Ve čtvrtek 10. 5. 2018 se členové Výkonného výboru ADP zúčastnili výjezdního jednání do Havlíčkova Brodu. Přednosta provozního obvodu Ing. Kaplan přivítal delegaci zástupců ADP a velmi podrobně byla diskutována problematika segmentu řízení provozu. Uskutečnila se návštěva "věže" (pracoviště hlavní služby), které je před plánovanou rekonstrukcí, sociálního zázemí, pracoviště výpravčích vnější služby a prostor pro cestující, které má nyní SŽDC v gesci. Hovořilo se o výlukové činnosti či nedostatku výpravčích. Jednání se později zúčastnil i náměstek PO Ing. Janeba. Dospělo se k jednoznačnému závěru, že stav, který již několik měsíců sužuje SŽDC, vysoký podíl přesčasové práce a nedostatek nových pracovních sil na pokrytí provozních potřeb je stejný na Vysočině, jako jinde na síti. Malý zájem o zaměstnání, které je vysoce odpovědné a uchazeč musí splňovat zákonné i interní předpoklady a požadavky je deformován nejen mzdovým ohodnocením, ale také minimální motivací pro případné zájemce.

V odpoledních hodinách se konalo jednání Výkonného výboru, kam byli pozváni členové ADP z PO Havlíčkův Brod, kde jim byla prezentována geneze posledního kolektivního vyjednávání, poznatky od kolegů ze Slovenska (OAVD), pojistné podmínky pro členy ADP či aktuální problematika u SŽDC, která se týká nové koncepce segmentu řízení provozu. Zájem o diskusi byl značný a úroveň kladených otázek také. Předseda RO ADP Brno, pan Hochman sdělil své poznatky z činnosti na úrovni OC a OŘ Brno, kde došlo k výměně ředitele OJ, dále pohovořil o mantinelech, které byly limitující pro výši VO v oblasti. V závěru předseda ADP poděkoval všem přítomným za aktivní přístup a účast a zároveň přislíbil další návštěvu v období kolektivního vyjednávání.

Dne 3. 5. 2018 se uskutečnilo jednání se zástupci Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) a Aliancí drážního provozu. Za OAVD se jednání zúčastnil prezident OAVD Mgr. Jozef Chovanec a předseda Republikové rady František Demko. Za ADP jednal předseda Regionální organizace ADP Praha Milan Gajdács. Po úvodním představení cílů a představ našich organizací jsme dospěli k názoru, že řešíme velmi podobné problémy. Některé problematiky již na Slovensku vyřešili a v jiných jsme napřed my. Bylo velmi zajímavé naslouchat jak například nastavili nový systém odměňování výpravčích na Slovensku, kdy jsou nyní tito zaměstnanci zařazeni do celkem šesti tarifních tříd. To je řešení, po kterém ADP dlouhodobě volá. Pouze tři tarifní stupně již dávno nedokáží odlišit různou náročnost služby na pracovištích výpravčích a spravedlivě tyto zaměstnance odměňovat. Zároveň nedokáží motivovat výpravčí postupovat do větších a náročnějších stanic a celkově profesně růst. Naši vedoucí pracovníci na úrovni PO mají problém obsazovat pozice výpravčích ve stanicích s vysokou náročností služby, neboť pár korun navíc nebo vůbec nic není žádnou motivací k takovému profesnímu růstu.

Také bylo velmi zajímavé slyšet jakým způsobem se podařilo OAVD takové změny prosadit. Bylo to hlavně rozšířením členské základny OAVD, neboť staré a otřepané V JEDNOTĚ JE SÍLA stále platí. Zaměstnanci řízení provozu na Slovensku již pochopili, že jedině čistě profesní odborová organizace dokáže prosadit jejich oprávněné zájmy.

Diskuze trvající přibližně dvě hodiny byla velmi zajímavá, podnětná a přátelská. Shodli jsme se na tom, že výměna zkušeností mezi OAVD a ADP může být velmi přínosná pro obě strany. Proto bude k podobným setkáním docházet častěji a naše spolupráce bude intenzivnější po všech stránkách.

Jednání se uskutečnilo v sídle Federace strojvůdců za což patří dík Pavlu Slánskému z FS, který se také jednání zúčastnil.

Pozvánka ke stažení v PDF:

Společné jednání zástupců odborových organizací a zástupců odboru personálního se konalo dne 17. 4. 2018 v sídle SŽDC. Ředitel O10 GŘ SŽDC Ing. Koucký předložil zástupcům novelu Statutu interního auditu SŽDC k projednání, dále přednesl informaci o plánovaném navýšení smluvních mezd od 05/2018 a to v procentuálním vyjádření (+5 %), tarifní mzdy u zaměstnanců SŽDC s účinností nové PKS jsou v průměru (+6,98 %) u výpravčích v období leden - únor 2018 (+7,86 %). Dále podotkl, že není vhodné eskalovat napětí mezi zaměstnanci SŽDC výzvou "Domažlickou" a "Všetatskou", kde někteří členové OSŽ byli iniciátoři. Byl schválen Prozatímní rozpočet C-FKSP pro rok 2018, zástupci OC byli informováni o postupu při prolongaci na rok 2018. Ing. Pospíšil předložil Zprávu o stavu BOZP za rok 2017 a informoval o dalším vývoji portálu STKR. Nově bude dostupný z domácích PC na adrese http://extranet.szdc.cz.

