Na výjezdním zasedání Výkonného výboru ADP, se podrobně řešila personální otázka včetně obsazení kolektivních vyjednavačů v nadcházejícím kolektivním vyjednávání u SŽDC. Lze odpovědně říci, že diskuse a následná volba probíhala ve velmi produktivní atmosféře. Návrh usnesení byl jednomyslně odsouhlasen. Věřím, že naši vyjednavači obtížnou roli zvládnou se ctí,  přinesou novou energii a argumenty do následných jednání, která mají společný cíl uzavřít kvalitní Podnikovou kolektivní smlouvu pro zaměstnance SŽDC.

Usnesení Výkonného výboru Aliance drážního provozu k návrhu "Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace po 31. 12. 2015, sjednané mezi SŽDC a OC včetně jejích změn".

1. Výkonný výbor ADP akceptuje zaměstnavatelem předloženou kvótu maximálního počtu přítomných zástupců jednotlivých OC (pro ADP 1/1)

2. Výkonný výbor navrhuje a souhlasí s nominací kolektivních vyjednavačů v tomto složení:

- hlavní kolektivní vyjednavač: Ing. Tomáš Rolník (člen Výkonného výboru),

- poradce: Daniel Linc (člen Výkonného výboru)

3. Výkonný výbor bere na vědomí složení vyjednávacího týmu za ADP