Dne 27. 4. 2017 se uskutečnilo jednání Výkonného výboru ADP, rozšířené o zástupce jednotlivých regionálních výborů. Přítomné přivítal předseda ADP, který pohovořil o zásadních výstupech z jednání se zaměstnavatelem na úrovni GŘ SŽDC. Současně poděkoval člence VV ADP paní Šárce Jirouškové za její přínos a aktivitu během celého funkčního období a popřál jí mnoho spokojenosti a především zdraví, neboť odchází na mateřskou dovolenou. Do konce volebního období ji zastoupí na centrální úrovni pan Luděk Šedivý, který se bude účastnit jednání Výkonného výboru ADP. Další personální změnou byla nominace do RV ADP Praha pana Milana Gajdácse, který nahradí Jana Flanderu, který přechází na CDP Praha.

Mezi negativní zprávu zařadil předseda neochotu zaměstnavatele i ostatních odborových centrál k návrhu na rekodifikaci Kvalifikačního katalogu (Katalogu prací), který naše odborová organizace předložila. V tomto volebním období i platnosti PKS SŽDC 2016 – 2017 se neuskuteční žádná změna v diferenciaci odměňování či zařazení povolaní dle jiných, vypovídajících kritérií.

Dále bylo předloženo ke schválení harmonogram voleb v ADP, od září do prosince se uskuteční volby do regionálních výborů a následně na počátku roku 2018 bude zvoleno nové vedení odborové organizace na úrovni Výkonného výboru.

Velmi znepokojující byl způsob provedení organizační změny a změny v systemizaci u PO Praha Libeň, kde vedení Oblastního ředitelství neprojednalo v řádném termínu tuto změnu. Zástupce RO ADP Praha, pan Valach předložil na organizační jednotku stanovisko odborů k této problematice, kde byl vyjádřen nesouhlas s nastaveným systémem i způsobem, který poškozuje dotčené provozní zaměstnance. Pokud vykonávaná činnost není redukována, tak není možné uplatnit nižší tarifní odměňování jen z důvodu částečného zapojení do CDP Praha. Současně dotčení zaměstnanci projevili iniciativu a sepsali petici s nesouhlasným stanoviskem adresovanou řediteli O 10 Ing. Kouckému, kde podrobně popsali nevyhovující stav a navržený způsob řešení. Tomuto tématu byla věnována intenzivní pozornost.

Následně se probíral stav u PO Praha hl. n., kde přechodem řízení Prahy Masarakovo n., do CDP dojde k změně rozvrhu směn pro výpravčí hlavní služby a obsazování těchto zaměstnanců do cyklu s PPV Praha Masarykovo n., dále kvůli připravované výluce Negrelliho viaduktu, dojde k aktivaci nového pracoviště výpravčí „C“ v Praze hlavním nádraží, kde není pokryta personální potřeba ani vytvořeno adekvátní pracoviště pro výkon služby této položky. Zástupci RO ADP Praha budou své připomínky formulovat na jednání s ředitelem OŘ Praha Ing. Vondrákem a následně s přednostou PO Praha hl. n., panem Cibulkou.

V dalším bloku se diskuse vedla nad možnostmi, jakým způsobem přesvědčit zaměstnavatele, že centrální způsob řízení má také své limity. Existují nesporné výhody tohoto systému řízení, ale také velké množství negativ, které značně komplikují provozní procesy i sociální status zaměstnanců. K této problematice bylo přijato usnesení a vznik pracovní skupiny, která má za úkol vytvořit dokument, který se využije k argumentaci proti dalšímu zapojování dopravních uzlů do dálkového řízení. Vytvořený materiál bude následně distribuován na odpovědná místa. Po jednání Výkonného výboru se uskutečnil kongres RO ADP CDP Praha, kde vystoupil ředitel Ing. Jasenčák s náměstky. Pohovořil o další ukončené fázi zapojování (Praha Libeň a Praha Masarykovo n.) Následně předseda regionální organizace Petr Lorenc přednesl informace pro členy týkající se následné kulturně společenské akce a připravovaných volbách do výboru na podzim roku 2017. Po formální části jednání se předsednictvo ADP přesunulo do dispečerských sálů na exkurzi. Pozornost byla věnována především nově zapojené stanici Praha Libeň a také řízení uzlu Kolín.