V průběhu jednání se dostavil generální ředitel Bc. Jiří Svoboda, MBA, který informoval o změnách a nových cílech SŽDC dle jednotlivých vertikál řízení. Vertikála náměstka modernizace provozu má v krátkodobém horizontu více spolupracovat s provozem při plánování a realizaci staveb. V této souvislosti zmínil změnu na pozici ředitele SSZ Ing. Hrubeše, který nově bude jmenován do pozice ředitele OŘ Hradec Králové, neboť se budou realizovat v tomto obvodu stavby v hodnotě až 10 mld. Kč, přestavba uzlu Pardubice, Česká Třebová a další na I. TŽK na které je nutno dohlédnout po odborné stránce. Úsek ekonomický má jako prioritní úkol realizaci projektu účtárny správy majetku, kde bude soustředěno veškeré výkaznictví na centrálním místě v Praze hl. n. Úsek provozuschopnosti, kde bude jmenována do funkce Ing. Pernicová, se zabývá otázkou optimalizace SŽG či kvalitnějšími diagnostickými metodami pro dopravní cestu. Úsek vertikály řízení provozu má za cíl optimalizaci provozních obvodů, počtu pracovišť pohotovostních výpravčích (PPV) či nalezení vhodného statutu pro regionální dispečerská pracoviště (RDP). Řízení uzlů z CDP (Praha a Přerov) je také součástí předloženého materiálu. Veškeré záměry budou předneseny na Výboru pro strategii a následně na Správní radě SŽDC (20. 4. 2018). Po následném uložení úkolů bude zahájeno procedurální řízení se zástupci OC a následně zaměstnanci dotčenými organizační změnou. Generální ředitel dále zodpověděl dotaz, který se týkal především omezení infrastruktury v úseku Hájek - Dalovice, kde došlo k masivnímu sesuvu drážního tělesa a podrobně pohovořil o genezi problému. Vyjádřil naději, že po očekávaném dodání technologických vozidel po roce 2020 dojde k eliminaci takových stavů, neboť budou vybavena potřebnou diagnostikou, jak je to běžné v západní Evropě. Zároveň podotkl, že statické zajištění kritického úseku bude v horizontu týdnů až měsíců.

Dne 23. 4. 2018 v 10 hodin v budově OŘ Brno proběhlo pravidelné jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele. Za zaměstnavatele se jednání zúčastnil nový ředitel Ing. Lubomír Křivánek, dále byli přítomni náměstek ředitele pro ekonomiku Ing. Štaffa a vedoucí oddělení sociálního a PaM Ing. Vlasáková. Za ADP se jednání zúčastnil předseda RO ADP Brno Martin Hochman.

Hlavní body jednání byly tyto: Pravidla pro poskytování výkonové odměny u OŘ Brno s platností od 1. 4. 2018 do konce roku 2018, Motivační odměna pro zaměstnance odborných správ s platností od 1. 5. 2018 a aktualizovaný dokument Poskytování stravování u OŘ Brno.

V úvodu jednání se zástupcům odborů krátce představil nový ředitel OŘ Brno, nastínil své představy o budoucím fungování OŘ a vyjádřil souhlas s dosavadní spoluprací s odbory i s dosavadním modelem pravidelných jednání cca čtyřikrát ročně.

K předloženým dokumentům byla vedena krátká diskuze a byl poskytnut krátký komentář ze strany Ing. Štaffy a Ing. Vlasákové. Všechny dokumenty byly předloženy zástupcům odborů s předstihem k seznámení a případným připomínkám. Sazby výkonové odměny pro zaměstnance řízení provozu byly stanoveny v souladu se společným návrhem odborových centrál, došlo pouze k drobné úpravě u zaměstnanců aparátu OŘ. Po krátké diskuzi byly předložené dokumenty schváleny.

Na dotaz zástupce ADP k neoficiálním informacím o plánovaném zrušení pracovišť výpravčího PPV Vranovice a PPV Hodonín bylo panem ředitelem sděleno, že momentálně probíhá na úrovni GŘ analýza fungování CDP a souvisejících pracovišť, jejíž výsledky dosud nejsou známy. Nejsou tedy stanoveny žádné termíny, ani pracoviště, na kterých by měly organizační změny proběhnout. Pan ředitel sdělil, že v případě, že budou organizační změny schváleny, budou tyto i řádně projednány s odborovými centrálami.