V úterý 22. 5. 2018 se za účasti generálního ředitele Bc. Svobody, MBA konalo pravidelné jednání odborových centrál a zástupců zaměstnavatele. V úvodu jednání Ing. Koucký přednesl informace o změnách v organizační struktuře SŽDC, kde došlo k přesunům některých oddělení pod jiné vertikály, zániku, sloučení či vzniku nových, jako příklad vznik oddělení GDPR (General Data Protection Regulation), které musí flexibilně reagovat a konat v souladu s evropským právem (účinnost od 25. 5. 2018). Byla projednána delimitace rozpočtu FKSP, nový výpočet přídělu prostředků pro OJ v souvislosti se zánikem SON a integrací v rámci struktury OJ.

Ředitel O10 GŘ pohovořil o doručeném dopisu od ADP k řešení kritického personálního stavu v segmentu řízení provozu a vyvíjeném tlaku na konání přesčasové práce. V současné době je celkový podstav výpravčích 370 v rámci SŽDC, ale dle vyjádření pana ředitele není toto kritická hranice a zajištění provozu nemá vliv na bezpečnost drážní dopravy. Následně přednesl data o vývoji průměrné mzdy za duben 2018 (+8,8% proti období 04/2017) průměrné mzdy za období 1. - 4. 2018 a nárůstu mzdy (+19,1%) od roku 2012, kdy došlo k převodu "živé dopravní cesty". Shrnul také mzdové údaje v dopravním sektoru v rámci ČR, kde je průměrná mzda nižší o 15% než u SŽDC. Generální ředitel informoval o prodloužení termínu (do 31. 5. 2018) pro náměstka Ing. Hendrycha ke zpracování koncepce segmentu řízení provozu. V této souvislosti zmínil osobní návštěvu na CDP Přerov a diskusi nad řízením žst. Břeclav, kde dle vyjádření dojde po období letních měsíců k definitivnímu přepojení na dálkové řízení do Přerova. Osud dalších stanic, vznik regionálních dispečerských center či optimalizace provozních obvodů má být součástí připravované koncepce. Generální ředitel se rovněž zavázal, že tento materiál bude intenzivně konzultován se zástupci OC, neboť se jedná o strategii řízení provozu na dlouhodobé období. V této souvislosti vyzval představitele odborových organizací k přípravě nad změnou Kvalifikačního katalogu, který musí nově reagovat na požadavky a odbornost jednotlivých zaměstnání. Tento dokument se bude separátně projednávat mimo kolektivní vyjednávání. V diskusi byl generální ředitel tázán na postup prací na sanaci Hájek - Dalovice, nedodržení termínů staveb zhotoviteli, implementaci národní funkcionality GSM-STOP, harmonogram konverze systému napájení na 25 kV/50Hz AC a jinou technickou či provozní problematiku.

Další společné jednání se uskuteční dne 21. 6. 2018 za účasti náměstka pro řízení provozu a představení zpracovaného materiálu či vize.

S výhradami k procesu implementace nové stejnokrojové součástky, především k absenci avizovaného společného jednání OC a zástupců O31 GŘ SŽDC v rámci pracovní skupiny pro OOPP a stejnokrojové součástky byl v tomto týdnu v systému eDAP novelizován Pokyn NSM SŽDC č.1/2016. Z materiálu vyplývá, že nedošlo ke změně předpisu SŽDC Zam3, ale tímto pokynem byla stanovena bodová hodnota nových typů zimních bund pro výpravčí. Hodnota 3300 bodů je poměrně vysoká a čerpání je možné pouze z bodů povinných. Vzhledem k pozastavení implementace nového loga SŽDC jsou stejnokrojové bundy opatřeny logem současným. Další potíží při zavádění je absence nového typu bund v současném platném katalogu výstrojních součástí. Z tohoto důvodu je ke stažení pod článkem tabulka velikostí a postup při měření a určení správné a odpovídající velikosti. Zimní bundy jsou v centrálním skladu v Hradci Králové již dostupné.

Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se členové Výkonného výboru ADP zúčastnili výjezdního jednání do Havlíčkova Brodu. Přednosta provozního obvodu Ing. Kaplan přivítal delegaci zástupců ADP a velmi podrobně byla diskutována problematika segmentu řízení provozu. Uskutečnila se návštěva "věže" (pracoviště hlavní služby), které je před plánovanou rekonstrukcí, sociálního zázemí, pracoviště výpravčích vnější služby a prostor pro cestující, které má nyní SŽDC v gesci. Hovořilo se o výlukové činnosti či nedostatku výpravčích. Jednání se později zúčastnil i náměstek PO Ing. Janeba. Dospělo se k jednoznačnému závěru, že stav, který již několik měsíců sužuje SŽDC, vysoký podíl přesčasové práce a nedostatek nových pracovních sil na pokrytí provozních potřeb je stejný na Vysočině, jako jinde na síti. Malý zájem o zaměstnání, které je vysoce odpovědné a uchazeč musí splňovat zákonné i interní předpoklady a požadavky je deformován nejen mzdovým ohodnocením, ale také minimální motivací pro případné zájemce.

V odpoledních hodinách se konalo jednání Výkonného výboru, kam byli pozváni členové ADP z PO Havlíčkův Brod, kde jim byla prezentována geneze posledního kolektivního vyjednávání, poznatky od kolegů ze Slovenska (OAVD), pojistné podmínky pro členy ADP či aktuální problematika u SŽDC, která se týká nové koncepce segmentu řízení provozu. Zájem o diskusi byl značný a úroveň kladených otázek také. Předseda RO ADP Brno, pan Hochman sdělil své poznatky z činnosti na úrovni OC a OŘ Brno, kde došlo k výměně ředitele OJ, dále pohovořil o mantinelech, které byly limitující pro výši VO v oblasti. V závěru předseda ADP poděkoval všem přítomným za aktivní přístup a účast a zároveň přislíbil další návštěvu v období kolektivního vyjednávání.

Dne 3. 5. 2018 se uskutečnilo jednání se zástupci Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) a Aliancí drážního provozu. Za OAVD se jednání zúčastnil prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec a předseda Republikové rady František Demko. Za ADP jednal předseda Regionální organizace ADP Praha Milan Gajdács. Po úvodním představení cílů a představ našich organizací jsme dospěli k názoru, že řešíme velmi podobné problémy. Některé problematiky již na Slovensku vyřešili a v jiných jsme napřed my. Bylo velmi zajímavé naslouchat jak například nastavili nový systém odměňování výpravčích na Slovensku, kdy jsou nyní tito zaměstnanci zařazeni do celkem šesti tarifních tříd. To je řešení, po kterém ADP dlouhodobě volá. Pouze tři tarifní stupně již dávno nedokáží odlišit různou náročnost služby na pracovištích výpravčích a spravedlivě tyto zaměstnance odměňovat. Zároveň nedokáží motivovat výpravčí postupovat do větších a náročnějších stanic a celkově profesně růst. Naši vedoucí pracovníci na úrovni PO mají problém obsazovat pozice výpravčích ve stanicích s vysokou náročností služby, neboť pár korun navíc nebo vůbec nic není žádnou motivací k takovému profesnímu růstu.

Také bylo velmi zajímavé slyšet jakým způsobem se podařilo OAVD takové změny prosadit. Bylo to hlavně rozšířením členské základny OAVD, neboť staré a otřepané V JEDNOTĚ JE SÍLA stále platí. Zaměstnanci řízení provozu na Slovensku již pochopili, že jedině čistě profesní odborová organizace dokáže prosadit jejich oprávněné zájmy.

Diskuze trvající přibližně dvě hodiny byla velmi zajímavá, podnětná a přátelská. Shodli jsme se na tom, že výměna zkušeností mezi OAVD a ADP může být velmi přínosná pro obě strany. Proto bude k podobným setkáním docházet častěji a naše spolupráce bude intenzivnější po všech stránkách.

Jednání se uskutečnilo v sídle Federace strojvůdců za což patří dík Pavlu Slánskému z FS, který se také jednání zúčastnil.

Pozvánka ke stažení v PDF: