi se hovořilo o integraci oddělení SEPA pod O22, kde generální ředitel dal jasný signál, že odpovědný ředitel odboru má veškerou důvěru k realizaci, ale také plnou odpovědnost v případě nesplnění zadaných požadavků. V rámci segmentu řízení provozu bude důležitým výstupem analýza, kterou zpracovává náměstek Ing. Hendrych (deadline 15. 4. 2018), ale také nastavení systému v zatřídění zaměstnanců, což by v praxi znamenalo otevření diskuse nad Kvalifikačním katalogem SŽDC. ADP toto dlouhodobě požaduje, což bylo generálnímu řediteli sděleno.

Po odchodu Bc. Svobody, MBA, pokračoval standardní program jednání. Příspěvky členů byly z oblasti probíhajících prověrek BOZP, jednání o výkonových odměnách pro zatížená pracoviště, apod. Bylo stanoveno, že příští jednání se uskuteční v Havlíčkově Brodě, kde se plánuje setkání s našimi nově příchozími členy.

Předseda dále informoval o jednání s Ing. Pospíšilem, které se týkalo vstupu do portálu STKR z vnějšího prostředí, které se vylaďuje, ale je již funkční. Chyby zmíněné na minulém jednání např. hodnota osobního příplatku "0", i když v dodatcích pracovních smluv či na výplatních listinách je uveden. Ing. Pospíšil vše pečlivě monitoruje a dodavatel má ještě dva měsíce na odstranění chyb v systému. Další jednání se týkalo výstrojních součástek, kde byl osloven vedoucí skupiny, a také vedoucí oddělení Odboru nákupu veřejných zakázek SŽDC. Diskutovalo se nad novými zimními bundami, které budou na základě testování, výběru a následného uzavření smlouvy postupně dodávány do skladu výstrojních součástek v Hradci Králové. V měsíci květnu se má sejít pracovní skupina, kde se má vyřešit bodová hodnota této výstrojní součástky, aby následně mohla být na základě došlých objednávek od zaměstnanců distribuována k použití. Nový model má pohodlný střih, mnoho reflexních prvků pro lepší viditelnost, a také byly zapracovány požadavky pro výkon práce výpravčích (velikost kapes na uložení písemných rozkazů, odepínací vložka, atd.). Lze předpokládat, že nové bundy budou k dispozici již v průběhu letních měsíců, proto je apel na zaměstnance (výpravčí), aby si ponechali dostatečnou rezervu výstrojních bodů na tuto novou součástku, pokud o ni budou mít v letošním roce zájem.