Dnes jsem po dlouhé době četl diskuzi na diskusním fóru OSŽ Všetaty. Zkusím trochu zavzpomínat. V odborech jsem asi 40 let. Letos odcházím do důchodu, tak mě velice zarazil výpočet starobního důchodu (přepočet výplat za posledních 30 let). Největší výplaty jsem měl v letech 1986 – 1990. Největší propad byl přeřazením pracovníků řízení provozu k SŽDC. Všichni jsme si vážili založení OSŽ a zvlášť, když v jeho čele stanul Jaromír Dušek. Všichni diskutéři na Všetatském fóru zeptejte se vašeho vedení OSŽ. Celé dnešní vedení bylo u konce Jaromíra. Jak je možné, že jeho vyhodili a zbytek zůstal? Asi nedržel hubu a krok. Pak došlo k rozdělení podniku. V této době to začalo s pracovníky řízení provozu jít z kopce. Pracovníci řízení provozu budou v háji, dokud si neutvoří vlastní profesní Svaz. Copak vás může někdo hájit, když se stará o ČD, ČD Cargo a bůh ví jaké podniky. Vážení spolupracovníci uvědomte si Vaší pozici. Napadlo vás, jak by vypadalo kolektivní vyjednávání, kdyby se domluvili zaměstnanci CDP Přerov, CDP Praha a několika uzlových stanic. Další kapitolou je kolektivní vyjednávání samo. Koukněte se do kolektivní smlouvy, při vší úctě k ostatním vyjednavačům. Co mají tyto svazy společného s řízením provozu. Nic. Jim na nás nezáleží. V roce 2013 byla v okolí Prahy taková nespokojenost s jednáním OSŽ, že se sešli pracovníci řízení provozu (členové OSŽ) a začali hloubat co s tím. Proč? Pochopili, že je nemůže hájit traťmistr, kovář, zabezpečovák nebo zaměstnanci z jiných podniků jako je ČD, ČD Cargo. Myslel jsem si naivně, že se něco pohne. Sešli jsme se v Nymburce, Mladé Boleslavi a v Pardubicích. Ostravsko reprezentovali lidé, kteří neměli s řízením provozu nic společného. Jim záleželo na tom, aby se nic nezměnilo. Čím větší organizace OSŽ, tím lepší korýtko. To samé v Plzni, Mladé Boleslavi, v Nymburce a ve Všetatech. A proto vzniklo ADP. Nebylo to o psychické zátěži, ale chtěli jsme za svoji práci důstojnější peníze. O psychické zátěži se začalo mluvit, až když nám bylo řečeno, že peníze dostaneme jen, když se nějaké místo zruší. Ona je psychická zátěž jiná, když je vám 25 a je jiná v 60 letech. To mi věřte. Vím o čem mluvím. Takže vyjednávání psychické zátěži k tomu patří nezastírejme si to.

A proč nejsou u řízení provozu peníze? Protože si o ně neumíme říci. A nikdo to za nás neudělá. OSŽ řeší rozpor, když se přidá do řízení provozu musí se přidat všude u SŽDC a celkový nárůst nesmí být větší než u ČD nebo ČD Cargo. Členové OSŽ, proto vaše organizace nemůže vyjednat něco jiného a lepšího. A protože musí být na kolektivní smlouvě shoda, tak pak vypadá jak vypadá. Na druhou stranu viděl někdo z Vás stávkovat někoho od infrastruktury (traťovky, zabezpečováků, sdělováků, elektroúseku)? Vždycky se jen svezli s námi... 

No a jak se chovají pracovníci řízení provozu k sobě? Máme jen tři Tarifní stupně. Z toho TS 11 se dává pouze na výjimku. Podle kolektivní smlouvy je možné v tom velkém množství stanic je rozlišit pouze výkonovou odměnou. Dobře si přečtěte Přílohu č. 2 PKS 2016 - 2017 ve znění první změny. Rozpětí VO 3,5 – 17 %. Zajímavé je, že si to někteří pracovníci neuvědomují (ať mám svých 4, 5%). Až budou dělat dispečery, tak bude jejich výplata vypadat. Důležité je zvýšit tarifní třídy i jejich rozpětí. Další zajímavostí je, když pracovník řízení provozu uzlové stanice přejde na CDP má automaticky 12 tarifní třídu a vykovává stejnou práci. Zároveň i jinou výkonovou odměnu. Jako by do té doby nic nedělal.

