Prolongace pro rok 2018 nebude zahájena k 1. lednu 2018, její začátek bude vyhlášen v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018, který bude vydán v průběhu měsíce ledna 2018.

In Karty s platnou aplikací železniční průkazka pro rok 2017 zůstávají v platnosti v souladu s Metodickým pokynem k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2017 (č.j. 3466/2016-O10, ze dne 14. 11. 2016) až do 31. května 2018, pokud nebude rozhodnuto jinak.

 

Ke stažení v PDF:

V neveřejné části pro registrované členy Aliance drážního provozu byly zveřejněny nové Zásady hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb a Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb.

Dne 5. 12. 2017 bylo zahájeno jednání o podobě FKSP při OŘ Praha pro období po 31. 12. 2017. Na tomto jednání nedošlo ke shodě, proto bylo domluveno další jednání na den 28. 12. 2017, čímž obě strany deklarovaly zájem na takové dohodě, aby i po 31. 12. 2017 bylo možné FKSP využívat.

Za ADP Praha: Milan Gajdács, předseda RO ADP Praha

Za OSŽ: Libor Šimůnek, předseda Výboru OSŽ při OŘ SŽDC Praha

Dne 7. 12. 2017 v 10 hodin se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné jednání zástupců odborových organizací s vedením OŘ Brno. Za zaměstnavatele se jednání účastnil ekonomický náměstek Ing. Štaffa a ředitel OŘ Ing. Konečný. Kromě zástupce UŽZ Brno byli přítomni zástupci všech odborových centrál. Za ADP RO Brno se jednání zúčastnil předseda Martin Hochman.

Prvním bodem jednání byla informace Ing. Štaffy o dopracování a možnosti schválení rozpočtu FKSP OJ OŘ Brno na rok 2017. Ing. Štaffa seznámil přítomné zástupce s upravenými parametry rozpočtu oproti prozatímnímu rozpočtu. Největší změněnou položkou bylo překročení předpokládané částky alokované v prozatímním rozpočtu na příspěvky pro zaměstnance na dovolenou. Toto překročení je kryto z rozpočtové rezervy. V souvislosti s tímto faktem dal ke zvážení i možnost snížení příspěvku pro rok 2018, tak aby v průběhu roku nebylo nutno z důvodu vyčerpání prostředků, poskytování příspěvku zastavit. Vzhledem k minimálním ostatním změnám oproti schválenému prozatímnímu rozpočtu byl rozpočet FKSP přítomnými zástupci schválen a podepsán. Po souhlasném stanovisku a podpisu UŽZ rozpočet nabude platnost.

V další části jednání seznámil ředitel OŘ Brno přítomné zástupce odborových centrál se stavem čerpání mzdových prostředků za OŘ Brno za uplynulé období a seznámil je s předpokládaným vývojem pro zbývající část roku 2017.

Dalším bodem byla diskuze. Paní Dokulilová oznámila odchod svůj a drtivé většiny členů (zaměstnanců SŽDC) z odborové organizace Federace železničářů a tím k ukončení svého působení na jednáních se zaměstnavatelem. Dalším bodem diskuze potom bylo probíhající kolektivní vyjednávání. Proběhla krátká diskuze nad již uzavřenými a prezentovanými kapitolami a jejich praktickým dopadem, zejména nad novým způsobem odměňování zaměstnanců.