Dne 24. 4. 2017 se uskutečnilo jednání Regionálního výboru ADP Brno. Z důvodu velkého počtu směn proběhlo jednání pouze v počtu 3 členů. Martin Klučka a Luděk Németh byli omluveni. Na jednání výboru byl přizván přednosta PO Brno Ing. Martin Vejmělka. Panu přednostovi byly sděleny tyto problémy a připomínky:

1) Výskyt hlodavců v DK Brno hl. n.

2) Výluková činnost v oblasti a návazná opatření zaměstnavatele.

3) Stěhování výpravčího Sever v ŽST Brno hl. n.

4) Velká prašnost v blízkosti St 4 v ŽST Brno hl. n.

5) Dlouhodobě netekoucí voda na stanovišti výpravčích Sever + Jih v ŽST Brno hl. n.

6) Čištění 5. a 6. nástupiště v ŽST Brno hl. n.

7) Problematika udělování mimořádných odměn.

 

1) Pan přednosta byl požádán o řešení neúnosné hygienické situace v dopravní kanceláři ŽST Brno hl. n., která vznikla dlouhodobým výskytem hlodavců, především myší. V poslední době dochází pravděpodobně k úhynu přímo v prostorách DK a poslední cca 4 týdny je pobyt v tomto prostoru z důvodu velkého zápachu a much, velmi nepříjemný a pravděpodobně i zdraví škodlivý. Upozornili jsme, že současný způsob hubení otrávenou nástrahou je neefektivní a požádali jsme o naléhavou pomoc. Pan přednosta přislíbil pokus o řešení situace.

2) Jak je všeobecně známo dojde v období 3. 6. – 10. 9. 2017 k výluce obou traťových kolejí mezi ŽST Brno hl. n. a odbočkou Brno –Židenice, což společně s ostatní plánovanou rozsáhlou výlukovou činností přinese velká opatření v organizaci provozu v uzlu Brno. Pan přednosta k této problematice sdělil, že příprava výluk je v plném proudu, ale konkrétní podoba dopravy a vyvolaných opatření, ještě není v současné době známa. Z důvodu vedení velkého množství vlaků osobní dopravy tzv. nákladním průtahem, bude vybudováno Brně – Dolním n. nástupiště u staniční koleje č. 2. V souvislosti s výše zmíněnou výlukovou činností dojde k těmto opatřením v obsazení pracovišť: Stanoviště výpravčího Sever v ŽST Brno hl. n. bude po dobu výluk neobsazeno. Bude však zřízeno pracoviště „pomocného“ výpravčího v ŽST Brno Dolní n., které bude zajišťovat zpravování vlaků a veškeré potřebné provozní záležitosti. Toto pracoviště bude obsazeno výpravčími Sever z Brna hl. n. se stejnou pracovní dobou jako na kmenovém pracovišti. St 6 v ŽST Brno hl. n. bude obsazeno po dobu výluky pouze jedním signalistou. St 1 v ŽST Brno Dolní n. bude po dobu výluky obsazeno nepřetržitě. Vypomáhat budou především signalisté z Brna hl. n. ŽST Brno–Jih bude po dobu výluky obsazena výpravčím nepřetržitě. Celkový nárůst potřebného počtu zaměstnanců bude v pracovní pozici výpravčí i signalista cca 2,3 zaměstnanci a dle informace pana přednosty bude pokryt ze současného stavu.

3) Podle informace pana přednosty dojde po ukončení výluk, jejichž součástí je i rekonstrukce 4. nástupiště v ŽST Brno hl. n., k přemístění stanoviště výpravčího Sever do zrekonstruované kanceláře v severní části 4. nástupiště.

4) V důsledku činnosti soukromé firmy v oblasti tzv. uhelné jámy naproti St4 v ŽST Brno hl. n. dochází při manipulaci se skladovanou sutí k úniku obrovského množství prachu do okolí. Již v loňském roce byl opakovaně podán podnět k šetření na příslušné úřady, ovšem jen s krátkodobým slabým efektem. Kromě vlivu na zdraví a zaměstnanců (a okolních obyvatel) má tato situace vliv i na spolehlivost součástí dráhy (zejména výhybek), u kterých je v důsledku silného zaprášení snížena spolehlivost. Pan přednosta informoval, že je mu tato situace známa a přislíbil podniknutí opatření vedoucích k alespoň částečnému zlepšení stavu.

5) Již cca 6 týdnů neteče v důsledku poruchy vodovodu voda na stanovišti výpravčích Sever+Jih v ŽST Brno hl. n. voda. Podle informace zaměstnanců RSM je oprava plánována až na letní měsíce. Pitná voda je k dispozici z instalovaného aquabaru, problém je však s vodou k osobní hygieně a úklidu. Sdělili jsme panu přednostovi, že je pro nás zmíněná lhůta z hygienických důvodů nepřijatelná a požádali jsme o podporu k uspíšení opravy. Pan přednosta sdělil, že souhlasí s naším stanoviskem a pokusí se zajistit uspíšení opravy.

6) Pan přednosta byl upozorněn na silné znečištění 5. a 6. nástupiště zejména holubím trusem. Velký výskyt holubů pod zastřešením těchto nástupišť, podle našeho názoru, ohrožuje čistotu oděvů jak cestujících, tak zde se pohybujících zaměstnanců. Současné míra znečištění plochy nástupiště a laviček pro cestující je však hlavně velkou ostudou SŽDC a popsaný stav by měl být co nejdříve odstraněn. Pan přednosta přislíbil prověření stavu a případné zjednání nápravy.

7) V poslední době došlo v obvodu PO Brno k několika situacím, kdy byla bezpečnost a plynulost provozu zachraňována jen za maximálního úsilí a pozornosti pracovníků řízení provozu. Bohužel podle názoru provozních zaměstnanců nedochází ze strany vedení PO Brno k dostatečnému ocenění dotčených pracovníků, kteří mnohdy zabrání i vzniku mimořádných událostí, nebo hmotné škody. Pan přednosta sdělil, že každý takový případ je vždy vedením PO posouzen, nicméně není vždy shledán důvod např. k návrhu na mimořádnou odměnu.

Dne 24. 3. 2017 od 10 hodin se v budově OŘ Brno uskutečnilo pravidelné čtvrtletní jednání zaměstnavatele a zástupců odborových centrál. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnili Ing. Miroslav Konečný ředitel OŘ Brno a Ing. Miluše Vlasáková vedoucí oddělení sociální a PaM, za RO ADP Brno se jednání zúčastnil předseda RV Brno Martin Hochman.

Po úvodu ve kterém pan ředitel a Ing. Vlasáková seznámili zástupce OC s hlavními ekonomickými parametry objemu finančních prostředků určených na mzdy, bylo přistoupeno k hlavnímu bodu jednání a to stanovení pracovišť s odchylnou sazbou výkonové odměny v OŘ Brno. V předstihu před jednáním, na základě dohody z posledního jednání předložily odborové centrály svůj společný návrh. Po jeho prostudování předložil pan ředitel svůj protinávrh, který vycházel z návrhu OC. Po zdůvodnění drobných změn, oproti návrhu OC, byl návrh pana ředitele jednohlasně schválen s platností od 1. 4. 2017. Pracoviště byla rozdělena podle náročnosti výkonu práce do šesti kategorií s těmito sazbami: kategorie 1 sazba 7,7 %, kategorie 2 sazba 7,5 %, kategorie 3 sazba 5,5 %, kategorie 4 sazba 5 %, kategorie 5 sazba 4,6 %, kategorie 6 sazba 4,4 %, přičemž základní sazba je stanovena na 4,6 %.

V další části jednání předložili zástupci odborových centrál k diskuzi několik aktuálních připomínek. Diskuze se vedla zejména na téma posilování pracovišť s očekávaným i neočekávaným nárůstem práce v důsledku výlukové činnosti. Zástupci ADP i OSŽ vyjádřili nespokojenost se současným stavem, kdy při prvních rozsáhlejších výlukách byla nastalá situace řešena nedostatečně, nebo vůbec. Pan ředitel přislíbil hledání řešení problému ve spolupráci s jednotlivými přednosty PO. Ze strany ADP byla přednesena žádost o nápravu stavu, kdy bylo v poslední době opakovaně depeší nařízeno zpravování o beznapěťových úsecích velmi složitě a v rozporu s předpisem SŽDC D1. Pan ředitel přislíbil zjednání nápravy. Další diskuze byla vedena na téma KOP, kde byly zmíněny problémy zejména s účastí rodinných příslušníků. Výklad k situaci v oblasti poskytování KOP podala Ing. Vlasáková.
Jednání bylo ukončeno v 11:40.

Odborová organizace ADP Praha pořádá pro zaměstnance SŽDC PO Kolín, PO Praha-Libeň, PO Praha hl.n. a PO Benešov u Prahy turistický výlet do Bílých Karpat.

Propozice ke stažení v PDF:

Ve středu 22. 3. 2017 se v železniční stanici Sadská konala veřejná prezentace dispečerských terminálů vybavených novou funkcionalitou dálkového zastavení vlaku v systému GSM-R. Organizátorem celé akce byla společnost TTC Marconi ve spolupráci se SŽDC, státní organizací. V úvodu vystoupil ředitel O12 GŘ Ing. Nachtman, který zrekapituloval náročný úkol, který byl v minulosti vytyčen. Jednalo se o implementaci funkcionality „generální stop, který je využíván v systému TRS do nově nahrazovaného digitálního systému GSM-R. Významný podíl na úspěšné realizaci má hlavní operátor SŽDC pan Pavel Lášek, který aktivně zabezpečoval průběh zkoušek ve statické i dynamické podobě.

IMG 2326  IMG 2330

Uskutečnily se statické zkoušky z jednotlivých terminálů, kde po vyslání příkazu byl aktivován příslušný ventil na lokomotivě, v průběhu 4 sekund došlo k samočinnému brzdění za současné aktivace akustické hlásky vysílající ve smyčce naprogramovanou informaci. Byla možnost aktivního vyzkoušení z terminálů TTC Marconi, Inoma i DCom. Ve všech případech byl test úspěšný. Následně se přistoupilo k dynamickým zkouškám, kde v rychlosti 35 km/h byl aktivován nouzový povel k zastavení vlaku. V opakovaném ověřovacím pokusu bylo dálkové zastavení vlaku úspěšné! Časové zpoždění bylo i v dynamické zkoušce 4 sekundy, což je doba, za kterou nelze stihnout vykonat hovor či jiný akt k zabránění mimořádné události. Z tohoto důvodu je významným milníkem úspěšná implementace do systému GSM-R. Ostatní evropské železniční správy by měly následovat náš přístup k zajištění bezpečnosti v železničním provozu za přijatelné náklady. V současné době bude nutné, aby dopravci na síti SŽDC projevily zájem o dovybavení vozidlových radiostanic, které umožní výpravčím a traťovým dispečerům v případě ohrožení bezpečnosti dálkově zastavit vlak nouzovým povelem.

IMG 2322  IMG 2339  IMG 2344