Když v květnu tohoto roku došlo k přepojení ŽST Praha Libeň do CDP Praha, bylo přednostou PO Praha Libeň avizováno, že výpravčí na PPV Praha Libeň budou zařazeni do tarifního stupně 11. Jen několik dní před fyzickým přepojením, byla výpravčím PPV Praha Libeň předložena k podpisu Změna pracovní smlouvy s tarifní třídou 10. Všichni dotčení výpravčí odmítli tuto změnu pracovní smlouvy podepsat, přesto je zaměstnavatel platí v tarifní třídě 10. Ptáme se: Na základě čeho je zaměstnavatel platí? Nemá zaměstnavatel takové věci oznamovat dle platné KS dříve? Takový postup, kdy zaměstnavatel jednostranně snížil zaměstnanci mzdu a vyplácí ji v současné době bez podepsané pracovní smlouvy, je dle našeho názoru protiprávní a minimálně si žádá právní analýzu.

V současné době jsou z jednotlivých PPV řízeny stanice v součtu i několik hodin za směnu. Zaměstnanci PPV a CDP řídící totožnou stanici tudíž vykonávají stejnou práci. Za tuto práci ovšem dostávají diametrálně odlišnou odměnu. Ptáme se: Není toto v rozporu s platnou kolektivní smlouvou, ve které se píše v článku devět – Tarifní mzda, bod 2:  „Podmínky pro poskytování mzdy musí být pro všechny zaměstnance stejné. Zaměstnancům, kteří vykonávají stejnou práci nebo práci stejné hodnoty, přísluší stejná mzda.“

Celkový koncept odměňování zaměstnanců řízení provozu je nefunkční, nespravedlivý a demotivující.  Již několikrát naše odborová organizace žádala o otevření diskuze o změnách v katalogu prací. Existují stanice s velkým objemem provozní práce, které snesou srovnání s prací traťového dispečera nebo dokonce práci traťového dispečera převyšují. Přesto jsou hodnoceni maximálně platovou třídou 11, protože se ta funkce nazývá výpravčí, a ne traťový dispečer. V okamžiku, kdy bude taková stanice přepnuta do CDP, pak teprve se funkce přejmenuje z výpravčího na traťového dispečera, zaměstnanec bude dělat stejnou práci, případně jen část původní směny (část směny bude řízena z PPV), ale rázem bude odměňován platovou třídou 12. Přesně toto se už stalo u několika konkrétních uzlových stanic.

Mzdy zaměstnanců řízení provozu, výpravčích, signalistů, hradlářů, operátorek a dalších profesí jsou nekonkurenceschopné na pracovním trhu. To se projevuje kritickým nedostatkem výpravčích zejména v PO Praha hl.n. Zaměstnavatel jako reakci na tento stav, přes nesouhlas naší odborové organizace, neobsadil PPV Praha Masarykovo a výpravčího vnější služby na Smíchově. Pan přednosta PO Praha hl.n. slíbil, že v okamžiku naplnění personální potřeby bude opět pracoviště obsazeno výpravčím. Mezi zaměstnanci ovšem panuje značná nedůvěra k takovým slibům, protože v minulosti co bylo zrušeno už nikdy nebylo obnoveno. Všechny výše uvedené problémy budou na podzim předmětem kolektivního vyjednávání.

Naším cílem není navrhovat snižování mzdy komukoliv. Budeme se snažit o co nejvyšší nárůst mezd pro všechny profese. K tomu potřebujeme větší podporu vás všech. 

Dne 27. 6. 2017 se konalo společné jednání zástupců odborových centrál a zaměstnavatele v sídle SŽDC. Jednání zahájil Ing. Koucký, který představil důvody, (především rebranding), ze kterých dojde ke změně loga SŽDC, které bylo následně prezentováno. V průběhu následujících čtyř let dojde k výměně nebo nové implementaci na výstrojních součástkách, OOPP, provozních budovách i v administrativě. Firma bude pro veřejnost laickou i odbornou jasně identifikovatelná.

Další a zásadní informací bylo sdělení o závěrech jednání centrální komise MD ČR a následném postupu SŽDC k centralizaci řízení provozu. Ačkoliv byly vzneseny připomínky a následné negativní dopady do struktur či sociální stránky dané věci, bylo rozhodnuto, že veškeré stavby, které prošly schvalovacím procesem přes CK MD ČR, budou dle následného harmonogramu postupně zapojovány do CDP (Praha, Přerov). Argumentace proti překotné centralizaci nebyla úspěšná. V následujících měsících a letech dojde k přepojení na dálkové řízení u většiny železničních uzlů (Břeclav, Bohumín, Pardubice, Plzeň). Otázkou zůstává situace u projektovaných staveb, které prozatím neprošly schvalovacím procesem na Ministerstvu dopravy ČR (ŽUB ad.). V srpnu 2017 bude předložen správní radě SŽDC inovovaný Pokyn GŘ č. 9/2013, který výše uvedenou problematiku řeší.

Následně personální ředitel vyzval zástupce jednotlivých odborových centrál, aby prezentovali svá stanoviska k novele Směrnice SŽDC č. 75, která měla být zaslána do 20. 6. 2017 písemně. K tomuto tématu se vedla intenzivní diskuse. Většinově bylo požadováno, aby byla vyňata z návrhu periodicita psychologického posuzování zaměstnanců. Dále požadavek na zakomponování do textu PKS SŽDC na následné období do kapitoly odstupné včetně parametrických úprav. Zásadní rozpor byl vyvolán návrhem zaměstnavatele v případě, že zaměstnanec nevyhoví psychologickému posouzení (do doby přezkumu nemůže vykonávat danou činnost). Po argumentaci jednotlivých stran zaměstnavatel přistoupí k dalšímu návrhu a úpravě, která bude následně připomínkována. Společné jednání OC a zástupce zaměstnavatele se bude konat až v závěru měsíce srpna, takže je pravděpodobné, že bude předložen návrh nové PKS SŽDC a diskuse ohledně novely Směrnice budou součástí kolektivního vyjednávání.

 

Další bod se věnoval návrhu Dohody o užívání místností odborovými organizacemi, kde bylo vyjádřeno několik nesouhlasných stanovisek od pěti odborových centrál.

V bloku věnovaném BOZP Ing. Pospíšil představil odsouhlasené změny v Plánu akcí sociálního a bezpečnostního charakteru. Některé akce po analýze nebudou realizovány z důvodu investičních nákladů, naopak havarijní stavy či v rámci oprav budou realizovány ve zvýšeném rozsahu (nad plán PKS SŽDC). V rámci zlepšení bezpečnosti a jednotného vzhledu a technických parametrů byl představen funkční vzorek zábleskového světla pro krytí pracovního místa na trati. V létě se uskuteční další zkouška viditelnosti (dohledu) v žst. Praha Holešovice. Ing. Pospíšil uvedl, že po úspěšných testech a certifikaci je poptávka pro zabezpečení činností na provozované dopravní cestě 600 ks zábleskových světel.

V závěru jednání v bodu různé, vyjádřil předseda ADP, Ing. Zazvonil znepokojení nad tristním stavem v personální oblasti a dalším změnám v personálním obsazení pracovišť především v pražském uzlu. Poukázal na nesystémové změny v podobě rušení (někdy nazývaném dočasném) systemizovaných položek u funkce výpravčí, nově PPV Pečky, PPV Praha Masarykovo n., Praha Smíchov – vnější služba či situaci v Praze hl. n. i vzhledem k začátku výluky Negrelliho viaduktu. V tomto bodě byla vzrušená diskuse mezi personálním ředitelem a zástupci ADP. Bylo také poukázáno na neplnění PKS SŽDC především ze strany některých přednostů PO v Praze a OJ OŘ Praha. Ing. Koucký vyzdvihl nové úpravy parametrů ve stipendijním programu pro budoucí zaměstnance, který by mohl v následujících letech přilákat více zájemců o práci na železnici. V tuto chvíli není dle slov personálního ředitele ohrožena bezpečnost provozování dráhy, což zástupci ADP zpochybnili. Nárůst přesčasové práce a zvýšené požadavky na zaměstnance řízení provozu povedou, k akumulaci negativních stresorů což může vést k výše uvedenému ohrožení bezpečnosti a mimořádným událostem.

V současné době se potýkáme s akutním nedostatkem výpravčích. Jen v PO Praha hl.n. chybí aktuálně 17 výpravčích a situace je podobná i v ostatních oblastních ředitelstvích. V blízké budoucnosti nevidíme žádné zlepšení daného stavu, naopak situace se nadále zhoršuje. Věková struktura výpravčích dosáhla úrovně, kdy mladých výpravčích je minimum a naopak velká část je v předdůchodovém věku. Nízká mzda ve spojení s poměrně vysokou zodpovědností v kombinaci s nutností pracovat o víkendech, svátcích a v noční době nemotivuje mladé lidi a o tuto práci není zájem.

V souvislosti s těmito fakty dochází ze strany zaměstnavatele k redukci pracovních míst výpravčích. V poslední době to bylo zrušení výpravčích v žst. Pečky nebo neobsazení pozice PPV Praha Masarykovo nádraží. Dále je navrhováno zrušení výpravčího vnější služby v žst. Praha-Smíchov.

Nemůžeme souhlasit s takovými kroky, a to hned z několika důvodů:

  • Rušení pracovních míst není v souladu s platnou Podnikovou kolektivní smlouvou
  • K rušení výpravčích nemůže docházet bez předchozí modernizace zabezpečovacího zařízení
  • Přenesením povinností zrušených výpravčích na zbylé výpravčí dochází k vyšší zátěži a vyššímu riziku chybovosti potažmo mimořádných událostí
  • Dochází k trvalému nárůstu výkonů na páteřních tratích v souvislosti s liberizací a zkracováním intervalů osobních vlaků příměstské dopravy

Situace, kdy se věci řeší překotně bez jakéhokoliv systému a vize, zaměstnanci neví, co bude zítra, natož za pár let, působí negativně na zaměstnance, kteří už tak jsou vystaveni stresu a zvýšené zátěži pramenící z vysoké přesčasové práce. Tento stres byl vyvolán jednak vznikem CDP a teď je umocňován i rušením pracovních míst bez jakékoliv systémovosti a předvídatelnosti a přenášením povinností rušených výpravčích na zbylé kolegy.

Další zcela samostatnou kapitolou je vysoká přesčasová práce, která je zdaleka nejvyšší u výpravčích. Personální nedostatek je nahrazován vysokou mírou přesčasové práce. Zaměstnanci jsou unaveni psychicky i fyzicky a tento faktor rovněž přispívá svým dílem ke zhoršení bezpečnosti drážní dopravy.
Všechny výše uvedené faktory velmi negativně působí na pracovníky řízení provozu, kteří potřebují na svoji práci klid a pohodu, aby tuto mohli vykonávat kvalitně a bez zmetků. V poslední době jsme bohužel svědky několika mimořádných událostí, na jejichž vzniku se zcela jistě podílely i výše uvedené negativní okolnosti.

V situaci kdy po hospodářské recesi došlo k podstatným změnám na trhu práce nebyla schopna naše firma adekvátně reagovat a kvůli lepším podmínkám odešli z pozic výpravčích schopní lidé k jiným firmám a mnozí jiní se k takovému kroku chystají. Tento stav je výsledkem špatné personální politiky vedoucích pracovníků firmy, kteří nebyli schopni naplnit personální stavy a nesplnili tak úkoly, které jsou jim v základu dány. Voláme po podstatných změnách v personální politice. Razantních změnách, které povedou ke konsolidaci situace a postupnému naplnění personálních stavů. Jedině takto můžeme dosáhnout stavu, kdy bude množství přesčasové práce redukováno na únosnou míru ruku v ruce se snížením pravděpodobnosti mimořádných událostí v drážní dopravě. A o to především by nám mělo jít všem.

Ve čtvrtek 8. 6. 2017 se v sídle SŽDC konalo pravidelné jednání Výkonného výboru ADP. Hostem jednání byl personální ředitel Ing. Koucký, který přednesl závěry z jednání Centrální plánovací komise Ministerstva dopravy ČR. Zaměstnavatel do 27. 6. 2017 předloží dle zadání nově zpracovaný dokument (Pokyn GŘ č. 9/2013), který bude závěry komise naplňovat. K tomuto tématu se vedla obsáhlá diskuse. Další kontroverzní téma bylo posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání (novelizace Směrnice SŽDC č. 75). Ing. Koucký upozornil přítomné členy VV, že diskuse je teprve na začátku, ale písemná stanoviska se očekávají do 20. 6. 2017. Dále byla zmíněna návštěva na pracovišti v žst. Praha Libeň, kde došlo nesprávnému vyhodnocení vykonávané práce a jejímu následnému zatřídění dle Kvalifikačního katalogu. Odměňování, základna a variabilní část mzdy bylo také diskutováno. Lze očekávat další návrhy v rámci kolektivního vyjednávání v letošním roce. Po odchodu personálního ředitele se jednalo o výše uvedených tématech, a také o situaci ve svazu, především o personálním obsazení v rámci kolektivního vyjednávání na podzim 2017.